16.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 88/15


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/432

af 15. marts 2022

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår moms- og/eller punktafgiftsfritagelsesattesten

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1), særlig artikel 397,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2006/112/EF og Rådets direktiv 2008/118/EF (2) blev ændret ved Rådets direktiv (EU) 2019/2235 (3), som indførte en fritagelse for moms og punktafgifter for forsvarsindsatsen inden for Unionens rammer. Disse fritagelser skulle anvendes af medlemsstaterne fra den 1. juli 2022.

(2)

Direktiv 2006/112/EF blev yderligere ændret ved Rådets direktiv (EU) 2021/1159 (4), som indførte nye momsfritagelser vedrørende foranstaltninger truffet på EU-plan som reaktion på covid-19-pandemien. I betragtning af situationens hastende karakter i forbindelse med covid-19-pandemien skulle medlemsstaterne anvende disse fritagelser med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2021.

(3)

Den attest for moms- og/eller punktafgiftsfritagelse, som findes i bilag II til Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 (5), (»attesten«) tjener til at bekræfte, at en transaktion kan fritages for moms og/eller punktafgifter i henhold til artikel 151 i direktiv 2006/112/EF. Attesten bør ændres, så medlemsstaterne kan anvende den nye momsfritagelse for forsvarsindsatser inden for Unionens rammer og de nye momsfritagelser vedrørende foranstaltninger, der træffes på EU-plan som reaktion på covid-19-pandemien, på en ensartet måde.

(4)

For så vidt angår de nye momsfritagelser vedrørende foranstaltninger, der træffes på EU-plan som reaktion på covid-19-pandemien, bør attesten ændres, således at Kommissionen eller ethvert agentur eller organ, der er oprettet i henhold til EU-retten, når Kommissionen eller det pågældende agentur eller organ udfører sine opgaver som reaktion på covid-19-pandemien, regnes for et fritagelsesberettiget organ. For at undgå unødvendige administrative byrder i tilfælde, hvor fritagne leveringer allerede er blevet behandlet ved hjælp af den nuværende udgave af attesten, er det hensigtsmæssigt, at attesten, som ændret ved denne forordning, ikke anvendes med tilbagevirkende kraft.

(5)

For så vidt angår den nye momsfritagelse for forsvarsindsatser inden for Unionens rammer bør attesten ændres, således at Kommissionen eller ethvert agentur eller organ, der er oprettet i henhold til EU-retten, når Kommissionen eller det pågældende agentur eller organ udfører sine opgaver som reaktion på covid-19-pandemien, samt en medlemsstats væbnede styrker, når de deltager i en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), regnes for et fritagelsesberettiget organ. Med henblik herpå bør attesten ændres med virkning fra den 1. juli 2022 i overensstemmelse med anvendelsesdatoen for de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for, at medlemsstaterne kan overholde Rådets direktiv (EU) 2019/2235.

(6)

I betragtning af den tilbagevirkende kraft af de nye momsfritagelser for foranstaltninger, der træffes på EU-plan som reaktion på covid-19-pandemien, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(7)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag II erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag II erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, nr. 1), finder anvendelse indtil den 30. juni 2022.

Artikel 1, nr. 2), finder anvendelse fra den 1. juli 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. marts 2022.

På Rådets vegne

B. LE MAIRE

Formand


(1)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF (EUT L 9 af 14.1.2009, s. 12).

(3)  Rådets direktiv (EU) 2019/2235 af 16. december 2019 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem og direktiv 2008/118/EF om den generelle ordning for punktafgifter, for så vidt angår forsvarsindsatsen inden for Unionens rammer (EUT L 336 af 30.12.2019, s. 10).

(4)  Rådets direktiv (EU) 2021/1159 af 13. juli 2021 om ændring af direktiv 2006/112/EF, for så vidt angår midlertidige fritagelser ved indførsel og visse leveringer som reaktion på covid-19-pandemien (EUT L 250 af 15.7.2021, s. 1).

