15.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 87/56


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2022/430

af 15. marts 2022

om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 31. juli 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/512/FUSP (1).

(2)

Unionen er fortsat urokkelig i sin støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet.

(3)

Den 24. februar 2022 annoncerede præsidenten for Den Russiske Føderation en militær operation i Ukraine, og russiske bevæbnede styrker indledte et angreb på Ukraine. Dette angreb er en åbenbar krænkelse af Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed.

(4)

I sine konklusioner af 24. februar 2022 fordømte Det Europæiske Råd på det kraftigste Den Russiske Føderations uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine. Med sine ulovlige militære aktioner overtræder Rusland groft folkeretten og FN-pagtens principper og underminerer europæisk og global sikkerhed og stabilitet. Det Europæiske Råd opfordrede til omgående udarbejdelse og vedtagelse af en yderligere individuel og økonomisk sanktionspakke.

(5)

I betragtning af den alvorlige situation og som reaktion på Ruslands militære aggression mod Ukraine bør der indføres yderligere restriktive foranstaltninger. Det er navnlig hensigtsmæssigt at forbyde alle transaktioner med visse statsejede selskaber. Det er også hensigtsmæssigt at forbyde levering af kreditvurderingstjenester og adgang til abonnementstjenester i forbindelse med kreditvurderingsaktiviteter for russiske personer eller enheder. Det er desuden hensigtsmæssigt at skærpe eksportrestriktionerne for produkter og teknologi med dobbelt anvendelse samt produkter og teknologi, som kan bidrage til den teknologiske forbedring af Ruslands forsvars- og sikkerhedssektor, og at udvide listen over personer med tilknytning til Ruslands forsvars- og industrigrundlag, som er omfattet af disse restriktioner. Det er endvidere hensigtsmæssigt at forbyde nye investeringer i den russiske energisektor og at indføre en omfattende eksportrestriktion for udstyr, teknologi og tjenester til energiindustrien i Rusland, med undtagelse af den nukleare industri og downstreamsektoren for energitransport. Det er endelig hensigtsmæssigt at indføre yderligere handelsrestriktioner for jern og stål samt luksusvarer.

(6)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at gennemføre visse foranstaltninger.

(7)

Afgørelse 2014/512/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2014/512/FUSP ændres således:

1)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 1aa

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at deltage i transaktioner med:

a)

juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, og som er offentligt kontrolleret eller med over 50 % offentligt ejerskab, eller hvori Rusland, dets regering eller Ruslands Centralbank har ret til andel i udbyttet, eller som Rusland, dets regering eller Ruslands Centralbank har andre væsentlige økonomiske forbindelser med, og som er opført på listen i bilag X

b)

juridiske personer, enheder eller organer, som er etableret uden for Unionen, og hvoraf en enhed, der er opført på listen i bilag X, direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller

c)

juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed, som er omhandlet i dette stykkes litra a) eller b).

2.   Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den 15. maj 2022 af kontrakter, der er indgået inden den 16. marts 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

3.   Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse på:

a)

transaktioner, der er strengt nødvendige for køb, import eller transport af fossile brændstoffer, navnlig kul, olie og naturgas, samt titan, aluminium, kobber, nikkel, palladium og jernmalm, fra eller gennem Rusland til Unionen

b)

transaktioner i tilknytning til energiprojekter uden for Rusland, i hvilke en juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen i bilag X, er minoritetsaktionær.«

2)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 1g

1.   Det er fra den 15. april 2022 forbudt at levere kreditvurderingstjenester til russiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland.

2.   Det er fra den 15. april 2022 forbudt at give adgang til abonnementstjenester i forbindelse med kreditvurderingsaktiviteter til russiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland.

3.   Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på statsborgere i en medlemsstat eller fysiske personer, der har en midlertidig eller permanent opholdstilladelse i en medlemsstat.«

3)

Artikel 3, stk. 7, affattes således:

»7.   Når de kompetente myndigheder træffer afgørelse om anmodninger om tilladelser i overensstemmelse med stk. 4 og 5, må de ikke give en tilladelse, hvis de har rimelig grund til at tro, at:

i)

slutbrugeren måske er en slutbruger inden for militæret, en fysisk eller juridisk person, enhed eller et organ, der er opført i bilag IV, eller at produkterne kan have en militær slutanvendelse

ii)

salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi som omhandlet i stk. 1 eller ydelse af teknisk eller finansiel bistand i tilknytning hertil er beregnet til luftfart eller rumindustrien, eller

iii)

salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi som omhandlet i stk. 1 eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand er beregnet til energisektoren, medmindre sådan salg, levering, overførsel eller eksport eller den dertil knyttede tekniske eller finansielle bistand er tilladt i henhold til undtagelserne omhandlet i artikel 4, stk. 3-6.«

4)

Artikel 3a, stk. 7, affattes således:

