3.6.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 152/103


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/870

af 30. maj 2022

om midlertidige handelsliberaliserende foranstaltninger som supplement til de handelsmæssige indrømmelser for ukrainske varer i henhold til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side (2) (»associeringsaftalen«) udgør grundlaget for forbindelserne mellem Unionen og Ukraine. I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2014/668/EU (3) har afsnit IV i associeringsaftalen, der vedrører handel og handelsrelaterede anliggender, fundet midlertidig anvendelse siden den 1. januar 2016 og er trådt i kraft den 1. september 2017 efter at være blevet ratificeret af samtlige medlemsstater.

(2)

Associeringsaftalen er et udtryk for ønsket hos parterne i associeringsaftalen (»parterne«) om at styrke og udvide forbindelserne på en ambitiøs og innovativ måde, at lette og opnå gradvis økonomisk integration og at gøre dette i overensstemmelse med de rettigheder og forpligtelser, der følger af parternes medlemskab af Verdenshandelsorganisationen.

(3)

Associeringsaftalens artikel 2 fastsætter bl.a., at respekten for de demokratiske principper, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt fremme af respekten for principperne om suverænitet og territorial integritet, grænsernes ukrænkelighed og uafhængighed udgør væsentlige elementer i associeringsaftalen.

(4)

Ifølge associeringsaftalens artikel 25 skal der gradvist etableres et frihandelsområde mellem parterne i overensstemmelse med artikel XXIV i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel fra 1994 (»GATT 1994«). Med henblik herpå indeholder associeringsaftalens artikel 29 bestemmelser om gradvis afskaffelse af told i overensstemmelse med tidsplanen deri og giver mulighed for at fremskynde og udvide anvendelsesområdet for denne afskaffelse. I henhold til associeringsaftalens artikel 48 skal offentlighedens interesse tages i betragtning, før der indføres antidumpingforanstaltninger mellem parterne.

(5)

Ruslands uprovokerede og uberettigede aggressionskrig mod Ukraine siden den 24. februar 2022 har haft en markant negativ indvirkning på Ukraines evne til at handle med resten af verden, både på grund af ødelæggelsen af produktionskapaciteten og på grund af den manglende rådighed over en stor del af transportmidlerne som følge af lukningen af adgangen til Sortehavet. Under disse usædvanlige omstændigheder og for at afbøde de negative økonomiske virkninger af Ruslands aggressionskrig mod Ukraine er det nødvendigt at fremskynde udviklingen af tættere økonomiske forbindelser mellem Unionen og Ukraine for at yde hurtig støtte til de ukrainske myndigheder og den ukrainske befolkning. Det er derfor nødvendigt og hensigtsmæssigt at stimulere handelsstrømmene og give indrømmelser i form af handelsliberaliserende foranstaltninger for alle varer i overensstemmelse med en fremskyndet afskaffelse af told på handel mellem Unionen og Ukraine.

(6)

I overensstemmelse med artikel 21, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) skal Unionen sikre sammenhæng mellem de forskellige områder af sin optræden udadtil. I henhold til artikel 207, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal den fælles handelspolitik føres inden for rammerne af principperne og målene for Unionens optræden udadtil.

(7)

De handelsliberaliserende foranstaltninger, der indføres ved denne forordning, bør bestå af følgende: i) fuldstændig afskaffelse af importtold (»præferencetold«) ved import af industrivarer fra Ukraine, ii) suspension af anvendelsen af indgangsprisordningen på frugt og grøntsager, iii) suspension af toldkontingenter og fuldstændig afskaffelse af importtold, iv) uanset artikel 14, stk. 1, første afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 (4) bør antidumpingtold på import med oprindelse i Ukraine, der finder sted i forbindelse med anvendelsen af nærværende forordning, ikke opkræves på noget tidspunkt, selv efter nærværende forordnings udløb, og v) den midlertidige suspension af anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/478 (5). Ved hjælp af disse foranstaltninger vil Unionen midlertidigt yde passende økonomisk og finansiel støtte til fordel for Ukraine og de berørte økonomiske aktører.

(8)

Med henblik på at forebygge svig bør de præferenceordninger, der indføres ved denne forordning, være betinget af, at Ukraine overholder alle de relevante betingelser for at opnå fordele i medfør af associeringsaftalen, herunder oprindelsesreglerne for de pågældende varer og de dertil knyttede procedurer, og at Ukraine indgår i et tæt administrativt samarbejde med Unionen som fastsat i associeringsaftalen.

