15.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 87/13


RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/428

af 15. marts 2022

om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2022/430 af 15. marts 2022 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 31. juli 2014 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 833/2014 (2).

(2)

Forordning (EU) nr. 833/2014 giver virkning til visse foranstaltninger i Rådets afgørelse 2014/512/FUSP (3).

(3)

Den 15. marts 2022 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2022/430 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP og om indførelse af yderligere handelsrestriktioner for jern og stål samt luksusvarer.

(4)

Afgørelse (FUSP) 2022/430 udvider listen over personer med tilknytning til Ruslands forsvars- og industrigrundlag, som pålægges strengere eksportrestriktioner for produkter og teknologi med dobbelt anvendelse samt produkter og teknologi, som kan bidrage til den teknologiske forbedring af Ruslands forsvars- og sikkerhedssektor.

(5)

Med afgørelse (FUSP) 2022/430 indføres der også forbud, der er rettet mod nye investeringer i den russiske energisektor, samt en omfattende eksportrestriktion for udstyr, teknologi og tjenester til energiindustrien i Rusland, med undtagelse af den nukleare industri og downstreamsektoren for energitransport.

(6)

Afgørelse (FUSP) 2022/430 forbyder alle transaktioner med visse statsejede selskaber, som allerede er underlagt refinansieringsrestriktioner.

(7)

Afgørelse (FUSP) 2022/430 forbyder også levering af kreditvurderingstjenester og forbyder adgangen til abonnementstjenester i forbindelse med kreditvurderingsaktiviteter for russiske kunder.

(8)

Disse foranstaltninger falder ind under traktatens anvendelsesområde, og det er derfor nødvendigt at indføre regulering på EU-plan, navnlig for at sikre en ensartet anvendelse af dem i alle medlemsstaterne.

(9)

Forordning (EU) nr. 833/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 833/2014 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 tilføjes følgende litraer:

»s)

»kreditvurdering«: en udtalelse om kreditværdigheden af en enhed, en gælds- eller finansiel forpligtelse, obligation, præferenceaktie eller andet finansielt instrument eller af en udsteder af en sådan gælds- eller finansiel forpligtelse, obligation, præferenceaktie eller et sådant finansielt instrument, der udstedes ved brug af et etableret og defineret klassificeringssystem af kreditvurderingskategorier

t)

»kreditvurderingsaktiviteter«: analyse af data og information samt vurderingen, godkendelsen, udstedelsen og revurderingen af kreditvurderinger

u)

»energisektor«: en sektor, der omfatter følgende aktiviteter med undtagelse af civile atomrelaterede aktiviteter:

i)

efterforskning, produktion, distribution i Rusland eller udvinding af råolie, naturgas eller faste fossile brændstoffer, raffinering af brændstoffer, flydendegørelse af naturgas eller genforgasning

ii)

fremstilling eller distribution i Rusland af produkter fra faste fossile brændstoffer, raffinerede olieprodukter eller gas eller

iii)

anlæg af faciliteter eller installation af udstyr til eller levering af tjenester, udstyr eller teknologi til aktiviteter i forbindelse med elektricitetsfremstilling eller -produktion.«

2)

I artikel 2, stk. 7, tilføjes følgende nummer:

»iii)

salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi som omhandlet i stk. 1 eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand er beregnet til energisektoren, medmindre sådan salg, levering, overførsel eller eksport eller den dertil knyttede tekniske eller finansielle bistand er tilladt i henhold til undtagelserne omhandlet i artikel 3, stk. 3-6.«

3)

I artikel 2a, stk. 7, tilføjes følgende nummer:

»iii)

salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi som omhandlet i stk. 1 eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand er beregnet til energisektoren, medmindre sådan salg, levering, overførsel eller eksport eller den dertil knyttede tekniske eller finansielle bistand er tilladt i henhold til undtagelserne omhandlet i artikel 3, stk. 3-6.«

4)

Artikel 2b, stk. 1, affattes indledningen således:

»1.   For så vidt angår de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag IV, og uanset artikel 2, stk. 1 og 2, og artikel 2a, stk. 1 og 2, og uden at det berører tilladelseskravene i henhold til forordning (EU) 2021/821, må de kompetente myndigheder først give tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, og produkter og teknologi, der er opført i bilag VII, eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand, når de har fastslået:«.

5)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere produkter og teknologi, jf. bilag II, uanset om de har oprindelse i Unionen eller ej, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland, herunder dets eksklusive økonomiske zone og kontinentalsokkel, eller til brug i Rusland, herunder dets eksklusive økonomiske zone og kontinentalsokkel.

2.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i stk. 1 og i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af disse produkter og denne teknologi til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland

b)

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i stk. 1, i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af disse produkter og denne teknologi eller i forbindelse med ydelse af dertil knyttet teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland.

3.   Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på salg, levering, overførsel eller eksport af produkter eller teknologi, eller på ydelse af teknisk eller finansiel bistand, der er nødvendige for:

a)

transport af fossile brændstoffer, navnlig kul, olie og naturgas, fra eller gennem Rusland til Unionen, eller

b)

akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der sandsynligvis vil have en alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet.

4.   Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den 17. september 2022 af en forpligtelse i medfør af en kontrakt, der er indgået inden den 16. marts 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige til opfyldelsen af en sådan kontrakt, forudsat at den kompetente myndighed senest fem arbejdsdage forinden er blevet underrettet.

5.   Forbuddene i stk. 2 finder ikke anvendelse på ydelse af forsikring eller genforsikring til juridiske personer, enheder eller organer, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning, i forbindelse med deres aktiviteter uden for energisektoren i Rusland.

6.   Uanset stk. 1 og 2 kan de kompetente myndigheder på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, tillade salg, levering, overførsel eller eksport og ydelse af teknisk eller finansiel bistand efter at have fastslået, at:

a)

det er nødvendigt for at sikre kritisk energiforsyning i Unionen, eller

b)

det udelukkende er beregnet til brug for enheder, der ejes eller udelukkende eller i fællesskab kontrolleres af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning.

7.   Den eller de pågældende medlemsstat(er) underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 6, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.«

6)

Artikel 3a affattes således:

»Artikel 3a

1.   Det er forbudt:

a)

at erhverve nye eller udvide eksisterende deltagelse i juridiske personer, enheder eller organer, der er stiftet eller oprettet i henhold til Ruslands eller ethvert andet tredjelands lovgivning, og som har aktiviteter i energisektoren i Rusland

b)

at yde eller deltage i ordninger, hvorved der ydes nye lån eller kreditter eller på anden måde leveres finansieringsmidler, herunder egenkapital, til juridiske personer, enheder eller organer, der er stiftet eller oprettet i henhold til Ruslands eller ethvert andet tredjelands lovgivning, og som har aktiviteter i energisektoren i Rusland, eller som har til dokumenteret formål at finansiere sådanne juridiske personer, enheder eller organer

c)

at oprette nye joint ventures sammen med juridiske personer, enheder eller organer, der er stiftet eller oprettet i henhold til Ruslands eller ethvert andet tredjelands lovgivning, og som har aktiviteter i energisektoren i Rusland

d)

at yde investeringstjenester med direkte tilknytning til de aktiviteter, der er omhandlet i litra a), b) og c).

