16.12.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 322/614


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2022/2478

af 16. december 2022

om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 31. juli 2014 afgørelse 2014/512/FUSP (1).

(2)

Unionen er fortsat urokkelig i sin støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet.

(3)

I sine konklusioner af 20.-21. oktober 2022 fordømte Det Europæiske Råd på det kraftigste de vilkårlige russiske missil- og droneangreb rettet mod civile, civile objekter og civil infrastruktur i Kyiv og i hele Ukraine. Det Europæiske Råd mindede om erklæringen af 30. september 2022 og gentog i overensstemmelse med FN's Generalforsamlings resolution af 12. oktober 2022 også sin utvetydige fordømmelse og kategoriske afvisning af Ruslands ulovlige annektering af Ukraines regioner Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporizjzja, og som i tilfældet med Krim og Sevastopol vil Unionen aldrig anerkende denne ulovlige annektering. Det Europæiske Råd erklærede, at Ruslands ensidige beslutninger forsætligt overtræder FN-pagten og groft tilsidesætter den regelbaserede internationale orden, og Unionen er parat til fremover at skærpe sine restriktive foranstaltninger over for Rusland.

(4)

I betragtning af situationens alvor bør der indføres yderligere restriktive foranstaltninger.

(5)

Der bør navnlig tilføjes visse oplysninger til listen over juridiske personer, enheder og organer i bilag IV til afgørelse 2014/512/FUSP, dvs. listen over enheder med tilknytning til Ruslands forsvars- og industrikompleks, som pålægges strengere eksportrestriktioner vedrørende produkter og teknologi med dobbelt anvendelse samt produkter og teknologi, der kan bidrage til teknologiske forbedringer af Ruslands forsvars- og sikkerhedssektor. I betragtning af den konkrete risiko for, at visse produkter eller teknologier omdirigeres fra Krim eller Sevastopol til Den Russiske Føderation, bør visse russiskkontrollerede enheder, der er baseret på Krim eller i Sevastopol, også medtages på denne liste over slutbrugere. Denne medtagelse berører ikke det forhold, at Unionen ikke anerkender og på det kraftigste fortsat fordømmer Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Krim og Sevastopol.

(6)

Den russiske regionale udviklingsbank bør også tilføjes til listen over russiske statsejede eller -kontrollerede enheder, der er omfattet af transaktionsforbuddet.

(7)

Der bør desuden indføres et forbud for EU-borgere mod at bestride stillinger i de styrende organer i alle russiske statsejede eller -kontrollerede juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland. Desuden bør der gives mulighed for, at kompetente myndigheder kan give deres statsborgere tilladelse til at bestride sådanne stillinger i eksisterende joint ventures eller lignende retlige arrangementer samt EU-datterselskaber etableret i Rusland, og når bestridelsen af en sådan stilling er nødvendig for at sikre kritisk energiforsyning, eller når den juridiske person, enheden eller organet er involveret i transit gennem Rusland af olie med oprindelse i et tredjeland, og bestridelsen af en sådan stilling er med henblik på transaktioner, der ikke på anden måde er forbudt.

(8)

Det eksisterende forbud mod levering af visse tjenesteydelser til Den Russiske Føderation og til juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, bør også udvides ved at forbyde levering af reklametjenester, markedsundersøgelser og opinionsundersøgelser samt produktprøvning og teknisk inspektion. I overensstemmelse med den centrale produktnomenklatur (Central Products Classification) som fastsat i de statistiske publikationer fra De Forenede Nationers statistiske kontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC prov., 1991) omfatter »Market research and public opinion polling services« markedsundersøgelser og opinionsundersøgelser. »Teknisk prøvning og analysetjenester« omfatter prøvning og analyse af sammensætning og renhed, prøvning og analyse af fysiske egenskaber, prøvning og analyse af integrerede mekaniske og elektriske systemer, teknisk inspektion samt andre tekniske prøvnings- og analysetjenester. Ydelse af teknisk bistand i forbindelse med produkter, der eksporteres til Rusland, er fortsat tilladt, forudsat at salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne produkter ikke er forbudt i henhold til denne afgørelse på det tidspunkt, hvor denne tekniske bistand ydes. »Reklametjenester« omfatter salg eller leasing af reklameplads eller -tid og planlægning, udformning og placering af reklamer samt andre reklametjenester.

(9)

Forbuddet mod nye investeringer i den russiske energisektor bør desuden udvides ved også at forbyde nye investeringer i den russiske sektor for råstofudvinding med undtagelse af råstofudvindingsaktiviteter, der omfatter visse kritiske råstoffer.

(10)

Den Russiske Føderation har deltaget i en systematisk, international kampagne for manipulation af medierne og fordrejning af fakta for at styrke sin strategi for destabilisering af sine nabolande og af Unionen og dens medlemsstater. Navnlig har propagandaen gentagne gange og konsekvent været rettet mod europæiske politiske partier, navnlig i valgperioderne, samt mod civilsamfundet, asylansøgere, russiske etniske mindretal, kønsidentitetsbaserede mindretal og de demokratiske institutioners funktion i Unionen og dens medlemsstater.

