11.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/2


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/408

af 10. marts 2022

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (1), særlig artikel 14, stk. 1 og 3,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 17. marts 2014 forordning (EU) nr. 269/2014.

(2)

På grundlag af en gennemgang foretaget af Rådet bør oplysningerne om 37 personer og seks enheder i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 ændres.

(3)

Bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2022.

På Rådets vegne

J.-Y. LE DRIAN

Formand


(1)  EUT L 78 af 17.3.2014, s. 6.


BILAG

I bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 erstattes oplysningerne om de nedenfor anførte personer og enheder af følgende oplysninger:

 

Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

»4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Køn: mand

Fødselsdato: 15.7.1974

Fødested: Kharkiv, Ukrainske SSR (nu Ukraine)

Denis Valentinovich Berezovskiy blev udnævnt til øverstbefalende for den ukrainske flåde den 1. marts 2014, men aflagde efterfølgende ed til Krims væbnede styrker, hvorved han brød sin ed til den ukrainske flåde.

Han var viceøverstbefalende for Den Russiske Føderations Sortehavsflåde indtil oktober 2015.

Viceøverstbefalende for Den Russiske Føderations Stillehavsflåde og viceadmiral.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергiй Павлович ЦЕКОВ)

Køn: mand

Fødselsdato: 28.9.1953 eller 28.8.1953

Fødested: Simferopol, Ukraine

Som næstformand for Krims »parlament«, Verkhovna Rada, stod Sergey Pavlovych Tsekov sammen med Sergey Aksyonov bag den ulovlige afsættelse af regeringen for Den Autonome »Republik Krim«. Han inddrog Vladimir Konstantinov i dette og truede ham med afskedigelse. Han anerkendte offentligt, at parlamentsmedlemmer fra Krim stod bag opfordringen til, at russiske soldater skulle overtage Krims »parlament«, Verkhovna Rada. Han var blandt de første ledere på Krim til offentligt at anmode om Ruslands annektering af Krim.

Medlem af Den Russiske Føderations Føderationsråd for den såkaldte »Republikken Krim« siden 2014, genudnævnt i september 2019. Medlem af Føderationsrådets Komité for Udenrigsanliggender.

17.3.2014

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Køn: mand

Fødselsdato: 30.7.1970

Fødested: Skt. Petersborg (tidl. Leningrad), Den Russiske Føderation

Tidligere næstformand for Den Russiske Føderations Statsduma.

Støttede aktivt anvendelsen af russiske væbnede styrker i Ukraine og annekteringen af Krim. Han ledede personligt demonstrationen til støtte for anvendelsen af russiske væbnede styrker i Ukraine.

Tidligere næstformand for og tidligere medlem af Komitéen for Internationale Anliggender i Statsdumaen.

Medlem af præsidiet i partiet Forenet Ruslands almindelige råd.

17.3.2014

19.

Aleksandr Viktorovich VITKO

(Александр Викторович ВИТКО)

Køn: mand

Fødselsdato: 13.9.1961

Fødested: Vitebsk, Belarusiske SSR (nu Belarus)

Tidligere øverstbefalende for Sortehavsflåden, admiral.

Ansvarlig for ledelsen af de russiske styrker, som har besat suverænt ukrainsk territorium.

Tidligere stabschef og første viceøverstbefalende for den russiske flåde.

17.3.2014

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Køn: mand

Fødselsdato: 27.3.1963

Fødested: Sevastopol, Ukrainske SSR (nu Ukraine)

Tidligere øverstbefalende for Sortehavsflåden, kontreadmiral.

Ansvarlig for ledelsen af de russiske styrker, som har besat suverænt ukrainsk territorium.

I øjeblikket admiral, chef for den russiske flådes hovedstab.

21.3.2014

32.

Generalløjtnant Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK

(Игорь Николаевич ТУРЧЕНЮК)

Køn: mand

Fødselsdato: 5.12.1959

Fødested: Osh, Kirgisiske SSR (nu Kirgisistan)

Tidligere de facto-øverstbefalende for de russiske tropper, der er deployeret i det ulovligt annekterede Krim (og som Rusland fortsat officielt refererer til som »lokale selvforsvarsmilitser«). Tidligere viceøverstbefalende for det sydlige militærdistrikt.