(5)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 af 15. marts 2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 77 af 23.3.2011, s. 1).


BILAG I

»BILAG II

Artikel 51 i denne forordning

DEN EUROP ÆISKE UNION

MOMS- OG PUNKTAFGIFTSFRITAGELSESATTEST (*)

(Artikel 151 i direktiv 2006/112/EF og artikel 13 i direktiv 2008/118/EF)


Løbenummer (fakultativt):

1.

FRITAGELSESBERETTIGET ORGAN/ENKELTPERSON

Navn

Gadenavn og -nummer

Postnummer, by

(Værts)medlemsstat

2.

STEMPLINGSMYNDIGHED (navn, adresse og telefonnummer)

3.

ERKLÆRING FRA DET/DEN FRITAGELSESBERETTIGEDE ORGAN/ENKELTPERSON

Det/den fritagelsesberettigede organ/enkeltperson  (1) erklærer hermed

a)

at de varer og/eller ydelser, der er nævnt i rubrik 5, er beregnet  (2)

til officiel brug for

til personlig brug for

 

en udenlandsk diplomatisk repræsentation

 

en ansat i en udenlandsk diplomatisk repræsentation

 

et udenlandsk konsulat

 

en ansat i et udenlandsk konsulat

 

et europæisk organ, der er omfattet af protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter

 

 

 

en international organisation

 

en ansat i en international organisation

 

de væbnede styrker i en stat, der er part i Den Nordatlantiske Traktat (NATO-styrker)

 

 

Det Forenede Kongeriges væbnede styrker udstationeret på øen Cypern

 

til brug for Europa-Kommissionen eller ethvert agentur eller organ, der er oprettet i henhold til EU-retten, når Kommissionen eller det pågældende agentur eller organ udfører sine opgaver som reaktion på covid-19-pandemien

 

 

(organisationens betegnelse) (jf. rubrik 4)

b)

at de varer og/eller ydelser, der er beskrevet i rubrik 5, opfylder de rammer og betingelser, der gælder for fritagelse i den værtsmedlemsstat, der er angivet i rubrik 1, og

c)

at ovenstående oplysninger er afgivet i god tro.

Det/den fritagelsesberettigede organ eller enkeltperson forpligter sig til at erlægge den moms og/eller punktafgift, der er skyldig, hvis varerne og/eller ydelserne ikke opfylder betingelserne for fritagelse, eller hvis de pågældende varer og/eller ydelser ikke anvendes til det angivne formål, til den medlemsstat, hvorfra varerne er afsendt, eller hvorfra varerne og/eller ydelserne er leveret.

Sted, dato

Underskrivers navn og stilling

Underskrift

4.

ORGANETS STEMPEL (i tilfælde af fritagelse til personlig brug)

Sted, dato

Stempel

Underskrivers navn og stilling

Underskrift

5.

BESKRIVELSE AF DE VARER OG/ELLER YDELSER, SOM DER ANSØGES OM MOMS- OG/ELLER PUNKTAFGIFTSFRITAGELSE FOR

A.

Oplysninger vedrørende leverandøren/den godkendte oplagshaver:

1)

Navn og adresse

2)

Medlemsstat

3)

Momsregistreringsnummer eller skatteregistreringsnummer

B.

Oplysninger vedrørende varerne og/eller ydelserne:

Nr.

Detaljeret beskrivelse af varerne og/eller ydelserne  (3) (eller henvisning til vedlagte ordreseddel)

Mængde eller antal

Værdi eksklusive moms og punktafgifter

Valuta

 

 

 

Værdi pr. enhed

Samlet værdi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb

 

6.

ATTESTERING FORETAGET AF VÆRTSMEDLEMSSTATENS MYNDIGHEDER

Det vareparti og/eller de ydelser, der er beskrevet i rubrik 5, opfylder

fuldstændig

indtil en mængde på

(antal)  (4)

betingelserne for fritagelse for moms og/eller punktafgifter

Sted, dato

Stempel

Underskrivers navn og stilling

Underskrift

7.