2.   Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til enhver aktivitet som omhandlet i stk. 1, når de har fastslået, at:

a)

den er nødvendig for at sikre kritisk energiforsyning i Unionen samt transport af fossile brændstoffer, navnlig kul, olie og naturgas, fra eller gennem Rusland til Unionen, eller

b)

den udelukkende vedrører en juridisk person, en enhed eller et organ, der har aktiviteter i energisektoren i Rusland, og som ejes af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning.

3.   Den eller de pågældende medlemsstat(er) underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 2, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.«

7)

Artikel 3e, stk. 1, affattes således:

»1.   Netforvalteren for det fælles europæiske luftrums netfunktioner for lufttrafikstyring bistår Kommissionen og medlemsstaterne med at sikre gennemførelsen og overholdelsen af artikel 3d. Netforvalteren afviser navnlig alle flyveplaner indgivet af luftfartøjsoperatører, der indikerer, at de har til hensigt at udføre aktiviteter over Unionens område, som udgør en overtrædelse af denne forordning, således at piloten ikke får flyvetilladelse.«

8)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 3g

1.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at importere jern- og stålprodukter, der er opført i bilag XVII, til Unionen, hvis de:

i)

har oprindelse i Rusland eller

ii)

er blevet eksporteret fra Rusland

b)

direkte eller indirekte at købe jern- og stålprodukter, der er opført i bilag XVII, og som befinder sig eller som havde oprindelse i Rusland

c)

at transportere jern- og stålprodukter, der er opført i bilag XVII, hvis de har oprindelse i Rusland eller bliver eksporteret fra Rusland til et andet land

d)

direkte eller indirekte at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansieringsmidler eller finansiel bistand, herunder finansielle derivater, samt forsikringer og genforsikringer, i tilknytning til forbuddene i litra a), b) og c).

2.   Forbuddene i stk. 1 finder ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den 17. juni 2022 af kontrakter, der er indgået inden den 16.marts 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

Artikel 3h

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere luksusvarer, der er opført i bilag XVIII, uanset om de har oprindelse i Unionen eller ej, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland.

2.   Forbuddet i stk. 1 gælder for luksusvarer, der er opført i bilag XVIII, hvis deres værdi overstiger 300 EUR pr. styk, medmindre andet er fastsat i nævnte bilag.

3.   Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse på varer, som er nødvendige til officielle formål for medlemsstaternes eller partnerlandenes diplomatiske eller konsulære repræsentationer i Rusland eller for internationale organisationer, der har immunitet i henhold til folkeretten, eller på deres ansattes personlige effekter.«

9)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 5aa

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at deltage i transaktioner med:

a)

juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, og som er offentligt kontrolleret eller med over 50 % offentligt ejerskab, eller hvori Rusland, dets regering eller Ruslands centralbank har ret til andel i udbyttet, eller som Rusland, dets regering eller Ruslands centralbank har andre væsentlige økonomiske forbindelser med, og som er opført på listen i bilag XIX

b)

juridiske personer, enheder eller organer, som er etableret uden for Unionen, og hvoraf en enhed, der er opført på listen i bilag XIX, direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller

c)

juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed, som er omhandlet i dette stykkes litra a) eller b).

2.   Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den 15. maj 2022 af kontrakter, der er indgået inden den 16.marts 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

3.   Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse på:

a)

transaktioner, der er strengt nødvendige for køb, import eller transport af fossile brændstoffer, navnlig kul, olie og naturgas, samt titan, aluminium, kobber, nikkel, palladium og jernmalm, fra eller gennem Rusland til Unionen

b)

transaktioner i tilknytning til energiprojekter uden for Rusland, i hvilke en juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen i bilag XIX, er minoritetsaktionær.«

10)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 5j

1.   Det er fra den 15. april 2022 forbudt at levere kreditvurderingstjenester til russiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland.

2.   Det er fra den 15. april 2022 forbudt at give adgang til abonnementstjenester i forbindelse med kreditvurderingsaktiviteter til russiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland.

3.   Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på statsborgere i en medlemsstat eller fysiske personer, der har en midlertidig eller permanent opholdstilladelse i en medlemsstat.«

11)

Artikel 11, stk. 1, litra a), affattes således:

»a)

juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV, XV eller XIX eller omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b) eller c), artikel 5, stk. 2, litra b) eller c), artikel 5, stk. 3, litra c) eller d), artikel 5, stk. 4, litra b) eller c), artikel 5a, litra a), b) eller c), artikel 5aa, litra b) eller c), artikel 5h eller artikel 5j«.

12)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Det er forbudt bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller følge er at omgå de forbud, der er fastsat i denne forordning.«

13)

Bilag IV ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

14)

Bilag XVII, XVIII og XIX tilføjes som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. marts 2022

På Rådets vegne

J.-Y. LE DRIAN

Formand


(1)  EUT L 87 I af 15.3.2022.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rådets afgørelse 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 13).


BILAG I

I bilag IV til forordning (EU) nr. 833/2014 indsættes følgende fysiske personer og enheder:

 

»Amur Shipbuilding Factory PJSC

 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

 

AO Kronshtadt

 

Avant Space LLC

 

Baikal Electronics

 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

 

Central Research and Development Institute Tsiklon

 

Crocus Nano Electronics

 

Dalzavod Ship-Repair Center

 

Elara

 

Electronic Computing and Information Systems

 

ELPROM

 

Engineering Center Ltd.

 

Forss Technology Ltd.

 

Integral SPB

 

JSC Element

 

JSC Pella-Mash

 

JSC Shipyard Vympel

 

Kranark LLC

 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

 

LLC Center

 

MCST Lebedev

 

Miass Machine-Building Factory

 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

 

MPI VOLNA

 

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

 

Nerpa Shipyard

 

NM-Tekh

 

Novorossiysk Shipyard JSC

 

NPO Electronic Systems

 

NPP Istok

 

NTC Metrotek

 

OAO GosNIIkhimanalit

 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

 

OJSC TSRY

 

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

 

OOO Planar

 

OOO Sertal

 

Photon Pro LLC

 

PJSC Zvezda

 

Production Association Strela

 

Radioavtomatika

 

Research Center Module

 

Robin Trade Limited

 

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

 

Rubin Sever Design Bureau

 

Russian Space Systems

 

Rybinsk Shipyard Engineering

 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

 

Scientific-Research Institute of Electronics

 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

 

Scientific Research Institute NII Submikron

 

Sergey IONOV

 

Serniya Engineering

 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

 

Ship Maintenance Center Zvezdochka

 

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

 

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

 

State Scientific Center AO GNTs RF — FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

 

UAB Pella-Fjord

 

United Shipbuilding Corporation JSC »35th Shipyard«

 

United Shipbuilding Corporation JSC »Astrakhan Shipyard«

 

United Shipbuilding Corporation JSC »Aysberg Central Design Bureau«

 

United Shipbuilding Corporation JSC »Baltic Shipbuilding Factory«

 

United Shipbuilding Corporation JSC »Krasnoye Sormovo Plant OJSC«

 

United Shipbuilding Corporation JSC SC »Zvyozdochka«

 

United Shipbuilding Corporation »Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar«

 

United Shipbuilding Corporation »Scientific Research Design Technological Bureau Onega«

 

United Shipbuilding Corporation »Sredne-Nevsky Shipyard«

 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

 

Urals Project Design Bureau Detal

 

Vega Pilot Plant

 

Vertikal LLC

 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

 

VTK Ltd

 

Yaroslavl Shipbuilding Factory

 

ZAO Elmiks-VS

 

ZAO Sparta

 

ZAO Svyaz Inzhiniring«.