(11)

For at retfærdiggøre og støtte sin aggression mod Ukraine har Den Russiske Føderation været involveret i løbende og samordnede propagandaaktioner rettet mod civilsamfundet i Unionen og nabolandene, hvilket i alvorlig grad forvrider og manipulerer fakta.

(12)

Disse propagandaaktioner er blevet kanaliseret gennem en række medieforetagender under Den Russiske Føderations ledelses permanente direkte eller indirekte kontrol. Sådanne aktioner udgør en betydelig og direkte trussel mod Unionens offentlige orden og sikkerhed. Disse medieforetagender er afgørende for og medvirkende til at fremme og støtte aggressionen mod Ukraine og til destabiliseringen af dets nabolande.

(13)

I betragtning af den alvorlige situation og som svar på Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, er det nødvendigt, i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og friheder, der er anerkendt i chartret om grundlæggende rettigheder, navnlig med retten til ytrings- og informationsfrihed som anerkendt i chartrets artikel 11, at indføre yderligere restriktive foranstaltninger for at suspendere sådanne medieforetagenders udsendelsesaktiviteter i Unionen eller rettet mod Unionen. Foranstaltningerne bør opretholdes, indtil aggressionen mod Ukraine er bragt til ophør, og indtil Den Russiske Føderation og dens tilknyttede medieforetagender ophører med at gennemføre propagandaaktioner mod Unionen og dens medlemsstater.

(14)

I overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og friheder, der er anerkendt i chartret om grundlæggende rettigheder, navnlig med retten til ytrings- og informationsfrihed, friheden til at oprette og drive egen virksomhed og ejendomsretten som anerkendt i chartrets artikel 11, 16 og 17, forhindrer disse foranstaltninger ikke, at medieforetagenderne og deres medarbejdere udfører andre aktiviteter i Unionen end udsendelse, f.eks. research og interviews. Disse foranstaltninger ændrer navnlig ikke på forpligtelsen til at respektere de rettigheder, friheder og principper, der er omhandlet i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union, herunder i chartret om grundlæggende rettigheder, og i medlemsstaternes forfatninger, inden for deres respektive anvendelsesområder.

(15)

Afgørelse 2014/512/FUSP indeholder et forbud mod import af råolie fra Rusland, uanset om der er tale om import gennem rørledninger eller via søtransport. Afgørelse 2014/512/FUSP indeholder også midlertidige undtagelser for import gennem rørledninger og for import ad søvejen for Bulgarien. Disse undtagelser havde udelukkende til formål at sikre medlemsstaternes forsyningssikkerhed, samtidig med at der opretholdes lige vilkår mellem dem. Det bør derfor præciseres, at Bulgarien, som det er tilfældet for de medlemsstater, der importerer russisk råolie gennem rørledninger, ikke kan sælge olieprodukter fremstillet af russisk råolie, der er importeret på grundlag af denne undtagelse, til købere, der befinder sig i andre medlemsstater eller i tredjelande. Bunkring eller brændstofpåfyldning af et køretøj eller luftfartøj i de medlemsstater, som drager fordel af disse undtagelser, er ikke omfattet af dette forbud. Som et udtryk for solidaritet med Ukraine bør Ungarn, Slovakiet og Bulgarien ikke desto mindre have mulighed for at eksportere visse raffinerede olieprodukter fremstillet af russisk råolie, som er importeret på grundlag af de pågældende undtagelser, til Ukraine, herunder om nødvendigt ved transit gennem andre medlemsstater. Bulgarien bør have mulighed for til tredjelande at eksportere visse raffinerede olieprodukter, der er fremstillet af russisk råolie importeret på grundlag af de pågældende undtagelser. Dette er nødvendigt for at afbøde miljø- og sikkerhedsmæssige risici, da sådanne produkter ikke kan lagres sikkert i Bulgarien. Den årlige eksport bør ikke overstige den gennemsnitlige årlige eksport af sådanne produkter i de seneste fem år.

(16)

Undtagelserne fra forbuddet mod at importere stålprodukter, der enten har oprindelse i Rusland eller er blevet eksporteret fra Rusland, bør yderligere præciseres.

(17)

Visse undtagelser eller fravigelser i forbindelse med visse foranstaltninger bør også indføres eller udvides, og der bør foretages visse korrektioner af teknisk art i den dispositive tekst.

(18)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at gennemføre visse foranstaltninger.

(19)

Afgørelse 2014/512/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2014/512/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 5, affattes således:

»5.   Fra den 12. april 2022 er det forbudt at notere og levere tjenester og fra den 29. januar 2023 at optage til handel på markedspladser, der er registreret eller anerkendt i Unionen, for så vidt angår omsættelige værdipapirer, der tilhører juridiske personer, enheder eller organer, som er etableret i Rusland og har over 50 % offentligt ejerskab.«

2)

I artikel 1aa foretages følgende ændringer:

a)

Følgende stykker indsættes:

»1b.   Det er forbudt fra den 16. januar 2023 at bestride stillinger i de styrende organer i:

a)

juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, og som er offentligt kontrolleret eller med over 50 % offentligt ejerskab, eller hvori Rusland, dets regering eller Ruslands centralbank har ret til andel i udbyttet, eller som Rusland, dets regering eller Ruslands centralbank har andre væsentlige økonomiske forbindelser med

b)

juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, hvoraf en enhed som omhandlet i dette stykkes litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller

c)

juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, og som handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed, som er omhandlet i dette stykkes litra a) eller b).