TILLADELSE TIL DISPENSATION FRA KRAVET OM PÅSTEMPLING I RUBRIK 6 (kun i tilfælde af fritagelse til officiel brug)

Ved brev nr.:

 

Dateret den:

 

har følgende fritagelsesberettigede organisation:

af

 

værtsmedlemsstatens ansvarlige myndighed:

opnået dispensation fra kravet om den i rubrik 6 omhandlede påstempling

 

Sted, dato

Stempel

Underskrivers navn og stilling

Underskrift

(*)

Det ikkegældende overstreges.

Vejledning

1.

For leverandøren og/eller den godkendte oplagshaver tjener denne attest som dokumentation for afgiftsfritagelse, når det gælder levering af varer eller ydelser til de fritagelsesberettigede organer/enkeltpersoner, der er omhandlet i artikel 151 i direktiv 2006/112/EF og artikel 13 i direktiv 2008/118/EF. Der skal derfor udstedes en attest for hver leverandør/godkendt oplagshaver. Desuden skal leverandøren/den godkendte oplagshaver opbevare denne attest i overensstemmelse med de regler, der gælder i hans medlemsstat.

2.

a)

Den generelle specifikation for det papir, der skal benyttes, er fastsat i Det Europæiske Fællesskabs Tidende (C 164 af 1.7.1989, s. 3).

Der benyttes hvidt papir til samtlige eksemplarer, og formatet er 210 × 297 mm, idet der med hensyn til papirets længde tillades en maksimal afvigelse på minus 5 mm og plus 8 mm.

Fritagelsesattesten udfærdiges i to eksemplarer, når der er tale om punktafgiftsfritagelse:

en kopi, som afsenderen opbevarer

en kopi, som ledsager de produkter, der er genstand for punktafgift, under transport.

b)

Eventuel uudnyttet plads i rubrik 5.B overstreges, således at der ikke kan tilføjes noget.

c)

Dokumentet udfyldes læseligt og således, at det ikke er muligt at slette oplysningerne. Det er ikke tilladt at viske ud eller strege over. Attesten udfærdiges på et sprog, der er godkendt i værtsmedlemsstaten.

d)

Hvis der i beskrivelsen af varerne og/eller ydelserne (rubrik 5.B i attesten) henvises til en ordreseddel, der er udfærdiget på et andet sprog end et sprog, der er godkendt i værtsmedlemsstaten, vedlægger det/den fritagelsesberettigede organ/enkeltperson en oversættelse.

e)

Er attesten derimod udfærdiget på et andet sprog, som ikke er godkendt i leverandørens/oplagshaverens medlemsstat, vedlægger det/den fritagelsesberettigede organ/enkeltperson en oversættelse af oplysningerne om de varer og ydelser, der er angivet i rubrik 5.B.

f)

Et godkendt sprog er et sprog, som anvendes officielt i medlemsstaten, eller et andet officielt sprog i Unionen, som efter medlemsstatens oplysninger kan anvendes til dette formål.

3.

Med erklæringen i attestens rubrik 3 giver det/den fritagelsesberettigede organ/enkeltperson de oplysninger, der er nødvendige for vurderingen af fritagelsesansøgningen i værtsmedlemsstaten.

4.

Med erklæringen i attestens rubrik 4 bekræfter organet oplysningerne i attestens rubrik 1 og 3a) og attesterer, at den fritagelsesberettigede enkeltperson er ansat i organet.

