28.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 58/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/336

af 28. februar 2022

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (1), særlig artikel 14, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 17. marts 2014 forordning (EU) nr. 269/2014.

(2)

Unionen er fortsat urokkelig i sin støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet.

(3)

I sine konklusioner af 24. og 25. juni 2021 opfordrede Det Europæiske Råd Rusland til fuldt ud at påtage sig sit ansvar for at sikre fuld gennemførelse af Minskaftalerne som en central betingelse for enhver væsentlig ændring af Unionens holdning. Det understregede, at det er nødvendigt, at Unionen og dens medlemsstater reagerer beslutsomt og koordineret på enhver yderligere skadelig, ulovlig og ødelæggende aktivitet fra Ruslands side, idet alle instrumenter, som Unionen råder over, udnyttes fuldt ud, og der sikres koordination med partnere. Med henblik herpå opfordrede Det Europæiske Råd også Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (»den højtstående repræsentant«) til at forelægge muligheder for yderligere restriktive foranstaltninger, herunder økonomiske sanktioner.

(4)

I sine konklusioner af 16. december 2021 understregede Det Europæiske Råd det presserende behov for, at Rusland nedtrapper spændingerne forårsaget af den militære opbygning langs sin grænse til Ukraine og den aggressive retorik. Det gentog sin fulde støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet. Det Europæiske Råd, som tilskyndede til en diplomatisk indsats og støttede Normandietkvartetten i at sikre fuld gennemførelse af Minskaftalerne, erklærede, at enhver yderligere aggression mod Ukraine ville have enorme konsekvenser og store omkostninger til følge, herunder restriktive foranstaltninger koordineret med partnere.

(5)

Den 24. januar 2022 godkendte Rådet konklusioner, hvori det fordømte Ruslands fortsatte aggressive handlinger og trusler mod Ukraine og opfordrede Rusland til at deeskalere, overholde folkeretten og deltage konstruktivt i dialog gennem de etablerede internationale mekanismer. Rådet bekræftede på ny Unionens fulde tilslutning til de centrale principper, som den europæiske sikkerhed bygger på, og som er nedfældet i De Forenede Nationers (FN's) pagt og de grundlæggende dokumenter for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, herunder Helsingforsslutakten og Parischartret. Disse centrale principper omfatter navnlig staternes suveræne ligeberettigelse og territoriale integritet, grænsernes ukrænkelighed, afståelse fra trussel om magtanvendelse eller brug af magt samt staters frihed til at ændre eller vælge deres egne sikkerhedsordninger. Rådet erklærede, at disse principper hverken er til forhandling eller kan revideres eller omfortolkes, og at Ruslands krænkelse heraf står i vejen for et fælles og udeleligt sikkerhedsområde i Europa og truer freden og stabiliteten på det europæiske kontinent. Rådet mindede om Det Europæiske Råds konklusioner af 16. december 2021 og gentog, at enhver yderligere militær aggression fra Ruslands side mod Ukraine vil få enorme konsekvenser og alvorlige omkostninger, herunder en bred vifte af sektorspecifikke og individuelle restriktive foranstaltninger, der vil blive vedtaget i samarbejde med partnerne.

(6)

Den 19. februar 2022 udsendte den højtstående repræsentant en erklæring på Unionens vegne, hvori denne udtrykte bekymring over den massive opbygning af russiske væbnede styrker i og omkring Ukraine og opfordrede Rusland til at indgå i en meningsfuld dialog, diplomati, udvise tilbageholdenhed og nedtrappe ved at foretage en væsentlig tilbagetrækning af de militære styrker nær Ukraines grænser. Unionen erklærede, at enhver yderligere militær aggression fra Ruslands side mod Ukraine vil få enorme konsekvenser og alvorlige omkostninger, herunder restriktive foranstaltninger koordineret med partnere.

(7)

Den 21. februar 2022 undertegnede præsidenten for Den Russiske Føderation et dekret, der anerkender »uafhængigheden og suveræniteten« for de ikkeregeringskontrollerede områder i Donetsk oblast og Luhansk oblast i Ukraine og beordrede udsendelse af russiske væbnede styrker til disse områder.

(8)

Den 22. februar 2022 udsendte den højtstående repræsentant en erklæring på Unionens vegne, hvori denne fordømte denne ulovlige handling, som underminerer Ukraines suverænitet og uafhængighed og er et alvorligt brud på folkeretten og internationale aftaler, herunder FN-pagten, Helsingforsslutakten, Parischartret og Budapestmemorandummet samt Minskaftalerne og FN's Sikkerhedsråds resolution 2202 (2015). Den højtstående repræsentant opfordrede indtrængende Rusland til som part i konflikten at trække sin anerkendelse tilbage, opfylde sine tilsagn, overholde folkeretten og vende tilbage til drøftelserne i Normandietkvartetten og den trilaterale kontaktgruppe. Han meddelte, at Unionen ville reagere på disse seneste overtrædelser fra Ruslands side ved hurtigst muligt at vedtage yderligere restriktive foranstaltninger.

(9)

Den 24. februar 2022 annoncerede præsidenten for Den Russiske Føderation en militær operation i Ukraine, og russiske bevæbnede styrker indledte et angreb på Ukraine. Dette angreb er en grov krænkelse af Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

(10)

Den 24. februar 2022 udsendte den højtstående repræsentant en erklæring på Unionens vegne, hvori denne på det kraftigste fordømte den Russiske Føderations bevæbnede styrkers uprovokerede invasion af Ukraine og Belarus' involvering i denne aggression mod Ukraine. Den højtstående repræsentant meddelte, at Unionens svar vil omfatte både sektorspecifikke og individuelle restriktive foranstaltninger.