Dette forbud gælder ikke for de juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i stk. 1, og på hvilke stk. 1a finder anvendelse.

1c.   Uanset stk. 1b kan de kompetente myndigheder give tilladelse til at bestride en stilling i det styrende organ i en juridisk person, en enhed eller et organ som omhandlet i stk. 1b, når de har fastslået, at den juridiske person, enheden eller organet er:

a)

et joint venture eller et lignende retligt arrangement, der involverer en juridisk person, en enhed eller et organ som omhandlet i stk. 1b, og som er indgået af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til lovgivningen i en medlemsstat inden den 17. december 2022, eller

b)

en juridisk person, en enhed eller et organ som omhandlet i stk. 1b, der er etableret i Rusland inden den 17. december 2022, og som ejes af eller udelukkende eller i fællesskab kontrolleres af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til lovgivningen i en medlemsstat.

1d.   Uanset stk. 1b kan de kompetente myndigheder give tilladelse til at bestride en stilling i det styrende organ i en juridisk person, en enhed eller et organ som omhandlet i stk. 1b, når de har fastslået, at bestridelsen af en sådan stilling er nødvendig for at sikre kritisk energiforsyning.

1e.   Uanset stk. 1b kan de kompetente myndigheder give tilladelse til at bestride en stilling i det styrende organ i en juridisk person, en enhed eller et organ som omhandlet i stk. 1b, når de har fastslået, at den juridiske person, enheden eller organet er involveret i transit gennem Rusland af olie med oprindelse i et tredjeland, og at bestridelsen af en sådan stilling er med henblik på transaktioner, der ikke er forbudt i henhold til artikel 4o og 4p.«

b)

Følgende stykker indsættes:

»2d.   Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den 18. marts 2023 af kontrakter, der er indgået med en juridisk person, en enhed eller et organ som omhandlet i bilag X, del C, inden den 17. december 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

2e.   Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse på modtagelse af betalinger, der skal foretages af de juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i bilag X, del C, i henhold til kontrakter, der er udført inden den 18. marts 2023.«

c)

Stk. 3, litra d), affattes således:

»d)

transaktioner, herunder salg, der er strengt nødvendige for afvikling senest den 30. juni 2023 af et joint venture eller et lignende retligt arrangement, der er indgået inden den 16. marts 2022, og som involverer en juridisk person, en enhed eller et organ som omhandlet i stk. 1«.

d)

Følgende stykke indsættes:

»3a.   Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, tillade transaktioner, der er strengt nødvendige for, at de enheder, der er nævnt i stk. 1, eller deres datterselskaber i Unionen kan foretage afhændelse og trække sig tilbage senest den 30. juni 2023 fra juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Unionen.«

e)

Følgende stykke tilføjes:

»5.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1c, 1d, 1e og 3a, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.«

3)

Artikel 1k affattes således:

»Artikel 1k

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at levere tjenester vedrørende regnskabsførelses- og revisionsvirksomhed, herunder lovpligtig revision, bogføring og skatterådgivning samt virksomheds- og ledelsesrådgivning og PR-ydelser til:

a)

Ruslands regering eller

b)

juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland.

2.   Det er forbudt direkte eller indirekte at yde arkitekt- og ingeniørtjenester, juridisk rådgivning og IT-konsulenttjenester til:

a)

Ruslands regering eller

b)

juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland.

2a.   Det er forbudt at levere markedsundersøgelser og opinionsundersøgelser, teknisk prøvning og analysetjenester samt reklametjenester til:

a)

Ruslands regering eller

b)

juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland.

3.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på levering af tjenester, der er strengt nødvendige for afslutning senest den 5. juli 2022 af kontrakter, der ikke er i overensstemmelse med denne artikel, og som er indgået inden den 4. juni 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

4.   Stk. 2 finder ikke anvendelse på levering af tjenester, der er strengt nødvendige for afslutning senest den 8. januar 2023 af kontrakter, der ikke er i overensstemmelse med denne artikel, og som er indgået inden den 7. oktober 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

4a.   Stk. 2a finder ikke anvendelse på levering af tjenester, der er strengt nødvendige for afslutning senest den 16. januar 2023 af kontrakter, som ikke er i overensstemmelse med denne artikel, og som er indgået inden den 17. december 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

5.   Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på levering af tjenester, der er strengt nødvendige for udøvelsen af retten til et forsvar i retssager og retten til effektive retsmidler.