5.

a)

Henvisningen til ordresedlen (rubrik 5.B i attesten) skal mindst indeholde dato og ordrenummer. Ordresedlen bør indeholde alle de oplysninger, der er angivet i attestens rubrik 5. Hvis attesten skal stemples af værtsmedlemsstatens myndigheder, skal ordresedlen ligeledes stemples.

b)

Det er frivilligt, om punktafgiftsnummeret som defineret i artikel 2, nr. 12), i Rådets forordning (EU) nr. 389/2012 af 2. maj 2012 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2073/2004 angives; momsregistreringsnummeret eller skatteregistreringsnummeret skal dog angives.

c)

Valutaerne angives ved hjælp af en kode på tre bogstaver i overensstemmelse med ISO-standard 4217, som er udarbejdet af Den Internationale Standardiseringsorganisation (5).

6.

Ovennævnte erklæring fra det/den fritagelsesberettigede organ/enkeltperson legaliseres i rubrik 6 ved hjælp af en påstempling fra værtsmedlemsstatens ansvarlige myndighed. Denne myndighed kan gøre godkendelsen afhængig af, at en anden myndighed i medlemsstaten giver sit samtykke. Det er op til den ansvarlige skattemyndighed at indhente et sådant samtykke.

7.

For at forenkle proceduren kan den ansvarlige myndigheder dispensere fra kravet om, at det fritagelsesberettigede organ skal anmode om påstempling, hvis der er tale om fritagelse til officiel brug. Det fritagelsesberettigede organ bør angive denne dispensation i attestens rubrik 7.
«

(1)  Det ikkegældende overstreges.

(2)  Sæt kryds ved det gældende.

(3)  Uudnyttet plads overstreges. Dette gælder også, selv om der er vedlagt ordresedler.

(4)  De varer og/eller ydelser, der ikke kan komme i betragtning, overstreges i rubrik 5 eller på vedlagte ordreseddel.

(5)  Her anføres nogle af de almindeligt anvendte valutakoder: EUR (euro), BGN (bulgarske lev), CZK (tjekkiske koruna), DKK (danske kroner), GBP (pund sterling), HUF (ungarske forint), LTL (lettiske lats), PLN (polske zloty), RON (rumænske leu), SEK (svenske kroner), USD (amerikanske dollars).


BILAG II

»BILAG II

Artikel 51 i denne forordning

DEN EUROPÆISKE UNION

MOMS- OG PUNKTAFGIFTSFRITAGELSESATTEST (*)

(Artikel 151 i direktiv 2006/112/EF og artikel 13 i direktiv 2008/118/EF)


Løbenummer (fakultativt):

1.

FRITAGELSESBERETTIGET ORGAN/ENKELTPERSON

Navn

Gadenavn og -nummer

Postnummer, by

(Værts)medlemsstat

2.

STEMPLINGSMYNDIGHED (navn, adresse og telefonnummer)

3.

ERKLÆRING FRA DET/DEN FRITAGELSESBERETTIGEDE ORGAN/ENKELTPERSON

Det/den fritagelsesberettigede organ/enkeltperson  (1) erklærer hermed

a)

at de varer og/eller ydelser, der er nævnt i rubrik 5, er beregnet  (2)

til officiel brug for

til personlig brug for

 

en udenlandsk diplomatisk repræsentation

 

en ansat i en udenlandsk diplomatisk repræsentation

 

et udenlandsk konsulat

 

en ansat i et udenlandsk konsulat

 

et europæisk organ, der er omfattet af protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter

 

 

 

en international organisation

 

en ansat i en international organisation

 

de væbnede styrker i en stat, der er part i Den Nordatlantiske Traktat (NATO-styrker)

 

 

de væbnede styrker i en medlemsstat, der deltager i Unionens aktiviteter under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP)

 

 

Det Forenede Kongeriges væbnede styrker udstationeret på øen Cypern

 

til brug for Europa-Kommissionen eller ethvert agentur eller organ, der er oprettet i henhold til EU-retten, når Kommissionen eller det pågældende agentur eller organ udfører sine opgaver som reaktion på covid-19-pandemien

 

 

(organisationens betegnelse) (jf. rubrik 4)

b)

at de varer og/eller ydelser, der er beskrevet i rubrik 5, opfylder de rammer og betingelser, der gælder for fritagelse i den værtsmedlemsstat, der er angivet i rubrik 1, og

c)

at ovenstående oplysninger er afgivet i god tro.