(11)

Det Europæiske Råd fordømte den 24. februar 2022 på det kraftigste Den Russiske Føderations uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine. Med sine ulovlige militære aktioner overtræder Rusland groft folkeretten og FN-pagtens principper og underminerer europæisk og global sikkerhed og stabilitet. Det Europæiske Råd blev i tæt samarbejde med vores partnere og allierede enigt om yderligere restriktive foranstaltninger, der vil få omfattende og alvorlige konsekvenser for Rusland på grund af dets handlinger.

(12)

I betragtning af den alvorlige situation mener Rådet, at der bør tilføjes 26 personer og en enhed på listen over personer, enheder og organer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, jf. bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014.

(13)

Bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De personer og den enhed, der er opført på listen i bilaget til denne forordning, tilføjes på listen i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2022.

På Rådets vegne

J.-Y. LE DRIAN

Formand


(1)  EUT L 78 af 17.3.2014, s. 6.


BILAG

Følgende personer og enheder tilføjes på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, som findes i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014:

1.   Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

»671

Igor Ivanovich SECHIN

(Игорь Иванович СЕЧИН)

Fødselsdato: 7.9.1960

Fødested: Leningrad, USSR (nu Den Russiske Føderation)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Igor Sechin er administrerende direktør for Rosneft, et russisk statsligt olieselskab og en af verdens største producenter af råolie. Han er en af Vladimir Putins mest betroede og nærmeste rådgivere samt hans personlige ven. Han har dagligt været i kontakt med den russiske præsident. Han anses for at være et af de mest magtfulde medlemmer af den russiske politiske elite. Hans forbindelser til Vladimir Putin går langt tilbage og er tætte. Han arbejdede sammen med præsidenten på borgmesterkontoret i Skt. Petersborg i 1990'erne og har bevist sin loyalitet lige siden. I 1999 blev Igor Sechin Vladimir Putins vicekontorchef, i 2008 vicepremierminister, og i 2012 administrerende direktør for Rosneft. Han er en af de russiske oligarker, der opererer i partnerskab med den russiske stat.

28.2.2022

 

 

 

Han er en af de personer i Putins kreds, der modtager økonomiske gevinster og vigtige opgaver til gengæld for subordination og loyalitet. Han har fået vigtige og vanskelige opgaver af præsidenten og er som belønning blevet chef for Rosneft og har opnået stor rigdom. Igor Sechins Rosneft var involveret i finansieringen af vinmarkerne ved paladskomplekset nær Gelendzhik, som det menes, at præsident Vladimir Putin anvender personligt.

Han støttede derfor materielt eller finansielt aktivt og drog fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

Desuden leverer Rosneft Aero, et datterselskab til Rosneft, som Igor Sechin er administrerende direktør for, jetbrændstof til lufthavnen i Simferopol, der giver adgang til flyforbindelser mellem det ulovligt annekterede Krim og Sevastopol og Rusland. Han støtter derfor konsolideringen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation, hvilket igen underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed yderligere.

 

672.

Nikolay Petrovich TOKAREV

(Николай Петрович ТОКАРЕВ)

Fødselsdato: 20.12.1950

Fødested: Karaganda, Kasakhiske SSR (nu Kasakhstan)

Nikolay Tokarev er administrerende direktør for Transneft, et stort russisk olie- og gasselskab. Han har i lang tid kendt Vladimir Putin og er nært knyttet til ham. Han arbejdede sammen med Putin i KGB i 1980'erne. Nikolay Tokarev er en af de russiske statsoligarker, der overtog kontrollen med store statslige aktiver i 00'erne, da præsident Vladimir Putin konsoliderede magten, og som opererer i tæt partnerskab med den russiske stat. Nikolay Tokarev har været ansvarlig for Transneft, et af Ruslands vigtigste regeringskontrollerede selskaber, som transporterer en betydelig mængde russisk olie gennem et veludviklet olieledningsnet.

Nikolay Tokarevs Transneft er en af de vigtigste sponsorer af paladskomplekset nær Gelendzhik, som det generelt menes, at præsident Vladimir Putin anvender personligt. Han nyder godt af sin nærhed til de russiske myndigheder. Nikolay Tokarevs nære slægtninge og bekendte berigede sig selv takket være de kontrakter, der blev indgået med de statsejede virksomheder.

Han støttede derfor materielt eller finansielt aktivt og drog fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

28.2.2022

673.

Alisher USMANOV

(russisk: Алишер Бурханович УСМАНОВ, usbekisk: Alisher USMONOV)

Fødselsdato: 9.9.1953

Fødested: Chust, Usbekiske SSR, Sovjetunionen

Stilling: russisk oligark

Alisher Usmanov er en oligark, der støtter Kreml og har særligt tætte forbindelser til den russiske præsident Vladimir Putin. Han er blevet omtalt som en af Vladimir Putins yndlingsoligarker. Han anses for at være en af de af Ruslands forretningsfolk, som fik til opgave at betjene finansielle strømme, men hvis stillinger afhænger af præsidentens vilje. Alisher Usmanov har angiveligt ageret stråmand for præsident Vladimir Putin og løst hans forretningsproblemer. Ifølge filer fra FinCEN betalte han 6 mio. USD til Vladimir Putins indflydelsesrige rådgiver Valentin Yumashev. Dmitry Medvedev, næstformand for Ruslands sikkerhedsråd og Ruslands tidligere præsident og premierminister, drog fordel af den personlige brug af luksuriøse boliger, som Alisher Usmanov kontrollerer.

Han støttede derfor materielt eller finansielt aktivt russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

28.2.2022

 

 

 

Alisher Usmanov har interesser i jernmalm og stål, medier og internetvirksomheder. Hans største aktiebeholdning er stålgiganten Metalloinvest. Da Alisher Usmanov overtog kontrollen med dagbladet Kommersant, blev redaktionspersonalets frihed indskrænket, og avisen indtog åbenlyst en Kremlvenlig holdning. Kommersant offentliggjorde under Alisher Usmanovs ejerskab en propagandistisk antiukrainsk artikel af Dmitry Medvedev, hvori Ruslands tidligere præsident argumenterede for, at det var meningsløst at indlede drøftelser med de aktuelle ukrainske myndigheder, som efter hans mening var under direkte udenlandsk kontrol.