(9)

Ukraine bør afstå fra at indføre ny told eller nye afgifter med tilsvarende virkning og nye kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning eller fra at forhøje eksisterende told- eller afgiftssatser eller fra at indføre andre restriktioner for handelen med Unionen, medmindre det er klart begrundet i lyset af krigen. I tilfælde af at Ukraine ikke overholder disse betingelser, bør Kommissionen have beføjelse til midlertidigt at suspendere alle eller nogle af de præferenceordninger, der indføres ved denne forordning.

(10)

Artikel 2 i associeringsaftalen fastsætter bl.a., at respekten for de demokratiske principper, menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder samt bekæmpelse af spredningen af masseødelæggelsesvåben, tilknyttede materialer og deres fremføringsmidler udgør væsentlige elementer i associeringsaftalen. Endvidere henvises der i associeringsaftalens artikel 3 til, at retsstatsprincippet, god regeringsførelse, bekæmpelse af korruption, bekæmpelse af de forskellige former for tværnational organiseret kriminalitet og terrorisme, fremme af bæredygtig udvikling og effektiv multilateralisme er vigtige for at styrke forbindelserne mellem parterne. Det er hensigtsmæssigt at give mulighed for midlertidigt at suspendere de præferenceordninger, der fastsættes ved denne forordning, hvis Ukraine ikke respekterer de generelle principper i associeringsaftalen, ligesom det er gjort i andre associeringsaftaler, som Unionen har indgået.

(11)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til midlertidigt at suspendere præferenceordningerne og til at indføre afhjælpende foranstaltninger som omhandlet i denne forordnings artikel 3 og 4 i tilfælde, hvor EU-producenter af lignende eller direkte konkurrerende varer påvirkes alvorligt eller kunne blive alvorligt påvirket af import i medfør af denne forordning. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (6).

(12)

Det er nødvendigt at fastsætte bestemmelser, der giver mulighed for genindførelse af de toldafgifter, der ellers er gældende inden for rammerne af associeringsaftalen, for import af varer, der henhører under denne forordning, hvis Kommissionen ved en undersøgelse konstaterer, at sådanne varer forvolder eller truer med at forvolde alvorlige vanskeligheder for EU-producenter af lignende eller direkte konkurrerende varer.

(13)

Kommissionens årlige rapport om gennemførelsen af det vidtgående og brede frihandelsområde, som er en integrerende del af associeringsaftalen, bør indeholde en detaljeret vurdering af gennemførelsen af de handelsliberaliserende foranstaltninger, der fastlægges ved denne forordning.

(14)

I betragtning af sagens hastende karakter i relation til situationen forårsaget af Ruslands aggressionskrig mod Ukraine anses det for hensigtsmæssigt at anvende den fravigelse af perioden på otte uger, der er angivet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til TEU, til TEUF og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

(15)

I lyset af nødsituationen i Ukraine bør denne forordning omfatte en passende overgangsbestemmelse og træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Handelsliberaliserende foranstaltninger

1.   Følgende præferenceordninger indføres:

a)

præferencetolden ved import til Unionen af visse industrivarer med oprindelse i Ukraine, som er omfattet af en syvårig afvikling i overensstemmelse med bilag I-A til associeringsaftalen, fastsættes til nul

b)

anvendelsen af indgangsprisordningen suspenderes for de varer, som ordningen finder anvendelse på som nærmere angivet i bilag I-A til associeringsaftalen. Der opkræves ikke told på import af disse varer

c)

alle de toldkontingenter, der er fastlagt i bilag I-A til associeringsaftalen, suspenderes, og de varer, der er omfattet af disse kontingenter, kan importeres til Unionen fra Ukraine uden told.

2.   Uanset artikel 14, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) 2016/1036 opkræves der ikke på noget tidspunkt antidumpingtold på import med oprindelse i Ukraine, der finder sted i forbindelse med anvendelsen af nærværende forordning, selv efter nærværende forordnings udløb.

