1.4.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 104/51


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/516

af 26. oktober 2021

om ændring af bilag IV til Rådets forordning (EF) nr. 708/2007 om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 708/2007 af 11. juni 2007 om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur (1), særlig artikel 24, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 708/2007 fastsættes der rammebestemmelser for akvakultur i henseende til fremmede og lokalt fraværende arter for at vurdere og i videst muligt omfang begrænse sådanne arters og eventuelle tilknyttede ikke-målarters mulige indvirkning på akvatiske naturtyper.

(2)

Bilag IV til forordning (EF) nr. 708/2007 indeholder en liste over arter, der længe har været almindeligt anvendt i akvakultur i visse dele af Unionen, og som derfor nyder fordel af en anderledes behandling, der letter deres udvikling uden yderligere administrative byrder, jf. artikel 2, stk. 5, i nævnte forordning.

(3)

Medlemsstaterne kan anmode Kommissionen om at tilføje arter til bilag IV til forordning (EF) nr. 708/2007 i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i forordning (EF) nr. 708/2007. Nærmere bestemmelser om de betingelser, der er nødvendige for at tilføje arter til bilag IV, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 535/2008 (2).

(4)

Grækenland har anmodet om, at arten japansk guldbrasen (Pagrus major) opføres i bilag IV til forordning (EF) nr. 708/2007 i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser i forordning (EF) nr. 535/2008, særlig artikel 3. En undersøgelse, der blev fremlagt sammen med anmodningen, konkluderede, at denne art længe har været anvendt i græsk akvakultur uden negativ indvirkning. Efter at have vurderet denne anmodning konkluderede Kommissionen, at anmodningen er berettiget og underbygget med alle de nødvendige oplysninger.

(5)

Ændringen af bilag IV efter anmodning fra Grækenland er en anledning til at foretage tilpasninger af terminologien i bilaget. Det latinske navn for russisk stør (Acipenser gueldenstaedtii) er stavet forkert og skal erstattes med et korrekt navn. Det er også hensigtsmæssigt at opdatere det latinske navn på marmorkarpe fra Aristichthys nobilis til Hypophthalmichthys nobilis.

(6)

Af klarhedshensyn forklares det i en fodnote, der er tilføjet i bilag IV, at hybrider af arter, der er opført i dette bilag, ikke automatisk er omfattet af den differentierede behandling af de listeopførte arter. For at være omfattet af denne behandling skal proceduren for tilføjelse af arter til bilaget følges.

(7)

Bilag IV til forordning (EF) nr. 708/2007 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag IV til forordning (EF) nr. 708/2007 foretages følgende ændringer:

1)

I DEL A — Generelt tilføjes følgende arter: Pagrus major, japansk guldbrasen.

2)

Det latinske navn på arten Acipenser gueldenstaeti erstattes af Acipenser gueldenstaedtii.

3)

Det latinske navn på arten Aristichthys nobilis erstattes af Hypophthalmichthys nobilis.

4)

Der tilføjes en fodnote til overskriften i bilag IV med følgende ordlyd: »Hybrider af arter opført i dette bilag betragtes ikke som en del af denne liste.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 168 af 28.6.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 535/2008 af 13. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 708/2007 om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur (EUT L 156 af 14.6.2008, s. 6).