Han støttede derfor aktivt den russiske regerings politik for destabilisering af Ukraine.

 

674.

Petr Olegovich AVEN

(Пëтр Олегович АВЕН)

Fødselsdato: 16.3. 1955

Fødested: Moskva, Den Russiske Føderation

Stilling: Oligark tæt på Vladimir Putin. En af hovedaktionærerne i Alfa Group

Køn: mand

Petr Aven er en af Vladimir Putins nærmeste oligarker. Han er en vigtig aktionær i Alfa Group, som omfatter en af de største russiske banker, Alfa Bank. Han er en af ca. 50 velhavende russiske forretningsmænd, som regelmæssigt mødes med Vladimir Putin i Kreml. Han arbejder ikke uafhængigt af præsidentens krav. Hans venskab med Vladimir Putin går tilbage til begyndelsen af 1990'erne. Da han var minister for eksterne økonomiske relationer, hjalp han Vladimir Putin, daværende viceborgmester i Skt. Petersborg, med hensyn til Saljekommissionens undersøgelse. Han er også kendt for at være en særlig tæt personlig ven af Rosnefts direktør Igor Sechin, en vigtig Putinallieret. Vladimir Putins ældste datter Maria ledte et velgørenhedsprojekt, Alfa-Endo, som blev finansieret af Alfa Bank.

Petr Aven drog fordel af sine regeringsforbindelser. Han skrev et brev til Vladimir Putin, hvori han klagede over en afgørelse fra Voldgiftsretten i Moskva i retssagen, der vedrørte interesserne i en af Petr Avens virksomheder. Vladimir Putin pålagde den russiske anklagemyndighed at efterforske sagen. Vladimir Putin belønnede Alfa Groups loyalitet over for de russiske myndigheder ved at yde politisk bistand til Alfa Groups udenlandske investeringsplaner.

28.2.2022

 

 

 

Petr Aven og hans forretningspartner Mikhail Fridman har været involveret i Kremls bestræbelser på at ophæve de vestlige sanktioner, der er udstedt for at imødegå den russiske aggressive politik over for Ukraine. I 2016 advarede Vladimir Putin Petr Aven om udsigten til, at USA ville pålægge ham og/eller Alfa-Bank yderligere sanktioner, og foreslog, at han skulle tage skridt til at beskytte sig selv og Alfa-Bank, hvilket Petr Aven efterkom. I 2018 besøgte Petr Aven og Mikhail Fridman Washington DC på en uofficiel mission for at viderebringe den russiske regerings budskab om USA's sanktioner og om Den Russiske Føderations modsanktioner.

Han støttede derfor materielt eller finansielt aktivt og drog fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine. Han har også støttet tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

 

675.

Mikhail Maratovich FRIDMAN

(Михаил Маратович ФРИДМАН)

Fødselsdato: 21.4.1964

Fødested: Lviv, Den Russiske Føderation

Køn: mand

Mikhail Fridman er stifter af og en af hovedaktionærerne i Alfa Group, som omfatter den største russiske bank, Alfa Bank. Han har formået at skabe stærke bånd til Vladimir Putins administration og er blevet kaldt en stor russisk finansieringspartner og katalysator for Putins inderkreds. Han har formået at erhverve statslige aktiver gennem statslige forbindelser. Vladimir Putins ældste datter Maria ledte et velgørenhedsprojekt, Alfa-Endo, som blev finansieret af Alfa Bank. Vladimir Putin belønnede Alfa Groups loyalitet over for de russiske myndigheder ved at yde politisk bistand til Alfa Groups udenlandske investeringsplaner.

Mikhail Fridman og hans forretningspartner Petr Aven har været involveret i Kremls bestræbelser på at ophæve de vestlige sanktioner, der er udstedt for at imødegå den russiske aggressive politik over for Ukraine. I 2018 besøgte Mikhail Fridman og Petr Aven Washington DC på en uofficiel mission for at viderebringe den russiske regerings budskab om USA's sanktioner og om Den Russiske Føderations modsanktioner.

28.2.2022

 

 

 

Han støttede derfor materielt eller finansielt aktivt og drog fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine. Han har også støttet tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

 

676.

Sergei Pavlovich ROLDUGIN (Сергей Павлович РОЛДУГИН)

Fødselsdato: 28.9.1951

Fødested: Sakhalin Oblast

Cellist

Stilling: forretningsmand, nær ven af Vladimir Putin.

Sergei Roldugin er forretningsmand med tætte forbindelser til Vladimir Putin. Han er en del af Putins finansielle netværksordning. Han ejer mindst fem offshoreenheder, og han har sine aktiver i Bank Rossiya (sanktioneret af Unionen), der i Moskva kendes som »Putins tegnebog«. Ifølge ICIJ's undersøgelse er Sergei Roldugin ansvarlig for at »flytte rundt med« mindst 2 mia. USD gennem banker og offshorevirksomheder som en del af Vladimir Putins skjulte finansielle netværk. Han deltog også i »Troika Laundromat«, og han kanaliserede milliarder af amerikanske dollar gennem systemet. Desuden modtog han mere end 69 mio. USD gennem virksomheder inden for »Troika Laundromat«.

Han er derfor ansvarlig for materielt eller finansielt aktivt at støtte russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

28.2.2022

677.