BILAG II

Følgende bilag tilføjes:

»BILAG XVII

LISTE OVER JERN- OG STÅLPRODUKTER, JF. ARTIKEL 3g

KN-/ Taric-koder

Varens navn

7208 10 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 25 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 26 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 27 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 36 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 37 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 38 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 39 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 40 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 52 99

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 53 90

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 54 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7211 14 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7211 19 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7212 60 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7225 19 10

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7225 30 10

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7225 30 30

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7225 30 90

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7225 40 15

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7225 40 90

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7226 19 10

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7226 91 20

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7226 91 91

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7226 91 99

Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7209 15 00

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7209 16 90

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7209 17 90

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7209 18 91

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7209 25 00

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7209 26 90

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7209 27 90

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7209 28 90

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7209 90 20

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7209 90 80

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7211 23 20

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7211 23 30

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7211 23 80

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7211 29 00

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7211 90 20

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7211 90 80

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7225 50 20

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7225 50 80

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7226 20 00

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7226 92 00

Koldvalsede plader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7209 16 10

Elektriske plader (undtagen kornorienterede elektriske plader)

7209 17 10

Elektriske plader (undtagen kornorienterede elektriske plader)

7209 18 10

Elektriske plader (undtagen kornorienterede elektriske plader)

7209 26 10

Elektriske plader (undtagen kornorienterede elektriske plader)

7209 27 10

Elektriske plader (undtagen kornorienterede elektriske plader)

7209 28 10

Elektriske plader (undtagen kornorienterede elektriske plader)

7225 19 90

Elektriske plader (undtagen kornorienterede elektriske plader)

7226 19 80

Elektriske plader (undtagen kornorienterede elektriske plader)

7210410020

Plader overtrukket med metal

7210410030

Plader overtrukket med metal

7210490020

Plader overtrukket med metal

7210490030

Plader overtrukket med metal

7210610020

Plader overtrukket med metal

7210610030

Plader overtrukket med metal

7210690020

Plader overtrukket med metal

7210690030

Plader overtrukket med metal

7212300020

Plader overtrukket med metal

7212300030

Plader overtrukket med metal

7212506120

Plader overtrukket med metal

7212506130

Plader overtrukket med metal

7212506920

Plader overtrukket med metal

7212506930

Plader overtrukket med metal

7225920020

Plader overtrukket med metal

7225920030

Plader overtrukket med metal

7225990011

Plader overtrukket med metal

7225990022

Plader overtrukket med metal

7225990023

Plader overtrukket med metal

7225990041

Plader overtrukket med metal

7225990045

Plader overtrukket med metal

7225990091

Plader overtrukket med metal

7225990092

Plader overtrukket med metal

7225990093

Plader overtrukket med metal

7226993010

Plader overtrukket med metal

7226993030

Plader overtrukket med metal

7226997011

Plader overtrukket med metal

7226997013

Plader overtrukket med metal

7226997091

Plader overtrukket med metal

7226997093

Plader overtrukket med metal

7226997094

Plader overtrukket med metal

7210 20 00

Plader overtrukket med metal

7210 30 00

Plader overtrukket med metal

7210 90 80

Plader overtrukket med metal

7212 20 00

Plader overtrukket med metal

7212 50 20

Plader overtrukket med metal

7212 50 30

Plader overtrukket med metal

7212 50 40

Plader overtrukket med metal

7212 50 90

Plader overtrukket med metal

7225 91 00

Plader overtrukket med metal

7226 99 10

Plader overtrukket med metal

7210410080

Plader overtrukket med metal

7210490080

Plader overtrukket med metal

7210610080

Plader overtrukket med metal

7210690080

Plader overtrukket med metal

7212300080

Plader overtrukket med metal

7212506180

Plader overtrukket med metal

7212506980

Plader overtrukket med metal

7225920080

Plader overtrukket med metal

7225990025

Plader overtrukket med metal

7225990095

Plader overtrukket med metal

7226993090

Plader overtrukket med metal

7226997019

Plader overtrukket med metal

7226997096

Plader overtrukket med metal

7210 70 80

Plader overtrukket med organisk materiale

7212 40 80

Plader overtrukket med organisk materiale

7209 18 99

Tinvalseprodukter

7210 11 00

Tinvalseprodukter

7210 12 20

Tinvalseprodukter

7210 12 80

Tinvalseprodukter

7210 50 00

Tinvalseprodukter

7210 70 10

Tinvalseprodukter

7210 90 40

Tinvalseprodukter

7212 10 10

Tinvalseprodukter

7212 10 90

Tinvalseprodukter

7212 40 20

Tinvalseprodukter

7208 51 20

Kvartoplader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 51 91

Kvartoplader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 51 98

Kvartoplader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 52 91

Kvartoplader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 90 20

Kvartoplader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7208 90 80

Kvartoplader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7210 90 30

Kvartoplader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7225 40 12

Kvartoplader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7225 40 40

Kvartoplader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7225 40 60

Kvartoplader af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7219 11 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 12 10

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 12 90

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 13 10

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 13 90

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 14 10

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 14 90

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 22 10

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 22 90

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 23 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 24 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7220 11 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7220 12 00

Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 31 00

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 32 10

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 32 90

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 33 10

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 33 90

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 34 10

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 34 90

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 35 10

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 35 90

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 90 20

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 90 80

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7220 20 21

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7220 20 29

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7220 20 41

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7220 20 49

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7220 20 81

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7220 20 89

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7220 90 20

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7220 90 80

Koldvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål

7219 21 10

Varmvalsede kvartoplader af rustfrit stål

7219 21 90

Varmvalsede kvartoplader af rustfrit stål

7214 30 00

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7214 91 10

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7214 91 90

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7214 99 31

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7214 99 39

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7214 99 50

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7214 99 71

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7214 99 79

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7214 99 95

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7215 90 00

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7216 10 00

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7216 21 00

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7216 22 00

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7216 40 10

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7216 40 90

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7216 50 10

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7216 50 91

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7216 50 99

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7216 99 00

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7228 10 20

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7228 20 10

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7228 20 91

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7228 30 20

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7228 30 41

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7228 30 49

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7228 30 61

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7228 30 69

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7228 30 70

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7228 30 89

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7228 60 20

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7228 60 80

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7228 70 10

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7228 70 90

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7228 80 00

Handelsstål og lette profiler af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7214 20 00

