28.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 57/1


RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/334

af 28. februar 2022

om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2022/335 (1) af 28. februar 2022 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP (2) om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine,

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 31. juli 2014 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.

(2)

Forordning (EU) nr. 833/2014 giver virkning til visse foranstaltninger i Rådets afgørelse 2014/512/FUSP.

(3)

Den 28. februar 2022 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2022/335 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP. Denne afgørelse indførte yderligere restriktive foranstaltninger, der forbyder russiske luftfartsselskaber, alle russisk registrerede luftfartøjer eller alle ikkerussisk registrerede luftfartøjer, som ejes eller chartres eller på anden måde kontrolleres af russiske fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, at lande på, lette fra eller overflyve Unionens område. Den forbyder også alle transaktioner med Ruslands centralbank.

(4)

Disse foranstaltninger falder ind under traktatens anvendelsesområde, og det er derfor nødvendigt at indføre bestemmelser på EU-plan, navnlig for at sikre en ensartet anvendelse af dem i alle medlemsstaterne.

(5)

Forordning (EU) nr. 833/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 833/2014 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 tilføjes som litra r):

»r)

»russisk luftfartsselskab«: et luftfartsselskab med en gyldig licens eller tilsvarende udstedt af Den Russiske Føderations kompetente myndigheder.«

2)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 3d

1.   Det er forbudt for alle russiske luftfartøjer, der drives af russiske luftfartsselskaber, herunder som sælgende luftfartsselskab i code share-ordninger eller aftaler om reservering af kapacitet, eller for alle russisk registrerede luftfartøjer eller ikkerussisk registrerede luftfartøjer, som ejes eller chartres eller på anden måde kontrolleres af russiske fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, at lande på, lette fra eller overflyve Unionens område.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse i tilfælde af en nødlanding eller overflyvning i nødstilfælde.

3.   Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder give tilladelse til, at et luftfartøj lander på, letter fra eller overflyver Unionens område, hvis disse kompetente myndigheder på forhånd har fastslået, at dette er nødvendigt til humanitære formål eller andre formål, der er forenelige med målene i denne forordning.

4.   Den eller de pågældende medlemsstater underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 3, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.

Artikel 3e

1.   Den netforvalter, der er udpeget af Kommissionen i henhold til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/709, bistår Kommissionen og medlemsstaterne med at sikre gennemførelsen og overholdelsen af artikel 3d. Netforvalteren skal navnlig afvise alle flyveplaner indgivet af luftfartøjsoperatører, der angiver, at de har til hensigt at udføre aktiviteter over Unionens område, som udgør en overtrædelse af denne forordning eller andre gældende sikkerheds- og sikringsforanstaltninger, således at piloten ikke får flyvetilladelse.

2.   Netforvalteren forelægger regelmæssigt Kommissionen og medlemsstaterne rapporter om gennemførelsen af artikel 3d på grundlag af analysen af flyveplanerne.«

3)

I artikel 5a tilføjes følgende som stk. 4, 5 og 6:

»4.   Transaktioner, der er forbundet med forvaltningen af Ruslands centralbanks reserver og aktiver, herunder transaktioner med juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra Ruslands centralbank, er forbudt.""

5.   Uanset stk. 4 kan de kompetente myndigheder give tilladelse til en transaktion, forudsat at den er strengt nødvendig for at sikre Unionens finansielle stabilitet som en helhed eller for den berørte medlemsstat.

6.   Den pågældende medlemsstat underretter straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen om, at den agter at give tilladelse i henhold til stk. 5.«

4)

Artikel 12 erstattes af:

»Artikel 12

Det er forbudt bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller følge er en omgåelse af forbuddene i denne forordning, herunder ved at agere som stedfortræder for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i artikel 5, 5a, 5b, 5e og 5f, eller ved at handle til deres fordel ved at anvende undtagelserne i artikel 5, stk. 6, artikel 5a, stk. 2 og 5, artikel 5b, stk. 2, artikel 5e, stk. 2, eller artikel 5f, stk. 2.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2022.

På Rådets vegne

J.-Y. LE DRIAN

Formand


(1)  EUT L 57 af 28.2.2022.

(2)  Rådets afgørelse 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 13).