25.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 49/1


RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/328

af 25. februar 2022

om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2022/327 (1) af 25 februar 2022 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine,

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 31. juli 2014 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 833/2014 (2).

(2)

Forordning (EU) nr. 833/2014 giver virkning til visse foranstaltninger i Rådets afgørelse 2014/512/FUSP (3) og forbyder salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse til personer, enheder eller organer i Rusland eller til anvendelse i Rusland, hvis disse produkter er til militær brug eller til militære slutbrugere. Den forbyder også salg af sådanne produkter og sådan teknologi til bestemte juridiske personer i Rusland og forbyder levering af teknisk bistand og andre tjenester i tilknytning hertil samt finansieringsmidler og finansiel bistand i tilknytning til sådanne produkter og teknologier. Desuden kræves i henhold til forordningen, at operatørerne indhenter en forudgående tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af visse teknologier til olieindustrien i Rusland, og forbyder levering af tilknyttede tjenester, der er nødvendige for olieefterforskning og -produktion på dybt vand, arktisk olieefterforskning og skiferolieproduktion eller -projekter i Rusland, herunder landets eksklusive økonomiske zone og kontinentalsokkel. Den forbyder også ydelse af teknisk bistand i tilknytning til de produkter og den teknologi, der er opført på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr, eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af sådanne produkter. Den indfører også restriktioner for adgangen til Unionens kapitalmarked for visse russiske finansielle institutioner, enheder samt Rusland, dets regering og dets centralbank.

(3)

Den 24. januar 2022 mindede Rådet om Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2021 og gentog, at enhver yderligere militær aggression fra Ruslands side mod Ukraine vil få enorme konsekvenser og alvorlige omkostninger.

(4)

I lyset af situationens alvor vedtog Rådet den 25. februar 2022 afgørelse (FUSP) 2022/327 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP og om indførelse af yderligere restriktive foranstaltninger inden for forskellige sektorer, navnlig forsvar, energi, luftfart og finans.

(5)

Ved afgørelse (FUSP) 2022/327 pålægges yderligere restriktioner for eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse og for levering af tjenester i tilknytning hertil samt restriktioner for eksporten af visse produkter og teknologier, som kan bidrage til Ruslands teknologiske styrkelse af landets forsvars- og sikkerhedssektor. Den indfører også restriktioner for levering af dertil knyttede tjenester. Der er kan være begrænsede undtagelser for sådanne restriktioner til legitime og forud fastsatte formål. Desuden forbyder nævnte afgørelse med visse undtagelser ydelse af offentlig finansiering eller finansiel bistand til handel med eller investering i Rusland.

(6)

Afgørelse (FUSP) 2022/327 forbyder også salg, levering, overførsel eller eksport til Rusland af specifikke produkter og teknologier til brug ved olieraffinering samt restriktioner for levering af dertil knyttede tjenester.

(7)

Desuden indføres der ved afgørelse (FUSP) 2022/327 et forbud mod eksport af produkter og teknologi egnet til brug i luftfart og rumindustrien, og det forbydes at levere forsikrings-, genforsikrings- og vedligeholdelsestjenester i forbindelse med disse produkter og teknologier. Endvidere forbydes ydelse af teknisk bistand og andre tjenester i tilknytning hertil samt finansieringsmidler og finansiel bistand i forbindelse med de produkter og teknologier, der er omfattet af dette forbud.

(8)

Afgørelse (FUSP) 2022/327 udvider de eksisterende finansielle restriktioner, navnlig dem, der vedrører visse russiske enheders adgang til kapitalmarkederne. Den forbyder også notering og levering af tjenester i forbindelse med aktier i russiske statsejede enheder på Unionens markedspladser. Desuden indføres der nye foranstaltninger, som i betydelig grad begrænser den finansielle tilstrømning fra Rusland til Unionen, ved at indføre forbud mod at modtage indskud, der overstiger visse værdier, fra russiske statsborgere eller indbyggere, mod, at Unionens værdipapircentraler fører konti for russiske kunder samt mod at sælge værdipapirer i euro til russiske kunder.

(9)

Disse foranstaltninger falder ind under traktatens anvendelsesområde, og der bør derfor indføres regulering på EU-plan, navnlig for at sikre en ensartet anvendelse af dem i alle medlemsstaterne.

(10)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser.

(11)

Kommissionen vil overvåge anvendelsen af disse foranstaltninger. For at sikre en effektiv eksportkontrol af EU-produkter og -teknologi, som kan bidrage til Ruslands teknologiske styrkelse af landets forsvars- og sikkerhedssektor, vil Kommissionen koordinere med medlemsstaterne og i givet fald med partnerlandene med henblik på i begrundede og dokumenterede tilfælde at tilpasse listen over disse produkter og denne teknologi.

(12)

Forordning (EU) nr. 833/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 833/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

a)

»produkter og teknologi med dobbelt anvendelse«: de produkter, der er opført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/821 (*1)

b)

»kompetente myndigheder«: medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen over websteder i bilag I

c)

»teknisk bistand«: enhver form for teknisk bistand i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk tjeneste, uanset at bistanden ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af driftskendskab eller færdigheder eller konsulentservice; teknisk bistand omfatter også mundtlig bistand

d)

»mæglervirksomhed«:

i)

forhandling eller styring af transaktioner med henblik på køb, salg eller levering af produkter og teknologi eller af finansielle og tekniske tjenester, herunder fra et tredjeland til et andet tredjeland, eller

ii)

salg eller køb af produkter og teknologi eller af finansielle og tekniske tjenester, herunder hvis de befinder sig i tredjelande med henblik på overførsel til et andet tredjeland

e)

»investeringstjenester«: følgende tjenester og aktiviteter:

i)

modtagelse og formidling af ordrer vedrørende et eller flere finansielle instrumenter

ii)

udførelse af ordrer på kunders vegne

iii)

handel for egen regning

iv)

porteføljepleje

v)

investeringsrådgivning

vi)

afsætningsgaranti for finansielle instrumenter og/eller placering af finansielle instrumenter på grundlag af en fast forpligtelse

vii)

placering af finansielle instrumenter uden fast forpligtelse

viii)

enhver tjeneste i forbindelse med optagelse til handel på et reguleret marked eller handel på en multilateral handelsfacilitet

f)

»omsættelige værdipapirer«: følgende kategorier af værdipapirer, som kan omsættes på kapitalmarkedet, med undtagelse af betalingsinstrumenter:

i)

aktier i selskaber og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier i selskaber, partnerskaber og andre foretagender, samt depotbeviser vedrørende aktier

ii)

obligationer eller andre gældsinstrumenter, herunder depotbeviser vedrørende sådanne værdipapirer

iii)

alle andre værdipapirer, hvormed ovennævnte værdipapirer kan erhverves eller sælges, eller som afregnes kontant med et beløb, hvis størrelse fastsættes med værdipapirer

g)

»pengemarkedsinstrumenter«: de kategorier af instrumenter, der normalt omsættes på pengemarkedet, som f.eks. skatkammerbeviser, indlånsbeviser og commercial papers (virksomhedscertifikater), dog ikke betalingsinstrumenter

h)

»kreditinstitut«: en virksomhed, hvis aktivitet består i fra offentligheden at tage imod indskud eller andre midler, der skal tilbagebetales, samt i at yde lån for egen regning

i)

»Unionens område«: de af medlemsstaternes områder, hvorpå traktaten finder anvendelse på de betingelser, der er fastsat i traktaten, herunder deres luftrum

j)

»værdipapircentral«: en juridisk person som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 (*2)

k)

»indskud«: et indestående beløb, der hidrører fra indlån eller fra mellemtransaktioner foretaget som led i almindelige bankforretninger, og som skal tilbagebetales af et kreditinstitut på bestemte vilkår fastsat ved lov og ved aftale, herunder et tidsindskud og et opsparingsindskud, med undtagelse af indestående beløb, hvis:

i)

dets eksistens kun kan dokumenteres med et finansielt instrument som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 15), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (*3), medmindre det er et opsparingsprodukt, som er dokumenteret med et indskudsbevis udfærdiget til en navngiven person, og som findes i en medlemsstat den 2. juli 2014

ii)

dets hovedstol ikke kan tilbagebetales til pari

iii)

dets hovedstol kun kan tilbagebetales til pari i henhold til en særlig garanti fra eller aftale med kreditinstituttet eller en tredjepart

l)

»statsborgerskabsordninger for investorer« (eller »gyldne pas«): de procedurer, der er indført af en medlemsstat, og som gør det muligt for tredjelandsstatsborgere at erhverve statsborgerskab i landet til gengæld for forudbestemte betalinger og investeringer

m)

»ordninger for tildeling af opholdsret til investorer« (eller »gyldne visa«): de procedurer, der er indført af en medlemsstat, og som gør det muligt for tredjelandsstatsborgere at få opholdstilladelse i en medlemsstat til gengæld for forudbestemte betalinger og investeringer

n)

»markedsplads« som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 24), i direktiv 2014/65/EU: et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet (MHF) eller en organiseret handelsfacilitet (OHF)

o)

»finansieringsmidler eller finansiel bistand«: enhver foranstaltning, uanset de konkret valgte midler, hvorved den pågældende person, enhed eller organ betinget eller ubetinget udbetaler eller forpligter sig til at udbetale egne midler eller økonomiske ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, tilskud, lån, garantier, kautioner, obligationer, remburser, leverandørkreditter, køberkreditter, import- eller eksportforskud og alle former for forsikring og genforsikring, herunder eksportkreditforsikring. Betaling samt vilkår og betingelser for betaling af den aftalte pris for en vare eller en tjenesteydelse, der foretages i overensstemmelse med normal forretningspraksis, udgør ikke finansieringsmidler eller finansiel bistand

p)

»partnerland«: et land, der anvender et sæt eksportkontrolforanstaltninger, der i alt væsentligt svarer til dem, der er fastsat i denne forordning, og som er opført i bilag VIII

q)

»forbrugerkommunikationsudstyr«: udstyr, der anvendes af privatpersoner, f.eks. personlige computere og periferiudstyr (herunder harddiske og printere), mobiltelefoner, intelligente fjernsyn, hukommelsesenheder (USB-drev) og forbrugersoftware til alle disse produkter.

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/821 af 20. maj 2021 om en EU-ordning for kontrol med eksport, mæglervirksomhed, teknisk bistand, transit og overførsel i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning) (EUT L 206 af 11.6.2021, s. 1)."

(*2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1)."

(*3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).«"

2)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, uanset om de har oprindelse i Unionen eller ej, til enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland.

2.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i stk. 1 og i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af disse produkter og denne teknologi til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland

b)

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i stk. 1 i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af disse produkter og denne teknologi eller ydelse af dertil knyttet teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland.

3.   Uden at det berører tilladelseskravene i henhold til forordning (EU) 2021/821, finder forbuddene i denne artikels stk. 1 og 2 ikke anvendelse på salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse eller på den dertil knyttede levering af teknisk og finansiel bistand til ikkemilitær anvendelse og til en ikkemilitær slutbruger, der er bestemt til:

a)

humanitære formål, sundhedskriser, akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der sandsynligvis vil have en alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet eller som en reaktion på naturkatastrofer

b)

medicinske eller farmaceutiske formål

c)

midlertidig eksport af produkter til brug i nyhedsmedier

d)

softwareopdateringer

e)

brug som forbrugerkommunikationsudstyr

f)

sikring af cybersikkerhed og informationssikkerhed for fysiske og juridiske personer, enheder og organer i Rusland med undtagelse af landets regering og virksomheder, der direkte eller indirekte kontrolleres af denne regering, eller

g)

personlig brug for fysiske personer, der rejser til Rusland, eller medlemmer af deres nærmeste familie, der rejser sammen med dem, og begrænset til personlige effekter, indbo, køretøjer eller redskaber til udøvelse af et erhverv, der ejes af de pågældende enkeltpersoner, og som ikke er bestemt til salg.

Med undtagelse af dette stykkes litra f) og g) ovenfor skal eksportøren i toldangivelsen erklære, at produkterne eksporteres i henhold til den relevante undtagelse, der er fastsat i dette stykke, og give den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren er hjemmehørende eller har hjemsted, meddelelse om den første anvendelse af den relevante undtagelse senest 30 dage efter den dato, hvor den første eksport fandt sted.

4.   Uanset denne artikels stk. 1 og 2, og uden at det berører tilladelseskravene i henhold til forordning (EU) 2021/821, kan de kompetente myndigheder give tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand til ikkemilitær anvendelse og til en ikkemilitær slutbruger efter at have fastslået, at sådanne produkter eller teknologier eller den dertil knyttede tekniske eller finansielle bistand er:

a)

beregnet til samarbejde mellem Unionen, medlemsstaternes regeringer og Ruslands regering på rent civile områder

b)

beregnet til mellemstatsligt samarbejde vedrørende rumprogrammer

c)

beregnet til drift, vedligeholdelse, oparbejdning af brændsel og sikkerhed i forbindelse med civil nuklear kapacitet samt civilt nukleart samarbejde, navnlig inden for forskning og udvikling

d)

beregnet til søfartssikkerhed

e)

beregnet til civile telekommunikationsnet, herunder levering af internettjenester

f)

udelukkende beregnet til brug for enheder, der ejes eller udelukkende eller i fællesskab kontrolleres af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats eller et partnerlands ret

g)

beregnet til Unionens, medlemsstaternes og partnerlandenes diplomatiske repræsentationer, herunder delegationer, ambassader og missioner.

5.   Uanset denne artikels stk. 1 og 2, og uden at det berører tilladelseskravene i henhold til forordning (EU) 2021/821, kan de kompetente myndigheder give tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand til ikkemilitær anvendelse og til en ikkemilitær slutbruger efter at have fastslået, at sådanne produkter eller teknologier eller den dertil knyttede tekniske eller finansielle bistand skal leveres i henhold til kontrakter, der er indgået inden den 26. februar 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, forudsat at der er anmodet om tilladelse hertil inden den 1. maj 2022.

6.   Alle tilladelser, der kræves i henhold til denne artikel, gives af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med de regler og procedurer, der er fastsat i forordning (EU) 2021/821, og som finder tilsvarende anvendelse. Tilladelsen er gyldig i hele Unionen.

7.   Når de kompetente myndigheder træffer afgørelse om anmodninger om tilladelser som omhandlet i stk. 4 og 5, må de ikke give en tilladelse, hvis de har rimelig grund til at tro, at:

i)

slutbrugeren kan være en slutbruger inden for militæret, fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag IV, eller hvis produkterne kan have en militær slutanvendelse, eller

ii)

salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi som omhandlet i stk. 1 eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand til luftfart eller rumindustrien.

8.   De kompetente myndigheder kan annullere, suspendere, ændre eller tilbagekalde en tilladelse, som de har givet i henhold til stk. 4 og 5, hvis de skønner, at en sådan annullering, suspension, ændring eller tilbagekaldelse er nødvendig for en effektiv gennemførelse af denne forordning.«

3)

Artikel 2a affattes således:

»Artikel 2a

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere produkter og teknologi, der kan bidrage til Ruslands militære og teknologiske forbedringer eller til udvikling af forsvars- og sikkerhedssektoren, jf. bilag VII, uanset om de har oprindelse i Unionen eller ej, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland.

2.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i stk. 1 og i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af disse produkter og denne teknologi til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland

b)

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i stk. 1 i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af disse produkter og denne teknologi eller ydelse af dertil knyttet teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland.

3.   Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi som omhandlet i stk. 1 eller på den dertil knyttede levering af teknisk og finansiel bistand til ikkemilitær anvendelse og til en ikkemilitær slutbruger, der er bestemt til:

a)

humanitære formål, sundhedskriser, akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der sandsynligvis vil have en alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet eller som en reaktion på naturkatastrofer

b)

medicinske eller farmaceutiske formål

c)

midlertidig eksport af produkter til brug i nyhedsmedier

d)

softwareopdateringer

e)

brug som forbrugerkommunikationsudstyr

f)

sikring af cybersikkerhed og informationssikkerhed for fysiske og juridiske personer, enheder og organer i Rusland med undtagelse af landets regering og virksomheder, der direkte eller indirekte kontrolleres af denne regering, eller

g)

personlig brug for fysiske personer, der rejser til Rusland, eller medlemmer af deres nærmeste familie, der rejser sammen med dem, og begrænset til personlige effekter, indbo, køretøjer eller redskaber til udøvelse af et erhverv, der ejes af de pågældende enkeltpersoner, og som ikke er bestemt til salg.