Dmitry Sergeyevich PESKOV

(Дмитрий Сергеевич ПЕСКОВ)

Fødselsdato: 17.10.1967

Fødested: Moskva, Den Russiske Føderation

Køn: mand

Dmitri Peskov er præsident Vladimir Putins pressesekretær. Han har offentligt forsvaret Ruslands aggressive politik over for Ukraine, herunder Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Krim og Sevastopol. I en lang række erklæringer har han understreget, at Krims og Sevastopols område er en integreret del af Rusland, og at Ukraine ikke kan få områderne igen. Han kaldte de ukrainske handlinger, der har til formål at bringe den russiske besættelse af Krimhalvøen til ophør, for et territorialt krav mod Rusland. Han har givet udtryk for, at det er umuligt at forhandle med de ukrainske myndigheder, idet han understreger, at de ikke betragtes som en partner fra russisk hold. Han har fakta til trods givet udtryk for, at der ikke var nogen russiske tropper i Donbass. Han har også formidlet budskabet om, at vestlige sanktioner ikke har nogen reel indvirkning på Rusland. Han truede med, at Rusland ville udstede modsanktioner som svar herpå.

Han støttede således aktivt tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine.

28.2.2022

678.

Dmitry Nikolaevich CHERNYSHENKO

(Дмитрий Николаевич ЧЕРНЫШЕНКО)

Fødselsdato: 20.9.1968

Fødested: Saratov, Rusland

Stilling: Ruslands vicepremierminister for turisme, sport, kultur og kommunikation

medlem af bestyrelsen for de russiske jernbaner

Køn: mand

Dmitry Chernyshenko er Ruslands vicepremierminister for turisme, sport, kultur og kommunikation og medlem af bestyrelsen for de russiske jernbaner, en stilling som Den Russiske Føderations regering har udnævnt ham til.

I oktober 2021 indledte Rusland en hidtil uset militær opbygning på eller nær den ukrainske grænse og inden for Ukraines besatte Krimregion. Russiske væbnede styrker gennemførte storstilede militærøvelser dér. Dette førte til en eskalering af konflikten og lagde et destabiliserende pres på Ukraine. Både militærpersonel og militært udstyr fra de russiske væbnede styrker blev transporteret til områderne nær den ukrainske grænse af de russiske jernbaner, som Dmitry Chernyshenko er bestyrelsesmedlem for. Den 24. februar 2022 iværksatte Rusland en omfattende militær agression mod Ukraine.

Han er således ansvarlig for aktivt at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

28.2.2022

679.

Irek Envarovich FAIZULLIN

(Ирек Энварович ФАЙЗУЛЛИН)

Fødselsdato: 8.12.1962

Fødested: Kazan, USSR, nu Den Russiske Føderation

Stilling: medlem af bestyrelsen for de russiske jernbaner,

minister for byggeri og boliger i Den Russiske Føderation.

Køn: mand

Irek Faizullin er Ruslands minister for byggeri og boliger og medlem af bestyrelsen for de russiske jernbaner, en stilling som Den Russiske Føderations regering har udnævnt ham til.

I oktober 2021 indledte Rusland en hidtil uset militær opbygning på eller nær den ukrainske grænse og inden for Ukraines besatte Krimregion. De russiske væbnede styrker gennemførte storstilede militærøvelser dér. Dette førte til en eskalering af konflikten og lagde et destabiliserende pres på Ukraine. Både militærpersonel og militært udstyr fra de russiske væbnede styrker blev transporteret til områderne nær den ukrainske grænse af de russiske jernbaner, som Irek Faizullin er bestyrelsesmedlem for.

Han er således ansvarlig for aktivt at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

28.2.2022

680.

Vitaly Gennadyevich SAVELYEV

(Виталий Геннадьевич САВЕЛЬЕВ)

Fødselsdato: 18.1.1954

Fødested: Tashkent, Usbekistan

Stilling: medlem af bestyrelsen for de russiske jernbaner, Ruslands transportminister siden 2020, tidligere administrerende direktør for Aeroflot

Vitaly Savelyev er Den Russiske Føderations transportminister og medlem af bestyrelsen for de russiske jernbaner, en stilling som Den Russiske Føderations regering har udnævnt ham til. Han er tidligere administrerende direktør for Aeroflot.

I oktober 2021 indledte Rusland en hidtil uset militær opbygning på eller nær den ukrainske grænse og inden for Ukraines besatte Krimregion. De russiske væbnede styrker gennemførte storstilede militærøvelser dér. Dette førte til en eskalering af konflikten og lagde et destabiliserende pres på Ukraine. Både militærpersonel og militært udstyr fra de russiske væbnede styrker blev transporteret til områderne nær den ukrainske grænse af de russiske jernbaner, som Vitaly Savelyev er bestyrelsesmedlem for.

28.2.2022

 

 

 

Desuden sørgede Aeroflot under Vitaly Savelyevs ledelse for regelmæssig lufttransport af passagerer mellem russiske lufthavne og Simferopols internationale lufthavn og støttede derfor konsolideringen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation, hvilket igen yderligere underminerede Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Han er således ansvarlig for aktivt at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

 

681.

Andrey Anatolyevich TURCHAK

(ТУРЧАК, Андрей Анатольевич)

Fødselsdato: 20.12.1975

Fødested: Leningrad, USSR (nu Den Russiske Føderation)

Stilling: sekretær for det almindelige råd i partiet United Russia,

første næstformand for Føderationsrådet.

Andrey Turchak er sekretær for det almindelige råd i partiet United Russia og første næstformand for Føderationsrådet. Hans politiske succes er forbundet med hans far, Anatoly Turchak, som trænede judo med Vladimir Putin og Rotenbergbrødrene. Han promoverede en positiv holdning til anerkendelsen af de separatistiske såkaldte »folkerepublikker« Donetsk og Luhansk.

Han opfordrede de russiske myndigheder til at forsyne de prorussiske separatiststyrker i Donbasregionen med avancerede våben. Han erklærede offentligt, at det var umuligt at løse Donbaskonflikten på fredelig vis med de ukrainske myndigheder. Han gav udtryk for ubegrundede påstande om en planlagt ukrainsk militær offensiv i Donbas. Han ledede forhandlingerne med Denis Pushilin, leder af den separatistiske såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Han besøgte et mobiliseringssted for separatistiske væbnede styrker i frontlinjezonen i Donbass for personligt at lykønske soldaterne fra den separatistiske såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« med forsvareren for faderlandsdagen. Han forsvarede offentligt Ruslands beslutning om at anerkende separatist-»republikkerne« i Donbas. Han anførte, at Rusland er ligeglad med Vestens sanktioner.