Leder af det sydlige distrikt i den russiske nationalgarde.

21.3.2014

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Køn: mand

Fødselsdato: 22.8.1960

Fødested: Alagir, Nordossetiske autonome SSR, Russiske RSFSR (nu Den Russiske Føderation)

Tidligere guvernør for den ukrainske annekterede by Sevastopol.

Tidligere befuldmægtiget repræsentant for præsidenten for Den Russiske Føderation i det Føderale Distrikt Sibirien. Medlem af Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd.

Leder af Nordossetien siden den 19. september 2021.

29.4.2014

38.

Olga Fyodorovna KOVITIDI

(Ольга Фёдоровна КОВИТИДИ)

Køn: kvinde

Fødselsdato: 7.5.1962

Fødested: Simferopol, Ukrainske SSR (nu Ukraine)

Medlem af Det Russiske Føderationsråd for den annekterede Autonome »Republik Krim« siden 2014, genudnævnt i 2019.

Medlem af Føderationsrådets Komité vedrørende Forfatningslovgivning og Statsopbygning.

29.4.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Køn: mand

Fødselsdato: 15.2.1957

Fødested: Barnaul, Den Russiske Føderation

Tidligere øverstbefalende for de russiske luftbårne tropper, generaloberst. Har i kraft af sin ledende stilling ansvaret for deployeringen af russiske luftstyrker på Krim.

Tidligere formand for Den Russiske Føderations Statsdumas Forsvarskomité. Medlem af Statsdumaen, Komitéen for Udvikling af Civilsamfundet.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Køn: kvinde

Fødselsdato: 18.3.1980

Fødested: Mikhailovka, Voroshilovgradregionen, Ukrainske SSR eller Yevpatoria, Ukrainske SSR (nu Ukraine)

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome »Republik Krim«.

Tidligere anklager i den såkaldte »Republikken Krim«. Gennemførte aktivt Ruslands annektering af Krim.

Tidligere næstformand for Komitéen for Internationale Anliggender, medlem af undersøgelseskommissionen om udenlandsk indblanding i Den Russiske Føderations interne anliggender, medlem af Den Russiske Føderations Statsdumas Sikkerheds- og Korruptionsbekæmpelseskomité. Har en ambassadørpost i Den Russiske Føderations diplomatiske korps.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Køn: mand

Fødselsdato: 25.7.1972

Fødested: Moskva, Den Russiske Føderation

Tidligere såkaldt »premierminister i Folkerepublikken Donetsk«, i denne egenskab ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »regering for Folkerepublikken Donetsk« (erklærede f.eks. den 8. juli 2014, at »vores militær gennemfører en særoperation mod de ukrainske »fascister««). Har undertegnet aftalememorandummet om »Unionen Novorossiya«. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske tiltag eller politikker. Leder »Unionen af Donbassfrivillige«.

Bestyrelsesformand for Unionen af Donbassfrivillige. Deltager aktivt i rekrutteringen og uddannelsen af »frivillige«, som sendes til Donbass for at kæmpe.

Medlem af Statsdumaen siden september 2021. Han erklærede i oktober 2021, at separatiststyrker i det østlige Ukraine er »russiske styrker«.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ)

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр Вiталiйович ХРЯКОВ)

Køn: mand

Fødselsdato: 6.11.1958

Fødested: Donetsk, Ukraine

Tidligere såkaldt »minister for information og massekommunikation« i »Folkerepublikken Donetsk«. I øjeblikket medlem af det såkaldte »Folkerådet« for »Folkerepublikken Donetsks« Komité for Budget, Finanser og Økonomisk Politik. Støtter fortsat aktivt separatistiske tiltag i det østlige Ukraine.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Køn: mand

Fødselsdato: 20.1.1964

Fødested: Izhevsk, Den Russiske Føderation

Tidligere såkaldt »premierminister i ministerrådet i Folkerepublikken Luhansk«, bekræftet den 8. juli 2014.