3.   Anvendelsen af forordning (EU) 2015/478 suspenderes midlertidigt for så vidt angår import med oprindelse i Ukraine.

Artikel 2

Betingelser for retten til præferenceordninger

De i artikel 1, stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede præferenceordninger er underlagt følgende betingelser:

a)

at oprindelsesreglerne for varer og de dertil knyttede procedurer som fastsat i associeringsaftalen overholdes

b)

at Ukraine afstår fra at indføre ny told eller nye afgifter med tilsvarende virkning og nye kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning for import med oprindelse i Unionen eller fra at forhøje eksisterende told- eller afgiftssatser eller fra at indføre andre restriktioner, herunder diskriminerende interne administrative foranstaltninger, medmindre det er klart begrundet i lyset af krigen, og

c)

at Ukraine respekterer de demokratiske principper, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet såvel som fortsatte og vedvarende bestræbelser med henblik på bekæmpelse af korruption og ulovlige aktiviteter som fastsat i associeringsaftalens artikel 2, 3 og 22.

Artikel 3

Midlertidig suspension

1.   Skønner Kommissionen, at der foreligger tilstrækkelige beviser på, at Ukraine ikke overholder betingelserne i artikel 2, kan den ved hjælp af en gennemførelsesretsakt helt eller delvis suspendere de i artikel 1, stk. 1, litra a), b) og c), fastsatte præferenceordninger. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 5, stk. 2.

2.   Hvis en medlemsstat anmoder Kommissionen om at suspendere en eller flere af præferenceordningerne på grundlag af, at Ukraine ikke overholder betingelserne i artikel 2, litra b), afgiver Kommissionen inden for fire måneder efter at have modtaget en sådan anmodning en begrundet udtalelse om, hvorvidt påstanden om Ukraines manglende overholdelse er underbygget. Hvis Kommissionen konkluderer, at påstanden er underbygget, indleder Kommissionen den procedure, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1.

Artikel 4

Beskyttelsesklausul

1.   Såfremt en vare med oprindelse i Ukraine importeres på vilkår, der forvolder eller truer med at forvolde alvorlige vanskeligheder for EU-producenter af lignende eller direkte konkurrerende varer, kan de toldafgifter, der ellers er gældende i henhold til associeringsaftalen for import af denne vare, til enhver tid genindføres.

2.   Kommissionen overvåger nøje konsekvenserne af denne forordning, herunder for så vidt angår priserne på EU-markedet, under hensyntagen til oplysningerne om eksport, import og EU-produktion af de varer, der er omfattet af de handelsliberaliserende foranstaltninger, der er fastlagt ved denne forordning.

3.   Kommissionen træffer afgørelse om at indlede en undersøgelse inden for en rimelig frist:

a)

efter anmodning fra en medlemsstat

b)

efter anmodning fra en juridisk person eller en sammenslutning, der ikke har status som juridisk person, og som handler på vegne af EU-erhvervsgrenen, dvs. alle eller en væsentlig del af EU-producenterne af lignende eller direkte konkurrerende varer, eller

c)

på eget initiativ, hvis det er åbenbart for Kommissionen, at der foreligger tilstrækkelige prima facie-beviser for de i stk. 1 omhandlede alvorlige vanskeligheder for EU-producenter af lignende eller direkte konkurrerende varer.

Med henblik på dette stykke forstås ved »væsentlig del af EU-producenter af lignende eller direkte konkurrerende varer« EU-producenter, hvis samlede produktion udgør mere end 50 % af den samlede EU-produktion af lignende eller direkte konkurrerende varer produceret af den pågældende del af EU-erhvervsgrenen, som har givet udtryk for tilslutning til eller modstand imod anmodningen, og som repræsenterer mindst 25 % af den samlede produktion af samme eller direkte konkurrerende varer produceret af EU-erhvervsgrenen.

4.   Hvis Kommissionen beslutter at indlede en undersøgelse, offentliggør den en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende om indledningen af undersøgelsen. Meddelelsen skal indeholde et sammendrag af de modtagne oplysninger og præcisere, at alle relevante oplysninger skal sendes til Kommissionen. Endvidere angives der i meddelelsen en frist, inden for hvilken de berørte parter skriftligt kan redegøre for deres synspunkter. En sådan frist må ikke være længere end fire måneder fra offentliggørelsen af meddelelsen.