28.2.2022

 

 

 

Han er således ansvarlig for aktivt at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

 

682.

Tigran Edmondovich KEOSAYAN

(Тигран Эдмондович КЕОСАЯН)

Fødselsdato: 4.1.1966

Fødested: Moskva, Rusland

Stilling: Skuespiller og instruktør, vært for det propagandistiske TV-show om politiske anliggender på NTV-kanalen, der kaldes »International Sawmill with Tigran Keosayan«.

Tigran Keosayan er filminstruktør og journalist, som har udbredt antiukrainsk propaganda i de russiske medier. I sit statsfinansierede TV-show »International Sawmill with Tigran Keosayan« beskrev han konsekvent Ukraine som et svagt og korrupt land, der udelukkende var blevet opretholdt takket være den vestlige hjælp. Han antydede, at de ukrainske myndigheder ikke var legitime. Han anførte gentagne gange, at Krim tilhørte Rusland, og at Donbas ikke var en del af Ukraine. Tigran Keosayan deltog i forummet »det russiske Donbas«, som blev organiseret af myndighederne i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« i Donetsk med henblik på at udbrede doktrinen om »russisk Donbas«. Han beskyldte offentligt Ukraine for at eskalere konflikten.

Han er således ansvarlig for aktivt at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

28.2.2022

 

 

 

TV-showet »International Sawmill with Tigran Keosayan« modtog finansiering fra russiske statsejede selskaber, hvilket var uberettiget af kommercielle grunde, men blev ydet som en belønning til Tigran Keosayan for hans propagandistiske indsats og for hans loyalitet over for Vladimir Putin. Tigran Keosayan instruerede den propagandistiske film »The Crimean Bridge. Made with Love!«, der forherligede Krimbroen, som forbinder området på den ulovligt annekterede Krimhalvø med Rusland. Filmen var angiveligt tænkt som en gave til præsident Vladimir Putin. Alexei Gromov, første vicechef for præsidentens administration, hjalp med at sikre statsfinansieringen til filmen, takket være hvilken Tigran Keosayan opnåede økonomisk fortjeneste.

Han drog således fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim eller destabiliseringen af Ukraine.

 

683.

Olga Vladimirovna SKABEYEVA

(Ольга Владимировна СКАБЕЕВА)

Fødselsdato: 11.12.1984

Stilling: medstifter af og chefredaktør for REGNUM-portalen

Fødested: Volzhsky, Rusland

Stilling: journalist ved den statsejede TV-station Rossiya-1, hvor hun har et politisk talkshow »60 minutter« (sammen med sin mand Yevgeniy Popov) – det mest populære talkshow i Rusland)

Køn: kvinde

Olga Skabeyeva er journalist på den statsejede TV-station Rossiya-1. Sammen med sin mand, Yevgeniy Popov, har hun det mest populære politiske talkshow i Rusland, »60 minutter«, hvor hun har spredt antiukrainsk propaganda og fremmer en positiv holdning til annekteringen af Krim og separatisternes handlinger i Donbass.

I TV-showet præsenterede hun konsekvent situationen i Ukraine på en partisk måde, idet hun fremstillede landet som en kunstig stat, der blev støttet både militært og finansielt af Vesten og dermed var en vestlig satellit og et værktøj i NATO's hænder. Hun har også mindsket Ukraines rolle over for »det moderne antirusland«. Desuden har hun ofte inviteret gæster som Eduard Basurin, pressesekretær for militærkommandoen i den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« og Denis Pushilin, leder af den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk«. Hun sendte en gæst væk, der ikke overholdt den russiske propagandafortælling, såsom »den russiske verdens« ideologi. Olga Skabeyeva synes at være bevidst om sin kyniske rolle i den russiske propagandamaskine sammen med sin mand.

Hun er således ansvarlig for aktivt at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

28.2.2022

684.

Alexander PONOMARENKO

(Алексaндр Анатольевич ПОНОМАРEНКО)

Fødselsdato: 27.10. 1964

Fødested: Bilohirsk, Ukrainske SSR

Stilling: russisk oligark, formand for bestyrelsen i Sheremetyevo International Airport

Alexander Ponomarenko er en russisk oligark og formand for bestyrelsen i Sheremetyevo International Airport. Alexander Ponomarenko har tætte forbindelser til andre oligarker med tilknytning til Vladimir Putin og Sergey Aksyonov, leder af den såkaldte »Republikken Krim« på den ulovligt annekterede Krimhalvøs område. Han var involveret i finansieringen af paladset nær Gelendzhik, som det menes, at præsident Vladimir Putin anvender personligt.

Han støtter derfor materielt eller finansielt aktivt russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

28.2.2022

685.

Modest Alexeyevich KOLEROV

(Модест Алексеевич КОЛЕРОВ)

Fødselsdato: 12.4.1963

Fødested: Kimovsk, Rusland

Stilling: medstifter af og chefredaktør for REGNUM-portalen, som har specialiseret sig i det tidligere Sovjetunionen. Han arbejdede fra 2005 til 2007 på præsidentens kontor.

Køn: mand

Modest Kolerov er medstifter af og chefredaktør for REGNUM-portalen, som han har anvendt til at sprede aggressiv og partisk propaganda mod Ukraine og til at fremme en positiv holdning til annekteringen af Krim og til de handlinger, som separatisterne i Donbass har udført. Han har ofte fremstillet Ukraine som et fascistisk eller nynazistisk land og en provestlig marionetdukke. Han har erklæret, at Ukraine blev kunstigt skabt af Lenin og Stalin. Ifølge hans publikationer kan Ukraine takke Rusland for sin selvstændighed og fortjener derfor ikke at have ret til at være en selvstændig stat. Han har også antydet, at Rusland bør gøre op med Ukraines eksistens.