Ansvarlig for separatistiske »regeringsaktiviteter« i den såkaldte »regering for Folkerepublikken Luhansk«.

I øjeblikket politolog ved institut for kommunikationsledelse og direktør for centret for undersøgelse af problemer vedrørende internationale sanktionsordninger.

Beskæftiger sig fortsat med støtte til separatiststrukturer i den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«.

12.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Køn: mand

Fødselsdato: 15.12.1950

Fødested: Vladivostok, Den Russiske Føderation

Tidligere permanent medlem af Den Russiske Føderations Sikkerhedsråd. Han var som medlem af sikkerhedsrådet, der rådgiver om og koordinerer nationale sikkerhedsanliggender, involveret i udformningen af den del af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Han er fortsat formand for partiet Forenet Ruslands øverste råd og Den Russiske Føderations befuldmægtigede repræsentant i Kontaktgruppen vedrørende Løsning af Situationen i Ukraine.

Formand for bestyrelsen i den statsejede virksomhed Tactical Missiles Corporation JSC.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Køn: mand

Fødselsdato: 10.7.1981

Fødested: Kuibyshev (Samara), Den Russiske Føderation

Tidligere medlem af Statsdumaen.

Som medlem af Dumaen annoncerede han indvielsen af »de facto-ambassaden« for den ikkeanerkendte såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« i Moskva og bidrager til undermineringen af eller truslen mod Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Tidligere formand for den russiske Statsdumas Komité vedrørende Idræt, Sport og Ungdomsanliggender.

Guvernør for Khabarovsk Krai siden den 19. september 2021.

Koordinator for det russiske liberale demokratiske partis regionale afdeling siden den 6. februar 2021.

25.7.2014

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН)

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Køn: mand

Fødselsdato: 7.2.1960

Fødested: Donetsk, Ukraine

Tidligere såkaldt »viceforsvarsminister« for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Han har tilknytning til Igor Strelkov/Girkin, som er ansvarlig for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Ved at påtage sig og handle i denne rolle har Fyodor Dmitrievich Berezin derfor støttet tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Bidrager fortsat aktivt til separatistiske tiltag eller politikker. Medlem af det såkaldte »Folkerådet« for »Folkerepublikken Donetsk«. I øjeblikket bestyrelsesformand for skribentforeningen i DNR.

25.7.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Køn: mand

Fødselsdato: 21.1.1983

Fødested: Debaltsevo, Ukraine

Tilknyttet »Donbassfolkemilitsen«. Han har bl.a. erklæret, at de vil fortsætte deres kampe i resten af landet. Miroslav Vladimirovich Rudenko har derfor støttet tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. Medlem af det såkaldte »Folkerådet« for »Folkerepublikken Donetsks« Komité vedrørende Uddannelse, Videnskab og Kultur.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Køn: mand

Fødselsdato: 11.8.1949

Fødested: Klin, Moskvaregionen, Den Russiske Føderation

Tidligere næstformand for Statsdumaen. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om »Republikken Krims« optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — »Republikken Krim« og byen med føderal status Sevastopol«.

Tidligere leder af Republikken Dagestan. Tidligere rådgiver for præsidenten for Den Russiske Føderation.

Medlem af Statsdumaen og leder af partiet Forenet Rusland i Statsdumaen.

12.9.2014

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Køn: mand

Fødselsdato: 27.9.1972

Fødested: Moskva, Den Russiske Føderation

Tidligere medlem af Statsdumaen. Tidligere næstformand for Statsdumaen. Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om »Republikken Krims« optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri – »Republikken Krim« og byen med føderal status Sevastopol«.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Køn: mand

Fødselsdato: 8.2.1963

Fødested: Chisinau, Moldoviske SSR (nu Republikken Moldova)

Tidligere medlem af Den Russiske Føderations Føderationsråd. Medlem af Komitéen vedrørende Udenrigsanliggender. Han er et fremtrædende medlem af »Forenet Rusland« og forretningsmand med betydelige investeringer i Ukraine og på Krim.