Med undtagelse af dette stykkes litra f) og g) ovenfor skal eksportøren i toldangivelsen erklære, at produkterne eksporteres i henhold til den relevante undtagelse, der er fastsat i dette stykke, og give den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren er hjemmehørende eller har hjemsted, meddelelse om den første anvendelse af den relevante undtagelse senest 30 dage efter den dato, hvor den første eksport fandt sted.

4.   Uanset stk. 1 og 2 kan de kompetente myndigheder give tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi som omhandlet i stk. 1 eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand til ikkemilitær anvendelse og til en ikkemilitær slutbruger efter at have fastslået, at sådanne produkter eller teknologier eller den dertil knyttede tekniske eller finansielle bistand er:

a)

beregnet til samarbejde mellem Unionen, medlemsstaternes regeringer og Ruslands regering på rent civile områder

b)

beregnet til mellemstatsligt samarbejde vedrørende rumprogrammer

c)

beregnet til drift, vedligeholdelse, oparbejdning af brændsel og sikkerhed i forbindelse med civil nuklear kapacitet samt civilt nukleart samarbejde, navnlig inden for forskning og udvikling

d)

beregnet til søfartssikkerhed

e)

beregnet til civile telekommunikationsnet, herunder levering af internettjenester

f)

udelukkende er beregnet til brug for enheder, der ejes eller udelukkende eller i fællesskab kontrolleres af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats eller et partnerlands ret eller

g)

beregnet til Unionens, medlemsstaternes og partnerlandenes diplomatiske repræsentationer, herunder delegationer, ambassader og missioner.

5.   Uanset stk. 1 og 2 kan de kompetente myndigheder give tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi som omhandlet i stk. 1 eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand til ikkemilitær anvendelse og til en ikkemilitær slutbruger efter at have fastslået, at sådanne produkter eller teknologier eller den dertil knyttede tekniske eller finansielle bistand skal leveres i henhold til kontrakter, der er indgået inden den 26. febuar 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, forudsat at der er anmodet om tilladelse hertil inden den 1. maj 2022.

6.   Alle tilladelser, der kræves i henhold til denne artikel, gives af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med de regler og procedurer, der er fastsat i forordning (EU) 2021/821, og som finder tilsvarende anvendelse. Tilladelsen er gyldig i hele Unionen.

7.   Når de kompetente myndigheder træffer afgørelse om anmodninger om tilladelser som omhandlet i stk. 4 og 5, må de ikke give en tilladelse, hvis de har rimelig grund til at tro, at:

i)

slutbrugeren kan være en slutbruger inden for militæret, fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag IV, eller hvis produkterne kan have en militær slutanvendelse, eller

ii)

salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi som omhandlet i stk. 1 eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand til luftfart eller rumindustrien

8.   De kompetente myndigheder kan annullere, suspendere, ændre eller tilbagekalde en tilladelse, som de har givet i henhold til stk. 4 og 5, hvis de skønner, at en sådan annullering, suspension, ændring eller tilbagekaldelse er nødvendig for en effektiv gennemførelse af denne forordning.«

4)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 2b

1.   For så vidt angår de enheder, der er opført i bilag IV, og uanset artikel 2, stk. 1 og 2, og artikel 2a, stk. 1 og 2, og uden at det berører tilladelseskravene i henhold til forordning (EU) 2021/821, må de kompetente myndigheder først give tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse og produkter og teknologi, der er opført i bilag VII, eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand, når de har fastslået, at:

a)

sådanne produkter og teknologier eller dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand er nødvendige for akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der kan have alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet, eller

b)

sådanne produkter og teknologier eller dertil knyttet tekniske eller finansielle bistand skal leveres i henhold til kontrakter, der er indgået inden den 26. februar 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, forudsat at der er anmodet om tilladelse hertil inden den 1. maj 2022.

2.   Alle tilladelser, der kræves i henhold til denne artikel, gives af medlemsstatens kompetente myndigheder i overensstemmelse med de regler og procedurer, der er fastsat i forordning (EU) 2021/821, og som finder tilsvarende anvendelse. Tilladelsen er gyldig i hele Unionen.

3.   De kompetente myndigheder kan annullere, suspendere, ændre eller tilbagekalde en tilladelse, som de har givet i henhold til stk. 1, hvis de skønner, at en sådan annullering, suspension, ændring eller tilbagekaldelse er nødvendig for en effektiv gennemførelse af denne forordning.

Artikel 2c

1.   Meddelelsen til den kompetente myndighed, jf. artikel 2, stk. 3, og artikel 2a, stk. 3, gives så vidt muligt elektronisk på formularer, der mindst indeholder alle elementerne i modellerne fastsat i bilag IX i den der angivne rækkefølge.

2.   Alle tilladelser, der er omhandlet i artikel 2, 2a og 2b, udstedes så vidt muligt elektronisk på formularer, der mindst indeholder alle elementerne i modellerne fastsat i bilag IX i den der angivne rækkefølge.

Artikel 2d

1.   De kompetente myndigheder udveksler uden ophold oplysninger om udstedte tilladelser og afslag i henhold til artikel 2, 2a og 2b med de øvrige medlemsstater og Kommissionen. Udvekslingen af oplysninger sker ved hjælp af det elektroniske system, der er indført i henhold til artikel 23, stk. 6, i forordning (EU) 2021/821.

2.   Oplysninger, der modtages som følge af anvendelsen af denne artikel, må kun anvendes til det formål, hvortil de er indhentet, herunder oplysninger udvekslet som omhandlet i stk. 4.

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer beskyttelsen af fortrolige oplysninger, der er indhentet i medfør af denne artikel, i overensstemmelse med EU-retten og den respektive nationale ret.

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, at klassificerede informationer, der gives eller udveksles i henhold til denne artikel, ikke ned- eller afklassificeres uden forudgående skriftligt samtykke fra udstederen.

3.   Før en medlemsstat udsteder en tilladelse i henhold til artikel 2, 2a og 2b til en i alt væsentligt identisk transaktion, som er blevet afslået af en eller flere andre medlemsstater, og hvor afslaget stadig er gyldigt, hører den først den eller de medlemsstater, der gav afslaget. Hvis den berørte medlemsstat efter de pågældende høringer beslutter at udstede en tilladelse, underretter den de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom og forelægger samtlige relevante oplysninger for at redegøre for beslutningen.

4.   Kommissionen udveksler, hvor det er relevant, i samråd med medlemsstaterne oplysninger med partnerlande med henblik på at understøtte effektiviteten af eksportkontrolforanstaltningerne i henhold til denne forordning og en konsekvent anvendelse af de eksportkontrolforanstaltninger, som partnerlandene anvender.

Artikel 2e

1.   Det er forbudt at yde offentlig finansiering eller finansiel bistand til handel med eller investeringer i Rusland.

2.   Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for:

a)

bindende forpligtelser vedrørende finansieringsmidler eller finansiel bistand, der er indgået inden den 26. februar 2022

b)

ydelse af offentlig finansiering eller finansiel bistand på op til en samlet værdi af 10 000 000 EUR pr. projekt til små og mellemstore virksomheder, der er etableret i Unionen, eller

c)

levering af offentlig finansiering eller finansiel bistand til handel med fødevarer og til landbrug eller til medicinske eller humanitære formål.«

5)

I artikel 3, stk. 2, ændres »artikel 11 i forordning (EF) nr. 428/2009« til »artikel 14 i forordning (EU) 2021/821«.

6)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 3b

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere produkter og teknologi egnet til brug ved olieraffinering, jf. listen i bilag X, uanset om de har oprindelse i eller uden for Unionen, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland.

2.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i stk. 1 og i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af disse produkter og denne teknologi til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland

b)

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i stk. 1 i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af disse produkter og denne teknologi eller ydelse af dertil knyttet teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester til personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland.

3.   Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på opfyldelsen inden den 27. maj 2022 af en kontrakt, som er indgået inden den 26. februar 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

4.   Uanset stk. 1 og 2 kan de kompetente myndigheder på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, tillade salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi, der er opført i bilag X, eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand efter at have fastslået, at sådanne produkter eller teknologier eller den dertil knyttede tekniske eller finansielle bistand er nødvendig for akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der sandsynligvis vil få alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet.

I behørigt begrundede hastende tilfælde kan salget, leveringen, overførslen eller eksporten finde sted uden forudgående tilladelse, forudsat at den pågældende eksportør senest fem arbejdsdage efter, at salget, leveringen, overførslen eller eksporten har fundet sted, giver de kompetente myndigheder meddelelse herom indeholdende detaljerede oplysninger om den relevante begrundelse for, hvorfor salget, leveringen, overførslen eller eksporten har fundet sted uden forudgående tilladelse.

Artikel 3c

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere produkter og teknologi egnet til brug i forbindelse med luftfart eller rumindustrien, jf. listen i bilag XI, uanset om de har oprindelse i eller uden for Unionen, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland.

2.   Det er forbudt direkte eller indirekte at levere forsikring og genforsikring i forbindelse med produkter og teknologi, der er opført på listen i bilag XI, til personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland.

3.   Det er forbudt at levere en eller flere af følgende aktiviteter: eftersyn, reparation, inspektion, udskiftning, ændring eller fejludbedring af et luftfartøj eller en komponent, dog med undtagelse af inspektion før flyvning, i forbindelse med de produkter og den teknologi, der er opført på listen i bilag XI, direkte eller indirekte til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland.

4.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i stk. 1 og i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af disse produkter og denne teknologi til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland

b)

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i stk. 1 i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af disse produkter og denne teknologi eller ydelse af dertil knyttet teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland.

5.   For så vidt angår de produkter, der er opført på listen i bilag XI, finder forbuddene i stk. 1 og 4 ikke anvendelse på opfyldelsen inden den 28. marts 2022 af en kontrakt, som er indgået inden den 26. februar 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.«

7)

I artikel 4, stk. 2, ændres »EU« til »Unionen«.

8)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at købe, sælge eller levere investeringstjenester til eller bistand i forbindelse med udstedelsen af eller en hvilken som helst anden handel med omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med en løbetid på over 90 dage udstedt efter den 1. august 2014 til den 12. september 2014 eller med en løbetid på over 30 dage udstedt efter den 12. september 2014 til den 12. april 2022 eller omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter udstedt efter den 12. april 2022 af:

a)

større kreditinstitutter eller andre større institutioner, som udtrykkeligt har mandat til at fremme den russiske økonomis konkurrenceevne og diversificering og tilskynder til investeringer, og som er etableret i Rusland, og hvoraf staten ejer eller kontrollerer over 50 % pr. 1. august 2014, jf. listen i bilag III, eller

b)

juridiske personer, enheder eller organer, som er etableret uden for Unionen, og hvoraf en enhed, der er opført på listen i bilag III, direkte eller indirekte ejer over 50 % eller

c)

juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed, som er omhandlet i dette stykkes litra b) eller opført på listen i bilag III.

2.   Det er forbudt direkte eller indirekte at købe, sælge eller levere investeringstjenester til eller bistand i forbindelse med udstedelsen af eller en hvilken som helst anden handel med omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter udstedt efter den 12. april 2022 af:

a)

større kreditinstitutter eller andre institutter med offentlig ejerskab eller kontrol på over 50 % pr. 26. februar 2022 eller ethvert andet kreditinstitut, der spiller en væsentlig rolle med hensyn til at støtte Ruslands, Ruslands regerings eller Ruslands centralbanks aktiviteter, og som er etableret i Rusland, jf. bilag XII, eller

b)

juridiske personer, enheder eller organer, som er etableret uden for Unionen, og hvoraf en enhed, der er opført på listen i bilag XII, direkte eller indirekte ejer over 50 % eller

c)

juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed, som er omhandlet i dette stykkes litra a) eller b).

3.   Det er forbudt direkte eller indirekte at købe, sælge eller levere investeringstjenester til eller bistand i forbindelse med udstedelsen af eller en hvilken som helst anden handel med omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med en løbetid på over 30 dage udstedt efter den 12. september 2014 til den 12. april 2022 eller omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter udstedt efter den 12. april 2022 af:

a)

juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, og som primært er beskæftiget med større aktiviteter inden for udformning, produktion, salg eller eksport af militærudstyr eller -tjenester, jf. bilag V, bortset fra juridiske personer, enheder eller organer, der er aktive inden for rumfarts- eller kerneenergisektoren

b)

juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, der er kontrolleret af staten, eller hvoraf staten ejer over 50 %, og hvis anslåede samlede aktiver overstiger 1 billion RUB, og hvis indtægter for så vidt angår mindst 50 % hidrører fra salg eller transport af råolie eller olieprodukter, jf. bilag VI

c)

juridiske personer, enheder eller organer etableret uden for Unionen, hvoraf en enhed, som er opført i dette stykkes litra a) eller b), direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller

d)

juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed, som er omhandlet i dette stykkes litra a), b) eller c).

4.   Det er forbudt direkte eller indirekte at købe, sælge eller levere investeringstjenester til eller bistand i forbindelse med udstedelsen af eller en hvilken som helst anden handel med omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter udstedt efter den 12. april 2022 af:

a)

juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, og som er offentligt kontrolleret eller med over 50 % offentligt ejerskab, og i hvilke Rusland, dets regering eller centralbank har ret til andel i udbyttet eller med hvilken Rusland, dets regering eller centralbank har andre væsentlige økonomiske forbindelser, jf. bilag XIII, eller

b)

juridiske personer, enheder eller organer, som er etableret uden for Unionen, og hvoraf en enhed, der er opført på listen i bilag XIII, direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller

c)

juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed, som er omhandlet i dette stykkes litra a) eller b).

5.   Det er fra den 12. april 2022 forbudt at notere og levere tjenester på markedspladser, der er registreret eller anerkendt i Unionen, for så vidt angår omsættelige værdipapirer, der tilhører juridiske personer, enheder eller organer, som er etableret i Rusland og har over 50 % offentligt ejerskab.

6.   Det er forbudt direkte eller indirekte at indgå eller deltage i arrangementer med henblik på ydelse af:

i)

nye lån eller kreditter med en løbetid på over 30 dage til juridiske personer, enheder eller organer, som er omhandlet i stk. 1 eller 3, efter den 12. september 2014 til den 26. februar 2022, eller

ii)

nye lån eller kreditter til juridiske personer, enheder eller organer, som er omhandlet i stk. 1, 2, 3 eller 4, efter den 26. februar 2022].

Forbuddet finder ikke anvendelse på:

a)

lån eller kreditter, der har det specifikke og dokumenterede formål at yde finansiering til ikkeforbudt import eller eksport af produkter og ikkefinansielle tjenester mellem Unionen og nogen anden tredjestat, herunder udgifter til produkter og tjenester fra en anden tredjestat, der er nødvendige for at udføre eksport- eller importkontrakterne, eller

b)

lån, der har et specifikt og dokumenteret formål om at yde nødfinansiering med henblik på at opfylde solvens- og likviditetskriterier for juridiske personer, der er etableret i Unionen, og hvoraf en enhed, der er opført på listen i bilag III, ejer over 50 %.

7.   Forbuddet i stk. 6 finder ikke anvendelse på hævninger af kreditbeløb eller udbetalinger, der er foretaget i henhold til en kontrakt, der er indgået inden den … 26. februar 2022, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Alle vilkår og betingelser for sådanne hævninger af kreditbeløb eller udbetalinger:

i)

blev aftalt inden den 26. februar 2022, og

ii)

er ikke blevet ændret på eller efter denne dato, og

b)

et kontraktligt forfaldstidspunkt for hel tilbagebetaling af alle midler, der er stillet til rådighed, og for bortfald af alle tilsagn, rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten blev fastlagt inden den 26. februar 2022, og

c)

kontrakten var på tidspunktet for dens indgåelse ikke i strid med forbuddene i denne forordning, som gjaldt på det pågældende tidspunkt.

De i litra a) nævnte vilkår og betingelser for hævninger af kreditbeløb og udbetalinger skal omfatte bestemmelser om tilbagebetalingstiden for hver hævning af kreditbeløb eller udbetaling, den anvendte rentesats eller renteberegningsmetoden samt maksimumbeløbet.«

9)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 5b

1.   Det er forbudt at modtage indskud fra russiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, eller juridiske personer, enheder eller organer etableret i Rusland, hvis den samlede værdi af fysiske eller juridiske personers, enheders eller organers indskud pr. kreditinstitut overstiger 100 000 EUR.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på statsborgere i en medlemsstat eller fysiske personer, der har en midlertidig eller permanent opholdstilladelse i en medlemsstat.

3.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på indskud, der er nødvendige for ikkeforbudt grænseoverskridende handel med varer og tjenesteydelser mellem Unionen og Rusland.