»7.   Når de kompetente myndigheder træffer afgørelse om anmodninger om tilladelser i overensstemmelse med denne artikels stk. 4 og 5, må de ikke give en tilladelse, hvis de har rimelig grund til at tro, at:

i)

slutbrugeren måske er en slutbruger inden for militæret, en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført i bilag IV, eller at produkterne kan have en militær slutanvendelse

ii)

salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi som omhandlet i stk. 1 eller ydelse af teknisk eller finansiel bistand i tilknytning hertil er beregnet til luftfart eller rumindustrien, eller

iii)

salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi som omhandlet i stk. 1 eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand er beregnet til energisektoren, medmindre sådan salg, levering, overførsel eller eksport eller den dertil knyttede tekniske eller finansielle bistand er tilladt i henhold til undtagelserne omhandlet i artikel 4, stk. 3-6.«

5)

Artikel 3b, stk. 1, affattes således:

»1.   For så vidt angår de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag IV, og uanset denne afgørelses artikel 3 og 3a og uden at det berører tilladelseskravene i henhold til forordning (EU) 2021/821, må medlemsstaternes kompetente myndigheder først give tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse og produkter og teknologi, der er omhandlet i denne afgørelses artikel 3a, eller levering af dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand, når de har fastslået:

a)

at sådanne produkter og teknologier eller dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand er nødvendige for akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der kan have alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet, eller

b)

at sådanne produkter og teknologier eller dertil knyttet teknisk eller finansiel bistand skal leveres i henhold til kontrakter, der er indgået inden den 26. februar 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, forudsat at der er anmodet om tilladelse hertil inden den 1. maj 2022.«

6)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere visse produkter og teknologier, der egner sig til visse kategorier af efterforsknings- og produktionsprojekter, uanset om de har oprindelse i Unionen eller ej, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland, herunder dets eksklusive økonomiske zone og kontinentalsokkel, eller til brug i Rusland, herunder dets eksklusive økonomiske zone og kontinentalsokkel.

Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af dette stykke.

2.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i stk. 1 og i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af disse produkter og denne teknologi til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland

b)

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med produkterne og teknologien omhandlet i stk. 1, i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af disse produkter og denne teknologi eller i forbindelse med ydelse af dertil knyttet teknisk bistand, mæglervirksomhed eller andre tjenester, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland.

3.   Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på salg, levering, overførsel eller eksport af produkter eller teknologi, eller på ydelse af teknisk eller finansiel bistand, der er nødvendige for:

a)

transport af fossile brændstoffer, navnlig kul, olie og naturgas, fra eller gennem Rusland til Unionen, eller

b)

akut forebyggelse eller afbødning af en hændelse, der sandsynligvis vil have en alvorlig og betydelig indvirkning på menneskers sundhed og sikkerhed eller miljøet.

4.   Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den 17. september 2022 af en forpligtelse i medfør af en kontrakt, der er indgået inden den 16. marts 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige til opfyldelsen af en sådan kontrakt, forudsat at den kompetente myndighed senest fem arbejdsdage forinden er blevet underrettet.

5.   Forbuddene i stk. 2 finder ikke anvendelse på ydelse af forsikring eller genforsikring til juridiske personer, enheder eller organer, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning, i forbindelse med deres aktiviteter uden for energisektoren i Rusland.

6.   Uanset stk. 1 og 2 kan de kompetente myndigheder på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, tillade salg, levering, overførsel eller eksport og ydelse af teknisk eller finansiel bistand efter at have fastslået, at:

a)

det er nødvendigt for at sikre kritisk energiforsyning i Unionen, eller

b)

det udelukkende er beregnet til brug for enheder, der ejes eller udelukkende eller i fællesskab kontrolleres af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning.

7.   Den eller de pågældende medlemsstat(er) underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 6, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.«

7)

Artikel 4a affattes således:

»Artikel 4a

1.   Det er forbudt:

a)

at erhverve nye eller udvide eksisterende deltagelse i juridiske personer, enheder eller organer, der er stiftet eller oprettet i henhold til Ruslands eller ethvert andet tredjelands lovgivning, og som har aktiviteter i energisektoren i Rusland

b)

at yde eller deltage i ordninger, hvorved der ydes nye lån eller kreditter eller på anden måde leveres finansieringsmidler, herunder egenkapital, til juridiske personer, enheder eller organer, der er stiftet eller oprettet i henhold til Ruslands eller ethvert andet tredjelands lovgivning, og som har aktiviteter i energisektoren i Rusland, eller som har til dokumenteret formål at finansiere sådanne juridiske personer, enheder eller organer

c)

at oprette nye joint ventures sammen med juridiske personer, enheder eller organer, der er stiftet eller oprettet i henhold til Ruslands eller ethvert andet tredjelands lovgivning, og som har aktiviteter i energisektoren i Rusland

d)

at yde investeringstjenester med direkte tilknytning til de aktiviteter, der er omhandlet i litra a), b) og c).

2.   Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til enhver aktivitet som omhandlet i stk. 1, når de har fastslået, at:

a)

den er nødvendig for at sikre kritisk energiforsyning i Unionen samt transport af fossile brændstoffer, navnlig kul, olie og naturgas, fra eller gennem Rusland til Unionen, eller

b)

den udelukkende vedrører en juridisk person, en enhed eller et organ, der har aktiviteter i energisektoren i Rusland, og som ejes af en juridisk person, en enhed eller et organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning.