Den 20. marts 2014 stemte han for udkastet til føderal forfatningslov »om »Republikken Krims« optagelse i Den Russiske Føderation og dannelse af nye føderale enheder heri — »Republikken Krim« og byen med føderal status Sevastopol«.

Efter sammenlægningen af de politiske partier »Et retfærdigt Rusland«, »For Sandheden« og »Ruslands Patrioter« blev Alexander Mikhailovich Babakov sekretær for præsidiet i den sammenlagte enheds centralråd.

Medlem af Statsdumaen, medlem af energikommissionerne, yder støtte til SMV'er, Fællesskabet af Uafhængige Stater (SNG), eurasisk integration og yder støtte til landsmænd.

12.9.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (alias Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Køn: mand

Fødselsdato: 15.9.1981

Fødested: Luhansk, Ukraine

Delegeret i »Den Økonomiske Union Luhansk« i »Det Nationale Råd« for »Folkerepublikken Luhansk«. Var opstillet som kandidat ved det såkaldte »valg« den 2. november 2014 til posten som såkaldt »leder« af »Folkerepublikken Luhansk«. Dette »valg« var i strid med ukrainsk ret og derfor ulovligt. Tidligere »leder« af den såkaldte »Sammenslutningen af Fagforeninger«. Medlem af det såkaldte »Folkerådet« for »Folkerepublikken Luhansk«. I øjeblikket bestyrelsesformand for den interregionale offentlige organisation »Unionen af lokalsamfund i Luhansk«, repræsentant for integrationskomitéen »Rusland-Donbass«.

Ved at påtage sig denne rolle og ved at deltage formelt som kandidat i det ulovlige »valg« har han således bidraget aktivt til tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Støtter aktivt tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

29.11.2014

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (alias Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Køn: mand

Fødselsdato: 10.5.1980 eller 21.10.1983

Fødested: Snezhnoye, Donetsk oblast, Ukraine

г. Снежное, Донецкой области, Украина

Tidligere medlem af »Det Nationale Råd« for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Tidligere formand for folkebevægelsen »Frit Donbass«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Tidligere næstformand for industri- og handelskomitéen i Folkerepublikken Donetsks nationalforsamling.

29.11.2014

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН)

Køn: mand

Fødselsdato: 27.6.1966

Fødested: Donetsk, Ukraine

Talsmand for og stedfortrædende leder af »Folkemilitsen« for den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Stedfortrædende leder af og officiel repræsentant for »Folkerepublikken Donetsks Folkemilitsafdeling«.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich KUZOVLEV (alias IGNATOV, TAMBOV)

(КУЗОВЛЕВ Сергей Юрьевич (alias Сергей; ИГНАТОВ, ТAMБOB))

Køn: mand

Fødselsdato: 7.1.1967

Fødested: Michurinsk, Tambov oblast, Den Russiske Føderation

Мичуринск, Тамбовская область, Российская Федерация

Tidligere såkaldt øverstkommanderende for Folkemilitsen i »Folkerepublikken Luhansk«.

Ved at påtage sig og handle i denne rolle har han således aktivt støttet tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Tidligere chef for de russiske væbnede styrkers 8. hær. Stabschef og første viceøverstbefalende for det sydlige militærdistrikt.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ)

Køn: mand

Fødselsdato: 9.11.1963

Fødested: den tidligere Tyske Demokratiske Republik

Tidligere øverstbefalende for det vestlige militærdistrikt. Tidligere leder af den overordnede operative enhed og generalstabsvicechef i Den Russiske Føderations væbnede styrker. Medvirker aktivt til udformningen og gennemførelsen af de russiske styrkers militærkampagne i Ukraine.

Ifølge generalstabens erklærede aktiviteter udøvede han den operative kontrol over de væbnede styrker og medvirkede derved aktivt til udformningen og gennemførelsen af den russiske regerings politik, der truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Tidligere viceforsvarsminister.

Medlem af Statsdumaen siden den 19. september 2021.

16.2.2015

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Køn: mand

Fødselsdato: 28.8.1977

Fødested: Bekabad, Usbekiske SSR (nu Usbekistan)

Tidligere medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome »Republik Krim«.