Artikel 5c

1.   Uanset artikel 5b, stk. 1, kan de kompetente myndigheder tillade modtagelse af et sådant indskud på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, efter at have fastslået, at modtagelsen af et sådant indskud:

a)

er nødvendigt til at dække basale behov hos de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i artikel 5b, stk. 1, og de familiemedlemmer, som disse har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer eller godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c)

er nødvendigt til afholdelse af ekstraordinære udgifter, på betingelse af at den kompetente myndighed mindst to uger før meddelelsen af tilladelsen har meddelt de andre medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen, hvorfor den finder, at der bør gives særlig tilladelse, eller

d)

er nødvendigt til en diplomatisk eller konsulær repræsentations eller international organisations officielle formål.

2.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1, litra a), b) og d), senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.

Artikel 5d

1.   Uanset artikel 5b, stk. 1, kan de kompetente myndigheder tillade modtagelse af et sådant indskud på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, efter at have fastslået, at modtagelsen af et sådant indskud:

a)

er nødvendigt til humanitære formål, f.eks. at levere eller lette levering af bistand, herunder beholdninger af lægemidler og medicinsk udstyr, fødevarer eller overførsel af humanitære hjælpearbejdere og dertil knyttet bistand eller til evakueringer, eller

b)

er nødvendige til civilsamfundsaktiviteter, der direkte fremmer demokrati, menneskerettigheder eller retsstatsprincippet i Rusland.

2.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.

Artikel 5e

1.   Det er forbudt for Unionens værdipapircentraler at levere tjenester som defineret i bilaget til forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår omsættelige værdipapirer, der er udstedt efter den 12. april 2022, til russiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på statsborgere i en medlemsstat eller fysiske personer, der har en midlertidig eller permanent opholdstilladelse i en medlemsstat.

Artikel 5f

1.   Det er forbudt at sælge omsættelige værdipapirer i euro, der er udstedt efter den 26. februar 2022, eller andele i institutter for kollektiv investering, der leverer eksponering mod sådanne værdipapirer, til russiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på statsborgere i en medlemsstat eller fysiske personer, der har en midlertidig eller permanent opholdstilladelse i en medlemsstat.

Artikel 5g

1.   Uden at dette berører de relevante regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt, skal kreditinstitutter:

a)

senest den 27. maj 2022 give den kompetente nationale myndighed i den medlemsstat, hvor de befinder sig, eller Kommissionen en liste over indskud på over 100 000 EUR, som indehaves af russiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, eller af juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland. De forelægger hver 12. måned ajourførte oplysninger om størrelsen af sådanne indskud

b)

give den kompetente nationale myndighed i den medlemsstat, hvor de befinder sig, oplysninger om indskud, der overstiger 100 000 EUR, og som indehaves af russiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, og som har erhvervet statsborgerskab i en medlemsstat eller opholdsret i en medlemsstat gennem en statsborgerskabsordning for investorer eller en ordning for tildeling af opholdsret til investorer.«

10)

Artikel 6 og 7 affattes således:

»Artikel 6

1.   Medlemsstaterne og Kommissionen underretter hinanden om foranstaltninger, der træffes i medfør af denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, som de råder over i forbindelse denne forordning, navnlig oplysninger om:

a)

tilladelser i henhold til denne forordning

b)

oplysninger modtaget i henholdt til artikel 5g

c)

overtrædelses- og håndhævelsesproblemer samt domme afsagt af nationale domstole.

2.   Medlemsstaterne underretter straks hinanden og Kommissionen om andre relevante oplysninger, som de råder over, og som kan påvirke den effektive gennemførelse af denne forordning.

3.   Alle oplysninger, der afgives eller modtages i medfør af denne artikel, må kun anvendes til de formål, til hvilke de blev afgivet eller modtaget, herunder til at sikre effektiviteten af foranstaltningerne i denne forordning.

Artikel 7

Kommissionen tillægges beføjelse til at ændre bilag I og IX på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.«

11)

Artikel 11 og 12 affattes således:

»Artikel 11

1.   Ingen fordringer må indfries i forbindelse med kontrakter eller transaktioner, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte er blevet påvirket helt eller delvis af foranstaltninger i henhold til denne forordning, herunder erstatningskrav og andre tilsvarende fordringer, såsom krav om modregning og erstatning i henhold til garanti, særlig fordringer, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af obligationer, garantier eller modgarantier, navnlig finansielle garantier eller modgarantier uanset form, såfremt disse fordringer gøres gældende af:

a)

juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag III, IV, V, VI, XII og XIII eller omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b) eller c), artikel 5, stk. 2, litra b) eller c), artikel 5, stk. 3, litra c) eller d), artikel 5, stk. 4, litra b) eller c), og artikel 5a, litra a), b) eller c)

b)

andre russiske personer, enheder eller organer

c)

personer, enheder eller organer, som handler gennem eller på vegne af personer, enheder eller organer som omhandlet i dette stykkes litra a) eller b).

2.   I forbindelse med enhver procedure vedrørende inddrivelse af en fordring påhviler det den person, der søger at få fordringen inddrevet, at bevise, at indfrielsen af fordringen ikke er forbudt i henhold til stk. 1.

3.   Denne artikel berører ikke de rettigheder, som de i stk. 1 omhandlede personer, enheder og organer har til ved en domstol at få prøvet lovligheden af den manglende opfyldelse af kontraktlige forpligtelser i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 12

Det er forbudt bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller følge er at omgå forbuddene i denne forordning, herunder ved at agere som stedfortræder for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i artikel 5, 5a, 5b, 5e og 5f, eller ved at handle til deres fordel ved at anvende undtagelserne i artikel 5, stk. 6, artikel 5a, stk. 2, artikel 5b, stk. 2, artikel 5e, stk. 2, eller artikel 5f, stk. 2.«

12)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 12a

1.   Kommissionen behandler personoplysninger for at kunne udføre sine opgaver i henhold til denne forordning. Disse opgaver omfatter håndtering af oplysninger om indskud og oplysninger om tilladelser udstedt af de kompetente myndigheder.

2.   Med henblik på denne forordning udpeges den tjenestegren i Kommissionen, der er opført i bilag I, som »dataansvarlig« for Kommissionen, jf. artikel 3, stk. 8, i forordning (EU) 2018/1725 (*4), for så vidt angår de behandlingsaktiviteter, der er nødvendige for at udføre de opgaver, der er omhandlet i stk. 1.

(*4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).«"

13)

Bilag I erstattes af bilag I til nærværende forordning.

14)

Bilag III ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

15)

Bilag IV erstattes af bilag III til nærværende forordning.

16)

Bilag V ændres som angivet i bilag IV til nærværende forordning.

17)

Bilag VI ændres som angivet i bilag V til nærværende forordning.

18)

Bilag VII indsættes som angivet i bilag VI til nærværende forordning.

19)

Bilag VIII indsættes som angivet i bilag VII til nærværende forordning.

20)

Bilag IX indsættes som angivet i bilag VIII til nærværende forordning.

21)

Bilag X indsættes som angivet i bilag IX til nærværende forordning.

22)

Bilag XI indsættes som angivet i bilag X til nærværende forordning.

23)

Bilag XII indsættes som angivet i bilag XI til nærværende forordning.

24)

Bilag XIII indsættes som angivet i bilag XII til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. februar 2022.

På Rådets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand


(1)  EUT L 48 af 25.2.2022, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rådets afgørelse 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 13).


BILAG I

»BILAG I

Websteder med oplysninger om de kompetente myndigheder og adresse til brug ved meddelelser til Europa-Kommissionen

BELGIEN

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIEN

https://www.mfa.bg/en/101

TJEKKIET

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÆKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIEN

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGARN

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

ΜΑLTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

NEDERLANDENE

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ØSTRIG

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIET

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

Europa-Kommissionen underrettes på følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen (GD FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles, Belgien

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

«

BILAG II

Overskriften til bilag III til forordning (EU) nr. 833/2014 affattes således:

»BILAG III

Liste over personer, enheder og organer som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a)

[…]

«.

BILAG III

»BILAG IV

Liste over fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer som omhandlet i artikel 2, stk. 7, artikel 2a, stk. 7, og artikel 2b, stk. 1

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI

Argut OOO

Communication center of the Ministry of Defense

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)

Foreign Intelligence Service (SVR)

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center)

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministry of Defence RF

Moscow Institute of Physics and Technology

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Krasnoye Sormovo Shipyard

Severnaya Shipyard

Shipyard Yantar

UralVagonZavod

«.

BILAG IV

Overskriften til bilag V til forordning (EU) nr. 833/2014 affattes således:

»BILAG V

Liste over personer, enheder og organer som omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra a)

[…]

«.

BILAG V

Overskriften til bilag VI til forordning (EU) nr. 833/2014 affattes således:

»BILAG VI

Liste over personer, enheder og organer som omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra b)

[…]

«.

BILAG VI

"BILAG VII

Liste over produkter og teknologi som omhandlet i artikel 2a, stk. 1, og artikel 2b, stk. 1

Generelle noter, akronymer og forkortelser samt definitioner i bilag I til forordning (EU) 2021/821 finder anvendelse i dette bilag med undtagelse af "Del I – Generelle noter, akronymer og forkortelser samt definitioner, generelle noter til bilag I, punkt 2".

Definitioner af termer, der anvendes i Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr (CML) (2020/C 85/01), finder anvendelse i dette bilag.

Med forbehold af denne forordnings artikel 12 i denne forordning, ikke-kontrollerede produkter, der indeholder en eller flere af de komponenter, der er opført i dette bilag, ikke underlagt kontrol i henhold til artikel 2b i denne forordning.

Kategori I – Elektronik

X.A.I.001

Elektronisk udstyr og komponenter.

a.

"Mikroprocessormikrokredsløb", "mikrocomputermikrokredsløb", mikrocontrollermikrokredsløb med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

En ydelseshastighed på mindst 5 Gflops og en aritmetisk logisk enhed med en adgangsbredde på mindst 32 bit

2.

En klokfrekvens på over 25 MHz eller

3.

Mere end én data- eller instruktionsbus eller seriel kommunikationsport, der giver en direkte ekstern forbindelse mellem parallelle "mikroprocessormikrokredsløb" med en overføringshastighed, der er højere end 2,5 Mbyte/s.

b.

Integrerede hukommelseskredsløb som følger:

1.

Elektrisk sletbare programmerbare read-only-hukommelser (EEPROMs) med lagerkapacitet

a.

Mere end 16 Mbits pr. pakning til flashhukommelsestyper eller

b.

Over en af følgende grænser for alle andre EEPROM-typer:

1.

Mere end 1 Mbit pr. pakke eller

2.

Mere end 256 kbit pr. pakke og en maksimal adgangstid på mindre end 80 ns

2.

Statiske random-access-hukommelser (SRAMs) med lagerkapacitet:

a.

Mere end 1 Mbit pr. pakke eller

b.

Mere end 256 kbit pr. pakke og en maksimal adgangstid på mindre end 25 ns

c.

Analog-til-digital-konvertere med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Opløsning på mindst 8 bit, men mindre end 12 bit, med en uddatahastighed på over 200 megaaftastninger pr. sekund (MSPS)

2.

Opløsning på 12 bit med en uddatahastighed på over 105 megaaftastninger pr. sekund (MSPS)

3.

Opløsning på mere end 12 bit, men lig med eller mindre end 14 bit, med en uddatahastighed på over 10 mio. ord pr. sekund MSPS) eller

4.

Opløsning på mere end 14 bit med en uddatahastighed på over 2,5 megaaftastninger pr. sekund (MSPS)

d.

Logiske anordninger, der er programmerbare på stedet, og som har et maksimalt antal single-ended digitale inputs/outputs på mellem 200 og 700

e.

Processorer til Fast Fourier-transformation (FFT) med en normeret udførelseshastighed for en 1 024-punkts kompleks FFT på mindre end 1 ms

f.

Kundespecificerede integrerede kredsløb, for hvilke funktionen er ukendt, eller eksportkontrolstatus for det udstyr, i hvilket de integrerede kredsløb skal anvendes, er ukendt for producenten, med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Mere end 144 terminaler eller

2.

Typisk "basal transmissionsforsinkelse" på mindre end 0,4 ns

g.

"Elektroniske vakuumenheder" med vandrefelt, pulserende eller kontinuerlig bølge som følger:

1.

Koblede hulrumsanordninger eller derivater af disse

2.

Enheder baseret på helixkredsløb eller foldede eller snoede bølgelederkredsløb eller derivater heraf, med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

"Momentan båndbredde" på mindst en halv oktav og et produkt af gennemsnitlig effekt (udtrykt i kW) og frekvens (udtrykt i GHz) på mere end 0,2; eller

b.

"Momentan båndbredde" på mindre end en halv oktav og et produkt af gennemsnitlig effekt (udtrykt i kW) og frekvens (udtrykt i GHz) på mere end 0,4;

h.

Fleksible bølgeledere, konstrueret til brug ved frekvenser på mere end 40 GHz

i.

Akustisk bølgeudstyr og surface skimming (fladt volumen) akustisk bølgeudstyr med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Bærefrekvens på over 1 GHz eller

2.

Bærefrekvens på højst 1 GHz og

a.

"Frekvenssidesløjfedæmpning" på mere end 55 dB

b.

Produktet af den største forsinkelse og båndbredden (tid i mikrosekunder og båndbredde i MHz) på mere end 100 eller

c.

Spredningsforsinkelse på mere end 10 mikrosekunder

Teknisk note:

I forbindelse med X.A.I.001.i forstås ved "frekvenssidesløjfedæmpning" den maksimale dæmpningsværdi, der er specificeret i databladet.

j.

"Celler" som følger:

1.

"Primærceller" med en "energitæthed" på højst 550 Wh/kg ved 293 K (20 °C)

2.

"Sekundærceller" med en "energitæthed" på højst 350 Wh/kg ved 293 K (20 °C)

Note:

X.A.I.001.j lægger ikke eksportkontrol på batterier, herunder enkeltcellebatterier.

Tekniske noter:

 

1.

I forbindelse med X.A.I.001.j. beregnes energitætheden (Wh/kg) som den nominelle spænding ganget med den nominelle kapacitet i amperetimer (Ah) divideret med massen i kg. Hvis den nominelle kapacitet ikke er angivet, beregnes energitætheden som den nominelle spænding i anden og derefter ganget med udladningstiden i timer divideret med udladningsbelastningen i ohm og massen i kg.

2.

I forbindelse med X.A.I.001.j. defineres en "celle" som en elektrokemisk anordning, der har positive og negative elektroder og en elektrolyt, og som er en kilde til elektrisk energi. Den er grundbyggeklodsen i et batteri.

3.

I forbindelse med X.A.I.001.j.1. er en "primærcelle" en "celle", der ikke er beregnet til at blive ladet af en anden kilde.

4.

I forbindelse med X.A.I.001.j.2. er en "sekundærcelle" en "celle", der er beregnet til at blive ladet af en ekstern elektrisk kilde.

k.

"Superledende" elektromagneter eller solenoider, der er specielt konstrueret til at blive fuldt opladet eller afladet på mindre end 1 minut, og med samtlige følgende egenskaber:

Note:

X.A.I.001.k lægger ikke eksportkontrol på "superledende" elektromagneter eller solenoider, der er konstrueret til medicinsk udstyr til magnetisk resonans-billeddannelse (MRI).

1.

Maksimal energiafgivelse under afladning divideret med varigheden af afladningen på mere end 500 kJ pr. minut

2.

Indre diameter af strømvindingerne mere end 250 mm og

3.

Nominel magnetisk induktion mere end 8 T eller "total strømtæthed" i vindingen mere end 300 A/mm2

l.

Kredsløb eller systemer til elektromagnetisk energilagring, der indeholder komponenter, der er fremstillet af "superledende" materialer, der er specielt konstrueret til drift ved temperaturer under mindst en af de "superledende" bestanddeles "kritiske temperatur", og som har en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Resonante driftsfrekvenser på mere end 1 MHz

2.

Den lagrede energistæthed 1 MJ/m3 eller mere og

3.

Afladningstid mindre end 1 ms

m.

Hydrogen/hydrogenisotop-thyratroner af keramisk metal og mærkepidsstrøm på mindst 500 A

n.

Ikke anvendt

o.

Solceller, samlinger af forbundne solceller med dækglas (CIC), solpaneler og solarrays, der er "rumkvalificerede" og ikke er underlagt eksportkontrol i henhold til 3A001.e.4 (1).

X.A.I.002

"Elektroniske samlinger", moduler og udstyr til generelle formål.

a.

Andet elektronisk testudstyr end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821

b.

Digitale magnetbåndinstrumentdataoptagere med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Maksimal digital interface-overførselshastighed højere end 60 Mbit/s, hvori der anvendes skrueskanderingsteknik

2.

