28.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 100/55


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/493

af 21. marts 2022

om fastsættelse af den endelige tildeling af EU-støtte til medlemsstaterne for skolefrugt og -grønt og for skolemælk for perioden fra den 1. august 2022 til den 31. juli 2023 og om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/462

(meddelt under nummer C(2022) 1580)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1370/2013 af 16. december 2013 om foranstaltninger til fastsættelse af støtte og restitutioner i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter (1), særlig artikel 5, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 3 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/39 (2) skal de medlemsstater, der vil deltage i Unionens støtteordning for uddeling af frugt og grøntsager, bananer og mælk i undervisningsinstitutioner (skoleordningen), hvert år senest den 31. januar indgive deres anmodning om EU-støtte for det kommende skoleår til Kommissionen, og, hvis det er relevant, ajourføre deres anmodning om EU-støtte for det igangværende skoleår.

(2)

For at sikre en effektiv gennemførelse af skoleordningen bør tildelingen af EU-støtte for skolefrugt og -grønt og for skolemælk til de medlemsstater, der deltager i ordningen, fastsættes på grundlag af de beløb, som disse medlemsstater har angivet i anmodningen om EU-støtte, under hensyntagen til overførslerne mellem medlemsstaternes vejledende tildelinger, jf. artikel 23a, stk. 4, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 (3).

(3)

Alle medlemsstater har underrettet Kommissionen om deres anmodning om EU-støtte for perioden fra den 1. august 2022 til den 31. juli 2023 og angivet det støttebeløb, der anmodes om for skolefrugt og -grønt eller for skolemælk eller for begge dele af ordningen. Hvad angår Belgien, Frankrig, Cypern og Sverige, blev der i forbindelse med de beløb, der anmodedes om, taget hensyn til overførslerne mellem de vejledende tildelinger.

(4)

For bedst muligt at udnytte de midler, der er til rådighed, bør den EU-støtte, der ikke er anmodet om, omfordeles til de medlemsstater, der deltager i skoleordningen, og som i deres anmodning om EU-støtte anfører, at de er villige til at anvende mere end deres vejledende tildeling, såfremt der er yderligere ressourcer til rådighed.

(5)

Sverige har i sin anmodning om EU-støtte for perioden fra den 1. august 2022 til den 31. juli 2023 ansøgt om mindre end den vejledende tildeling for skolefrugt og -grønt. Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Spanien, Kroatien, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Slovenien og Slovakiet har anført, at de er villige til at anvende flere midler end deres vejledende tildeling for skolefrugt og -grønt. Ingen medlemsstat har ansøgt om mindre end deres endelige tildeling for skolemælk.

(6)

På grundlag af de oplysninger, som medlemsstaterne har indgivet, bør den endelige tildeling af EU-støtte for skolefrugt og -grønt og for skolemælk for perioden fra den 1. august 2022 til den 31. juli 2023 fastsættes.

(7)

Den endelige tildeling af EU-støtte for skolefrugt og -grønt og for skolemælk for perioden fra den 1. august 2021 til den 31. juli 2022 blandt de medlemsstater, der ønsker at deltage i skoleordningen, er fastsat ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/462 (4). Nogle af medlemsstaterne har ajourført deres anmodning om EU-støtte for nævnte skoleår. Tyskland, Spanien og Nederlandene har indberettet overførsler mellem den endelige tildeling for skolefrugt og -grønt og den endelige tildeling for skolemælk. Belgien og Nederlandene har ansøgt om mindre end deres endelige tildeling for skolefrugt og -grønt og/eller for skolemælk. Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Spanien, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Østrig, Slovakiet og Sverige har anført, at de er villige til at anvende flere midler end deres endelige tildeling for skolefrugt og -grønt og/eller for skolemælk.

(8)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/462 bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den endelige tildeling af EU-støtte for skolefrugt og -grønt og for skolemælk til de medlemsstater, der deltager i skoleordningen, for perioden fra den 1. august 2022 til den 31. juli 2023 er fastsat i bilag I.

Artikel 2

Bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/462 erstattes af teksten i bilag II til nærværende afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2022.

På Kommissionens vegne

Janusz WOJCIECHOWSKI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 346 af 20.12.2013, s. 12.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/39 af 3. november 2016 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår EU-støtte til uddeling af frugt og grøntsager, bananer og mælk i undervisningsinstitutioner (EUT L 5 af 10.1.2017, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/462 af 15. marts 2021 om fastsættelse af den endelige tildeling af EU-støtte til medlemsstaterne for skolefrugt og -grønt og for skolemælk for perioden fra den 1. august 2021 til den 31. juli 2022 og om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/467 (EUT L 92 af 17.3.2021, s. 1).


BILAG I

Skoleåret 2022/2023

Medlemsstat

Endelig tildeling for skolefrugt og -grønt

i EUR

Endelig tildeling for skolemælk

i EUR

Belgien

3 405 460

1 613 199

Bulgarien

2 145 826

1 020 451

Tjekkiet

3 209 788

1 600 707

Danmark

1 855 060

1 460 645

Tyskland

20 253 868

9 404 154

Estland

450 380

700 309

Irland

1 811 303

900 398

Grækenland

3 218 885

1 550 685

Spanien

13 292 411

6 302 784

Frankrig

17 990 469

17 123 194

Kroatien

1 390 541

800 354

Italien

17 117 780

8 003 535

Cypern

390 044

400 177

Letland

648 466

700 309

Litauen

922 651

1 032 456

Luxembourg

295 111

193 000

Ungarn

3 099 021

1 756 776

Malta

293 504

193 000

Nederlandene

5 570 944

2 401 061

Østrig

2 301 768

1 100 486

Polen

11 941 071

10 204 507

Portugal

3 283 397

2 220 981

Rumænien

6 866 848

10 399 594

Slovenien

570 823

320 141

Slovakiet

1 752 965

900 398

Finland

1 599 047

3 824 689

Sverige

0

8 998 717

I alt

125 677 429

95 126 707


BILAG II

»BILAG I

Skoleåret 2021/2022

Medlemsstat

Endelig tildeling for skolefrugt og -grønt

i EUR

Endelig tildeling for skolemælk

i EUR

Belgien

3 230 459

1 203 200

Bulgarien

2 145 718

1 020 451

Tjekkiet

3 226 951

1 735 131

Danmark

1 855 734

1 534 837

Tyskland

20 366 688

9 383 750

Estland

452 595

717 717

Irland

1 821 202

982 594

Grækenland

3 218 885

1 550 685

Spanien

13 201 323

6 515 747

Frankrig

17 990 469

17 123 194

Kroatien

1 390 733

800 354

Italien

17 125 311

8 003 535

Cypern

390 044

400 177

Letland

651 270

723 117

Litauen

926 264

1 065 344

Luxembourg

295 887

198 000

Ungarn

3 112 572

1 864 327

Malta

294 025

198 217

Nederlandene

6 050 424

1 520 849

Østrig

2 312 457

1 100 486

Polen

11 944 322

10 204 507

Portugal

3 283 397

2 220 981

Rumænien

6 866 848

10 399 594

Slovenien

570 670

320 141

Slovakiet

1 760 660

967 713

Finland

1 599 047

3 824 689

Sverige

0

9 140 844

I alt

126 083 956

94 720 180

«