Tidligere næstformand for Dumaens Komité vedrørende Etniske Spørgsmål.

I 2014 blev Ruslan Ismailovich Balbek udnævnt til næstformand for ministerrådet i den såkaldte »Republikken Krim« og arbejdede i denne rolle for integrationen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation, for hvilket han er blevet tildelt en medalje »for forsvaret af »Republikken Krim««. Han har støttet annekteringen af Krim i offentlige erklæringer, herunder på sin profil på Forenet Ruslands (Krimafdelingens) websted og i en artikel i pressen, der blev offentliggjort den 3. juli 2016 på NTV's websted.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Køn: mand

Fødselsdato: 17.10.1969

Fødested: Kular, Ust-Yansky-distriktet, Den Autonome Yakut SSR (nu Den Russiske Føderation)

Medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede by Sevastopol.

Medlem af Dumaens Komité for Internationale Anliggender.

Han støttede som medlem af Sevastopols kommunalforvaltning i februar-marts 2014 den såkaldte »folkets borgmester« Aleksej Chaliys aktiviteter. Han har offentligt erkendt sin deltagelse i begivenhederne i 2014, der førte til den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol, som han offentligt forsvarede, herunder på sit personlige websted og i et interview, der blev offentliggjort den 21. februar 2016 på webstedet nation-news.ru.

For sin deltagelse i annekteringsprocessen blev han tildelt den russiske stats orden »fortjenester for fædrelandet« af 2. grad.

9.11.2016

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Køn: mand

Fødselsdato: 3.8.1981

Fødested: Simferopol, Ukrainske SSR (nu Ukraine)

Tidligere medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome »Republik Krim«.

Tidligere Medlem af Dumaens Komité vedrørende Finansielle Markeder.

I marts 2014 blev Andrei Dmitrievich Kozenko udnævnt til næstformand for statsrådet i den såkaldte »Republikken Krim«. Han har offentligt erkendt sin deltagelse i begivenhederne i 2014, der førte til den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol, som han offentligt har forsvaret, herunder i et interview, der blev offentliggjort den 12. marts 2016 på webstedet gazetacrimea.ru. For sin deltagelse i annekteringsprocessen er han blevet tildelt en medalje »for forsvaret af »Republikken Krim«« af de lokale »myndigheder«.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Køn: kvinde

Fødselsdato: 24.6.1965

Fødested: Belogorsk, Ukrainske SSR (nu Ukraine)

Tidligere medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome »Republik Krim«.

Tidligere medlem af Dumaens kulturkomité.

Hun har været medlem af Den Autonome »Republik Krims« øverste råd siden 2012 og har siden marts 2014 støttet integrationen af det ulovligt annekterede Krim og Sevastopol i Den Russiske Føderation. I september 2014 blev Svetlana Borisovna Savchenko valgt til statsrådet i den såkaldte »Republikken Krim«. Hun har forsvaret den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol adskillige gange i offentlige erklæringer, herunder i interviews, der blev offentliggjort den 2. april 2016 og den 20. august 2016 på webstedet c-pravda.ru. Hun blev tildelt den russiske stats orden »i moderlandets tjeneste« af 2. grad i 2014 og ordenen »for loyalitet i tjenesten« af »Republikken Krims«»myndigheder« i 2015.

9.11.2016

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Køn: mand

Fødselsdato: 4.7.1971

Fødested: Simferopol, Ukrainske SSR (nu Ukraine)

Tidligere medlem af Statsdumaen, valgt for den ulovligt annekterede Autonome »Republik Krim«.

Tidligere medlem af Dumaens Komité vedrørende Fællesskabet af Uafhængige Stater (SNG), Eurasisk Integration og Forbindelser med Landsmænd.

I september 2014 blev Pavel Valentinovich Shperov valgt til statsrådet i den såkaldte »Republikken Krim«.