Maksimal digital interface-overførselshastighed højere end 120 Mbit/s, hvori der anvendes fasthovedteknik eller

3.

"Rumkvalificeret"

c.

Udstyr med maksimal digital interface-overførselshastighed, der er højere end 60 Mbit/s, beregnet på overførsel af konvertering af digitale videobåndoptagere til brug som digitale instrumentdataoptagere

d.

Ikke-modulære analoge oscilloskoper med en båndbredde på mindst 1 GHz

e.

Modulære analoge oscilloskoper med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Mainframe med en båndbredde på mindst 1 GHz eller

2.

Plug-in-moduler med en individuel båndbredde på mindst 4 GHz

f.

Analoge stikoscilloskoper til analyse af tilbagevendende fænomener med en effektiv båndbredde på mere end 4 GHz

g.

Digitale oscilloskoper og transientoptagere, der anvender analog-til-digital-konverteringsteknik, og som er i stand til at lagre transienter ved sekventiel stikprøveudtagning ved single-shot input ved successive intervaller på mindre end 1 ns (større end 1 gigaaftastning pr. sekund (GSPS), ved digitalisering til en opløsning på mindst 8 bit, og lagring af mindst 256 prøver.

Note:

X.A.I.002 lægger eksportkontrol på følgende specielt konstruerede komponenter til analoge oscilloskoper:

1.

Plug-in-enheder

2.

Eksterne forstærkere

3.

Forforstærkere

4.

Udstyr til stikprøveudtagning

5.

Katodestrålerør.

X.A.I.003

Andet udstyr til specifik behandling end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, som følger:

a.

Andre frekvensomformere, der er i stand til at fungere i frekvensområdet 300-600 Hz end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821

b.

Andre massespektrometre end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821

c.

Alle røntgenudladningsmaskiner eller komponenter til kraftsystemer med impulseffekt, hvis konstruktion bygger derpå, herunder Marxgeneratorer, impulsformningsnet med høj effekt, højspændingskondensatorer og triggers

d.

Andre impulsforstærkere end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821

e.

Elektronisk udstyr til tidsforsinkelse eller måling af tidsintervaller som følger:

1.

Moduler til tidsforsinkelse med en opløsning på 50 nanosekunder eller derunder i tidsintervaller på 1 mikrosekund eller derover eller

2.

Moduler til måling af tidsintervaller med flere kanaler (3 eller flere) eller kronometrisk udstyr med en opløsning på 50 nanosekunder eller derunder i tidsintervaller på 1 mikrosekund eller derover

f.

Kromatografiske og spektrometriske analyseinstrumenter

X.B.I.001

Udstyr til fremstilling af elektroniske komponenter eller materialer som følger samt specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:

a.

Udstyr, der er specielt konstrueret til fremstilling af elektronrør, optiske elementer og specielt konstruerede komponenter dertil er derfor underlagt eksportkontrol i henhold til 3A001 (2) eller X.A.I.001

b.

Følgende udstyr, der er specielt konstrueret til fremstilling af halvlederkomponenter, integrerede kredsløb og "elektroniske samlinger", samt systemer, der omfatter eller har dette udstyrs egenskaber:

Note:

X.B.I.001.b. lægger også eksportkontrol på udstyr, der anvendes eller modificeres til brug ved fremstilling af andet udstyr, f.eks. billeddannende udstyr, elektrooptisk udstyr og akustisk bølgeudstyr.

1.

Udstyr til forarbejdning af materialer til fremstilling af udstyr og komponenter som specificeret i X.B.I.001.b som følger:

Note:

X.B.I.001 lægger ikke eksportkontrol på kvartsovnsrør, ovnforinger, paddles, boats (undtagen specielt konstruerede caged boats), boblere, kassetter eller digler, der er specielt konstrueret til forarbejdningsudstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.B.I.001.b.1.

a.

Udstyr til fremstilling af polykrystallinsk silicium og materialer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 3C001 (3)

b.

Udstyr, der er specielt konstrueret til rensning eller forarbejdning af III/V og II/VI-halvledermaterialer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 eller 3C005 (4), bortset fra krystaltrækkemaskiner, for hvilke der henvises til X.B.I.001.b.1.c nedenfor

c.

Krystaltrækkemaskiner og ovne som følger:

Note:

X.B.I.001.b.1.c lægger ikke eksportkontrol på diffusions- og oxidationsovne.

1.

Udglødnings- eller rekrystalliseringsudstyr, dog ikke ovne med konstant temperatur, der anvender kraftig energioverførsel, med evne til at forarbejde wafers med en hastighed, der er mindst 0,005 m2 pr. minut

2.

Krystaltrækkemaskiner "kontrolleret ved hjælp af lagret program" med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Kan genoplades uden at udskifte digelbeholderen

b.

I stand til at operere ved tryk på over 2,5 x 105 Pa eller

c.

I stand til at trække krystaller med en diameter på over 100 mm

d.

Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" til epitaksial vækst med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

I stand til at danne et lag af silicium med en lagtykkelse, der er ensartet til mindre end ±2,5 % over en længde på mindst 200 mm

2.

I stand til at danne et lag af andet materiale end silicium med en lagtykkelse, der er ensartet på tværs af waferen på mindst ±3,5 % eller

3.

Rotation af individuelle wafere under forarbejdningen

e.

Udstyr til epitaksial vækst ved molekylestråle

f.

Magnetisk forstærket "sputtering"udstyr med specielt konstruerede integrerede indføringssluser, der er i stand til at overføre wafere i et isoleret vakuummiljø

g.

Udstyr, der er specielt konstrueret til ionimplantering, ionforstærket eller fotoforstærket diffusion med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Evne til at generere mønstre

2.

Stråleenergi (accelerationsspænding) på mere end 200 keV

3.

Optimeret til drift ved en stråleenergi (accelerationsspænding) på mindre end 10 keV eller

4.

I stand til højenergioxygenimplantering i et opvarmet "substrat"

h.

Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" til selektiv fjernelse (ætsning) ved hjælp af anisotropiske tørre metoder (f.eks. plasma) som følger:

1.

"Batchtyper" med en af følgende egenskaber:

a.

Endpointdetektion, bortset fra optiske emissionsspektroskopityper eller

b.

Et tryk på højst 26,66 Pa i reaktorens driftstryk (ætsning)

2.

"Enkeltwafertyper" med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Endpointdetektion, bortset fra optiske emissionsspektroskopityper

b.

Et tryk på højst 26,66 Pa i reaktorens driftstryk (ætsning) eller

c.

Waferhåndtering med kassette-til-kassette- og indføringssluser

Noter:

1.

"Batchtyper" henviser til maskiner, der ikke er specielt konstrueret til forarbejdning af enkeltwafere. Sådanne maskiner kan forarbejde to eller flere wafere samtidig med fælles procesparametre, f.eks. RF-effekt, temperatur, ætsningsgasarter og strømningshastigheder.

2.

"Enkeltwafertyper" henviser til maskiner, der ikke er specielt konstrueret til forarbejdning af enkeltwafere. Disse maskiner kan anvende automatiske waferhåndteringsteknikker til at indføre en enkelt wafer i forarbejdningsudstyret. Definitionen omfatter udstyr, der kan indføre og forarbejde flere wafere, men hvor ætningsparametrene, f.eks. RF-effekt eller endpoint, kan bestemmes uafhængigt for hver enkelt wafer.

i.

Udstyr til "kemisk dampudfældning" (CVD), f.eks. plasmaforstærket CVD (PECVD) eller fotoforstærket CVD, til fremstilling af halvlederkomponenter, med en af følgende egenskaber til udfældning af oxider, nitrider, metaller eller polysilicium:

1.

Udstyr til "kemisk dampudfældning", der fungerer under 105 Pa eller

2.

PECVD-udstyr, der fungerer enten under 60 Pa eller med automatisk waferhåndtering med kassette-til-kassette og indføringssluser

Note:

X.B.I.001.b.1.i lægger ikke eksportkontrol på lavtrykssystemer til "kemisk dampudfældning" (LPCVD) eller reaktivt "sputtering"-udstyr.

j.

Elektronstrålesystemer, der er specielt konstrueret eller modificeret til maskefremstilling eller forarbejdning af halvlederkomponenter, med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Elektrostatisk stråleafbøjning

2.

Formet, ikke-gaussisk stråleprofil

3.

Digital-til-analog konverteringshastighed på mere end 3 MHz

4.

Digital-til-analog konverteringsnøjagtighed på mere end 12 bit eller

5.

Mål-til-stråle-positionsfeedbackstyringspræcision på højst 1 mikrometer

Note:

X.B.I.001.b.1.j lægger ikke eksportkontrol på elektronstråleudfældningssystemer eller scanning-elektronmikroskoper til generelle formål.

k.

Udstyr til overfladefinish til forarbejdning af halvlederwafere som følger:

1.

Specielt konstrueret udstyr til bagsideforbejdning af wafere, der er tyndere end 100 mikrometer, og efterfølgende adskillelse heraf eller

2.

Specielt konstrueret udstyr til at opnå en overfladeruhed på en forarbejdet wafers aktive overflade med en tosigmasværdi på højst 2 mikrometer, totalt indikatorudslag (TIR)

Note:

X.B.I.001.b.1.k lægger ikke eksportkontrol på udstyr til pålægning og polering til waferes overfladefinish på én side.

l.

Forbindelsesudstyr, som omfatter fælles enkeltkamre eller flerkamre til vakuum, der er specielt konstrueret til at muliggøre integration af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.B.I.001, i et komplet system

m.

Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program", der anvender "lasere" til reparation eller trimning af "monolitiske integrerede kredsløb" med en af følgende egenskaber:

1.

Positioneringsnøjagtighed på mindre end ±1 mikrometer eller

2.

Pletstørrelse (kerf-bredde) på mindre end 3 mikrometer.

Teknisk note:

Med henblik på X.B.I.001.b.1. forstås ved "sputtering" en overlay-belægningsproces, hvor positivt ladede ioner accelereres af et elektrisk felt med målets (belægningsmaterialets) overflade. Når ionerne rammer overfladen, er den kinetiske energi tilstrækkelig til at frigøre overfladeatomer på målet og aflejre dem på substratet. (Note: Triode-, magnetron- eller radiofrekvenssputtering for at forbedre belægningens vedhængskraft og belægningsprocessens hastighed er almindelige modifikationer af processen).

2.

Masker, maskesubstrater, maskefremstillingsudstyr og billedoverførselsudstyr til fremstilling af udstyr og komponenter som specificeret i X.B.I.001 som følger:

Note:

Udtrykket masker henviser til dem, der anvendes til elektronstrålelitografi, røntgenlitografi og ultraviolet litografi samt den sædvanlige fotolitografi med ultraviolet og synligt lys.

a.

Færdige masker, retikler og konstruktioner hertil, undtagen:

1.

Færdige masker eller retikler til fremstilling af integrerede kredsløb, der ikke er underlagt eksportkontrol i henhold til 3A001 (5) eller

2.

Maskiner eller retikler, der har begge følgende egenskaber:

a.

Deres udformning er baseret på geometrier på mindst 2,5 mikrometer og

b.

Udformningen omfatter ikke særlige funktioner, der kan ændre den tilsigtede anvendelse ved hjælp af produktionsudstyr eller "software"

b.

Maskesubstrater som følger:

1.

"Substrater" (f.eks. glas, kvarts, safir) belagt med hård overflade (f.eks. chrom, silicium, molybdæn) til fremstilling af masker med dimensioner på over 125 mm x 125 mm eller

2.

Substrater specielt konstrueret til røntgenmasker

c.

Andet udstyr end computere til generelle formål specielt konstrueret til computerstøttet design (CAD) af halvlederkomponenter eller integrerede kredsløb

d.

Følgende udstyr eller maskiner til fremstilling af masker eller retikler:

1.

Fotooptiske step and repeat-kameraer, der er i stand til at frembringe arrays, der er større end 100 mm x 100 mm, eller som kan frembringe en enkelteksponering, der er større end 6 mm x 6 mm i billedplanet, eller som er i stand til at frembringe linjebredder på mindre end 2,5 mikrometer i fotoresistet på "substratet"

2.

Udstyr til maske- eller retikelfremstilling, der anvender ion- eller "laser"strålelitografi, der er i stand til at producere linjebredder på mindre end 2,5 mikrometer eller

3.

Udstyr eller holdere til at ændre masker eller retikler eller tilføje hinder for at fjerne defekter

Note:

X.B.I.001.b.2.d.1 og b.2.d.2 lægger ikke eksportkontrol på udstyr til fremstilling af masker, der anvender fotooptiske metoder, og som enten var kommercielt tilgængelige før den 1. januar 1980 eller ikke har en ydeevne, der er bedre end sådant udstyr.

e.

Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" til inspektion af masker, retikler eller hinder med:

1.

En opløsning på højst 0,25 mikrometer og

2.

En præcision på højst 0,75 mikrometer over en afstand i en eller to koordinater på mindst 63,5 mm

Note:

X.B.I.001.b.2.e lægger ikke eksportkontrol på scanning-elektronmikroskoper til generelle formål, undtagen når de er specielt konstrueret og instrumenteret til automatisk mønsterinspektion.

f.

Udstyr til positionering og eksponering til waferproduktion ved hjælp af fotooptiske eller røntgenbaserede metoder, f.eks. litografisk udstyr, herunder både udstyr til billedoverførsel til projektion og step and repeatudstyr (direkte waferstepper) eller step and scanudstyr (scanner), der er i stand til at udføre en eller flere af følgende funktioner:

Note:

X.B.I.001.b.2.f lægger ikke eksportkontrol på foto-optisk kontakt- og nærhedsmaskeudstyr til positionering og eksponering eller kontaktbilledoverførselsudstyr.

1.

Fremstilling af en mønsterstørrelse på mindre end 2,5 mikrometer

2.

Positionering med en præcision på højst ±0,25 mikrometer (3 sigma)

3.

Maskine-til-maskine-overlay ikke bedre end ±0,3 mikrometer eller

4.

Lyskildebølgelængde kortere end 400 nm

g.

Elektronstråle,-ionstråle- eller røntgenudstyr til billedoverførsel til projektion, der kan frembringe mønstre på mindre end 2,5 mikrometer

Note:

Se X.B.I.001.b.1.j. for så vidt angår systemer med fokuseret afbøjet stråle (direkte skrivesystemer).

h.

Udstyr, der anvender "lasere" til direkte skrivning på wafere, der kan frembringe mønstre på mindre end 2,5 mikrometer.

3.

Udstyr til samling af integrerede kredsløb som følger:

a.

Die bonding-maskiner "kontrolleret ved hjælp af lagret program" med alle følgende egenskaber:

1.

Specielt konstrueret til "hybride integrerede kredsløb"

2.

X-Y-positioneringsvandring på mere end 37,5 x 37,5 mm og

3.

Placeringsnøjagtighed i X-Y-planet på højst ±10 mikrometer

b.

Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" til frembringelse af flere bondings i en enkelt operation (f.eks. beam-lead-bonding, chipcarrierbonding, tapebonding)

c.

Halvautomatiske eller automatiske forseglinger med varm kapsel, hvor kapslen opvarmes lokalt til en højere temperatur end pakkens krop, specielt konstrueret til keramiske mikrokredsløbspakker, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 3A001 (6), og som har et throughput på mindst én pakke i minuttet.

Note:

X.B.I.001.b.3 lægger ikke eksportkontrol på modstandspunktsvejseudstyr til generelle formål.

4.

Filtre til rene rum, der er i stand til at give et luftmiljø med højst 10 partikler på højst 0,3 mikrometer pr. 0,02832 m3 og filtermaterialer hertil

Teknisk note:

I forbindelse med X.B.I.001 forstås ved "kontrolleret ved hjælp af lagret program" en kontrol ved hjælp af instruktioner, der er lagret i et elektronisk lager, som en processor kan udføre for at styre udførelsen af forudbestemte funktioner. Udstyr kan være "kontrolleret ved hjælp af lagret program", hvad enten den elektroniske lagring er intern eller ekstern i forhold til udstyret.

X.B.I.002

Udstyr til inspektion eller test af elektroniske komponenter og materialer samt specielt konstruerede komponenter og tilbehør dertil.

a.

Udstyr, der er specielt konstrueret til inspektion eller test af elektronrør, optiske elementer og specielt konstruerede dertil er derfor underlagt eksportkontrol i henhold til 3A001 (7) eller X.A.I.001

b.