Rebars

7214 99 10

Rebars

7222 11 11

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 11 19

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 11 81

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 11 89

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 19 10

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 19 90

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 20 11

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 20 19

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 20 21

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 20 29

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 20 31

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 20 39

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 20 81

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 20 89

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 30 51

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 30 91

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 30 97

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 40 10

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 40 50

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7222 40 90

Stænger og lette profiler af rustfrit stål

7221 00 10

Valsetråd af rustfrit stål

7221 00 90

Valsetråd af rustfrit stål

7213 10 00

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7213 20 00

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7213 91 10

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7213 91 20

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7213 91 41

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7213 91 49

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7213 91 70

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7213 91 90

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7213 99 10

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7213 99 90

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7227 10 00

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7227 20 00

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7227 90 10

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7227 90 50

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7227 90 95

Valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål

7216 31 10

Profiler af jern og ulegeret stål

7216 31 90

Profiler af jern og ulegeret stål

7216 32 11

Profiler af jern og ulegeret stål

7216 32 19

Profiler af jern og ulegeret stål

7216 32 91

Profiler af jern og ulegeret stål

7216 32 99

Profiler af jern og ulegeret stål

7216 33 10

Profiler af jern og ulegeret stål

7216 33 90

Profiler af jern og ulegeret stål

7301 10 00

Spunsvægjern

7302 10 22

Jernbanemateriel

7302 10 28

Jernbanemateriel

7302 10 40

Jernbanemateriel

7302 10 50

Jernbanemateriel

7302 40 00

Jernbanemateriel

7306 30 41

Andre rør

7306 30 49

Andre rør

7306 30 72

Andre rør

7306 30 77

Andre rør

7306 61 10

Hule profiler

7306 61 92

Hule profiler

7306 61 99

Hule profiler

7304 11 00

Sømløse rør af rustfrit stål

7304 22 00

Sømløse rør af rustfrit stål

7304 24 00

Sømløse rør af rustfrit stål

7304 41 00

Sømløse rør af rustfrit stål

7304 49 10

Sømløse rør af rustfrit stål

7304 49 93

Sømløse rør af rustfrit stål

7304 49 95

Sømløse rør af rustfrit stål

7304 49 99

Sømløse rør af rustfrit stål

7304 19 10

Andre sømløse rør

7304 19 30

Andre sømløse rør

7304 19 90

Andre sømløse rør

7304 23 00

Andre sømløse rør

7304 29 10

Andre sømløse rør

7304 29 30

Andre sømløse rør

7304 29 90

Andre sømløse rør

7304 31 20

Andre sømløse rør

7304 31 80

Andre sømløse rør

7304 39 10

Andre sømløse rør

7304 39 52

Andre sømløse rør

7304 39 58

Andre sømløse rør

7304 39 92

Andre sømløse rør

7304 39 93

Andre sømløse rør

7304 39 98

Andre sømløse rør

7304 51 81

Andre sømløse rør

7304 51 89

Andre sømløse rør

7304 59 10

Andre sømløse rør

7304 59 92

Andre sømløse rør

7304 59 93

Andre sømløse rør

7304 59 99

Andre sømløse rør

7304 90 00

Andre sømløse rør

7305 11 00

Store svejsede rør

7305 12 00

Store svejsede rør

7305 19 00

Store svejsede rør

7305 20 00

Store svejsede rør

7305 31 00

Store svejsede rør

7305 39 00

Store svejsede rør

7305 90 00

Store svejsede rør

7306 11 10

Andre svejsede rør

7306 11 90

Andre svejsede rør

7306 19 10

Andre svejsede rør

7306 19 90

Andre svejsede rør

7306 21 00

Andre svejsede rør

7306 29 00

Andre svejsede rør

7306 30 11

Andre svejsede rør

7306 30 19

Andre svejsede rør

7306 30 80

Andre svejsede rør

7306 40 20

Andre svejsede rør

7306 40 80

Andre svejsede rør

7306 50 20

Andre svejsede rør

7306 50 80

Andre svejsede rør

7306 69 10

Andre svejsede rør

7306 69 90

Andre svejsede rør

7306 90 00

Andre svejsede rør

7215 10 00

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre former for legeret stål

7215 50 11

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre former for legeret stål

7215 50 19

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre former for legeret stål

7215 50 80

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre former for legeret stål

7228 10 90

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre former for legeret stål

7228 20 99

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre former for legeret stål

7228 50 20

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre former for legeret stål

7228 50 40

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre former for legeret stål

7228 50 61

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre former for legeret stål

7228 50 69

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre former for legeret stål

7228 50 80

Koldtbehandlede stænger af ulegeret stål eller andre former for legeret stål

7217 10 10

Ulegeret tråd

7217 10 31

Ulegeret tråd

7217 10 39

Ulegeret tråd

7217 10 50

Ulegeret tråd

7217 10 90

Ulegeret tråd

7217 20 10

Ulegeret tråd

7217 20 30

Ulegeret tråd

7217 20 50

Ulegeret tråd

7217 20 90

Ulegeret tråd

7217 30 41

Ulegeret tråd

7217 30 49

Ulegeret tråd

7217 30 50

Ulegeret tråd

7217 30 90

Ulegeret tråd

7217 90 20

Ulegeret tråd

7217 90 50

Ulegeret tråd

7217 90 90

Ulegeret tråd

BILAG XVIII

LISTE OVER LUKSUSVARER, JF. ARTIKEL 3h

FORKLARENDE NOTE

Nomenklaturkoderne er taget fra den kombinerede nomenklatur som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (1), og som fastsat i bilag I hertil, som er gyldigt på tidspunktet for offentliggørelsen af nærværende forordning og finder tilsvarende anvendelse som ændret ved senere lovgivning

1)   Heste

ex

0101 21 00

Racerene avlsdyr

ex

0101 29 90

I andre tilfælde

2)   Kaviar og kaviarerstatning

ex

1604 31 00

Kaviar

ex

1604 32 00

Kaviarerstatning

3)   Trøfler og tilberedninger deraf

ex

0709 56 00

Trøfler

ex

0710 80 69

Andre varer

ex

0711 59 00

Andre varer

ex

0712 39 00

Andre varer

ex

2001 90 97

Andre varer

ex

2003 90 10

Trøfler

ex

2103 90 90

Andre varer

ex

2104 10 00

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf

ex

2104 20 00

Homogeniserede sammensatte fødevarer

ex

2106 00 00

Tilberedte fødevarer, ikke andetsteds tariferet

4)   Vine (herunder mousserende vine), øl, spiritus og spiritusholdige drikkevarer

ex

2203 00 00

Øl

ex

2204 10 11

Champagne

ex

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

Andre varer

ex

2204 10 94

Med beskyttet geografisk betegnelse (BGB)

ex

2204 10 96

Anden vin med drueangivelse

ex

2204 10 98

I andre tilfælde

ex

2204 21 00

I beholdere med indhold af 2 liter eller derunder

ex

2204 29 00

I andre tilfælde

ex

2205 00 00

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer

ex

2206 00 00

Andre gærede drikkevarer (f.eks. æblecider, pærecider, mjød og saké); blandinger af gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer med ikke-alkoholholdige drikkevarer, ikke andetsteds tariferet

ex

2207 10 00

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol. eller derover

ex

2208 00 00

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkohol indhold på under 80 % vol.; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer

5)   Cigarer og cigarillos

ex

2402 10 00

Cigarer, cerutter og cigarillos, med indhold af tobak

ex

2402 90 00

Andre varer

6)   Parfumer, toiletvand og kosmetik, herunder produkter til skønhedspleje og sminkning

ex

3303

Parfumer og toiletvand

ex

3304 00 00

Tilberedte produkter til skønhedspleje eller sminkning og præparater til hudpleje (undtagen lægemidler), herunder præparater til solbeskyttelse og solbruning; manicure- og pedicurepræparater

ex

3305 00 00

Hårplejemidler

ex

3307 00 00

Præparater til brug før, under og efter barbering, desodoriseringsmidler til personlig brug, præparater til badebrug, hårfjerningsmidler samt andre parfumevarer, kosmetik og toiletmidler, ikke andetsteds tariferet; tilberedte rumdesodoriseringsmidler, også parfumerede eller med desinficerende egenskaber

ex

6704 00 00

Parykker, kunstigt skæg, øjenbryn og øjenvipper, fletninger og lign., af menneske- eller dyrehår eller af tekstilmaterialer; varer af menneskehår, ikke andetsteds tariferet