Han har offentligt erkendt, herunder i et interview, der blev offentliggjort den 3. september 2016 på webstedet ldpr-rk.ru, sin rolle i begivenhederne i 2014, der førte til den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol og navnlig sin rolle i afholdelsen af den ulovlige folkeafstemning om den ulovlige annektering af halvøen.

9.11.2016

162.

Inna Nikolayevna GUZEYEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Nikolayevna GUZEEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Mykolayivna HUZIEIEVA

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА)

Køn: kvinde

Fødselsdato: 20.5.1971

Fødested: Krim, Ukraine

Næstformand for Krims valgkommission. Hun har i denne rolle deltaget i afholdelsen af det russiske præsidentvalg den 18. marts 2018, regional- og lokalvalgene den 8. september 2019 og valget til Statsdumaen i september 2021 i det ulovligt annekterede Krim og Sevastopol og dermed aktivt støttet og gennemført politikker, som underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

14.5.2018

163.

Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO/Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)

Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO

(Наталiя Iванiвна БЕЗРУЧЕНКО)

Køn: kvinde

Fødselsdato: 22.8.1979

Fødested: Simferopol, Krim, Ukraine

Sekretær for Krims valgkommission. Hun har i denne rolle deltaget i afholdelsen af det russiske præsidentvalg den 18. marts 2018, regional- og lokalvalgene den 8. september 2019 og valget til Statsdumaen i september 2021 i det ulovligt annekterede Krim og Sevastopol og dermed aktivt støttet og gennemført politikker, som underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

14.5.2018

167.

Olga Valerievna POZDNYAKOVA/Olga Valeryevna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА)

Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерiївна ПОЗДНЯКОВА)

Køn: kvinde

Fødselsdato: 30.3.1982

Fødested: Shakhty, Rostov Oblast, USSR (nu Den Russiske Føderation)

Tidligere »formand« for »Den Centrale Valgkommission« i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. I denne egenskab deltog hun i afholdelsen af det såkaldte »valg« den 11. november 2018 i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« og har således aktivt støttet og gennemført tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og yderligere destabiliseret Ukraine.

Tidligere leder af direktoratet for indenrigspolitik i administrationen for den såkaldte »leder for Folkerepublikken Donetsk«.

10.12.2018

183.

Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV

(Александр Владимирович ДВОРНИКОВ)

Køn: mand Fødselsdato: 22.8.1961

Fødested: Ussuriysk, Primorskiy Krai, Den Russiske Føderation

Øverstbefalende for de russiske væbnede styrkers sydlige militærdistrikt, general i hæren og ansvarlig for de militære styrker i regionen, herunder det ulovligt annekterede Krim og Sevastopol. I denne funktion var han ansvarlig for aktioner gennemført af Sortehavsflåden og andre af Den Russiske Føderations militære styrker mod Ukraine den 25. november 2018, der hindrede ukrainske skibes adgang til deres kyst ved Det Asovske Hav og dermed underminerede Ukraines territoriale integritet og suverænitet og underminerede Ukraines sikkerhed ved at begrænse ukrainske flådefartøjers bevægelsesfrihed og operabilitet.

Disse aktioner støttede desuden konsolideringen af Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Krimhalvøen.

15.3.2019

184.

Sergei Andreevich DANILENKO

(Сергей Андреевич ДАНИЛЕНКО)

Køn: mand

Fødselsdato: 14.3.1960

Fødested: Krasnodar, USSR (nu Den Russiske Føderation)

Tidligere formand for Sevastopols valgkommission. I denne egenskab deltog han i afholdelsen af lokalvalg i den ulovligt annekterede by Sevastopol den 8. september 2019 og støttede derved aktivt tiltag og gennemførte politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

28.1.2020

185.

Lidia Aleksandrovna BASOVA

(Лидия Александровна БАСОВА)

Lidiya Oleksandrivna BASOVA

(Лiдiя Олександрiвна БАСОВА)

Køn: kvinde

Fødselsdato: 1972

Tidligere næstformand for Sevastopols valgkommission. I denne egenskab deltog hun i afholdelsen af lokalvalg i den ulovligt annekterede by Sevastopol den 8. september 2019 og støttede derved aktivt tiltag og gennemførte politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

28.1.2020

192.