Han har endvidere foreslået at dele Ukraine mellem dets nabolande og truet med, at et uafhængigt Ukraine vil være en trussel mod Rusland. Han har aktivt plæderet for anerkendelsen af den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« og den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk« og for flere russiske handlinger til fordel for separatisterne i det østlige Ukraine. Han har afvist dokumentation for russisk militær støtte til separatisterne og beskrevet OSCE's mission i det østlige Ukraine som partisk og underlagt Kiev.

28.2.2022

 

 

 

Han er således ansvarlig for aktivt at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten og sikkerheden i Ukraine, og for at hindre internationale organisationers arbejde i Ukraine.

 

686.

Roman Georgievich BABAYAN

(Роман Георгиевич БАБАЯН)

Fødselsdato: 7.12.1967

Fødested: Baku, Aserbajdsjan

Stilling: journalist og vært på TV-showet »One Truth« på NTV-kanalen og »Right of Voice« på TV Cent. Han er også chefredaktør på radiostationen »Moscow Speaks«. Han er også medlem af Dumaen i Moskva.

Køn: mand

Roman Babayan er journalist og medlem af Dumaen i Moskva. Han er vært på TV-showet »One Truth« på NTV-kanalen og »Right of Voice« på TV Cent. Han er også chefredaktør på radiostationen »Moscow Speaks«. Han har spredt antiukrainsk propaganda og fremmet en positiv holdning til de handlinger, som separatisterne i Donbass har udført.

I et interview, som han gav til Ukraina.ru, fremførte han tydeligt, at enhver indbygger i Donbass ville foretrække, at regionen tilsluttede sig Rusland, og satte spørgsmålstegn ved Ukraines ret til sine egne områder. Desuden beskyldte han de ukrainske myndigheder for nationalitetsbaserede forfølgelser i Donbass og et de facto-folkemord og udtalte, at ukrainere havde dræbt børn og ældre i Donbass. Han støttede også den russiske fortælling om et fascistisk regime i Ukraine. Han viste i den forbindelse en uklar optagelse af soldater, der bærer det nazityske flådeemblem, og beskrev dem som ukrainske.

Han er således ansvarlig for aktivt at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

28.2.2022

687.

Yevgeniy Nikolaevich PRILEPIN

(Евгений Николаевич ПРИЛЕПИН),

alias Zakhar PRILEPIN (Russisk: Захар ПРИЛЕПИН),

alias Yevgeniy LAVLINSKIY (Russisk: Евгений ЛАВЛИНСКИЙ)

Fødselsdato: 7.7.1975

Fødested: Il'inka, Rusland

Stilling: journalist, forfatter, medformand af partiet A Just Russia – Patriots – For Truth, aktivist.

Yevgeniy Prilepin er russisk aktivist, journalist, forfatter og medformand af partiet A Just Russia – Patriots – For Truth. Han har udtrykt sin offentlige støtte til de russiske separatister i Krim og Donbass. Han har sendt støtte til Donetsk og rådgivet separatistlederne. Han deltog i konflikten i Donbass på separatisternes side og tjente som næstkommanderende i separatistbataljonen og beskrev sin deltagelse i detaljer.

Desuden har han anvendt sin berømmelse og sit renommé som kendt forfatter til at sprede antiukrainsk propaganda og fremme en positiv holdning til annekteringen af Krim og til de handlinger, som separatisterne i Donbass har udført. Yevgeniy Prilepin har beskrevet de ukrainske myndigheder som korrupte og beskyldt dem for at eskalere konflikten, har kaldt Kiev en russisk by og udtalt, at det ultimative russiske mål bør være at erobre Kiev. Han har medvirket i en russisk propagandistisk dokumentar »Crimea: The Way Home,« som lovpriste Ruslands ulovlige annektering af Krimhalvøen.

Han er således ansvarlig for aktivt at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

28.2.2022

688.

Anton Vyacheslavovich KRASOVSKY

(Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ),

alias Anton Vyacheslavovich KUZNETSOV-KRASOVSKY (Антон Вячеславович КУЗНЕЦОВ-КРАСОВСКИЙ).

Fødselsdato: 18.7.1975

Fødested: Podolsk, Rusland

Stilling: aktivist, journalist, propagandist, vært på talkshowet »The Antonyms« på RT, en russisk statsfinansieret TV-kanal

Anton Krasovsky er journalist og vært på talkshowet »The Antonyms« på RT, en russisk statsfinansieret TV-kanal. Han har spredt antiukrainsk propaganda. Han har kaldt Ukraine for russisk land og nedgjort ukrainere som nation. Han har også truet Ukraine med russisk invasion, hvis Ukraine kommer tættere på at tilslutte sig NATO. Han antydede, at en sådan handling ville ende med, at Ukraine ville få »frataget« sin forfatning og blive »brændt sammen med den på Khreshchatyk«. Han antydede endvidere, at Ukraine burde slutte sig til Rusland.

Han er således ansvarlig for aktivt at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

28.2.2022

689.

Arkady Viktorovich MAMONTOV

(Аркадий Викторович МАМОНТОВ)

Fødselsdato: 26.5.1962

Fødested: Novosibirsk, Rusland

Stilling: TV-journalist og TV-vært, vært på TV-showet »Author's Program of Arkady Mamontov« på TV-kanalen Rossiya-1 og står bag dokumentarfilm til russisk TV.

Arkady Mamontov er vært på TV-showet »Author's Program of Arkady Mamontov« og står bag dokumentarfilm til russisk TV. Han har spredt antiukrainsk propaganda.