Det/den fritagelsesberettigede organ eller enkeltperson forpligter sig til at erlægge den moms og/eller punktafgift, der er skyldig, hvis varerne og/eller ydelserne ikke opfylder betingelserne for fritagelse, eller hvis de pågældende varer og/eller ydelser ikke anvendes til det angivne formål, til den medlemsstat, hvorfra varerne er afsendt eller hvorfra varerne og/eller ydelserne er leveret.

Sted, dato

Underskrivers navn og stilling

Underskrift

4.

ORGANETS STEMPEL (i tilfælde af fritagelse til personlig brug)

Sted, dato

Stempel

Underskrivers navn og stilling

Underskrift

5.

BESKRIVELSE AF DE VARER OG/ELLER YDELSER, SOM DER ANSØGES OM MOMS- OG/ELLER PUNKTAFGIFTSFRITAGELSE FOR

A.

Oplysninger vedrørende leverandøren/den godkendte oplagshaver:

1)

Navn og adresse

2)

Medlemsstat

3)

Momsregistreringsnummer eller skatteregistreringsnummer

B.

Oplysninger vedrørende varerne og/eller ydelserne:

Nr.

Detaljeret beskrivelse af varerne og/eller ydelserne  (3) (eller henvisning til vedlagte ordreseddel)

Mængde eller antal

Værdi eksklusive moms og punktafgifter

Valuta

 

 

 

Værdi pr. enhed

Samlet værdi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet beløb

 

6.

ATTESTERING FORETAGET AF VÆRTSMEDLEMSSTATENS MYNDIGHEDER

Det vareparti og/eller de ydelser, der er beskrevet i rubrik 5, opfylder

fuldstændig

indtil en mængde på

(antal)  (4)

betingelserne for fritagelse for moms og/eller punktafgifter

Sted, dato

Stempel

Underskrivers navn og stilling

Underskrift

7.

TILLADELSE TIL DISPENSATION FRA KRAVET OM PÅSTEMPLING I RUBRIK 6 (kun i tilfælde af fritagelse til officiel brug)

Ved brev nr.:

 

Dateret den:

 

har følgende fritagelsesberettigede organisation:

af

 

værtsmedlemsstatens ansvarlige myndighed:

opnået dispensation fra kravet om den i rubrik 6 omhandlede påstempling

 

Sted, dato

Stempel

Underskrivers navn og stilling

Underskrift

(*)

Det ikkegældende overstreges.

Vejledning

1.

For leverandøren og/eller den godkendte oplagshaver tjener denne attest som dokumentation for afgiftsfritagelse, når det gælder levering af varer eller ydelser til de fritagelsesberettigede organer/enkeltpersoner, der er omhandlet i artikel 151 i direktiv 2006/112/EF og artikel 13 i direktiv 2008/118/EF. Der skal derfor udstedes en attest for hver leverandør/godkendt oplagshaver. Desuden skal leverandøren/den godkendte oplagshaver opbevare denne attest i overensstemmelse med de regler, der gælder i den pågældendes medlemsstat.

2.

a)

Den generelle specifikation for det papir, der skal benyttes, er fastsat i Det Europæiske Fællesskabs Tidende (C 164 af 1.7.1989, s. 3).

Der benyttes hvidt papir til samtlige eksemplarer, og formatet er 210 × 297 mm, idet der med hensyn til papirets længde tillades en maksimal afvigelse på minus 5 mm og plus 8 mm.