Følgende udstyr, der er specielt konstrueret til inspektion eller test af halvlederkomponenter, integrerede kredsløb og "elektroniske samlinger", samt systemer, der omfatter eller har dette udstyrs egenskaber:

Note:

X.B.I.002.b. lægger også eksportkontrol på udstyr, der anvendes eller modificeres til brug ved inspektion eller test af andet udstyr, f.eks. billeddannende udstyr, elektrooptisk udstyr og akustisk bølgeudstyr.

1.

Inspektionsudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" til automatisk detektion af defekter, fejl eller kontaminanter på højst 0,6 mikrometer i eller på forarbejdede wafere, substrater, bortset fra trykte kredsløbskort eller chips, ved hjælp af optiske billedoptagelsesteknikker til sammenligning af mønstre

Note:

X.B.I.002.b.1 lægger ikke eksportkontrol på scanning-elektronmikroskoper til generelle formål, undtagen når de er specielt konstrueret og instrumenteret til automatisk mønsterinspektion.

2.

Specielt konstrueret måle- og analyseudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" som følger:

a.

Specielt konstrueret til måling af ilt- eller kulstofindholdet i halvledermaterialer

b.

Udstyr til måling af linjebredde med en opløsning på højst 1 mikrometer

c.

Specielt konstruerede planhedsmålingsinstrumenter, der er i stand til at måle afvigelser fra planhed på højst 10 mikrometer med en opløsning på højst 1 mikrometer.

3.

Waferprøvningsudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Positioneringsnøjagtighed på mindre end 3,5 mikrometer

b.

I stand til at teste udstyr med mere end 68 terminaler eller

c.

I stand til at teste ved frekvenser på over 1 GHz

4.

Testudstyr som følger:

a.

Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program", der er specielt konstrueret til test af diskrete halvlederkomponenter og ukapslede dice, og som er i stand til at teste ved frekvenser på over 18 GHz

Teknisk note:

Diskrete halvlederkomponenter omfatter fotoceller og solceller.

b.

Udstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program", der er specielt konstrueret til test af integrerede kredsløb og "elektroniske samlinger" heraf, og som er i stand til funktionstest:

1.

Ved en "mønsterhastighed" på over 20 MHz eller

2.

Ved en "mønsterhastighed" på over 10 MHz, men ikke over 20 MHz, og som er i stand til at teste pakker med mere end 68 terminaler.

Noter:

X.B.I.002.b.4.b lægger ikke eksportkontrol på testudstyr, der er specielt konstrueret til test af:

1.

Hukommelser

2.

"Samlinger" eller en klasse af "elektroniske samlinger" til anvendelse i privathjem og underholdning og

3.

Elektroniske komponenter, "elektroniske samlinger" og integrerede kredsløb, der ikke er underlagt eksportkontrol i henhold til 3A001 (8) eller X.A.I.001, forudsat at dette testudstyr ikke indeholder databehandlingsfaciliteter med "brugertilgængelig programmerbarhed".

Teknisk note:

Med henblik på X.B.I.002.b.4.b defineres "mønsterhastighed" som en afprøvningsanordnings maksimale frekvens i forbindelse med en digital operation. Mønsterhastigheden svarer derfor til den højeste datarate, som en afprøvningsanordning kan yde i ikke-multiplex-modus. Den benævnes også prøvningshastighed, maksimal digital frekvens eller maksimal digital hastighed.

c.

Udstyr, der er specielt konstrueret til bestemmelse af billedplansystemers ydeevne ved bølgelængder på mere end 1 200 nm, som anvender målinger "kontrolleret ved hjælp af lagret program" eller computerstøttet evaluering, og som har en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Anvender scanninglyspletdiameter på mindre end 0,12 mm

2.

Konstrueret til måling af lysfølsomme præstationsparametre og til evaluering af frekvensrespons, moduleringsoverførselsfunktion, ensartethed i respons eller støj eller

3.

Konstrueret til evaluering af arrays, der er i stand til at skabe billeder med mere end 32 x 32 linjeelementer

5.

Elektronstråleprøvningssystemer beregnet til drift ved højst 3 keV eller "laser"strålesystemer, til kontaktfri prøvning af halvlederkomponenter under spænding med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Stroboskopvirkning med enten beam-blanking eller detektor-strobing

b.

Et elektronspektrometer til spændingsmålinger med en opløsning på mindre end 0,5 V eller

c.

Elektrisk prøvningstilbehør til analyse af integrerede kredsløbs ydeevne

Note:

X.B.I.002.b.5 lægger ikke eksportkontrol på scanning-elektronmikroskoper, undtagen når de er specielt konstrueret og instrumenteret til kontaktfri prøvning af en halvlederkomponent under spænding.

6.

Multifunktionelle systemer med fokuseret ionstråle "kontrolleret ved hjælp af lagret program", der er specielt konstrueret til fremstilling, reparation, analyse af fysisk layout og test af masker eller halvlederkomponenter, og som har en af følgende egenskaber:

a.

Mål-til-stråle-positionsfeedbackstyringspræcision på højst 1 mikrometer eller

b.

Digital-til-analog konverteringsnøjagtighed på mere end 12 bit

7.

Partikelmålesystemer, der anvender "lasere", der er konstrueret til måling af partikelstørrelse og -koncentration i luft, og som har begge følgende egenskaber:

a.

I stand til at måle partikelstørrelser på 0,2 mikrometer eller derunder ved en flowhastighed på mindst 0,02832 m3 pr. minut og

b.

I stand til at karakterisere ren luft i klasse 10 eller bedre.

Teknisk note:

I forbindelse med X.B.I.002 forstås ved "kontrolleret ved hjælp af lagret program" en kontrol ved hjælp af instruktioner, der er lagret i et elektronisk lager, som en processor kan udføre for at styre udførelsen af forudbestemte funktioner. Udstyr kan være "kontrolleret ved hjælp af lagret program", hvad enten den elektroniske lagring er intern eller ekstern i forhold til udstyret.

X.C.I.001

Positive resists til halvlederlitografi, som er specielt justeret (optimeret) til brug ved bølgelængder mellem 370 og 193 nm.

X.D.I.001

"Software" specielt konstrueret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af elektronisk udstyr eller komponenter, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.I.001, elektronisk udstyr til generelle formål, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.I.002, eller produktions- og testudstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.B.I.001 og X.B.I.002, eller "software", der er specielt konstrueret til "brug" af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 3B001.g og 3B001.h (9).

X.E.I.001

"Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af elektronisk udstyr eller komponenter, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.I.001, elektronisk udstyr til generelle formål, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.I.002, eller produktions- og testudstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.B.I.001 og X.B.I.002, eller materialer, der underlagt eksportkontrol i henhold til X.C.I.001.

Kategori II – Computere

Note:

Kategori II lægger ikke eksportkontrol på varer, der er bestemt til de fysiske personers personlige brug.

X.A.II.001

Computere, "elektroniske samlinger" og beslægtet udstyr, der ikke er underlagt eksportkontrol i henhold til 4A001 eller 4A003 (10), og specielt konstruerede komponenter hertil.

Note:

Eksportkontrolstatus for de "digitale computere" eller beslægtet udstyr, der beskrives i X.A.II.001, afhænger af eksportkontrolstatus for andet udstyr eller systemer, såfremt:

a.

De "digitale computere" eller det beslægtede udstyr er væsentligt for driften af andet udstyr eller systemer

b.

De "digitale computere" eller det beslægtede udstyr ikke er et "hovedelement" i andet udstyr eller systemer og

NB 1

Eksportkontrolstatus for "signalbehandlings"- eller "billedforbedrings"-udstyr, som er specielt konstrueret til andet udstyr, med funktioner, der er begrænset til dem, der kræves for det andet udstyr, afhænger af det andet udstyrs eksportkontrolstatus, selv om det overstiger "hovedelement"-kriteriet.

NB 2:

For så vidt angår eksportkontrolstatus for "digitale computere" eller beslægtet udstyr til telekommunikationsudstyr, se kategori 5, del 1 (Telekommunikation) (11).

c.

"Teknologi" til "digitale computere" og beslægtet udstyr er omfattet af 4E (12).

a.

Elektroniske computere og beslægtet udstyr samt "elektroniske samlinger" og specielt konstruerede komponenter hertil, som er normeret til drift ved en omgivelsestemperatur på over 343 K (70 °C)

b.

"Digitale computere", herunder udstyr med "signalbehandling" eller "billedforbedring" med en "justeret spidsydeevne" ("APP") på mindst 0,0128 vægtede teraflops (WT)

c.

"Elektroniske samlinger", der er specielt konstrueret eller modificeret for at forbedre deres ydeevne ved sammenlægning af processorer som følger:

1.

Konstrueret til at kunne aggregere i konfigurationer af 16 eller flere processorer

2.

Ikke anvendt

Note 1

X.A.II.001.c. finder kun anvendelse på "elektroniske samlinger" og programmerbare forbindelser med en "APP", der ikke overstiger grænserne i X.A.II.001.b., hvis de afsendes som ikke integrerede "elektroniske samlinger". Den finder ikke anvendelse på "elektroniske samlinger", der som en naturlig følge af deres konstruktion til brug som beslægtet udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.II.001.k.

Note 2

X.A.II.001.c lægger ikke eksportkontrol på en "elektroniske samling", der er specielt konstrueret til et produkt eller en familie af produkter, hvis maksimale konfiguration ikke overstiger grænserne i X.A.II.001.b.

d.

Ikke anvendt

e.

Ikke anvendt

f.

Udstyr til "signalbehandling" eller "billedforbedring" med en "justeret spidsydeevne" ("APP") på mindst 0,0128 vægtede teraflops (WT)

g.

Ikke anvendt

h.

Ikke anvendt

i.

Udstyr, der indeholder "terminalinterfaceudstyr", der overstiger grænserne i X.A.III.101

Teknisk note:

Med henblik på X.A.II.001.i forstås ved "terminalinterfaceudstyr" udstyr, hvor oplysninger indlæses eller forlader telekommunikationssystemet, f.eks. telefon, dataenhed, computer osv.

j.

Udstyr, der er specielt konstrueret til at give mulighed for ekstern forbindelse af "digitale computere" eller tilhørende udstyr, og som tillader kommunikation med datahastigheder over 80 MGbyte/s.

Note:

X.A.II.001.j lægger ikke eksportkontrol på udstyr til intern forbindelse (såsom backplane og bus), passivt forbindelsesudstyr, "network access controllers" eller "kommunikationskanalcontrollere".

Teknisk note:

Med henblik på X.A.II.001.j. forstås "kommunikationskanalcontroller" det fysiske interface, der styrer strømmen af synkron eller asynkron digital information. Det er en samling, der kan integreres i computer- eller telekommunikationsudstyr for at tilvejebringe kommunikationsadgang.

k.

"Hybride computere" og "elektroniske samlinger" og specielt konstruerede komponenter hertil indeholdende analog-til-digital-konvertere med samtlige følgende egenskaber:

1.

32 kanaler eller mere og

2.

Opløsning på mindst 14 bit (plus fortegnsbit) med en konverteringshastighed på mindst 200 000 Hz.

X.D.II.001

"Software" til "program"prøvning og -validering, "software", der muliggør automatisk generering af "kildekoder", og operativsystem-"software", der er specielt konstrueret til udstyr til "tidstro behandling".

a.

"Software" til "program"prøvning og -validering ved hjælp af matematiske og analytiske teknikker og konstrueret eller modificeret til "programmer" med mere end 500 000"kildekode"instrukser

b.

"Software", der muliggør automatisk generering af "kildekoder" fra data, der er erhvervet online fra eksterne sensorer, der er beskrevet i forordning (EU) 2021/821 eller

c.

Operativsystem-"software", der er specielt konstrueret til udstyr til "tidstro behandling", der garanterer en "global ventetid ved afbrydelser" på mindre end 20 mikrosekunder.

Teknisk note:

Med henblik på X.D.II.001 forstås ved "global ventetid ved afbrydelser": den tid, det tager computersystemet at genkende en afbrydelse, der skyldes hændelsen, udbedre afbrydelsen og udføre en kontekst-switch til et alternativt, hukommelsesresident arbejde, der afventer afbrydelsen.

X.D.II.002

"Software", bortset fra det, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 4D001 (13), som er specielt konstrueret eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 4A101 (14), X.A.II.001.

X.E.II.001

"Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.II.001, eller "software", der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.D.II.001 eller X.D.II.002.

X.E.II.001

"Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, der er konstrueret til "multi-data-stream processing".

Teknisk note:

Med henblik på X.E.II.001 forstås ved "multi-data-stream processing" et mikroprogram- eller udstyrsarkitekturteknik, der tillader samtidig behandling af to eller flere datasekvenser under kontrol af en eller flere ordresekvenser ved hjælp af f.eks.:

1.

Single-Instruction Multiple Data (SIMD)-arkitekturer som f.eks. vektor- eller array-processorer

2.

Multiple Single Instruction Multiple Data (MSIMD)-arkitekturer

3.

Multiple Instruction Multiple Data (MIMD)-arkitekturer, herunder sådanne som er tæt koblet, nært koblet eller løst koblet eller

4.

Strukturerede arrays af behandlingselementer, herunder systoliske arrays.

Kategori III, del 1 – Telekommunikation

Note:

Kategori III, del 1, lægger ikke eksportkontrol på produkter, der er bestemt til fysiske personers personlige brug.

X.A.III.101

Telekommunikationsudstyr

a.

Enhver type telekommunikationsudstyr, der ikke er underlagt eksportkontrol i henhold til 5A001.a (15), specielt konstrueret til at operere uden for temperaturområdet fra 219 K (-54 °C) til 397 K (124 °C).

b.

Telekommunikationsudstyr og systemer, og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil, med en eller flere af følgende egenskaber, funktioner eller karakteristika:

Note:

Udstyr til telekommunikationstransmission

a.

Kategoriseret som følger eller kombinationer heraf:

1.

Radioudstyr (f.eks. sendere, modtagere og transceivere)

2.

Linjeafslutningsudstyr

3.

Mellemforstærkerudstyr

4.

Repeaterudstyr

5.

Regeneratorudstyr

6.

Transkodere

7.

Multiplexudstyr (herunder statistisk multiplex)

8.

Modulatorer/demodulatorer (modemmer)

9.

Transmultiplexudstyr (se CCITT Rec. G701)

10.

Digitalt krydsforbindelsesudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program"

11.

"Gateways" og broer

12.

"Media access units" og

b.

Konstrueret til brug i enkelt- eller flerkanalkommunikation via en eller flere af følgende:

1.

Tråd (ledning)

2.

Koaksialkabel

3.

Lyslederkabler

4.

Elektromagnetisk stråling eller

5.

Lysbølgespredning under vandet.

1.

Anvender digitalteknik, herunder digitalbehandling af analoge signaler, og beregnet til at operere med en "digital overføringshastighed" på det højeste multiplexniveau på mere end 45 Mbits/s eller en "total digital overføringshastighed" på mere end 90 Mbit/s

Note:

X.A.III.101.b.1 lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der er specielt konstrueret til at blive integreret og drevet i satellitsystemer til civil brug.

2.

Modemmer, der bruger "båndbredden af én talekanal" med en "datasignalhastighed" på mere end 9 600 bit pr. sekund

3.

Digitalt krydsforbindelsesudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" med en "digital overførselshastighed" på mere end 8,5 Mbit/s pr. port.

4.

Udstyr, der anvender en eller flere af følgende:

a.

"Network access controllers" og beslægtet fælles medium med en "digital overførselshastighed" på mere end 33 Mbit/s eller

b.

"Kommunikationskanalcontrollere" med et digitalt output med en "datasignalhastighed" på mere end 64 000 bit/s pr. kanal

Note:

Hvis udstyr, der ikke er underlagt eksportkontrol, indeholder en "network access controller", må det ikke have nogen form for telekommunikationsgrænseflade, bortset fra dem, der er beskrevet i, men ikke underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.III.101.b.4.

5.

Anvender "laser" og har en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Transmissionsbølgelængde over 1 000 nm eller

b.

Anvender analoge teknikker og har en båndbredde på over 45 MHz

c.

Anvender kohærente optiske transmissionsteknikker eller kohærente optiske detekteringsteknikker (også kaldet optiske heterodyn- eller homodynteknikker)

d.

Anvender bølgelængdedelingsmultiplekseringsteknikker eller

e.

Udfører "optisk forstærkning"

6.

Radioudstyr, der fungerer ved input- eller outputfrekvenser på over

a.

31 GHz for satellitjordstationsapplikationer eller

b.

26,5 GHz for andre applikationer

Note:

X.A.III.101.b.6 lægger ikke eksportkontrol på udstyr til civil brug, når det er i overensstemmelse med et frekvensbånd mellem 26,5 GHz og 31 GHz, der er allokeret af Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU).

7.

Radioudstyr, der anvender en eller flere af følgende:

a.