7)   Læder, sadelmagerarbejder, rejseartikler, håndtasker og lignende produkter af høj kvalitet

ex

4201 00 00

Sadelmagerarbejder til dyr (herunder skagler, snore, benbeskyttere, mundkurve, sadeltæpper, sadeltasker, hundedækkener og lignende varer), af ethvert materiale

ex

4202 00 00

Kufferter, dokumentmapper, skoletasker, beautybokse, etuier og lignende beholdere til briller, kikkerter, fotografiapparater, musikinstrumenter, våben mv.; rejsetasker, isolerede tasker til transport af næringsmidler og drikkevarer, toilettasker, rygsække, håndtasker, indkøbstasker, tegnebøger, punge, kortetuier, cigaretetuier, tobakspunge, værktøjsetuier, sportstasker, flaskeholdere, smykkeskrin, pudderdåser, æsker til spisebestik samt lignende beholdere, af læder eller kunstlæder, af plader eller folier af plast, af tekstilmaterialer, af vulcanfiber eller af pap, eller helt eller i overvejende grad beklædt med disse materialer eller med papir

ex

4205 00 90

I andre tilfælde

ex

9605 00 00

Rejsesæt til toiletbrug, til syning eller til rengøring af fodtøj eller beklædningsgenstande

8)   Beklædningsgenstande, tilbehør til beklædningsgenstande og sko af høj kvalitet (uanset materialet)

ex

4203 00 00

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af læder eller kunstlæder

ex

4303 00 00

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt andre varer af pelsskind

ex

6101 00 00

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blouson-jakker og lignende varer, af trikotage, til mænd eller drenge, undtagen varer henhørende under pos. 6103

ex

6102 00 00

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blouson-jakker og lignende varer, af trikotage, til kvinder eller piger, undtagen varer henhørende under pos. 6104

ex

6103 00 00

Jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere, benklæder, overalls, knickers og shorts (undtagen badeshorts), af trikotage, til mænd eller drenge

ex

6104 00 00

Dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere, kjoler, nederdele, buksenederdele, benklæder, overalls, knickers og shorts (undtagen badebeklædning), af trikotage, til kvinder eller piger

ex

6105 00 00

Skjorter, af trikotage, til mænd eller drenge

ex

6106 00 00

Bluser, skjorter og skjortebluser, af trikotage, til kvinder eller piger

ex

6107 00 00

Trusser, underbenklæder, natskjorter, pyjamas, badekåber, slåbrokker og lignende varer, af trikotage, til mænd eller drenge

ex

6108 00 00

Underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder, natkjoler, pyjamas, negligéer, badekåber, housecoats og lignende varer, af trikotage, til kvinder eller piger

ex

6109 00 00

T-shirts og undertrøjer, af trikotage

ex

6110 00 00

Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer, af trikotage

ex

6111 00 00

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage, til spædbørn

ex

6112 11 00

Af bomuld

ex

6112 12 00

Af syntetiske fibre

ex

6112 19 00

Af andre tekstilmaterialer

ex

6112 20 00

Skidragter

ex

6112 31 00

Af syntetiske fibre

ex

6112 39 00

Af andre tekstilmaterialer

ex

6112 41 00

Af syntetiske fibre

ex

6112 49 00

Af andre tekstilmaterialer

ex

6113 00 10

Af trikotagestof henhørende under pos. 5906

ex

6113 00 90

I andre tilfælde

ex

6114 00 00

Andre beklædningsgenstande, af trikotage

ex

6115 00 00

Strømpebenklæder, strømper, knæstrømper, sokker og lignende varer, herunder graduerede kompressionsstrømper (f.eks. mod åreknuder) og fodtøj uden påsyede såler, af trikotage

ex

6116 00 00

Handsker, vanter og luffer, af trikotage

ex

6117 00 00

Andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage; dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage

ex

6201 00 00

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blouson-jakker og lignende varer, til mænd eller drenge, undtagen varer henhørende under pos. 6203

ex

6202 00 00

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blouson-jakker og lignende varer, til kvinder eller piger, undtagen varer henhørende under pos. 6204

ex

6203 00 00

Jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere, benklæder, overalls, knickers og shorts (undtagen badeshorts), til mænd eller drenge

ex

6204 00 00

Dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere, kjoler, nederdele, buksenederdele, benklæder, overalls, knickers og shorts (undtagen badebeklædning), til kvinder eller piger

ex

6205 00 00

Skjorter, til mænd eller drenge

ex

6206 00 00

Bluser, skjorter og skjortebluser, til kvinder eller piger

ex

6207 00 00

Undertrøjer, trusser, underbenklæder, natskjorter, pyjamas, badekåber, slåbrokker og lignende varer, til mænd eller drenge

ex

6208 00 00

Chemiser, underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder, natkjoler, pyjamas, negligéer, badekåber, housecoats og lignende varer, til kvinder eller piger

ex

6209 00 00

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, til spædbørn

ex

6210 10 00

Af tekstilstof henhørende under pos. 5602 eller 5603

ex

6210 20 00

Andre beklædningsgenstande, af den art der er nævnt i pos. 6201 11 til 6201 19 , af andet tekstilstof

ex

6210 30 00

Andre beklædningsgenstande, af den art der er nævnt i pos. 6202 11 til 6202 19 , af andet tekstilstof

ex

6210 40 00

Andre beklædningsgenstande, til mænd eller drenge, af andet tekstilstof

ex

6210 50 00

Andre beklædningsgenstande, til kvinder eller piger, af andet tekstilstof

ex

6211 11 00

Til mænd eller drenge

ex

6211 12 00

Til kvinder eller piger

ex

6211 20 00

Skidragter

ex

6211 32 00

Af bomuld

ex

6211 33 00

Af kemofibre

ex

6211 39 00

Af andre tekstilmaterialer

ex

6211 42 00

Af bomuld

ex

6211 43 00

Af kemofibre

ex

6211 49 00

Af andre tekstilmaterialer

ex

6212 00 00

Brystholdere, hofteholdere, korsetter, seler, sokkeholdere, strømpebånd og lignende varer og dele dertil, også af trikotage

ex

6213 00 00

Lommetørklæder

ex

6214 00 00

Sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lignende varer

ex

6215 00 00

Slips, butterfly og halsbind

ex

6216 00 00

Handsker, vanter og luffer

ex

6217 00 00

Andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande; dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande, bortset fra varer henhørende under pos. 6212

ex

6401 00 00

Vandtæt fodtøj med ydersål og overdel af gummi eller plast, hvor overdelen hverken er fastgjort til sålen eller sammensat ved syning, nitning, sømning, skruning, stiftning og lign.