6.   Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på levering af tjenester, der er strengt nødvendige for at sikre adgang til retslige, administrative eller voldgiftsmæssige procedurer i en medlemsstat eller til anerkendelse eller fuldbyrdelse af en dom eller en voldgiftskendelse, som er afgivet i en medlemsstat, forudsat at en sådan levering af tjenester er i overensstemmelse med målene i denne afgørelse og afgørelse 2014/145/FUSP.

7.   Stk. 1, 2 og 2a finder ikke anvendelse på levering af tjenester, der udelukkende er bestemt til brug for juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, og som ejes af eller kontrolleres alene eller i fællesskab af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til lovgivningen i en medlemsstat, et land, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Schweiz eller et partnerland, som opført i bilag VII.

8.   Stk. 2 og 2a finder ikke anvendelse på levering af tjenesteydelser, der er nødvendige for folkesundhedsmæssige krisesituationer, akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der sandsynligvis vil have en alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet eller som en reaktion på naturkatastrofer.

9.   Stk. 2 finder ikke anvendelse på levering af tjenester, der er nødvendige for softwareopdateringer til ikkemilitær brug og for en ikkemilitær slutbruger, som er tilladt i henhold til artikel 3, stk. 3, litra d), og artikel 3a, stk. 3, litra d).

10.   Uanset stk. 1, 2 og 2a kan de kompetente myndigheder tillade de deri omhandlede tjenester på vilkår, som de finder hensigtsmæssige, efter at have fastslået, at dette er nødvendigt med henblik på:

a)

humanitære formål såsom at levere eller lette levering af bistand, herunder lægemidler og medicinsk udstyr, fødevarer eller overførsel af humanitære hjælpearbejdere og dertil knyttet bistand, eller til evakueringer

b)

civilsamfundsaktiviteter, der direkte fremmer demokratiet, menneskerettighederne eller retsstatsprincippet i Rusland

c)

Unionens og medlemsstaternes og partnerlandenes diplomatiske og konsulære repræsentationers funktion i Rusland, herunder delegationer, ambassader og missioner, eller internationale organisationer i Rusland, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten

d)

sikring af kritisk energiforsyning i Unionen og køb, import eller transport til Unionen af titan, aluminium, kobber, nikkel, palladium og jernmalm

e)

sikring af kontinuerlig drift af infrastrukturer, hardware og software, der er afgørende for menneskers sundhed og sikkerhed eller for miljøsikkerheden

f)

etablering, drift, vedligeholdelse, levering og oparbejdning af brændsel og sikkerhed i forbindelse med civil nuklear kapacitet, og fortsat udformning, opførelse og ibrugtagning nødvendig til færdiggørelse af civile nukleare faciliteter samt levering af prækursormateriale til fremstilling af medicinske radioisotoper og lignende medicinske anvendelser, eller kritisk teknologi til overvågning af miljøstråling samt til civilt nukleart samarbejde, navnlig inden for forskning og udvikling eller

g)

levering af elektroniske kommunikationstjenester fra Unionens teleoperatører, der er nødvendige for drift, vedligeholdelse og sikkerhed, herunder cybersikkerhed, af elektroniske kommunikationstjenester, i Rusland, i Ukraine, i Unionen, mellem Rusland og Unionen og mellem Ukraine og Unionen og til datacentertjenester i Unionen.

11.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 10, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.«

4)

Artikel 4a affattes således:

»Artikel 4a

1.   Det er forbudt:

a)

at erhverve ny eller udvide eksisterende deltagelse i juridiske personer, enheder eller organer, der er stiftet eller oprettet i henhold til Ruslands eller ethvert andet tredjelands lovgivning, og som har aktiviteter i energisektoren i Rusland

b)

at yde eller deltage i ordninger, hvorved der ydes nye lån eller kreditter eller på anden måde leveres finansieringsmidler, herunder egenkapital, til juridiske personer, enheder eller organer, der er stiftet eller oprettet i henhold til Ruslands eller ethvert andet tredjelands lovgivning, og som har aktiviteter i energisektoren i Rusland, eller som har til dokumenteret formål at finansiere sådanne juridiske personer, enheder eller organer

c)

at oprette nye joint ventures sammen med juridiske personer, enheder eller organer, der er stiftet eller oprettet i henhold til Ruslands eller ethvert andet tredjelands lovgivning, og som har aktiviteter i energisektoren i Rusland

d)

at yde investeringstjenester med direkte tilknytning til de aktiviteter, der er omhandlet i litra a), b) og c).

2.   Det er forbudt:

a)

at erhverve ny eller udvide eksisterende deltagelse i juridiske personer, enheder eller organer, der er stiftet eller oprettet i henhold til Ruslands eller ethvert andet tredjelands lovgivning, og som har aktiviteter i råstofudvindingssektoren i Rusland

b)

at yde eller deltage i ordninger, hvorved der ydes nye lån eller kreditter eller på anden måde leveres finansieringsmidler, herunder egenkapital, til juridiske personer, enheder eller organer, der er stiftet eller oprettet i henhold til Ruslands eller ethvert andet tredjelands lovgivning, og som har aktiviteter i råstofudvindingssektoren i Rusland, eller som har til dokumenteret formål at finansiere sådanne juridiske personer, enheder eller organer

c)

at oprette nye joint ventures sammen med juridiske personer, enheder eller organer, der er stiftet eller oprettet i henhold til Ruslands eller ethvert andet tredjelands lovgivning, og som har aktiviteter i råstofudvindingssektoren i Rusland

d)

at yde investeringstjenester med direkte tilknytning til de aktiviteter, der er omhandlet i litra a), b) og c).