Kvadraturamplitudemodulationsteknikker (QAM) over niveau 4, hvis den "totale digitale overføringshastighed" overstiger 8,5 Mbit/s

b.

QAM-teknikker over niveau 16, hvis den "totale digitale overføringshastighed" er højst 8,5 Mbit/s

c.

Andre digitale modulationsteknikker og med en "spektral virkningsgrad" på mere end 3 bit/s/Hz eller

d.

Opererer i båndet mellem 1,5 og 87,5 MHz og omfatter adaptive teknikker, der giver mere end 15 dB undertrykkelse af et interferenssignal

Noter:

 

1.

X.A.III.101.b.7 lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der er specielt konstrueret til at blive integreret og drevet i satellitsystemer til civil brug.

2.

X.A.III.101.b.7 lægger ikke eksportkontrol på radiorelæudstyr til drift i et ITU-allokeret (ITU = Den Internationale Telekommunikationsunion) frekvensbånd:

a.

Med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Højst 960 MHz eller

2.

Med en "total digital overføringshastighed" på højst 8,5 Mbit/s og

b.

Med en "spektral virkningsgrad" på højst 4 bit/s/Hz.

c.

Koblingsudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" og beslægtede signalsystemer med en eller flere af følgende egenskaber, funktioner eller karakteristika og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:

Note:

Statistiske multipleksere med digitalt input og digitalt output til udførelse af kobling behandles som koblinger "kontrolleret ved hjælp af lagret program".

1.

Andet "data-(meddelelses-)kobling"-udstyr eller -systemer, der er konstrueret til "pakkeoverførsel", elektroniske samlinger og komponenter hertil end dem, der er specificeret i CML eller i forordning (EU) 2021/821.

2.

Ikke anvendt

3.

Trafikdirigering eller kobling af "datagram"-pakker

Note:

X.A.III.101.c.3 lægger ikke eksportkontrol på net, der kun bruger "network access controllers", eller på selve "network access controllers".

4.

Ikke anvendt

5.

Multi-niveau prioritet og preemptiv prioritet til kredsløbskobling

Note:

X.A.III.101.c.5 lægger ikke eksportkontrol på opkalds-preemption på et enkelt niveau.

6.

Konstrueret til automatisk hand-off af celleradioopkald til andre cellecentraler eller automatisk forbindelse til en central abonnentdatabase, der er fælles for mere end én central

7.

Indeholder digitalt krydsforbindelsesudstyr "kontrolleret ved hjælp af lagret program" med en "digital overførselshastighed" på mere end 8,5 Mbit/s pr. port

8.

"Fælles kanalsignalering", der fungerer i enten ikke-associeret eller kvasiassocieret driftsmodus

9.

"Dynamisk adaptiv trafikdirigering"

10.

Er pakkefordelingscentraler, kredsløbscentraler og routere med porte eller linjer, der overstiger en eller flere af følgende:

a.

En "datasignalhastighed" på 64 000 bit/s pr. kanal for en "kommunikationskanal-controller" eller

Note:

X.A.III.101.c.10.a lægger ikke eksportkontrol på multipleks-kompositforbindelser, der udelukkende består af kommunikationskanaler, der ikke individuelt er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.III.101.b.1.

b.

En "digital overføringshastighed" på 33 Mbit/s for en "network access controller" og beslægtede fællesmedier

Note:

X.A.III.101.c.10 lægger ikke eksportkontrol på pakkefordelingscentraler eller routere med porte eller linjer, der ikke overstiger grænserne i X.A.III.101.c.10.

11.

"Optisk kobling"

12.

Anvender "Asynchronous Transfer Mode" ("ATM") -teknikker.

d.

Optiske fibre og lyslederkabler med en længde på mere end 50 m, der er konstrueret til single-mode operation

e.

Centralnetstyring, der har samtlige følgende egenskaber:

1.

Modtager data fra knudepunkterne og

2.

Behandler disse data for at styre trafikken, uden at dette kræver operatørbeslutninger, og udøver dermed "dynamisk adaptiv trafikdirigering"

Note 1:

X.A.III.101.e omfatter ikke tilfælde, hvor dirigeringsbeslutninger tages på grundlag af forud defineret information.

Note 2:

X.A.III.101.e udelukker ikke trafikstyring som en funktion af forudsigelige, statistiske trafikforhold.

f.

Phased array antenner, der opererer over 10,5 GHz, indeholdende aktive elementer og fordelte komponenter, og konstrueret til at tillade elektronisk styring af strålens form og retning, undtagen til landingssystemer med instrumenter, der overholder International Civil Aviation Organisation- (ICAO) standarder (mikrobølge-landingssystemer (MLS)).

g.

Andet mobilkommunikationsudstyr end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, elektroniske samlinger og komponenter hertil eller

h.

Andet radiorelækommunikationsudstyr konstrueret til brug ved frekvenser på 19,7 GHz eller derover samt komponenter hertil end, det der er specificeret i CML eller i forordning (EU) 2021/821.

Teknisk note:

Med henblik på X.A.III.101. gælder følgende:

1)

"Asynchronous transfer mode" ("ATM"): en overførselsmodus, hvor informationen er organiseret i celler; den er asynkron i den forstand, at cellernes gentagelse afhænger af den krævede eller øjeblikkelige bithastighed.

2)

"Båndbredde af én talekanal": datakommunikationsudstyr, der er konstrueret til drift i én talekanal med en frekvens på 3 100 Hz, som defineret i CCITT's Recommendation G.151.

3)

"Kommunikationskanalcontroller": det fysiske interface, der styrer strømmen af synkron eller asynkron digital information. Det er en samling, der kan integreres i computer- eller telekommunikationsudstyr for at tilvejebringe kommunikationsadgang.

4)

"Datagram": en selvstændig, uafhængig datamængde, der indeholder tilstrækkelig information til at blive dirigeret fra kilden til bestemmelsesdataterminaludstyret, uden at der kræves forudgående korrespondance mellem denne kilde eller bestemmelsesdataterminaludstyret og det transporterende net.

5)

"Hurtigvalg": en facilitet, der vedrører virtuelle kald, og som tillader dataterminaludstyr at udvide muligheden for at sende data efter opkald og ekspedere "pakker" ud over de basale muligheder ved et virtuelt kald.

6)

"Gateway": den funktion, der udføres af en kombination af udstyr og "software", der udfører omdannelse af konventioner for visning, behandling eller transmission af information, der bruges i ét system, til de tilsvarende, men anderledes konventioner, der bruges i et andet system.

7)

"Integrated Services Digital Network" (ISDN): et totalt, digitalt enhedsnet, i hvilket data, der stammer fra enhver kommunikationstype (f. eks. tale, tekst, data, faste og levende billeder), overføres fra en port (terminal) i centralen over én tilgangslinje til og fra abonnenten.

8)

"Pakke": en gruppe binære cifre omfattende data og opkaldskontrolsignaler, som kobles som et samlet hele. Data, opkaldskontrolsignaler og eventuel fejlkontrolinformation ordnes i et specificeret format.

9)

"Fælles kanalsignalering": transmission af kontroloplysninger (signalering) via en anden kanal end den, der anvendes til meddelelserne. Signaleringskanalen kontrollerer normalt flere meddelelseskanaler.

10)

"Datasignalhastighed": hastigheden som defineret i ITU’s anbefaling 53-36, idet der tages hensyn til, at baud og bit pr. sekund ikke er ens for ikke-binær modulering. Bits til kodnings-, kontrol- og synkroniseringsfunktioner skal medtages.

11)

"Dynamisk adaptiv trafikdirigering": automatisk omdirigering af trafik baseret på detektering og analyse af de eksisterende netforhold.

12)

"Media access unit": udstyr, der indeholder en eller flere kommunikationsgrænseflader ("network access controller", "kommunikationskanalcontroller", modem eller computerbus) til at forbinde terminaludstyr til et net.

13)

"spektral virkningsgrad": den "digitale overføringshastighed" [bit/s]/6 dB frekvensbåndbredde i Hz.

14)

"Kontrolleret ved hjælp af lagret program": en kontrol ved hjælp af instruktioner, der er lagret i et elektronisk lager, som en processor kan udføre for at styre udførelsen af forudbestemte funktioner. Note: Udstyr kan være "kontrolleret ved hjælp af lagret program", hvad enten den elektroniske lagring er intern eller ekstern i forhold til udstyret.

X.B.III.101

Andet telekommunikationstestudstyr end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821.

X.C.III.101

Preforms af glas eller af noget andet materiale, der er optimeret til fremstilling af optiske fibre, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.III.101.

X.D.III.101

"Software", der er specielt konstrueret eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.III.101 og X.B.III.101, og dynamisk adaptiv trafikdirigeringssoftware som beskrevet som følger:

a.

"Software", der ikke er i maskineksekverbar form, og som er specielt konstrueret til "dynamisk adaptiv trafikdirigering"

b.

Ikke anvendt.

X.E.III.101

"Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.III.101 eller X.B.III.101, eller "software", der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.D.III.101 og andre "teknologier" som følger:

a.

Specifikke "teknologier" som følger:

1.

"Teknologi" til behandling og pålægning af belægninger på optisk fiber, der er specielt konstrueret for at gøre den egnet til brug under vandet

2.

"Teknologi" til "udvikling" af udstyr, der anvender teknikker med "Synkront Digitalt Hierarki" ("SDH") eller "Synkront Optisk Net" ("SONET").

Teknisk note:

Med henblik på X.E.III.101. gælder følgende:

1)

"Synkront digitalt hierarki" (SDH): et digitalt hierarki, der giver mulighed for at styre, multiplekse og få adgang til forskellige former for digital trafik ved hjælp af et synkront transmissionsformat på forskellige typer medier. Formatet er baseret på et Synkront Transport Modul (STM), der er defineret i CCITT Rec. G.703, G.707, G.708, G.709 og andre, endnu ikke offentliggjort. Første-niveau-hastighed for "SDH" er 155,52 Mbit/s.

2)

"Synkront optisk net" (SDH): et net, der giver mulighed for at styre, multiplekse og få adgang til forskellige former for digital trafik ved hjælp af et synkront transmissionsformat på fiberoptik. Formatet er den nordamerikanske version af "SDH" og bruger også Synkront Transport Modul (STM). Det bruger imidlertid Synkront Transport Signal (STS) som det basale transportmodul med en første-niveau-hastighed på 51,81 Mbit/s. SONET-standarderne er under indarbejdning i "SDH"'s standarder.

Kategori III, del 2 – Informationssikkerhed

Note:

Kategori III, del 2, lægger ikke eksportkontrol på produkter, der er bestemt til fysiske personers personlige brug.

X.A.III.201

Følgende udstyr:

a.

Ikke anvendt

b.

Ikke anvendt

c.

Varer klassificeret som massemarkedskryptering i overensstemmelse med kryptografinoten – note 3 til kategori 5, del 2 (16).

X.D.III.201

"Software" til "informationssikkerhed" som følger:

Note:

Dette punkt lægger ikke eksportkontrol på "software", der er konstrueret eller modificeret til at beskytte mod ondsindede computerskader, f.eks. virus, hvor brugen af "kryptografi" er begrænset til autentifikation, digital signatur og/eller dekryptering af data eller filer.

a.

Ikke anvendt

b.

Ikke anvendt

c.

"Software" klassificeret som massemarkedskryptering i overensstemmelse med kryptografinoten – note 3 til kategori 5, del 2 (17).

X.E.III.201

"Teknologi" til "informationssikkerhed", iflg. den generelle teknologinote, som følger:

a.

Ikke anvendt

b.

Andet "teknologi" end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, til "brug" af massemarkedsvarer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.III.201.c, eller "software" til massemarkedet, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.D.III.201.c.

Kategori IV – Sensorer og lasere

X.A.IV.001

Akustisk udstyr til søs eller på land, der er i stand til at detektere eller lokalisere objekter eller elementer under vandet eller til at positionere overfladefartøjer eller undervandsfartøjer, og andre specielt konstruerede komponenter end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821.

X.A.IV.002

Optiske sensorer som følger:

a.

Billedforstærkerrør og specielt konstruerede komponenter hertil som følger:

1.

Billedforstærkerrør med samtlige følgende egenskaber:

a.

Spidsrespons i bølgelængdeområdet på mere end 400 nm, men ikke over 1 050 nm

b.

En mikrokanalplade til elektron-billedforstærkning med hulafstand (center-til-center) på under 25 mikrometer og

c.

Med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

En S-20-, S-25- eller multialkali-fotokatode eller

2.

En GaAs- eller GaInAs-fotokatode

2.

Specielt konstruerede mikrokanalplader med begge følgende egenskaber:

a.

15 000 eller flere hule rør pr. plade og

b.

Hulafstand (center-til-center) på under 25 mikrometer.

b.

Billedudstyr til direkte betragtning med billeddannelse i det synlige eller infrarøde spektrum, indeholdende billedforstærkerrør med de egenskaber, der er angivet i X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003

Kameraer som følger:

a.

Kameraer, der opfylder kriterierne i note 3 til 6A003.b.4 (18).

b.

Ikke anvendt

X.A.IV.004

Optik som følger:

a.

Optiske filtre:

1.

For bølgelængder, der er længere end 250 nm, bestående af multi-lags optiske belægninger og med en af følgende egenskaber:

a.

Båndbredder lig med eller mindre end 1 nm Full Width Half Intensity (FWHI) og spidstransmission på 90 % eller mere eller

b.

Båndbredder lig med eller mindre end 0,1 nm FWHI og spidstransmission på 50 % eller mere

Note:

X.A.IV.004 lægger ikke eksportkontrol på optiske filtre med faste luftåbninger eller Lyot-type-filtre.

2.

For bølgelængder på mere end 250 nm og med alle følgende egenskaber:

a.

Afstemmelige over et spektralt område på mindst 500 nm

b.

Momentan optisk gennemgang på 1,25 nm eller mindre

c.

Bølgelængde, som kan genindstilles inden for 0,1 ms til en nøjagtighed på 1 nm eller bedre i det afstemmelige spektralområde og

d.

Enkelt spidstransmission på 91 % eller mere

3.

Optiske opacitetsomskiftere (filtre) med et synsfelt på 30° eller bredere og responstid lig med eller mindre end 1 ns

b.

"Fluoridfiber"-kabel eller optiske fibre hertil med en dæmpning på mindre end 4 dB/km i bølgelængdeområdet på mere end 1 000 nm, men ikke over 3 000 nm.

Teknisk note:

Med henblik på X.A.IV.004.b forstås ved "fluoridfibre" fibre fremstillet af bulkfluoridforbindelser.

X.A.IV.005

"Lasere" som følger:

a.

Carbondioxid(CO2)-"lasere" med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

CW-udgangseffekt på mere end 10 kW;

2.

Pulseret udgang med en "impulsvarighed" på mere end 10 μs og

a.

Middeludgangseffekt på mere end 10 kW eller

b.

Impuls-"spidseffekt" på mere end 100 kW eller

3.

Pulseret udgang med en "impulsvarighed" på højst 10 μs og

a.

Impulsenergi på mere end 5 J pr. impuls og "spidseffekt" på mere end 2,5 kW eller

b.

Middeludgangseffekt på mere end 2,5 kW

b.

Halvlederlasere som følger:

1.

Individuelle enkelt transversal modus halvleder"lasere" med:

a.

Middeludgangseffekt på mere end 100 mW eller

b.

Bølgelængde på over 1 050 nm

2.

Individuelle multipel transversal modus halvleder"lasere" eller systemer af individuelle halvleder"lasere" med en bølgelængde på over 1 050 nm

c.

Rubin"lasere" med en udgangsenergi på mere end 20 J pr. impuls

d.

Ikke "afstemmelige" pulserende "lasere" med en udgangsbølgelængde på mere end 975 nm, men ikke mere end 1 150 nm og med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

"Impulsvarighed" på mindst 1 ns, men ikke mere end 1 μs, og med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Et enkelt transversal modus output med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

En "elektrisk-til-optisk virkningsgrad" på mere end 12 % og en "middeludgangseffekt" på mere end 10 W og kan fungere ved en impulsrepetitionsfrekvens, som er større end 1 kHz; eller

2.

En "middeludgangseffekt" på mere end 20 W eller

b.

Et multipel transversal modus output med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

En "elektrisk-til-optisk virkningsgrad" på mere end 18 % og en "middeludgangseffekt" på mere end 30 W

2.

En "spidseffekt" på mere end 200 MW eller

3.

En "middeludgangseffekt" på mere end 50 W eller

2.