Han har instrueret en propagandistisk film til støtte for den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol, hvori han fremstillede det ukrainske styre forud for den ulovlige annektering som kaotisk og fuld af anarki. I sin film beskriver han Ukraine som et center for neonazisme, fascisme, nationalisme og antirussiske følelser. Han har overdrevet de yderligtgående organisationers rolle i Ukraine. Han har beskyldt Ukraine for diskriminerende politikker mod russisk kultur og sprog i Ukraine. Han har undergravet ukrainske myndigheders troværdighed og legitimitet ved at antyde, at Euromaidan var et statskup inspireret af udlandet, og at den ukrainske regering er afhængig af USA.

Han er således ansvarlig for aktivt at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

28.2.2022

690.

Sergei Mikhailovich PINCHUK

(Сергей Михайлович ПИНЧУК)

Fødselsdato: 26.7.1971

Fødested: Sevastopol, Ukrainske SSR (nu Ukraine)

Stilling: viceadmiral, første stedfortrædende øverstbefalende for Sortehavsflåden

Sergey Pinchuk er viceadmiral og første stedfortrædende øverstbefalende for Sortehavsflåden, som er underlagt de russiske væbnede styrkers sydlige militærdistrikt, og har deltaget i militære handlinger mod Ukraine.

Siden midten af oktober 2021 har russiske militære styrker indledt en hidtil uset militær opbygning på eller tæt ved den ukrainske grænse og i Ukraines besatte Krimregion. Mange observatører og politiske beslutningstagere har i den forbindelse udtrykt bekymring for en mulig ny russisk invasion af Ukraine eller andre aggressive handlinger. Styrker fra Sortehavsflåden deltog i storstilede militærøvelser nær ved og inden for Ukraines grænser.

Efter Vladimir Putins beslutning om at anerkende den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« og den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk« er soldater fra det sydlige militærdistrikt trængt ind på disse to selvudråbte republikkers område. Da Rusland den 24. februar 2022 iværksatte en fuldstændig militær invasion af Ukraine, foretog russiske tropper fra Sortehavsflåden en landingsoperation i Mariupol og Odessa.

Sergei Pinchuk er således ansvarlig for aktivt at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

28.2.2022

691.

Alexey Yurevich AVDEEV

(Алексей Юрьевич АВДЕЕВ)

Fødselsdato: 17.5.1967

Fødested: Tashkent, USSR (nu Usbekistan)

Stilling: generalløjtnant, næstkommanderende i det sydlige militærdistrikt.

Køn: mand

Alexey Avdeev er næstkommanderende i Ruslands sydlige militærdistrikt, som har været involveret i militære handlinger mod Ukraine.

Ukraine er på det seneste blevet det sydlige militærdistrikts vigtigste mål. Den nye 8. armé blev derfor dannet, og distriktets tilstedeværelse på den ulovligt annekterede Krimhalvøs område blev udvidet. Siden midten af oktober 2021 har russiske militære styrker indledt en hidtil uset militær opbygning på eller tæt ved den ukrainske grænse og i Ukraines besatte Krimregion. Mange observatører og politiske beslutningstagere har i den forbindelse udtrykt bekymring for en mulig ny russisk invasion af Ukraine eller andre aggressive handlinger. Tropper fra det sydlige militærdistrikt har udført militære øvelser i områder omkring Ukraine og har flyttet artillerigrupper og taktiske bataljonsgrupper til Krimhalvøen. Efter Vladimir Putins beslutning om at anerkende den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« og den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk« er soldater fra det sydlige militærdistrikt trængt ind på disse to selvudråbte republikkers område. Det sydlige militærdistrikt har også ført tilsyn med militære øvelser udført af de separatistiske »republikkers« styrker.

Alexey Avdeev er således ansvarlig for aktivt at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

28.2.2022

692.

Rustam Usmanovich MURADOV

(МУРАДОВ Рустам Усманович)

Fødselsdato: 21.3.1973

Fødested: Dagestan, Rusland

Stilling: generalløjtnant, næstkommanderende i det sydlige militærdistrikt.

Køn: mand

Rustam Muradov er generalløjtnant og næstkommanderende i det sydlige militærdistrikt, som har været involveret i militære handlinger mod Ukraine.

Ukraine er på det seneste blevet det sydlige militærdistrikts vigtigste mål. Den nye 8. armé blev derfor dannet, og distriktets tilstedeværelse på den ulovligt annekterede Krimhalvøs område blev udvidet. Siden midten af oktober 2021 har russiske militære styrker indledt en hidtil uset militær opbygning på eller tæt ved den ukrainske grænse og i Ukraines besatte Krimregion. Mange observatører og politiske beslutningstagere har i den forbindelse udtrykt bekymring for en mulig ny russisk invasion af Ukraine eller andre aggressive handlinger. Tropper fra det sydlige militærdistrikt har udført militære øvelser i områder omkring Ukraine og har flyttet artillerigrupper og taktiske bataljonsgrupper til Krimhalvøen. Det sydlige militærdistrikt har også ført tilsyn med militære øvelser udført af de separatistiske »republikkers« styrker. Efter Vladimir Putins beslutning om at anerkende den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« og den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk« er soldater fra det sydlige militærdistrikt trængt ind på disse to selvudråbte republikkers område. Den 24. februar 2022 iværksatte Rusland en omfattende militær invasion af Ukraine.

28.2.2022

 

 

 

Rustam Muradov er således ansvarlig for aktivt at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

 

693.

Andrey Ivanovich SYCHEVOY

(Андрей Иванович СЫЧЕВОЙ)

Fødselsdato: 16.5.1969

Fødested: landsbyen Troitskaya, Krymskijdistriktet, Krasnodarterritoriet, USSR

Stilling: generalløjtnant, chef for 8th Guards Combined Arms Army i det sydlige militærdistrikt

Køn: mand

Andrey Sychevoy er generalløjtnant og næstkommanderende i det sydlige militærdistrikts 8. Guards Combined Arms Army, som har været involveret i militære handlinger mod Ukraine.