ex

6402 20 00

Fodtøj med overdel af remme, herunder binderemme, der er fæstnet til sålen med pløkke

ex

6402 91 00

Som dækker anklen

ex

6402 99 00

I andre tilfælde

ex

6403 19 00

Andre varer

ex

6403 20 00

Fodtøj med ydersål af læder og overdel af remme af læder, der går over vristen og omkring storetåen

ex

6403 40 00

Andet fodtøj, med indbygget beskyttelseståkappe af metal

ex

6403 51 00

Som dækker anklen

ex

6403 59 00

I andre tilfælde

ex

6403 91 00

Som dækker anklen

ex

6403 99 00

I andre tilfælde

ex

6404 19 10

Hjemmefodtøj

ex

6404 20 00

Fodtøj med ydersål af læder eller kunstlæder

ex

6405 00 00

Andet fodtøj

ex

6504 00 00

Hatte og anden hovedbeklædning, flettede eller fremstillet af bånd eller strimler, uanset materialets art, også forede eller garnerede

ex

6505 00 10

Af hårfilt eller en blanding af hårfilt og uldfilt, fremstillet af hattestumper eller plane hatteemner henhørende under underpos. 6501 00 00

ex

6505 00 30

Huer, uniformskasketter og lignende hovedbeklædning med skygge

ex

6505 00 90

Andre varer

ex

6506 99 00

Af andre materialer

ex

6601 91 00

Med sammenskydelig stok eller skaft

ex

6601 99 00

I andre tilfælde

ex

6602 00 00

Spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske og lign.

ex

9619 00 81

Bleer og bleindlæg til spædbørn

9)   Tæpper og tapisserier, hvad enten de er lavet i hånden eller ej

ex

5701 00 00

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, knyttede, også konfektionerede

ex

5702 10 00

Kelim-, sumach- og karamanietæpper samt lignende håndvævede tæpper

ex

5702 20 00

Gulvbelægning af kokosfibre

ex

5702 31 80

Andre varer

ex

5702 32 00

Af kemofibre

ex

5702 39 00

Af andre tekstilmaterialer

ex

5702 41 90

Andre varer

ex

5702 42 00

Af kemofibre

ex

5702 50 00

Andre varer, uden luv, ikke konfektionerede

ex

5702 91 00

Af uld eller fine dyrehår

ex

5702 92 00

Af kemofibre

ex

5702 99 00

Af andre tekstilmaterialer

ex

5703 00 00

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, tuftede, også konfektionerede

ex

5704 00 00

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af filt, ikke tuftede eller fremstillet ved »flocking«, også konfektionerede

ex

5705 00 00

Andre gulvtæpper og gulvbelægninger af tekstilmaterialer, også konfektionerede

ex

5805 00 00

Håndvævede tapisserier (af typerne Gobelin, Flandern, Aubusson, Beauvais og lign.) og broderede tapisserier (med gobelinsting, korssting og lign.), også konfektionerede

10)   Perler, ædel- og halvædelsten, varer af perler, juvelerarbejder og guld- og sølvsmedearbejder

ex

7101 00 00

Naturperler og kulturperler, også bearbejdede eller sorterede, men ikke trukket på snor, monterede eller indfattede; naturperler og kulturperler, trukket på snor af hensyn til forsendelsen

ex

7102 00 00

Diamanter, også bearbejdede, men ikke monterede eller indfattede, undtagen til industriel anvendelse

ex

7103 00 00

Ædelsten (undtagen diamanter) og halvædelsten, også bearbejdede eller sorterede, men ikke trukket på snor, monterede eller indfattede; usorterede ædelsten (undtagen diamanter) og halvædelsten, trukket på snor af hensyn til forsendelsen

ex

7104 91 00

Diamanter, undtagen til industriel anvendelse

ex

7105 00 00

Støv og pulver af naturlige eller syntetiske ædel- og halvædelsten

ex

7106 00 00

Sølv (herunder forgyldt og platineret sølv), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

ex

7107 00 00

Sølvdublé på uædle metaller, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

ex

7108 00 00

Guld (herunder platineret guld), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

ex

7109 00 00

Gulddublé på uædle metaller eller på sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

ex

7110 11 00

Ubearbejdet eller som pulver

ex

7110 19 00

I andre tilfælde

ex

7110 21 00

Ubearbejdet eller som pulver

ex

7110 29 00

I andre tilfælde

ex

7110 31 00

Ubearbejdet eller som pulver

ex

7110 39 00

I andre tilfælde

ex

7110 41 00

Ubearbejdet eller som pulver

ex

7110 49 00

I andre tilfælde

ex

7111 00 00

Platindublé på uædle metaller, sølv eller guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

ex

7113 00 00

Juvelerarbejder samt dele deraf, af ædle metaller eller af ædelmetaldublé

ex

7114 00 00

Guld- og sølvsmedearbejder og dele deraf, af ædle metaller eller af ædelmetaldublé

ex

7115 00 00

Andre varer af ædle metaller eller af ædelmetaldublé

ex

7116 00 00

Varer af naturperler eller kulturperler, ædel- eller halvædelsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede)

11)   Mønter og pengesedler, der ikke er lovlige betalingsmidler

ex

4907 00 30

Pengesedler

ex

7118 10 00

Mønter, undtagen guldmønter, der ikke er lovlige betalingsmidler

ex

7118 90 00

Andre varer

12)   Bestik og andre skære- og klipperedskaber af ædle metaller eller forsølvede, forgyldte eller platinerede eller dublerede med ædle metaller

ex

7114 00 00

Guld- og sølvsmedearbejder og dele deraf, af ædle metaller eller af ædelmetaldublé

ex

7115 00 00

Andre varer af ædle metaller eller af ædelmetaldublé

ex

8214 00 00

Andre skære- og klipperedskaber (f.eks. hårklippere, flækkeknive, huggeknive, hakkeknive og papirknive); redskaber til manicure eller pedicure (herunder neglefile), også i sæt

ex

8215 00 00

Skeer, gafler, potageskeer, hulskeer, kageskeer, fiskeknive, smørknive, sukkertænger og lignende artikler til køkken- og bordbrug

ex

9307 00 00

Sabler, huggerter, bajonetter, lanser og lignende våben samt dele og skeder dertil

13)   Bordservice af porcelæn, stentøj, fajance eller fint ler

ex

6911 00 00

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af porcelæn

ex

6912 00 23

Af stentøj

ex

6912 00 25

Af fajance eller fint ler

ex

6912 00 83

Af stentøj

ex

6912 00 85

Af fajance eller fint ler

ex

6914 10 00

Af porcelæn

ex

6914 90 00

Andre varer

14)   Varer af blykrystal

ex

7009 91 00

Ikke indrammede

ex

7009 92 00

Indrammede

ex

7010 00 00

Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, ampuller og andre beholdere af glas, af den art der anvendes til transport af varer eller som emballage; henkogningsglas; propper, låg og andre lukkeanordninger, af glas

ex

7013 22 00

Af blykrystal

ex

7013 33 00

Af blykrystal

ex

7013 41 00

Af blykrystal

ex

7013 91 00

Af blykrystal

ex

7018 10 00

Glasperler, imitationer af naturperler, imitationer af ædel- og halvædelsten og lignende smågenstande af glas

ex

7018 90 00

Andre varer

ex

7020 00 80

Andre varer

ex

9405 50 00

Ikke-elektriske belysningsartikler

ex

9405 91 00

Af glas

15)   Elektronisk udstyr til husholdningsbrug med en værdi på over 750 EUR

ex

8414 51

Bord-, gulv-, væg-, vindues-, loft- og tagventilatorer med indbygget elektrisk motor, med effekt 125 W og derunder

ex

8414 59 00

Andre varer

ex

8414 60 00

Emhætter med største vandrette side 120 cm og derunder

ex

8415 10 00

Til montering på vægge eller i vinduer, sammenbygget til en enhed eller som »splitsystem«