3.   Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til enhver aktivitet som omhandlet i stk. 1, når de har fastslået, at:

a)

den er nødvendig for at sikre kritisk energiforsyning i Unionen samt transport af naturgas og olie, herunder raffinerede olieprodukter, medmindre dette er forbudt i henhold til artikel 4o eller 4p, fra eller gennem Rusland til Unionen, eller

b)

den udelukkende vedrører en juridisk person, en enhed eller et organ, der har aktiviteter i energisektoren i Rusland, og som ejes af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning.

4.   De(n) pågældende medlemsstat(er) underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 3, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.

5.   Forbuddet i stk. 2 gælder ikke for råstofudvindingsaktiviteter, der giver den højeste værdi af – eller har som hovedformål – at producere visse materialer. Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger for at fastlægge, hvilke relevante produkter der skal være omfattet af nærværende stykke.«

5)

I artikel 4d foretages følgende ændringer:

a)

Følgende stykke indsættes:

»5b.   For så vidt angår de produkter, der er opført i bilag XI, del C, til forordning (EU) nr. 833/2014, finder forbuddene i stk. 1 og 4 ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den 16. januar 2023 for kontrakter, der er indgået inden den 17. december 2022, eller for tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.«

b)

Følgende stykker indsættes:

»6b.   Uanset stk. 4 kan de kompetente myndigheder på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, tillade, at der ydes teknisk bistand i forbindelse med anvendelsen af de produkter og den teknologi, der er omhandlet i stk. 1, når de har fastslået, at leveringen af en sådan teknisk bistand er nødvendig for at undgå sammenstød mellem satellitter eller, at disse utilsigtet trænger ind igen i atmosfæren.

6c.   Uanset stk. 1 og 4 kan de kompetente myndigheder på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, tillade salg, levering, overførsel eller eksport af produkter henhørende under KN-kode 8517 71 00, 8517 79 00 og 9026 00 00, der er opført i bilag XI, del B, til forordning (EU) nr. 833/2014, eller dertil knyttet teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansiering eller finansiel bistand, når de har fastslået, at det er nødvendigt til medicinske eller farmaceutiske formål eller til humanitære formål, som f.eks. levering eller fremme af levering af bistand, herunder medicinsk udstyr, fødevarer, eller overførsel af humanitære hjælpearbejdere og dertil knyttet bistand eller til evakueringer.

Når de nationale kompetente myndigheder træffer afgørelse om anmodninger om tilladelser til medicinske, farmaceutiske eller humanitære formål, jf. dette stykke, må de ikke give tilladelse til eksport til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland, hvis de har rimelig grund til at tro, at produkterne kan have en militær slutanvendelse.«

6)

Artikel 4ha, stk. 6, affattes således:

»6.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 5, 5a og 5b, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.«

7)

I artikel 4i foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, litra d), affattes således:

»d)

direkte eller indirekte fra den 30. september 2023 at importere eller at købe jern- og stålprodukter, der er opført i bilag XVII til forordning (EU) nr. 833/2014, når de forarbejdes i et tredjeland og indeholder jern- og stålprodukter med oprindelse i Rusland, jf. bilag XVII til forordning (EU) nr. 833/2014; for så vidt angår de produkter, der er opført i bilag XVII til forordning (EU) nr. 833/2014, og som er forarbejdet i et tredjeland og indeholder stålprodukter med oprindelse i Rusland henhørende under KN-kode 7207 11 eller 7207 12 10 eller 7224 90, finder dette forbud anvendelse fra den 1. april 2024 for så vidt angår KN-kode 7207 11 og fra den 1. oktober 2024 for så vidt angår KN-kode 7207 12 10 og 7224 90«.

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   For så vidt angår de produkter, der er opført i bilag XVII, del B, til forordning (EU) nr. 833/2014, og som ikke er opført i nævnte bilags del A, og med forbehold af stk. 4, finder forbuddene i stk. 1 ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den 8. januar 2023 af kontrakter, som er indgået inden den 7. oktober 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på produkter henhørende under KN-kode 7207 11, 7207 12 10 og 7224 90, for hvilke stk. 4, 5 og 5a finder anvendelse.«

c)

Følgende stykke indsættes:

»5a.   Forbuddene i stk. 1 finder ikke anvendelse på import, køb eller transport eller dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand af følgende mængder af produkter henhørende under KN-kode 7224 90:

a)

147 007 ton mellem den 17. december 2022 og den 31. december 2023

b)

110 255 ton mellem den 1. januar 2024 og den 30. september 2024.«

d)

Stk. 6 affattes således:

»6.   De importkontingenter, der er fastsat i stk. 4, 5 og 5a, forvaltes af Kommissionen og medlemsstaterne i overensstemmelse med den forvaltningsordning for toldkontingenter, der er fastsat i artikel 49-54 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (*1).