Leonid Kronidovich RYZHENKIN

(Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН)

Køn: mand

Fødselsdato: 10.11.1967

Fødested: ukendt

Pasnummer: 722706177 (i 2015)

Tidligere vicegeneraldirektør for infrastrukturprojekter i Stroigazmontazh (SGM), som siden 2015 har ført tilsyn med opførelsen af broen over Kertjstrædet (herunder jernbanedelen af broen), der forbinder Rusland og den ulovligt annekterede Krimhalvø. Han støtter derfor konsolideringen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation, hvilket underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed yderligere.

1.10.2020«

 

Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

»1.

»Republikken Krims« statsejede virksomhed »Chernomorneftegaz«

(tidligere kendt som PJSC »Chernomorneftegaz«)

Prospekt Kirov 52, Simferopol, Krim, Ukraine, 295000

пр. Кирова 52, г. Симферополь, Крым, Украина 295000

Telefon:

+7 (3652) 66-70-00

+7 (3652) 66-78-00

http://gas.crimea.ru/

office@chernomorneftegaz.ru

Registreringsnummer: 1149102099717

»Krims parlament« vedtog den 17. marts 2014 en beslutning om beslaglæggelse af virksomheden Chernomorneftegaz' aktiver på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Registreret igen den 29. november 2014 som »Republikken Krims« statsejede virksomhed »Chernomorneftegaz« (Государственное унитарное предприятие »Республики Крым«»Черноморнефтегаз«). Stifter: »Republikken Krims« Brændstof- og Energiministerium (Министерство топлива и энергетики »Республики Крым«).

12.5.2014

19.

Den føderale statsejede budgetinstitution for videnskab og forskning »All-Russia national scientific research institute for wine growing and wine making, Magarach«, Det Russiske Videnskabsakademi

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки »Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия »Магарач« РАН«

298600, Kirov Street 31, Jalta, Krim, Ukraine

298600, ул. Кирова, 31, г. Ялта, Крым, Украина

priemnaya@magarach-institut.ru

www.magarach-institut.ru

+7(3654) 32-05-91

Registreringsnummer: 1159102130857

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 9. april 2014 vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1991-6/14 om ændringer til beslutning nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for »Republikken Krim«»om nationalisering af ejendom, der tilhører virksomheder, institutioner og organisationer i det agroindustrielle kompleks, som befinder sig på »Republikken Krims« område«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede virksomhed »Gosudarstvenoye predpriyatiye »Agrofirma Magarach« nacionalnogo instituta vinograda i vina »Magarach««, på vegne af »Republikken Krim«. Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«.

Registreret igen den 15. januar 2015 som »Republikken Krims« statsejede institution »National Institute of Wine »Magarach««.

(Государственное бюджетное учреждение »Республики Крым«»Национальный научно исследовательский институт винограда и вина »Магарач««). Stifter: »Republikken Krims« Landbrugsministerium (Министерство сельского хозяйства »Республики Крым«).

25.7.2014

 

(Tidligere kendt som »Republikken Krims« statsejede virksomhed »National Institute of Wine »Magarach««

Tidligere kendt som »State enterprise »Magarach« of the national institute of wine«

Государственное предприятие Агрофирма »Магарач« Национального института винограда и вина »Магарач«

Gosudarstvenoye predpriyatiye Agrofirma »Magarach« nacionalnogo instituta vinograda i vina »Magarach«)

 

Den 9. februar 2015 blev »Republikken Krims« statsejede virksomhed »National Institute of Wine »Magarach«« omdannet til den føderale videnskabelige budgetfacilitet »All-Russia scientific-research institute of viticulture and winemaking »Magarach««, Det Russiske Videnskabsakademi.

 

20.

Aktieselskabet »Sparkling wine plant »Novy Svet««

Aкционерное общество »Завод шампанских вин »Новый Свет««

Tidligere kendt som »Republikken Krims« statsejede virksomhed »Sparkling wine plant »Novy Svet««

298032, Krim, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1.