En "impulsvarighed" på mere end 1 μs og med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Et enkelt transversal modus output med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

En "elektrisk-til-optisk virkningsgrad" på mere end 12 % og en "middeludgangseffekt" på mere end 10 W og kan fungere ved en impulsrepetitionsfrekvens, som er større end 1 kHz; eller

2.

En "middeludgangseffekt" på mere end 20 W eller

b.

Et multipel transversal modus output med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

En "elektrisk-til-optisk virkningsgrad" på mere end 18 % og en "middeludgangseffekt" på mere end 30 W eller

2.

En "middeludgangseffekt" på mere end 500 W

e.

Ikke "afstemmelige" kontinuerte "(CW)-lasere" med en udgangsbølgelængde på mere end 975 nm, men ikke mere end 1 150 nm og med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Et enkelt transversal modus output med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

En "elektrisk-til-optisk virkningsgrad" på mere end 12 % og en "middeludgangseffekt" på mere end 10 W og kan fungere ved en impulsrepetitionsfrekvens, som er større end 1 kHz; eller

b.

En "middeludgangseffekt" på mere end 50 W eller

2.

Et multipel transversal modus output med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

En "elektrisk-til-optisk virkningsgrad" på mere end 18 % og en "middeludgangseffekt" på mere end 30 W eller

b.

En "middeludgangseffekt" på mere end 500 W

Note:

X.A.IV.005.e.2.b lægger ikke eksportkontrol på multipel transversal modus industrielle "lasere" med en udgangseffekt på højst 2 kW, med en total masse større end 1 200 kg. I denne note omfatter total masse alle komponenter, der kræves for at drive "laseren", f.eks. "laser", strømforsyning, varmeveksler, men omfatter ikke ekstern optik til strålekonditionering og/eller-forsyning.

f.

Ikke "afstemmelige""lasere" med en bølgelængde på mere end 1 400 nm, men ikke mere end 1 555 nm og med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

En udgangsenergi på mere end 100 mJ pr. impuls og en impuls-"spidseffekt" på mere end 1 W eller

2.

En middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 1 W;

g.

Fri-elektron-"lasere".

Teknisk note:

Med henblik på X.A.IV.005 forstås ved "elektrisk-til-optisk virkningsgrad" som forholdet mellem "laser"udgangseffekt (eller "middeludgangseffekt") og den totale elektriske indgangseffekt, der kræves for at drive "laseren", inklusive strømforsyning/konditionering og termisk konditionering/varmeveksler.

X.A.IV.006

"Magnetometre", "superledende" elektromagnetiske sensorer og specielt konstruerede komponenter hertil som følger:

a.

Andre "magnetometre" end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, med en "følsomhed", der er lavere (bedre) end 1,0 nT (eff.) pr. kvadratrod Hz.

Teknisk note:

I forbindelse med X.A.IV.006.a er "følsomhed" (støjniveau) lig med effektivværdien af den anordningsbegrænsede basisstøj, der er det laveste målelige signal.

b.

"Superledende" elektromagnetiske sensorer, komponenter fremstillet af "superledende" materialer:

1.

Konstrueret til drift ved temperaturer under den "kritiske temperatur" for mindst én af deres "superledende" bestanddele (inklusive indretninger med Josephson-effekt eller "superledende" kvante-interferensmaskiner (SQUIDS)).

2.

Konstrueret til at føle elektromagnetiske feltvariationer ved frekvenser på 1 KHz eller mindre og

3.

Med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Omfattende tynd-film-SQUIDS med en mindste målestørrelse på mindre end 2 μm og med tilhørende indgangs- og udgangskoblingskredsløb.

b.

Konstrueret til drift med en slew-rate for det magnetiske felt på mere end 1 × 106 magnetiske flux-kvanter pr. sekund

c.

Konstrueret til at fungere uden magnetisk skærmning i jordens ambiente magnetfelt eller

d.

Med temperaturkoefficient mindre end 0,1 magnetisk flux kvante/K.

X.A.IV.007

Andre gravimetre og graviationsgradiometre til brug på landjorden end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, som følger:

a.

Med en statisk nøjagtighed på mindre (bedre) end 100 μGal eller

b.

Er af kvartselementtypen (Worden).

X.A.IV.008

Andre radarsystemer, udstyr og vigtige komponenter end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, og specielt konstruerede komponenter hertil som følger:

a.

Andet udstyr til luftbåret radar end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, specielt konstruerede komponenter hertil.

b.

"Rumkvalificeret""laser"radar eller Light Detection og Ranging (LIDAR)-udstyr specielt konstrueret til landmåling eller til meteorologisk observation.

c.

Millimeterbølgebaseret synsforstærkende radarsystemer, der er specielt konstrueret til fly med roterende vinger med samtlige følgende egenskaber:

1.

Fungerer ved en frekvens under 94 GHz

2.

En middeludgangseffekt på under 20 mW

3.

Radarstrålebredde på 1 grad og

4.

Driftsområde på mindst 1 500 m.

X.A.IV.009

Udstyr til specifik behandling som følger:

a.

Seismisk detektionsudstyr, der ikke er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.IV.009.c.

b.

Andre strålingsbeskyttede TV-kameraer end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821.

c.

Systemer til detektion af seismisk indtrængen, som detekterer, klassificerer og bestemmer retningsvinklen til kilden til det opfangede signal.

X.B.IV.001

Udstyr, herunder værktøj, forme, opspændingsværktøj eller måleværktøj, og andre specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil, specielt konstrueret eller modificeret til en eller flere af følgende:

a.

Til fremstilling eller inspektion af:

1.

Fri-elektron-"laser"magnet-wigglere

2.

Fri-elektron-"laser"foto-injektorer

b.

Til justering til de krævede tolerancer af fri-elektron-"laseres" længdemagnetfelt.

X.C.IV.001

Optiske følefibre, der strukturelt er modificeret til at have en "beat-længde" på mindre end 500 mm (høj dobbeltbrydning) eller optisk sensor-materialer, der ikke er beskrevet i 6C002.b (19), og som har et zinkindhold på mindst 6 % pr. "molbrøk".

Teknisk note:

Med henblik på X.C.IV.001. gælder følgende:

1)

Ved "molbrøk" forstås forholdet mellem krystallens indhold af ZnTe, målt i mol, og summen af dens indhold af CdTe og ZnTe, målt i mol.

2)

"Beat-længde" er den længde, som 2 ortogonalt polariserede signaler, oprindeligt i fase, må gennemløbe for at opnå en faseforskel på 2 Pi radianer.

X.C.IV.002

Optiske materialer som følger:

a.

Materialer med lav optisk absorption som følger:

1.

Bulkfluoridforbindelser, der indeholder bestanddele med en renhed på 99,999 % eller bedre eller

Note:

X.C.IV.002.a.1 lægger eksportkontrol på fluorider af zirconium eller aluminium og varianter.

2.

Bulkfluoridglas fremstillet af forbindelser, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 6C004.e.1 (20)

b.

"Optisk fiber-preforms" fremstillet af bulkfluoridforbindelser, der indeholder bestanddele med en renhed på 99,999 % eller bedre, "specielt konstrueret" til fremstilling af "fluoridfibre", der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.IV.004.b.

Teknisk note:

Med henblik på X.C.IV.002. gælder følgende:

1)

"Fluoridfibre": fibre, der er fremstillet af bulkfluoridforbindelser.

2)

"Optisk fiber-preforms": Blokke, barer eller stænger af glas, plast eller andre materialer, som er specielt behandlet til brug ved fremstilling af optiske fibre. Preformens egenskaber afgør de basale parametre af de deraf dannede, trukne optiske fibre.

X.D.IV.001

Andet "software" end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, specielt konstrueret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af varer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 6A002, 6A003 (21), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 eller X.A.IV.008.

X.D.IV.002

"Software", der er specielt konstrueret til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.IV.002, X.A.IV.004 eller X.A.IV.005.

X.D.IV.003

Anden "software" som følger:

a.

Flyvekontrol (ATC)-"software""programmer" indlagt på computere til almen brug, der er installeret i ATC-centre, og som er i stand til automatisk at overføre primære radarmåldata (hvis de ikke er korreleret med sekundære overvågningsradardata (SSR)) fra værts-ATC-centret til et andet ATC-center.

b.

"Software", der er specielt konstrueret til systemer til detektion af seismisk indtrængen i X.A.IV.009.c.

c.

"Kildekode", der er specielt konstrueret til systemer til detektion af seismisk indtrængen i X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001

"Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 eller X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002

"Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, materialer eller "software", der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.IV.002, X.A.IV.004 eller X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 eller X.D.IV.003.

X.E.IV.003

Anden "teknologi" som følger:

a.

Optiske fremstillingsteknologier til serieproduktion af optiske komponenter i en hastighed på mere end 10 m2 overfladeareal pr. år på en enkelt spindel og med samtlige følgende egenskaber:

1.

Et areal på mere end 1 m2 og

2.

Et overfladetal på mere end λ/10 (eff.) ved specificerede bølgelængde

b.

"Teknologi" til optiske filtre med en båndbredde lig med eller mindre end 10 nm, et synsfelt (FOV) på mere end 40° og en opløsning på mere end 0,75 linjepar pr. milliradian

c.

"Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af kameraer, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.IV.003

d.

"Teknologi", der kræves til "udvikling" eller "produktion" af ikke-triaksiale fluxgate-"magnetometre" eller ikke-triaksiale fluxgate-"magnetometer"-systemer med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

"Følsomhed", der er mindre (bedre) end 0,05 nT (eff). pr. kvadratrod Hz ved frekvenser på mindre end 1 Hz eller

2.

"Følsomhed", der er mindre (bedre) end 1 x 10-3 nT (eff). pr. kvadratrod Hz ved frekvenser på 1 Hz eller mere.

e.

"Teknologi", der kræves til "udvikling" eller "produktion" af infrarød-konverteringsudstyr med samtlige følgende egenskaber:

1.

Respons i bølgelængdeområdet på mere end 700 nm, men ikke over 1 500 nm og

2.

En kombination af infrarød fotodetektor, lysdiode (OLED) og nanokrystal for at omdanne infrarødt lys til synligt lys.

Teknisk note:

I forbindelse med X.E.IV.003 er "følsomhed" (eller støjniveau) lig med effektivværdien af den anordningsbegrænsede basisstøj, der er det laveste målelige signal.

Kategori V – Navigation og flyelektronik

X.A.V.001

Andet luftbåret kommunikationsudstyr, alle "flys" inertinavigationssystemer og andet flyelektronikudstyr end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821.

Note 1:

X.A.V.001 lægger ikke eksportkontrol på hovedtelefoner eller mikrofoner.

Note 2:

X.A.V.001 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der er bestemt til fysiske personers personlige brug.

X.B.V.001

Andet udstyr specielt konstrueret til test, inspektion eller "produktion" af navigations- og flyelektronikudstyr.

X.D.V.001

Andet "software" end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, specielt konstrueret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af navigation, luftbåren kommunikation og andet flyelektronik.

X.E.V.001

Andet "teknologi" end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, specielt konstrueret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af navigation, luftbåren kommunikation og andet flyelektronikudstyr.

Kategori VI – Skibsteknologi

X.A.VI.001

Fartøjer, søfartssystemer eller -udstyr og specielt konstruerede komponenter hertil, komponenter og tilbehør som følger:

a.

Undervandsfjernsynssystemer som følger:

1.

Fjernsynssystemer (inklusive kamera, lys og udstyr til overvågning og signaloverføring) med en begrænsende opløsning målt i luft på mere end 500 linjer og specielt konstrueret eller modificeret til fjernbetjening i forbindelse med et undervandsfartøj eller

2.

Undervandsfjernsynskameraer med en begrænsende opløsning målt i luft på mere end 700 linjer

Teknisk note:

Begrænsende opløsning ved fjernsyn er et mål for vandret opløsning, der normalt udtrykkes som det maksimale antal linjer i billedets højde, der kan skelnes på et prøvebillede, ved brug af IEEE Standard 208/1960 eller tilsvarende.

b.

Stillbilledkameraer, der er specielt konstrueret eller modificeret til undervandsbrug med filmformat 35 mm eller større, og med autofokus eller fjernstyret fokus specielt konstrueret til undervandsbrug

c.

Stroboskopiske lyssystemer specielt konstrueret eller modificeret til undervandsbrug, i stand til en lyseffekt på mere end 300 J pr. flash

d.

Andet undervandskameraudstyr end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821.

e.

Ikke anvendt

f.

Andre fartøjer (overfladeskiber eller undervandsfartøjer), herunder oppustelige både og specielt konstruerede komponenter hertil end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821

Note:

X.A.VI.001.f lægger ikke eksportkontrol på fartøjer på midlertidigt ophold, som anvendes til privat transport eller til transport af passagerer eller produkter fra eller gennem Unionens toldområde.

g.

Andre skibsmotorer (både indenbords og udenbords) og undervandsmotorer og specielt konstruerede komponenter hertil end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821

h.

Andre SCUBA-lungeautomater for svømmedykker og tilbehør hertil end dem, der er specificeret i CML eller i forordning (EU) 2021/821

i.

Redningsveste, luftpatroner, dykkerkompasser og dykkercomputere

Note:

X.A.VI.001.i lægger ikke eksportkontrol på produkter, der er bestemt til fysiske personers personlige brug.

j.

Undervandslys og fremdriftsudstyr

Note:

X.A.VI.001.j lægger ikke eksportkontrol på produkter, der er bestemt til fysiske personers personlige brug.

k.

Luftkompressorer og filtreringssystemer, der er specielt konstrueret til påfyldning af luftflasker

X.D.VI.001

"Software", der er specielt konstrueret eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af det udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.VI.001.

X.D.VI.002

"Software" specielt konstrueret til drift af ubemandede undervandsfartøjer, der anvendes i olie- og gasindustrien.

X.E.VI.001

"Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" eller "brug" af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.VI.001.

Kategori VII – Rumfart og fremdrift

X.A.VII.001

Andre dieselmotorer og traktorer og specielt konstruerede komponenter end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821.

a.

Andre dieselmotorer end dem, der er specificeret i CML eller i forordning (EU) 2021/821, til lastbiler, traktorer og biler med en total udgangseffekt på mindst 298 kW.

b.

Terrængående hjultraktorer med en lasteevne på mindst 9 t og andre større komponenter og tilbehør end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821.

c.

Traktorer med sættevogne til kørsel på landevej med enkelt- eller tandembagaksler med en nominel værdi på 9 mt pr. aksel eller derover og specielt konstruerede større komponenter.

Note:

X.A.VII.001 og X.A.VII.001.c lægger ikke eksportkontrol på køretøjer på midlertidigt ophold, som anvendes til privat transport eller til transport af passagerer eller produkter fra eller gennem Unionens toldområde.

X.A.VII.002

Andre gasturbinemotorer og komponenter end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821.

a.

Ikke anvendt.

b.

Ikke anvendt.

c.

Gasturbinemotorer til fly og komponenter, der er specielt konstrueret hertil.

Note:

X.A.VII.002.c lægger ikke eksportkontrol på gasturbinemotorer til fly, der er bestemt til anvendelse i civile "fly", og som har været i brug i civile "fly" i god tro i mere end otte år. Hvis de har været i brug i civile "fly" i god tro i mere end otte år, se BILAG XI.

d.

Ikke anvendt.

e.

Andet tryksat åndedrætsudstyr til fly og specielt konstruerede komponenter hertil end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821.

X.B.VII.001

Andet udstyr til vibrationstest og specielt konstruerede komponenter end dem, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821.

Note:

X.B.VII.001. lægger kun eksportkontrol på udstyr til "udvikling" eller "produktion". Den lægger ikke eksportkontrol på tilstandsovervågningssystemer.

X.B.VII.002

Specielt konstrueret "udstyr", værktøjer eller tilbehør til fremstilling eller måling af gasturbineblade, skovle eller støbninger til bladspidskapper som følger:

a.

Automatiskt udstyr, der anvender ikke-mekaniske metoder til måling af blades vægtykkelse

b.

Værktøj, tilbehør eller måleudstyr til "laser"-, vandstråle- eller ECM/EDM-hulboringsprocesser, der er underlagt eksportkontrol i henhold til 9E003.c (22)

c.

Udstyr til udvaskning af keramiske kerner

d.

Udstyr eller værktøj til fremstilling af keramiske kerner

e.

Udstyr til klargøring af voksmodeller til keramiske kapper

f.

Udstyr til brænding af keramiske kapper.

X.D.VII.001

Andet "software" end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.VII.001 eller X.B.VII.001.

X.D.VII.002

"Software" til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.VII.002 eller X.B.VII.002.

X.E.VII.001

Andet "teknologi" end det, der er specificeret i CML eller forordning (EU) 2021/821, til "udvikling" eller "produktion" eller "brug" af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.VII.001 eller X.B.VII.001.