(*1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).«"

8)

I artikel 4k foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 3b affattes således:

»3b.   For så vidt angår de produkter, der er opført i bilag XXI, del B, til forordning (EU) nr. 833/2014, finder forbuddene i stk. 1 og 2 ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den 8. januar 2023 af kontrakter, som er indgået inden den 7. oktober 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på produkter henhørende under KN-kode 2905 11 som opført i bilag XXI, del B, til forordning (EU) nr. 833/2014, for hvilke stk. 3ba finder anvendelse.«

b)

Følgende stykke indsættes:

»3ba.   For så vidt angår de produkter henhørende under KN-kode 2905 11, der er opført i bilag XXI, del B, til forordning (EU) nr. 833/2014, finder forbuddene i stk. 1 og 2 ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den 18. juni 2023 af kontrakter, der er indgået inden den 7. oktober 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.«

9)

I artikel 4m foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 3 affattes således:

»3.   For så vidt angår de produkter, der er opført i bilag XXIII, del A, til forordning (EU) nr. 833/2014, finder forbuddene i stk. 1 og 2 ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den 10. juli 2022 af kontrakter, som er indgået inden den 9. april 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.«

b)

Stk. 3a affattes således:

»3a.   For så vidt angår de produkter, der er opført under KN-kode 2701, 2702, 2703 og 2704, som opført i bilag XXIII, del A, til forordning (EU) nr. 833/2014, finder forbuddene i stk. 1 og 2 ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den 8. januar 2023 af kontrakter, som er indgået inden den 7. oktober 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.«

c)

Følgende stykke indsættes:

»3b.   For så vidt angår de produkter, der er opført i bilag XXIII, del B, til forordning (EU) nr. 833/2014, finder forbuddene i stk. 1 og 2 ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den 16. januar 2023 af kontrakter, der er indgået inden den 17. december 2022, eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.«

d)

Følgende stykke indsættes:

»4a.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan på de vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, tillade salg, levering, overførsel eller eksport af produkter henhørende under KN-kode 8417 20, 8419 81 80 og 8438 10 10, eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand, efter at have fastslået, at det er til personlig husholdningsbrug for fysiske personer er nødvendigt med sådanne produkter eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand.«

e)

Stk. 5a affattes således:

»5a.   Når de kompetente myndigheder træffer afgørelse om anmodninger om tilladelser som omhandlet i stk. 4a og 5, må de ikke give tilladelse til eksport til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland, hvis de har rimelig grund til at tro, at produkterne kan have en militær slutanvendelse.«

10)

I artikel 4o foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 7 tilføjes følgende afsnit:

»Fra den 5. februar 2023 er det forbudt at overføre eller transportere olieprodukter henhørende under KN-kode 2710, som er fremstillet af råolie, der er importeret på grundlag af en undtagelse, som Bulgariens kompetente myndighed har indrømmet i henhold til stk. 5, til andre medlemsstater eller til tredjelande, eller at sælge sådanne olieprodukter til købere i andre medlemsstater eller i tredjelande.

Uanset forbuddet i andet afsnit kan Bulgariens kompetente myndigheder på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, tillade salg, levering, overførsel eller eksport til Ukraine af visse olieprodukter, som er fremstillet af råolie importeret i henhold til stk. 5, efter at have konstateret, at:

a)

produkterne udelukkende er bestemt til anvendelse i Ukraine

b)

et sådant salg, eller en sådan levering, overførsel eller eksport ikke har til formål at omgå forbuddene i andet afsnit.

Uanset forbuddet i andet afsnit kan Bulgariens kompetente myndigheder på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, tillade salg, levering, overførsel eller eksport til ethvert tredjeland af visse olieprodukter, som er fremstillet af råolie importeret i henhold til stk. 5, inden for rammerne af eksportkontingenterne nævnt i bilag XXXII til forordning (EU) nr. 833/2014, efter at have konstateret, at:

a)

produkterne ikke kan lagres i Bulgarien på grund af miljø- og sikkerhedsmæssige risici

b)

et sådant salg, eller en sådan levering, overførsel eller eksport ikke har til formål at omgå forbuddene i andet afsnit.

Bulgarien underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af tredje og fjerde afsnit, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.

Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger for at fastlægge, hvilke relevante produkter der skal være omfattet af undtagelserne i tredje og fjerde afsnit.«

b)

I stk. 8 tilføjes følgende afsnit:

»Fra den 5. februar 2023 og uanset forbuddene i tredje afsnit, kan Ungarns og Slovakiets kompetente myndigheder på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, tillade salg, levering, overførsel eller eksport til Ukraine af visse olieprodukter, som er fremstillet af råolie importeret i henhold til stk. 3, litra d), efter at have konstateret, at:

a)

produkterne udelukkende er bestemt til anvendelse i Ukraine

b)

et sådant salg, eller en sådan levering, overførsel eller eksport ikke har til formål at omgå forbuddene i tredje afsnit.

Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af nærværende stykke, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.

Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger for at fastlægge, hvilke relevante produkter der skal være omfattet af undtagelsen i femte afsnit.«

11)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 4r

1.   Uanset artikel 3, 3a, 4, 4c, 4d, 4g, 4j og 4m kan de kompetente myndigheder tillade salg, levering eller overførsel af produkter og teknologier, der er opført i bilag II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX og XXIII til forordning (EU) nr. 833/2014 samt i bilag I til forordning (EU) 2021/821, indtil den 30. september 2023, hvis et sådant salg eller en sådan levering eller overførsel er strengt nødvendigt for afhændelser i forbindelse med Rusland eller afviklingen af forretningsaktiviteter i Rusland, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

produkterne og teknologierne ejes af en statsborger i en medlemsstat eller af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning, eller af juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, og som ejes af eller kontrolleres alene eller i fællesskab af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning, og

b)

de kompetente myndigheder, der træffer afgørelse om anmodninger om tilladelse, ikke har rimelig grund til at antage, at produkterne kan være til en militær slutbruger eller have en militær slutanvendelse i Rusland og

c)

de pågældende produkter og teknologier befandt sig fysisk i Rusland, før de relevante forbud i artikel 3, 3a, 4, 4c, 4d, 4g, 4j eller 4m trådte i kraft for disse produkter og teknologier.

2.   Uanset artikel 4i og 4k kan de kompetente myndigheder tillade import eller overførsel af produkter, der er opført i bilag XVII og XXI til forordning (EU) nr. 833/2014 indtil den 30. september 2023, hvis en sådan import eller overførsel er strengt nødvendigt for afhændelser i forbindelse med Rusland eller afviklingen af forretningsaktiviteter i Rusland, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

produkterne ejes af en statsborger i en medlemsstat eller af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning, eller af juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, og som ejes af eller kontrolleres alene eller i fællesskab af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning, og

b)

de pågældende produkter befandt sig fysisk i Rusland, før de relevante forbud i artikel 4i og 4k trådte i kraft for disse produkter.

3.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1 og 2, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.«

12)

Bilagene ændres som anført i bilaget til denne afgørelse.

Nr. 12) finder anvendelse på en eller flere af de enheder, der er omhandlet i punkt 2) i bilaget til denne afgørelse, fra den 1. februar 2023, forudsat at Rådet efter at have gennemgået de respektive sager træffer afgørelse herom ved enstemmighed.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2022.

På Rådets vegne

M. BEK

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 13).


BILAG

1)

Bilag IV til afgørelse 2014/512/FUSP affattes således:

»BILAG IV

Liste over juridiske personer, enheder eller organer som omhandlet i artikel 3, stk. 7, artikel 3a, stk. 7, og artikel 3b, stk. 1

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI

Argut OOO

Communication Center of the Ministry of Defense

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)

Foreign Intelligence Service (SVR)

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center)

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding Yard)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministry of Defence RF

Moscow Institute of Physics and Technology

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC

Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Krasnoye Sormovo Shipyard

Severnaya Shipyard

Shipyard Yantar

UralVagonZavod

Baikal Electronics

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

Central Research and Development Institute Tsiklon

Crocus Nano Electronics

Dalzavod Ship-Repair Center

Elara

Electronic Computing and Information Systems

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

JSC Element

JSC Pella-Mash

JSC Shipyard Vympel

Kranark LLC

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

LLC Center

MCST Lebedev

Miass Machine-Building Factory

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

MPI VOLNA

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

Nerpa Shipyard

NM-Tekh

Novorossiysk Shipyard JSC

NPO Electronic Systems

NPP Istok

NTC Metrotek

OAO GosNIIkhimanalit

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

Amur Shipbuilding Factory PJSC

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

AO Kronshtadt

Avant Space LLC

Production Association Strela

Radioavtomatika

Research Center Module

Robin Trade Limited

R. Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

Rubin Sever Design Bureau

Russian Space Systems

Rybinsk Shipyard Engineering

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

Scientific-Research Institute of Electronics

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

Scientific Research Institute NII Submikron

Sergey IONOV

Serniya Engineering

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

Ship Maintenance Center Zvezdochka

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

UAB Pella-Fjord

United Shipbuilding Corporation JSC »35th Shipyard«

United Shipbuilding Corporation JSC »Astrakhan Shipyard«

United Shipbuilding Corporation JSC »Aysberg Central Design Bureau«

United Shipbuilding Corporation JSC »Baltic Shipbuilding Factory«

United Shipbuilding Corporation JSC »Krasnoye Sormovo Plant OJSC«

United Shipbuilding Corporation JSC SC »Zvyozdochka«

United Shipbuilding Corporation »Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar«

United Shipbuilding Corporation »Scientific Research Design Technological Bureau Onega«