ex

8418 10 00

Kombinerede køle- og fryseskabe med separate udvendige døre

ex

8418 21 00

Med kompressoraggregat

ex

8418 29 00

I andre tilfælde

ex

8418 30 00

Frysebokse med rumindhold 800 liter og derunder

ex

8418 40 00

Fryseskabe med rumindhold 900 liter og derunder

ex

8419 81 00

Til tilberedning af varme drikke, til madlavning eller til opvarmning af fødevarer

ex

8422 11 00

Til husholdningsbrug

ex

8423 10 00

Personvægte, herunder vægte til vejning af spædbørn; husholdningsvægte

ex

8443 12 00

Offset-trykkemaskiner med papirtilførsel af ark, hvis ene sidelængde ikke overstiger 22 cm og den anden ikke 36 cm, i ikke-foldet stand (kontoroffset-maskiner)

ex

8443 31 00

Maskiner, der udfører to eller flere af funktionerne trykning (printning), kopiering eller faxtransmission og kan tilsluttes til en automatisk databehandlingsmaskine eller et netværk

ex

8443 32 00

Andre maskiner, der kan tilsluttes til en automatisk databehandlingsmaskine eller et netværk

ex

8443 39 00

Andre varer

ex

8450 11 00

Fuldautomatiske

ex

8450 12 00

I andre tilfælde, med indbygget tørrecentrifuge

ex

8450 19 00

I andre tilfælde

ex

8451 21 00

Med en kapacitet på 10 kg tørt tøj og derunder

ex

8452 10 00

Symaskiner til husholdningsbrug

ex

8470 10 00

Elektroniske regnemaskiner, der kan fungere uden ydre elektrisk energikilde, samt maskiner i lommeformat til optagelse, gengivelse og visning af data, med indbyggede regnefunktioner

ex

8470 21 00

Med indbygget trykkeanordning

ex

8470 29 00

I andre tilfælde

ex

8470 30 00

Andre regnemaskiner

ex

8471 00 00

Automatiske databehandlingsmaskiner og enheder dertil; magnetiske og optiske læsere, maskiner til overførsel af data til datamedier i kodet form samt maskiner til bearbejdning af sådanne data, ikke andetsteds tariferet

ex

8472 90 80

Andre varer

ex

8479 60 00

Luftkølere af fordampningstypen

ex

8508 11 00

Med effekt 1 500 W og derunder og med støvpose eller anden beholder med rumindhold 20 l og derunder

ex

8508 19 00

I andre tilfælde

ex

8508 60 00

Andre støvsugere

ex

8509 80 00

Andre apparater

ex

8516 31 00

Hårtørreapparater

ex

8516 50 00

Mikrobølgeovne

ex

8516 60 10

Komfurer

ex

8516 71 00

Kaffe- og temaskiner

ex

8516 72 00

Brødristere

ex

8516 79 00

Andre varer

ex

8517 11 00

Telefonapparater til trådtelefoni, med trådløst telefonrør

ex

8517 13 00

Smarttelefoner

ex

8517 18 00

Andre apparater

ex

8517 61 00

Basisstationer

ex

8517 62 00

Apparater til modtagelse, konvertering og overførsel eller gendannelse af tale, billeder eller andre data, herunder apparater til kobling og rutning

ex

8517 69 00

Andre varer

ex

8526 91 00

Radionavigeringsapparater

ex

8529 10 65

Indendørsantenner til radiofoni- og fjernsynsmodtagere, herunder til indbygning

ex

8529 10 69

Andre varer

ex

8531 10 00

Tyverialarmer, brandalarmer og lign.

ex

8543 70 10

Maskiner med oversættelses- og ordbogsfunktion

ex

8543 70 30

Antenneforstærkere

ex

8543 70 50

Solarier og lignende apparater til frembringelse af solbrændthed

ex

8543 70 90

Andre varer

ex

9504 50 00

Videospilkonsoller og -maskiner, undtagen varer henhørende under pos. 9504 30

ex

9504 90 80

Andre varer

16)   Elektriske/elektroniske eller optiske apparater til optagelse eller gengivelse af lyd og billeder med en værdi på over 1 000 EUR

ex

8519 00 00

Lydoptagere eller lydgengivere, også kombineret

ex

8521 00 00

Videooptagere eller videogengivere, også kombinerede, også med indbygget videotuner

ex

8527 00 00

Modtagere til radiofoni, også sammenbygget med lydoptagere, lydgengivere eller et ur i et fælles kabinet

ex

8528 71 00

Ikke beregnet til indbygning af en skærm

ex

8528 72 00

I andre tilfælde, til farvefjernsyn

ex

9006 00 00

Fotografiapparater (undtagen kinematografiske apparater); lynlysapparater og lynlyslamper til fotografisk brug, undtagen udladningslamper henhørende under pos. 8539

ex

9007 00 00

Kinematografiske kameraer og projektionsapparater, også med lydoptagere eller -gengivere

17)   Køretøjer, undtagen ambulancer, til transport af personer til lands, til vands og i luften med en værdi på over 50 000 EUR pr. styk, tovbaner, stolelifte, skilifte, trækmekanismer og spil til funicularer samt motorcykler med en værdi på over 5 000 EUR pr. styk, samt tilbehør og reservedele dertil

ex

4011 10 00

Af den art der anvendes til personmotorkøretøjer (herunder stationcars og racerbiler)

ex

4011 20 00

Af den art der anvendes til busser og lastbiler

ex

4011 30 00

Af den art der anvendes til luftfartøjer

ex

4011 40 00

Af den art der anvendes til motorcykler

ex

4011 90 00

I andre tilfælde

ex

7009 10 00

Bakspejle til køretøjer

ex

8407 00 00

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller roterende stempel

ex

8408 00 00

Forbrændingsmotorer med kompressionstænding med stempel (diesel- eller semidieselmotorer)

ex

8409 00 00

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til forbrændingsmotorer henhørende under pos. 8407 eller 8408

ex

8411 00 00

Turboreaktorer, propelturbiner og andre gasturbiner

 

8428 60 00

Tovbaner, stolelifte, skilifte, trækmekanismer og spil til funicularer

ex

8431 39 00

Dele og tilbehør til tovbaner, stolelifte, skilifte, trækmekanismer og spil til funicularer

ex

8483 00 00

Transmissionsaksler (herunder kamaksler og krumtapaksler) og krumtappe; lejehuse og aksellejer; tandhjulsudvekslinger og friktionsgear; kugle- og rulleskruer; gearkasser og andre regulerbare gear, herunder drejningsmomentomformere; svinghjul og remskiver, herunder taljeblokke; akselkoblinger og andre koblinger, herunder universalkoblinger

ex

8511 00 00

Elektrisk start- og tændingsudstyr, af den art der anvendes til motorer med gnist- eller kompressionstænding (f.eks. tændmagneter, magnetomaskiner, tændspoler, startmotorer, tændrør og startgløderør); jævnstrøms- og vekselstrømsgeneratorer samt returstrømsrelæer, af den art der anvendes i forbindelse med forbrændingsmotorer

ex

8512 20 00

Andet lys- og visuelt signaludstyr

ex

8512 30 10

Tyverialarmer af den art der anvendes til motorkøretøjer

ex

8512 30 90

Andre varer

ex

8512 40 00

Vindspejlviskere, defrostere og dugfjernere

ex

8544 30 00

Tændrørskabler og andre sammensatte kabler, af den art der anvendes i køretøjer, skibe og fly