Fritagelsesattesten udfærdiges i to eksemplarer, når der er tale om punktafgiftsfritagelse:

en kopi, som afsenderen opbevarer

en kopi, som ledsager de produkter, der er genstand for punktafgift, under transport.

b)

Eventuel uudnyttet plads i rubrik 5.B overstreges, således at der ikke kan tilføjes noget.

c)

Dokumentet udfyldes læseligt og således, at det ikke er muligt at slette oplysningerne. Det er ikke tilladt at viske ud eller strege over. Attesten udfærdiges på et sprog, der er godkendt i værtsmedlemsstaten.

d)

Hvis der i beskrivelsen af varerne og/eller ydelserne (rubrik 5.B i attesten) henvises til en ordreseddel, der er udfærdiget på et andet sprog end et sprog, der er godkendt i værtsmedlemsstaten, vedlægger det/den fritagelsesberettigede organ/enkeltperson en oversættelse.

e)

Er attesten derimod udfærdiget på et andet sprog, som ikke er godkendt i leverandørens/oplagshaverens medlemsstat, vedlægger det/den fritagelsesberettigede organ/enkeltperson en oversættelse af oplysningerne om de varer og ydelser, der er angivet i rubrik 5.B.

f)

Et godkendt sprog er et sprog, som anvendes officielt i medlemsstaten, eller et andet officielt sprog i Unionen, som efter medlemsstatens oplysninger kan anvendes til dette formål.

3.

Med erklæringen i attestens rubrik 3 giver det/den fritagelsesberettigede organ/enkeltperson de oplysninger, der er nødvendige for vurderingen af fritagelsesansøgningen i værtsmedlemsstaten.

4.

Med erklæringen i attestens rubrik 4 bekræfter organet oplysningerne i attestens rubrik 1 og 3a) og attesterer, at den fritagelsesberettigede enkeltperson er ansat i organet.

5.

a)

Henvisningen til ordresedlen (rubrik 5.B i attesten) skal mindst indeholde dato og ordrenummer. Ordresedlen bør indeholde alle de oplysninger, der er angivet i attestens rubrik 5. Hvis attesten skal stemples af værtsmedlemsstatens myndigheder, skal ordresedlen ligeledes stemples.

b)

Det er frivilligt, om punktafgiftsnummeret som defineret i artikel 2, nr. 12), i Rådets forordning (EU) nr. 389/2012 af 2. maj 2012 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2073/2004 angives; momsregistreringsnummeret eller skatteregistreringsnummeret skal dog angives.

c)

Valutaerne angives ved hjælp af en kode på tre bogstaver i overensstemmelse med ISO-standard 4217, som er udarbejdet af Den Internationale Standardiseringsorganisation (5).

6.

Ovennævnte erklæring fra det/den fritagelsesberettigede organ/enkeltperson legaliseres i rubrik 6 ved hjælp af en påstempling fra værtsmedlemsstatens ansvarlige myndighed. Denne myndighed kan gøre godkendelsen afhængig af, at en anden myndighed i medlemsstaten giver sit samtykke. Det er op til den ansvarlige skattemyndighed at indhente et sådant samtykke.

7.

For at forenkle proceduren kan den ansvarlige myndighed dispensere fra kravet om, at det fritagelsesberettigede organ skal anmode om påstempling, hvis der er tale om fritagelse til officiel brug. Det fritagelsesberettigede organ bør angive denne dispensation i attestens rubrik 7.
«

(1)  Det ikkegældende overstreges.

(2)  Sæt kryds ved det gældende.

(3)  Uudnyttet plads overstreges. Dette gælder også, selv om der er vedlagt ordresedler.

(4)  De varer og/eller ydelser, der ikke kan komme i betragtning, overstreges i rubrik 5 eller på vedlagte ordreseddel.

(5)  Her anføres nogle af de almindeligt anvendte valutakoder: EUR (euro), BGN (bulgarske lev), CZK (tjekkiske koruna), DKK (danske kroner), GBP (pund sterling), HUF (ungarske forint), LTL (lettiske lats), PLN (polske zloty), RON (rumænske leu), SEK (svenske kroner), USD (amerikanske dollars).