United Shipbuilding Corporation »Sredne-Nevsky Shipyard«

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

Urals Project Design Bureau Detal

Vega Pilot Plant

Vertikal LLC

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

VTK Ltd

Yaroslavl Shipbuilding Factory

ZAO Elmiks-VS

ZAO Sparta

ZAO Svyaz Inzhiniring

46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise »Radiosviaz«

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components

Scientific-Production Enterprise »Kant«

Scientific-Production Enterprise »Svyaz«

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute »Argon«

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company »Salute«

Tactical Missile Company, Joint Stock Company »State Machine Building Design Bureau «Vympel» By Name I.I.Toropov«

Tactical Missile Company, Joint Stock Company »URALELEMENT«

Tactical Missile Company, Joint Stock Company »Plant Dagdiesel«

Tactical Missile Company, Joint Stock Company »Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering«

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company »Research Center for Automated Design«

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant »Molot«

Tactical Missile Company, PJSC »MBDB «ISKRA»«

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, »Central Design Bureau of Automation«

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP »Region«

Tactical Missile Corporation, AO TMKB »Soyuz«

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern »MPO – Gidropribor«

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company »KRASNY GIDROPRESS«

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau »Detal«

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) »October«

United Shipbuilding Corporation »Production Association Northern Machine Building Enterprise«

United Shipbuilding Corporation »5th Shipyard«

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)

Rosatomflot

Lyulki Experimental-Design Bureau

Lyulki Science and Technology Center

AO Aviaagregat

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI)

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM)

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute)

Federal State Unitary Enterprise »State Scientific-Research Institute for Aviation Systems« (GosNIIAS)

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ)

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ)

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ)

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ)

Joint Stock Company 766 UPTK

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov)

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev)

JSC NII Steel

Joint Stock Company Remdizel

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka)

Joint Stock Company STAR

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash)

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion)

Lytkarino Machine-Building Plant

Moscow Aviation Institute

Moscow Institute of Thermal Technology

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ)

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ)

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ)

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ)

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ)

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ)

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP)

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO)

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat)

Salute Gas Turbine Research and Production Center

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint)

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA)

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA)

Software Research Institute

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant)

Tula Arms Plant

Russian Institute of Radio Navigation and Time

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart)

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN)

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI)

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI)

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP)

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS)

UEC-Perm Engines, JSC

Ural Works of Civil Aviation, JSC

Central Design Bureau for Marine Engineering »Rubin«, JSC

»Aeropribor-Voskhod«, JSC

Aerospace Equipment Corporation, JSC

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC

Aerospace Systems Design Bureau, JSC

Afanasyev Technomac, JSC

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC

Joint Stock Company Eleron

AO Rubin

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

Branch of PAO II – Aviastar

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau

Joint Stok Company Microtechnology

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering

Joint Stock Company Radiopribor

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN

Joint Stock Company Rychag

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

Public Joint Stock Company Techpribor

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant

V.V. Tarasov Avia Avtomatika

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences

Irkutsk Aviation Plant

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai

Joint Stock Company »Head Special Design Bureau Prozhektor«

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek

Joint Stock Company SPMDB Malachite

Joint Stock Company Votkinsky Zavod

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation

NPP Start

OAO Radiofizika

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

Radio Technical Institute named after A. L. Mints

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics

Shvabe JSC

Special Technological Center LLC

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45

Strategic Control Posts Corporation

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC

Voentelecom JSC

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS)

Ak Bars Holding

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences

Systems of Biological Synthesis LLC

Borisfen, JSC

Barnaul cartridge plant, JSC

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC

Bryansk Automobile Plant, JSC

Burevestnik Central Research Institute, JSC

Research Institute of Space Instrumentation, JSC

Arsenal Machine-building plant, OJSC

Central Design Bureau of Automatics, JSC

Zelenodolsk Design Bureau, JSC

Zavod Elecon, JSC

VMP »Avitec«, JSC

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design

Tulatochmash, JSC

PJSC »I.S. Brook« INEUM

SPE »Krasnoznamenets«, JSC

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC

SPA »Impuls«, JSC

RusBITech

ROTOR 43

Rostov optical and mechanical plant, PJSC

RATEP, JSC

PLAZ

OKB »Technika«

Ocean Chips

Nudelman Precision Engineering Design Bureau

Angstrem JSC

NPCAP

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

Novator DB

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC

NII Stali JSC

Nevskoe Design Bureau, JSC

Neva Electronica JSC

ENICS

The JSC Makeyev Design Bureau

KURGANPRIBOR, JSC.».

2)

I bilag IX til afgørelse 2014/512/FUSP tilføjes følgende:

 

«NTV/NTV Mir

 

Rossiya 1

 

REN TV

 

Pervyi Kanal».

3)

Bilag X til afgørelse 2014/512/FUSP affattes således:

«BILAG X

Liste over juridiske personer, enheder og organer, jf. artikel 1aa

DEL A

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

DEL B

RUSSIAN MARITIME REGISTER of SHIPPING (RMRS)

DEL C

RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK

»