X.E.VII.002

"Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er underlagt eksportkontrol i henhold til X.A.VII.002 eller X.B.VII.002.

X.E.VII.003

Anden "teknologi", der ikke er beskrevet i 9E003 (23), som følger:

a.

Systemer til kontrol med frigangen ved rotorbladtipper, der anvender aktiv kompenserings"teknologi", der er begrænset til en database over design og udvikling eller

b.

Gasleje til turbinemotorsamlinger.

"

(1)  Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.

(2)  Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.

(3)  Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.

(4)  Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.

(5)  Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.

(6)  Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.

(7)  Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.

(8)  Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.

(9)  Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.

(10)  Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.

(11)  Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.

(12)  Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.

(13)  Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.

(14)  Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.

(15)  Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.

(16)  Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.

(17)  Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.

(18)  Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.

(19)  Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.

(20)  Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.

(21)  Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.

(22)  Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.

(23)  Jf. bilag I til forordning (EU) 2021/821.


BILAG VII

"BILAG VIII

Liste over partnerlande som omhandlet i artikel 2, stk. 4, artikel 2a, stk. 4, og artikel 2d, stk. 4

AMERIKAS FORENEDE STATER

".

BILAG VIII

"BILAG IX

A.   Formularmodeller for meddelelser, ansøgninger og tilladelser vedrørende levering, overførsel eller eksport

(jf. denne forordnings artikel 2c)

Denne eksporttilladelse er gyldig i alle Den Europæiske Unions medlemsstater indtil dens udløbsdato.

DEN EUROPÆISKE UNION

EKSPORTTILLADELSE/MEDDELELSE (forordning (EU) 2022/328)

Hvis der gives meddelelse i henhold til artikel 2, stk. 3, eller 2a, stk. 3, i forordning XXX/XXX, angives det, hvilke(n) litra(er) der finder anvendelse:

☐ a)

humanitære formål, sundhedskriser, akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der sandsynligvis vil have en alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet eller som en reaktion på naturkatastrofer

☐ b)

medicinske eller farmaceutiske formål

☐ c)

midlertidig eksport af produkter til brug i nyhedsmedier

☐ d)

softwareopdateringer

☐ e)

brug som forbrugerkommunikationsudstyr

☐ f)

sikring af cybersikkerhed og informationssikkerhed for fysiske og juridiske personer, enheder og organer i Rusland med undtagelse af landets regering og virksomheder, der direkte eller indirekte kontrolleres af denne regering,

☐ g)

personlig brug for fysiske personer, der rejser til Rusland, eller medlemmer af deres nærmeste familie, der rejser sammen med dem, og begrænset til personlige effekter, indbo, køretøjer eller redskaber til udøvelse af et erhverv, der ejes af enkeltpersoner, og som ikke er bestemt til salg

For tilladelser angives, om der er anmodet herom i henhold til artikel 2, stk. 4, artikel 2, stk. 5, artikel 2a, stk. 4, artikel 2a, stk. 5, eller artikel 2b, stk. 1, i forordning XXX/XXX:

Hvis der gives tilladelser i henhold til artikel 2, stk. 4, eller 2a, stk. 4, i forordning XXX/XXX, angives det, hvilke(n) litra(er) der finder anvendelse:

☐ a)

beregnet til samarbejde mellem Unionen, medlemsstaternes regeringer og Ruslands regering på rent civile områder

☐ b)

beregnet til rumindustrien, herunder samarbejde på det akademiske område og mellemstatsligt samarbejde om rumprogrammer

☐ c)

beregnet til drift, vedligeholdelse, oparbejdning af brændsel og sikkerhed i forbindelse med civil nuklear kapacitet samt civilt nukleart samarbejde, navnlig inden for forskning og udvikling

☐ d)

beregnet til søfartssikkerhed

☐ e)

beregnet til civile telekommunikationsnet, herunder levering af internettjenester

☐ f)

udelukkende er beregnet til brug for enheder, der ejes eller udelukkende eller i fællesskab kontrolleres af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats eller et partnerlands ret

☐ g)

beregnet til Unionens, medlemsstaternes og partnerlandenes diplomatiske repræsentationer, herunder delegationer, ambassader og missioner.

Hvis der gives tilladelse i henhold til artikel 2b, stk. 1, i forordning XXX/XXX, angives det, hvilke(n) litra(er) der finder anvendelse:

☐ a)

akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der sandsynligvis vil have en alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet

☐ b)

kontrakter, der er indgået inden den 26. februar 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, forudsat at der er anmodet om tilladelse hertil inden den 1. maj 2022.

1

1.

Eksportør

2.

Løbenummer

3.

Gyldig til (hvis relevant)

 

 

4.

Kontaktoplysninger

5.

Modtager

6.

Udstedende myndighed

7.

Agent/repræsentant (hvis anden end eksportør)

 

 

8.

Land, hvorfra produktet er afsendt

 

Kode (1)

9.

Slutbruger (hvis anden end modtager)

10.

I hvilken medlemsstat er eller vil produkterne blive placeret?

 

Kode (2)

11.

Medlemsstat, hvor den toldmæssige eksportprocedure forventes foretaget

 

Kode (2)

 

1

12.

Endeligt bestemmelsesland

Kode (2)

Bekræft, at slutbrugeren er ikkemilitær

Ja/Nej

 

13.

Produktbeskrivelse (2)

14.

Oprindelsesland

Kode  (2)

15.

Kode i det harmoniserede system eller den kombinerede nomenklatur (hvis relevant med otte cifre, CAS-nummer, hvis det foreligger)

16.

Kategorinr. i kontrollisten (for opførte produkter)

17.

Valuta og værdi

18.

Mængde

19.

Produktets endelige anvendelse

Bekræft, at slutbrugen er ikkemilitær

Ja/Nej

20.

Ordre-/kontraktdato (hvis relevant)

21.

Toldeksportprocedure

22.

Yderligere oplysninger:

Til fortrykte oplysninger

efter medlemsstaternes skøn

 

Udfyldes af den udstedende myndighed

Underskrift

Udstedende myndighed

Stempel

 

Dato

 


DEN EUROPÆISKE UNION

(forordning (EU) 2022/328)

1

a

1.

Eksportør

2.

Løbenummer

 

 

 

 

 

13.

Produktbeskrivelse

14.

Oprindelsesland

Kode  (3)

15.

Produktkode (hvis relevant med otte cifre, CAS-nummer, hvis det foreligger)

16.

Kategorinr. i kontrollisten (for opførte produkter)

 

 

17.

Valuta og værdi

18.

Mængde

 

13.

Produktbeskrivelse

14.

Oprindelsesland

Kode  (3)

15.

Produktkode (hvis relevant med otte cifre, CAS-nummer, hvis det foreligger)

16.

Kategorinr. i kontrollisten (for opførte produkter)

17.

Valuta og værdi

18.

Mængde

 

13.

Produktbeskrivelse

14.

Oprindelsesland

Kode  (3)

15.

Produktkode

16.

Kategori nr. i kontrollisten

17.

Valuta og værdi

18.

Mængde

 

13.

Produktbeskrivelse

14.

Oprindelsesland

Kode  (3)

15.

Produktkode

16.

Kategori nr. i kontrollisten

17.

Valuta og værdi

18.

Mængde

 

13.

Produktbeskrivelse

14.

Oprindelsesland

Kode  (3)

15.

Produktkode

16.

Kategori nr. i kontrollisten

17.

Valuta og værdi

18.

Mængde

 

13.

Produktbeskrivelse

14.

Oprindelsesland

Kode  (3)

15.

Produktkode

16.

Kategori nr. i kontrollisten

17.

Valuta og værdi

18.

Mængde

Note: I del 1 i kolonne 24 anføres den stadig disponible mængde, og i del 2 i kolonne 24 anføres den mængde, der fratrækkes ved denne lejlighed.

23.

Nettomængde/værdi (nettomasse/anden enhed med angivelse af enhed)

26.

Tolddokument (type og nummer) eller uddrag (nr.) og dato for fratrækning

27.

Medlemsstat, navn og underskrift, den udstedende myndigheds stempel

24.

I tal

25.

Fratrukket mængde/værdi angivet med bogstaver

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

B.   Formularmodel med henblik på meddelelse af, ansøgning om og tilladelse til mæglervirksomhed/teknisk bistand

(jf. denne forordnings artikel 2c)

DEN EUROPÆISKE UNION

LEVERING AF TEKNISK BISTAND (forordning (EU) 2022/328)

Hvis der gives meddelelse i henhold til artikel 2, stk. 3, eller 2a, stk. 3, i forordning XXX/XXX, angives det, hvilke(n) litra(er) der finder anvendelse:

☐ a)

humanitære formål, sundhedskriser, akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der sandsynligvis vil have en alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet eller som en reaktion på naturkatastrofer

☐ b)

medicinske eller farmaceutiske formål

☐ c)

midlertidig eksport af produkter til brug i nyhedsmedier

☐ d)

softwareopdateringer

☐ e)

brug som forbrugerkommunikationsudstyr

☐ f)

sikring af cybersikkerhed og informationssikkerhed for fysiske og juridiske personer, enheder og organer i Rusland med undtagelse af landets regering og virksomheder, der direkte eller indirekte kontrolleres af denne regering,

☐ g)

personlig brug for fysiske personer, der rejser til Rusland, eller medlemmer af deres nærmeste familie, der rejser sammen med dem, og begrænset til personlige effekter, indbo, køretøjer eller redskaber til udøvelse af et erhverv, der ejes af enkeltpersoner, og som ikke er bestemt til salg

For tilladelser angives, om der er anmodet herom i henhold til artikel 2, stk. 4, artikel 2, stk. 5, artikel 2a, stk. 4, artikel 2a, stk. 5, eller artikel 2b, stk. 1, i forordning XXX/XXX:

Hvis der gives tilladelser i henhold til artikel 2, stk. 4, eller 2a, stk. 4, i forordning XXX/XXX, angives det, hvilke(n) litra(er) der finder anvendelse:

☐ a)

beregnet til samarbejde mellem Unionen, medlemsstaternes regeringer og Ruslands regering på rent civile områder

☐ b)

beregnet til rumindustrien, herunder samarbejde på det akademiske område og mellemstatsligt samarbejde om rumprogrammer

☐ c)

beregnet til drift, vedligeholdelse, oparbejdning af brændsel og sikkerhed i forbindelse med civil nuklear kapacitet samt civilt nukleart samarbejde, navnlig inden for forskning og udvikling

☐ d)

beregnet til søfartssikkerhed

☐ e)

beregnet til civile telekommunikationsnet, herunder levering af internettjenester

☐ f)

udelukkende er beregnet til brug for enheder, der ejes eller udelukkende eller i fællesskab kontrolleres af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats eller et partnerlands ret

☐ g)

beregnet til Unionens, medlemsstaternes og partnerlandenes diplomatiske repræsentationer, herunder delegationer, ambassader og missioner.

Hvis der gives tilladelse i henhold til artikel 2b, stk. 1, i forordning XXX/XXX, angives det, hvilke(n) litra(er) der finder anvendelse:

☐ a)

akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der sandsynligvis vil have en alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet

☐ b)

kontrakter, der er indgået inden den 26. februar 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, forudsat at der er anmodet om tilladelse hertil inden den 1. maj 2022.

1

1.

Mægler/leverandør af teknisk bistand/ansøger

2.

Løbenummer

3.

Gyldig til (hvis relevant)

 

 

4.

Kontaktoplysninger

5.

Eksportør i oprindelsestredjeland (hvis relevant)

6.

Udstedende myndighed

7.

Modtager

 

8.

Den medlemsstat, hvor mægleren/leverandøren af teknisk bistand er hjemmehørende eller har hjemsted

Kode (4)

9.

Oprindelsestredjeland/tredjeland, hvor de produkter, der er genstand for mæglervirksomhed, er placeret

Kode (4)

10.

Slutbruger i bestemmelsestredjelandet (hvis anden end modtager)

11.

Bestemmelsestredjeland

Kode (4)

 

12.

Involverede tredjeparter, f.eks. agenter (hvis relevant)

 

1

 

Bekræft, at slutbrugeren er ikkemilitær

Ja/Nej

 

13.

Produktbeskrivelse/Beskrivelse af teknisk bistand

14.

Kode i det harmoniserede system eller den kombinerede nomenklatur (hvis relevant)

15.

Kategorinr. i kontrollisten (hvis relevant)

16.

Valuta og værdi

17.

Mængde (hvis relevant)

18.

Produktets endelige anvendelse

Bekræft, at slutbrugen er ikkemilitær

Ja/Nej

19.

Yderligere oplysninger:

Til fortrykte oplysninger

efter medlemsstaternes skøn

 

Udfyldes af den udstedende myndighed

Underskrift

Udstedende myndighed

Stempel

 

 

Dato

 

"

(1)  Jf. forordning (EF) nr. 1172/95 (EFT L 118 af 25.5.1995, s. 10).

(2)  Denne beskrivelse kan om nødvendigt anføres i et eller flere bilag til denne formular (1a). I så fald angives det nøjagtige antal bilag i denne rubrik. Beskrivelsen bør være så nøjagtig som mulig og, hvis det er relevant, omfatte CAS-nummer eller andre referencer, særlig for kemiske produkter.

(3)  Denne beskrivelse kan om nødvendigt anføres i et eller flere bilag til denne formular (1a). I så fald angives det nøjagtige antal bilag i denne rubrik. Beskrivelsen bør være så nøjagtig som mulig og, hvis det er relevant, omfatte CAS-nummer eller andre referencer, særlig for kemiske produkter.

(4)  Jf. forordning (EF) nr. 1172/95 (EFT L 118 af 25.5.1995, s. 10).


BILAG IX

"BILAG X

Liste over produkter og teknologier som omhandlet i artikel 3b, stk. 1

KN-kode

Produkt

8479 89 97 eller 8543 70 90

Alkylerings- og isomeriseringsenheder

8479 89 97 eller 8543 70 90

Enheder til produktion af aromatiske carbonhydrider

8419 40 00

Rådestilleringsenheder (CDU), atmosfærisk-vakuum

8479 89 97 eller 8543 70 90

Enheder til katalytisk reforming/krakning

8419 89 98 , 8419 89 30 eller 8419 89 10

Koksanlæg til forsinket forkoksning

8419 89 98 , 8419 89 30 eller 8419 89 10

Flexicoking-enheder

8479 89 97

Hydrokrakningsreaktorer

8419 89 98 , 8419 89 30 , 8419 89 10 eller 8479 89 97

Reaktortanke til hydrokrakning

8479 89 97 eller 8543 70 90

Teknologi til brintproduktion

8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85 , 8479 89 97 eller 8543 70 90

Teknologi til genvinding og rensning af brint

8479 89 97 eller 8543 70 90

Hydrobehandlingsteknologi/-enheder

8479 89 97 eller 8543 70 90

Naphtaisomeriseringsenheder

8479 89 97 eller 8543 70 90

Polymeriseringsenheder

8419 89 10 , 8419 89 30 eller 8419 89 98 , 8479 89 97 eller 8543 70 90

Teknologi til behandling af raffinaderigas og svovlgenvindingsteknologi (herunder aminskrubningsenheder, svovlgenvindingsenheder, restgasbehandlingsenheder)

8456 90 00 , 8479 89 97 eller 8543 70 90

Enheder til opløsningmiddeldeasfaltering

8479 89 97 eller 8543 70 90

Enheder til produktion af svovl

8479 89 97 eller 8543 70 90

Enheder til alkylering af svovlsyre og regenerering af svovlsyre

8419 89 10 , 8419 89 30 eller 8419 89 98 , 8479 89 97 eller 8543 70 90

Enheder til termisk krakning

8479 89 97 eller 8543 70 90

Transalkyleringsenheder [toluen og tunge aromatiske destillater]

8479 89 97 eller 8543 70 90

Visbreakere

8479 89 97 eller 8543 70 90

Hydrokrakningsenheder til vakuumgasolie

"

BILAG XI

"BILAG XI

Liste over produkter og teknologier som omhandlet i artikel 3c, stk. 1

KN-kode

Varebeskrivelse

88

Luft- og rumfartøjer samt dele dertil

"

BILAG XI

"BILAG XII

Liste over juridiske personer, enheder og organer som omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra c)

Alfa Bank

Bank Otkritie

Bank Rossiya, og

Promsvyazbank.

"

BILAG XII

"BILAG XIII

Liste over juridiske personer, enheder og organer som omhandlet i artikel 5, stk. 4, litra a)

Almaz-Antey

Kamaz

Novorossiysk Commercial Sea Port

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Russian Railways

JSC PO Sevmash

Sovcomflot, og

United Shipbuilding Corporation.

"