ex

8603 00 00

Selvkørende vogne til jernbaner og sporveje, undtagen varer henhørende under pos. 8604

ex

8605 00 00

Personvogne til jernbaner og sporveje, ikke selvkørende; bagagevogne, postvogne og andre specialvogne til jernbaner og sporveje (undtagen vogne henhørende under pos. 8604 ), ikke selvkørende

ex

8607 00 00

Dele til lokomotiver og til andet rullende jernbane- og sporvejsmateriel

ex

8702 00 00

Motorkøretøjer til befordring af mindst ti personer (inklusive føreren)

ex

8703 00 00

Personmotorkøretøjer og andre motorkøretøjer, hovedsagelig konstrueret til personbefordring (undtagen motorkøretøjer henhørende under pos. 8702 ), herunder stationcars og racerbiler, herunder snescootere

ex

8706 00 00

Chassiser med motor til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701 -8705

ex

8707 00 00

Karrosserier og førerhuse til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701 -8705

ex

8708 00 00

Dele og tilbehør til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701 -8705

ex

8711 00 00

Motorcykler (herunder knallerter) og cykler med hjælpemotor, også med sidevogn; sidevogne

ex

8712 00 00

Cykler uden motor (herunder trehjulede transportcykler)

ex

8714 00 00

Dele og tilbehør til køretøjer henhørende under pos. 8711 -8713

ex

8716 10 00

Påhængsvogne og sættevogne til beboelse eller camping

ex

8716 40 00

Andre påhængsvogne og sættevogne

ex

8716 90 00

Dele

ex

8901 10 00

Passagerskibe, krydstogtskibe og lignende fartøjer, der hovedsagelig er beregnet til passagertransport; færger

ex

8901 90 00

Andre fragtskibe samt skibe til kombineret passager- og godstransport

ex

8903 00 00

Lystyachter og andre skibe og både til lystsejlads og sport; robåde og kanoer

18)   Ure og dele dertil

ex

9101 00 00

Armbåndsure, lommeure og lignende ure, herunder stopure af sådanne typer, med kasse af ædle metaller eller af ædelmetaldublé

ex

9102 00 00

Armbåndsure, lommeure og lignende ure, herunder stopure af sådanne typer, undtagen varer henhørende under pos. 9101

ex

9103 00 00

Andre ure med lommeurværk, undtagen ure henhørende under pos. 9104

ex

9104 00 00

Ure til instrumenttavler og lignende ure, til motorkøretøjer, luftfartøjer, rumfartøjer og skibe

ex

9105 00 00

Andre ure

ex

9108 00 00

Lommeurværker, komplette og samlede

ex

9109 00 00

Andre urværker, komplette og samlede

ex

9110 00 00

Komplette urværker, ikke samlede eller kun delvis samlede (værksæt); ukomplette urværker, samlede; råværker til urværker

ex

9111 00 00

Kasser til de i pos. 9101 eller 9102 omhandlede ure, samt dele dertil

ex

9112 00 00

Urkasser og lignende kabinetter til andre varer under dette kapitel, samt dele dertil

ex

9113 00 00

Urremme og urlænker samt dele dertil

ex

9114 00 00

Andre urdele

19)   Musikinstrumenter med en værdi på over 1 500 EUR

ex

9201 00 00

Klaverer, herunder automatiske klaverer; cembaloer og andre strengeinstrumenter med klaviatur

ex

9202 00 00

Andre strengeinstrumenter (f.eks. guitarer, violiner, harper)

ex

9205 00 00

Blæseinstrumenter (f.eks. pibeorgler, harmonikaer, klarinetter, trompeter, sækkepiber), undtagen orkestrioner og lirekasser

ex

9206 00 00

Slaginstrumenter f.eks. trommer, xylofoner, bækkener, kastagnetter, maracas)

ex

9207 00 00

Musikinstrumenter, hvis lyd frembringes eller forstærkes ad elektrisk vej (f.eks. orgler, guitarer, harmonikaer)

20)   Kunstværker, samlerobjekter og antikviteter

ex

9700

Kunstværker, samlerobjekter og antikviteter

21)   Redskaber og rekvisitter til sport, herunder skiløb, golf, dykning og vandsport

ex

4015 19 00

I andre tilfælde

ex

4015 90 00

Andre varer

ex

6210 40 00

Andre beklædningsgenstande, til mænd eller drenge, af andet tekstilstof

ex

6210 50 00

Andre beklædningsgenstande, til kvinder eller piger, af andet tekstilstof

ex

6211 11 00

Til mænd eller drenge

ex

6211 12 00

Til kvinder eller piger

ex

6211 20 00

Skidragter

ex

6216 00 00

Handsker, vanter og luffer

ex

6402 12 00

Skistøvler, fodtøj til langrend samt snowboardstøvler

ex

6402 19 00

Andre varer

ex

6403 12 00

Skistøvler, fodtøj til langrend samt snowboardstøvler

ex

6403 19 00

Andre varer

ex

6404 11 00

Sportsfodtøj; tennissko, basketballsko, gymnastiksko, kondisko og lignende fodtøj

ex

6404 19 90

Andre varer

ex

9004 90 00

Andre varer

ex

9020 00 00

Andre respirationsapparater og gasmasker, undtagen beskyttelsesmasker som hverken er forsynet med mekaniske dele eller udskiftelige filtre

ex

9506 11 00

Ski

ex

9506 12 00

Skibindinger

ex

9506 19 00

Andre varer

ex

9506 21 00

Sejlbrætter

ex

9506 29 00

Andre varer

ex

9506 31 00

Komplette golfkøller

ex

9506 32 00

Golfbolde

ex

9506 39 00

Andre varer

ex

9506 40 00

Artikler og udstyr til bordtennis

ex

9506 51 00

Tennisketsjere, også uden strenge

ex

9506 59 00

Andre varer

ex

9506 61 00

Tennisbolde

ex

9506 69 10

Bolde til kricket og polo

ex

9506 69 90

Andre varer

ex

9506 70

Isskøjter og rulleskøjter, herunder fodtøj med påsatte skøjter

ex

9506 91

Redskaber og rekvisitter til almindelige fysiske øvelser, gymnastik eller atletik

ex

9506 99 10

Rekvisitter til kricket og polo, undtagen bolde

ex

9506 99 90

Andre varer

ex

9507 00 00

Fiskestænger, fiskekroge og andre fiskegrejer til fiskeri med snøre; fangstketsjere til enhver brug; lokkefugle (undtagen varer henhørende under pos. 9208 eller 9705 ) og lignende jagtartikler

22)   Redskaber og rekvisitter til billard, automatisk bowling, kasinospil og spil, der aktiveres af mønter eller pengesedler

ex

9504 20 00

Billardborde af enhver art og tilbehør til billard

ex

9504 30 00

Andre spil, der aktiveres af mønter, pengesedler, bankkort, spillemærker eller lignende betalingsmidler, undtagen automatisk udstyr til bowlingbaner

ex

9504 40 00

Spillekort

ex

9504 50 00

Videospilkonsoller og -maskiner, undtagen varer henhørende under pos. 9504 30

ex

9504 90 80

Andre varer

BILAG XIX

LISTE OVER STATSEJEDE SELSKABER, JF. ARTIKEL 5aa

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

«.

(1)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).