5.   Kommissionen indhenter alle de oplysninger, den skønner nødvendige, og kan efterprøve de indkomne oplysninger sammen med Ukraine eller enhver anden relevant kilde. Den kan i dette arbejde bistås af embedsmænd i den medlemsstat, på hvis område der eventuelt skal gennemføres kontrol, såfremt den pågældende medlemsstat har anmodet om en sådan bistand fra disse embedsmænd.

6.   Kommissionen tager i sin undersøgelse af, om de i stk. 1 omhandlede alvorlige vanskeligheder for EU-producenter af lignende eller direkte konkurrerende varer foreligger, bl.a. hensyn til følgende elementer vedrørende EU-producenter, i det omfang der foreligger tilgængelige relevante oplysninger herom:

markedsandel

produktion

lagerbeholdning

produktionskapacitet

kapacitetsudnyttelse

beskæftigelse

import

priser.

7.   Undersøgelsen skal være afsluttet i løbet af seks måneder fra offentliggørelsen af den i nærværende artikels stk. 4 omhandlede meddelelse. Under usædvanlige omstændigheder kan Kommissionen forlænge denne periode ved en gennemførelsesretsakt vedtaget efter undersøgelsesproceduren i artikel 5, stk. 2.

8.   Inden for tre måneder efter afslutningen af undersøgelsen træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt de toldafgifter, der ellers er gældende i henhold til associeringsaftalen, skal genindføres ved en gennemførelsesretsakt vedtaget efter undersøgelsesproceduren i nærværende forordnings artikel 5, stk. 2. Denne gennemførelsesretsakt træder i kraft senest en måned efter offentliggørelsen.

De toldafgifter, der ellers er gældende i henhold til associeringsaftalen, kan genindføres, så længe det er nødvendigt for at modvirke EU-producenternes forringede økonomiske eller finansielle situation, eller så længe truslen om sådanne forringelser varer ved. Viser kendsgerningerne i sidste ende, at betingelserne i nærværende artikels stk. 1 ikke er opfyldt, vedtager Kommissionen en gennemførelsesretsakt om at indstille undersøgelsen og proceduren. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. nærværende forordnings artikel 5, stk. 2.

9.   Når det som følge af usædvanlige omstændigheder, der kræver øjeblikkelig indgriben, er umuligt at foretage en undersøgelse, kan Kommissionen efter at have underrettet det i artikel 5, stk. 1, omhandlede Toldkodeksudvalg træffe enhver nødvendig, forebyggende foranstaltning.

Artikel 5

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af det Toldkodeksudvalg, der er nedsat ved artikel 285 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (7). Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 6

Vurdering af gennemførelsen af de handelsliberaliserende foranstaltninger

Kommissionens årlige rapport om gennemførelsen af det vidtgående og brede frihandelsområde skal indeholde en detaljeret vurdering af gennemførelsen af de handelsliberaliserende foranstaltninger, der er fastsat ved denne forordning, og skal, hvor det er relevant, omfatte en vurdering af de sociale virkninger af de pågældende foranstaltninger i Ukraine og i Unionen. Oplysninger om import af varer i henhold til artikel 1, stk. 1, litra c), gøres tilgængelige via Kommissionens websted.

Artikel 7

Overgangsbestemmelse

De præferenceordninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), b) og c), finder anvendelse på varer, som den 4. juni 2022 enten er i transit fra Ukraine til Unionen eller under toldkontrol i Unionen, forudsat at der fremsættes en anmodning herom over for de ansvarlige toldmyndigheder i Unionen senest seks måneder efter denne dato.

Artikel 8

Ikrafttræden og anvendelse

1.   Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Denne forordning finder anvendelse indtil den 5. juni 2023.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. maj 2022.

På Europa-Parlamentets vegne

R. METSOLA

Formand

På Rådets vegne

B. LE MAIRE

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 19.5.2022 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 24.5.2022.

(2)  EUT L 161 af 29.5.2014, s. 3.

(3)  Rådets afgørelse 2014/668/EU af 23. juni 2014 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side for så vidt angår afsnit III (med undtagelse af de bestemmelser, der vedrører behandling af tredjelandsstatsborgere, der er lovligt beskæftigede arbejdstagere på den anden parts område) og afsnit IV, V, VI og VII deri samt de tilhørende bilag og protokoller (EUT L 278 af 20.9.2014, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/478 af 11. marts 2015 om fælles ordninger for indførsel (EUT L 83 af 27.3.2015, s. 16).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).