Ukraine er på det seneste blevet det sydlige militærdistrikts vigtigste mål. En ny 8. armé blev derfor dannet, og distriktets tilstedeværelse på den ulovligt annekterede Krimhalvøs område blev udvidet. Siden midten af oktober 2021 har russiske militære styrker indledt en hidtil uset militær opbygning på eller tæt ved den ukrainske grænse og i Ukraines besatte Krimregion. Mange observatører og politiske beslutningstagere har i den forbindelse udtrykt bekymring for en mulig ny russisk invasion af Ukraine eller andre aggressive handlinger. Tropper fra det sydlige militærdistrikt har udført militære øvelser i områder omkring Ukraine og har flyttet artillerigrupper og taktiske bataljonsgrupper til Krimhalvøen. Det sydlige militærdistrikt har også ført tilsyn med militære øvelser udført af de separatistiske »republikkers« styrker. Efter Vladimir Putins beslutning om at anerkende den såkaldte »Folkerepublikken Donetsk« og den såkaldte »Folkerepublikken Luhansk« er soldater fra det sydlige militærdistrikt trængt ind på disse to selvudråbte republikkers område. Den 24. februar 2022 iværksatte Rusland en omfattende militær invasion af Ukraine.

28.2.2022

 

 

 

Andrey Sychevoy er således ansvarlig for aktivt at støtte eller gennemføre tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed samt stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

 

694.

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

(Геннадий Николаевич ТИМЧЕНКО)

Stilling: ejer af den private investeringsgruppe Volga Group

Fødselsdato: 9.11.1952

Fødested: Leninakan, Sovjet Union (nu: Gyumri, Armenien)

Nationalitet: armensk, russisk, finsk

Køn: mand

Gennady Timchenko har i lang tid kendt præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Putin, og beskrives generelt som en af hans fortrolige.

Han nyder godt af sine forbindelser til russiske beslutningstagere. Han er grundlægger og aktionær i Volga Group, en investeringsgruppe med en portefølje af investeringer i den russiske økonomis nøglesektorer. Volga Group bidrager markant til den russiske økonomi og dens udvikling.

Han er også aktionær i Bank Rossiya, som anses for at være personlig bank for de øverste embedsmænd i Den Russiske Føderation. Bank Rossiya har siden den ulovlige annektering af Krim åbnet filialer på hele Krim og i Sevastopol og har derved konsolideret integrationen heraf i Den Russiske Føderation.

Endvidere ejer Bank Rossiya vigtige aktier i National Media Group, som igen kontrollerer TV-stationer, der aktivt støtter den russiske regerings politik, som destabiliserer Ukraine.

28.2.2022

 

 

 

Han er derfor ansvarlig for at støtte handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Han er også ansvarlig for at yde økonomisk og materiel støtte og for at drage fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

 

695.

Alexey Alexandrovits MORDASCHOV

(Алексей Александрович МОРДАШОВ)

Stilling: formand for Severstal og Severgroup

Fødselsdato: 26.9.1965

Fødested: Cherepovets, Rusland

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Forretningspartnere: Yuriy KOVALCHUK; Nikolay SHAMALOV

Alexey Mordaschov nyder godt af sine forbindelser til russiske beslutningstagere. Han er formand for selskabet Severgroup. Dette selskab er aktionær i Bank Rossiya, som han ejede omkring 5,4 % af i 2017, og som anses for at være personlig bank for de øverste embedsmænd i Den Russiske Føderation. Bank Rossiya har siden den ulovlige annektering af Krim åbnet filialer på hele Krim og i Sevastopol og har derved konsolideret integrationen heraf i Den Russiske Føderation.

Endvidere ejer Severgroup vigtige aktier i National Media Group, som igen kontrollerer TV-stationer, der aktivt støtter den russiske regerings politik, som destabiliserer Ukraine.

Severgroup ejer desuden selskabet JSC Power Machines, som er ansvarligt for at sælge fire vindturbiner til den besatte Krimhalvø.

28.2.2022

 

 

 

Han er derfor ansvarlig for at støtte handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

Han er også ansvarlig for at yde økonomisk og materiel støtte og for at drage fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine.

 

696.

Peter Mikhaylovich FRADKOV

(Петр Михайлович ФРАДКОВ)

Stilling: formand for PJSC Promsvyazbank

Fødselsdato: 7.2.1978

Fødested: Moskva, Rusland

Køn: mand

Petr Fradkov er formand for PJSC Promsvyazbank og bankens eneste forvaltningsorgan. Promsvyazbank er en bank, der er ejet af den russiske stat og yder finansiel støtte til den russiske forsvarssektor og det russiske militær, som er ansvarligt for den massive deployering af russiske tropper langs grænsen til Ukraine og for tilstedeværelsen af russiske tropper på Krimhalvøen.

Promsvyazbank er direkte adviseret af præsidenten for Den Russiske Føderation, Vladimir Putin, og yder forfor finansiel og materiel støtte til russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for destabiliseringen af Ukraine og den ulovlige annektering af Krim.

Promsvyazbank opererer på Krimhalvøen.

Han er derfor som formand for Promsvyazbank ansvarlig for at støtte handlinger og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

28.2.2022

2.   Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

56.

Gas Industry Insurance Company SOGAZ

(Акционерное общество »Страховое общество газовой промышленности« АО »СОГАЗ«)

Adresse: Sakharov boulevard 10, Moskva, 107078, Den Russiske Føderation

Telefon:

+7 8(495) 234-44-24

+7 8 800 333 0 888

Websted: https://sogaz.ru

E-mail: sogaz@sogaz.ru; cf@sogaz.ru

Aktieselskabet »Gas Industry Insurance Company SOGAZ« forsikrede opførelsen af den jernbaneinfrastruktur, der forbinder broen over Kertjstrædet og havnen i Taman, og genforsikrede opførelsen af broen over Kertjstrædet. Det støttede derfor konsolideringen af den ulovligt annekterede Krimhalvø i Den Russiske Føderation, hvilket underminerede Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed yderligere.

28.2.2022«