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1

+7-(365) 663-35-00

+7-(365) 663-35-22

+7-978-914-00-10

http://nsvet-crimea.ru/

Registreringsnummer: 1179102021460

Ejerskabet af enheden blev overført i strid med ukrainsk ret. Den 9. april 2014 vedtog »præsidiet i Krims parlament« afgørelse nr. 1991-6/14 »om ændringer til resolution nr. 1836-6/14 af 26. marts 2014 vedtaget af statsrådet for »Republikken Krim« om nationalisering af ejendom, der tilhører virksomheder, institutioner og organisationer i det agroindustrielle kompleks, og som befinder sig på »Republikken Krims« område«, hvori det meddeler beslaglæggelsen af aktiver, der tilhører den statsejede koncern »Zavod shampanskykh vin »Novy Svet««, på vegne af »Republikken Krim«.

25.7.2014

 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым »Завод шампанских вин »Новый Свет««

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym »Zavod shampanskykh vin »Novy Svet«« og som »State enterprise sparkling wine plant »Novy Svet««

Государственное предприятие Завод шампанских вин »Новый свет« (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin »Novy Svet«)

 

Virksomheden er dermed reelt konfiskeret af Krims »myndigheder«. Den 4. januar 2015 registreret igen som »Republikken Krims« statsejede virksomhed »Sparkling wine plant »Novy Svet«« (Государственное унитарное предприятие Республики Крым »Завод шампанских вин »Новый Свет««). Stifter: »Republikken Krims« Landbrugsministerium (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Den 29. august 2017 registreret igen efter omstrukturering som aktieselskabet »Sparkling wine plant »Novy Svet«« (Aкционерное общество »Завод шампанских вин »Новый Свет««). Stifter: Ministeriet for Land- og Ejendomsregler i »Republikken Krim« (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

 

25.

Folkebevægelsen »Fred i Luhanskregionen« (Mir Luganschine) Общественное движение »Мир Луганщине«

https://mir-lug.info/

Adresse: Karl Marx Street 7, Luhansk, Ukraine

улица Карла Маркса, 7, г. Луганск, Украина

info@mir-lug.info

Offentlig »organisation« der opstillede kandidater ved det såkaldte »valg« den 2. november 2014 og den 11. november 2018 i den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk«. Dette »valg« er i strid med ukrainsk ret og derfor ulovligt. Siden 17. februar 2018 har formanden for organisationen været Leonid PASECHNIK, og den har derfor forbindelse til en person, som er udpeget af Rådet.

Ved at deltage formelt i det ulovlige »valg« har den således bidraget aktivt til tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og til yderligere at destabilisere Ukraine.

29.11.2014

26.

Folkebevægelsen »Frit Donbass« (»Free Donbass«, alias »Free Donbas«, »Svobodny Donbass«) Общественное движение »Свободньιй Донбасс«

http://www.odsd.ru/

https://xn--d1aa2an.xn--p1ai/

Adresse:

102, Khmelnitsky Ave., Donetsk (kontor 512)

Донецк, пр. Б.Хмельницкого, 102, офис 512

press-odsd@yandex.ru

Offentlig »organisation«, der opstillede kandidater ved det såkaldte »valg« den 2. november 2014 og den 11. november 2018 i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Dette valg er i strid med ukrainsk lov og derfor ulovligt.

Ved at deltage formelt i det ulovlige »valg« har den således bidraget aktivt til tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, og til yderligere at destabilisere Ukraine.

29.11.2014

33.

Prizrakbrigaden

Бригада »Призрак«

Adresse: Distrikt 50 Year of the USSR, 18; byen Kirovsk

https://vk.com/battalionprizrak

mail@prizrak.info

+38 (072) 199-86-39

Bevæbnet separatistgruppe, som aktivt har støttet tiltag, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed og destabiliserer Ukraine yderligere.

Del af det såkaldte »Andet Armékorps« for »Folkerepublikken Luhansk«.

Også kaldet 14. Motoriserede Riffelbataljon.

Del af den såkaldte »Folkemilits« i »Folkerepublikken Luhansk«.

16.2.2015«