2.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 63/1


RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/345

af 1. marts 2022

om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2022/346 af 1. marts 2022 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 31. juli 2014 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 833/2014 (2).

(2)

Forordning (EU) nr. 833/2014 giver virkning til visse foranstaltninger i Rådets afgørelse 2014/512/FUSP (3).

(3)

Den 1. marts 2022 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2022/346 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP og om indførelse af yderligere restriktive foranstaltninger med hensyn til levering af specialiserede tjenester til finansielle betalingsmeddelelser til visse russiske kreditinstitutter og deres russiske datterselskaber, som er relevante for det russiske finansielle system, og som allerede er omfattet af restriktive foranstaltninger indført af Unionen eller af partnerlande, og, med visse undtagelser, med hensyn til kontakt med den russiske fond for direkte investeringer. Den forbyder med visse undtagelser også levering af eurosedler til Rusland.

(4)

Disse foranstaltninger falder ind under traktatens anvendelsesområde, og der bør derfor indføres regulering på EU-plan, navnlig for at sikre en ensartet anvendelse af dem i alle medlemsstaterne.

(5)

For at sikre at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen.

(6)

Forordning (EU) nr. 833/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 833/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2d, stk. 1 og 4, affattes således:

»1.   De kompetente myndigheder udveksler oplysninger om udstedte tilladelser og afslag i henhold til artikel 2, 2a og 2b med de øvrige medlemsstater og Kommissionen. Udvekslingen af oplysninger sker ved hjælp af det elektroniske system, der er indført i henhold til artikel 23, stk. 6, i forordning (EU) 2021/821.

4.   Kommissionen udveksler, hvor det er relevant, i samråd med medlemsstaterne og på grundlag af gensidighed oplysninger med partnerlande med henblik på at understøtte effektiviteten af eksportkontrolforanstaltningerne i henhold til denne forordning og en konsekvent anvendelse af de eksportkontrolforanstaltninger, som partnerlandene anvender.«

2)

I artikel 2e tilføjes følgende stykker:

»3.   Det er forbudt at investere, deltage i eller på anden måde bidrage til projekter, der medfinansieres af den russiske fond for direkte investeringer.

4.   Uanset stk. 3 kan de kompetente myndigheder på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, tillade investeringsdeltagelse i eller bidrag til projekter, der medfinansieres af den russiske fond for direkte investeringer, efter at have fastslået, at en sådan deltagelse eller et sådant bidrag er forfalden(t) i henhold til kontrakter, der er indgået inden den 2. marts 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.«

3)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 5h

Det er fra den 12. marts 2022 forbudt at levere specialiserede tjenester til finansielle betalingsmeddelelser, der anvendes til udveksling af finansielle data, til juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag XIV, eller til juridiske personer, enheder eller organer, som er etableret i Rusland, og hvoraf en enhed, der er opført på listen i bilag XIV, direkte eller indirekte ejer over 50 %.

Artikel 5i

1.   Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller eksportere pengesedler denomineret i euro til Rusland eller til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland, herunder Ruslands regering og centralbank, eller til brug i Rusland.

2.   Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for salg, levering, overførsel eller eksport af pengesedler denomineret i euro, forudsat at salget, leveringen, overførslen eller eksporten er nødvendig til:

a)

personlig brug af fysiske personer, der rejser til Rusland, eller medlemmer af deres nærmeste familie, der rejser sammen med dem, eller

b)

officielle formål for en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller international organisation i Rusland, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten.«

4)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Det er forbudt bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller følge er at omgå forbuddene i denne forordning, herunder ved at agere som stedfortræder for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i artikel 2e, stk. 3, og artikel 5, 5a, 5b, 5e, 5f, 5h og 5i, eller ved at handle til deres fordel ved at anvende undtagelserne i artikel 2e, stk. 4, artikel 5, stk. 6, artikel 5a, stk. 2, artikel 5b, stk. 2, artikel 5e, stk. 2, artikel 5f, stk. 2, eller artikel 5i, stk. 2.«

5)

Bilaget til denne forordning tilføjes som bilag XIV til forordning (EU) nr. 833/2014.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. marts 2022.

På Rådets vegne

J.-Y. LE DRIAN

Formand


(1)  EUT L 63 af 2.3.2022.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rådets afgørelse 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 13).


BILAG

»BILAG XIV

Liste over personer, enheder og organer som omhandlet i artikel 5h

Bank Otkritie

Novikombank

Promsvyazbank

Bank Rossiya

Sovcombank

VNESHECONOMBANK (VEB)

VTB BANK

«.