3.   Den eller de pågældende medlemsstat(er) underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 2, senest to uger efter meddelelsen af tilladelsen.«

8)

Artikel 4f, stk. 1, affattes således:

»1.   Netforvalteren for det fælles europæiske luftrums netfunktioner for lufttrafikstyring bistår Kommissionen og medlemsstaterne med at sikre gennemførelsen og overholdelsen af artikel 4e. Netforvalteren afviser navnlig alle flyveplaner indgivet af luftfartøjsoperatører, der indikerer, at de har til hensigt at udføre aktiviteter over Unionens område, som udgør en overtrædelse af denne afgørelse, således at piloten ikke får flyvetilladelse.«

9)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 4i

1.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at importere jern- og stålprodukter til Unionen, hvis de:

i)

har oprindelse i Rusland eller

ii)

er blevet eksporteret fra Rusland

b)

direkte eller indirekte at købe jern- og stålprodukter, som befinder sig i eller havde oprindelse i Rusland

c)

at transportere jern- og stålprodukter, hvis de har oprindelse i Rusland eller bliver eksporteret fra Rusland til et andet land

d)

direkte eller indirekte at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansieringsmidler eller finansiel bistand, herunder finansielle derivater, samt forsikringer og genforsikringer, i tilknytning til forbuddene i litra a), b) og c).

Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af dette stykke.

2.   Forbuddene i stk. 1 finder ikke anvendelse på opfyldelsen indtil den 17. juni 2022 af kontrakter, der er indgået inden den 16. marts 2022, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.

Artikel 4j

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere luksusvarer til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland.

2.   Forbuddet i stk. 1 gælder for luksusvarer, hvis deres værdi overstiger 300 EUR pr. styk.

3.   Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse på varer, som er nødvendige til officielle formål for medlemsstaternes eller partnerlandenes diplomatiske eller konsulære repræsentationer i Rusland eller for internationale organisationer, der har immunitet i henhold til folkeretten, eller på deres ansattes personlige effekter.

4.   Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke varer der skal være omfattet af denne artikel.«

10)

Artikel 7, stk. 1, litra a), affattes således:

»a)

juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX eller X eller omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b) eller c), artikel 1, stk. 2, litra b) eller c), artikel 1, stk. 3, litra c) eller d), artikel 1, stk. 4, litra b) eller c), artikel 1a, litra a), b) eller c), artikel 1aa, litra b) eller c), artikel 1e eller artikel 1g«.

11)

Bilagene ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. marts 2022.

På Rådets vegne

J.-Y. LE DRIAN

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 13).


BILAG

1)   

I bilag IV til afgørelse 2014/512/FUSP indsættes følgende fysiske personer og enheder:

 

»Amur Shipbuilding Factory PJSC

 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

 

AO Kronshtadt

 

Avant Space LLC

 

Baikal Electronics

 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

 

Central Research and Development Institute Tsiklon

 

Crocus Nano Electronics

 

Dalzavod Ship-Repair Center;

 

Elara

 

Electronic Computing and Information Systems

 

ELPROM

 

Engineering Center Ltd.

 

Forss Technology Ltd.

 

Integral SPB

 

JSC Element

 

JSC Pella-Mash

 

JSC Shipyard Vympel

 

Kranark LLC

 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov);

 

LLC Center

 

MCST Lebedev

 

Miass Machine-Building Factory

 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

 

MPI VOLNA

 

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

 

Nerpa Shipyard

 

NM-Tekh

 

Novorossiysk Shipyard JSC

 

NPO Electronic Systems

 

NPP Istok

 

NTC Metrotek

 

OAO GosNIIkhimanalit

 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

 

OJSC TSRY

 

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

 

OOO Planar

 

OOO Sertal

 

Photon Pro LLC

 

PJSC Zvezda

 

Production Association Strela

 

Radioavtomatika

 

Research Center Module

 

Robin Trade Limited

 

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

 

Rubin Sever Design Bureau

 

Russian Space Systems

 

Rybinsk Shipyard Engineering

 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

 

Scientific-Research Institute of Electronics

 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

 

Scientific Research Institute NII Submikron

 

Sergey IONOV

 

Serniya Engineering

 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

 

Ship Maintenance Center Zvezdochka

 

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

 

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

 

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

 

UAB Pella-Fjord

 

United Shipbuilding Corporation JSC »35th Shipyard«

 

United Shipbuilding Corporation JSC »Astrakhan Shipyard«

 

United Shipbuilding Corporation JSC »Aysberg Central Design Bureau«

 

United Shipbuilding Corporation JSC »Baltic Shipbuilding Factory«

 

United Shipbuilding Corporation JSC »Krasnoye Sormovo Plant OJSC«

 

United Shipbuilding Corporation JSC SC »Zvyozdochka«

 

United Shipbuilding Corporation »Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar«

 

United Shipbuilding Corporation »Scientific Research Design Technological Bureau Onega«

 

United Shipbuilding Corporation »Sredne-Nevsky Shipyard«

 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

 

Urals Project Design Bureau Detal

 

Vega Pilot Plant

 

Vertikal LLC

 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

 

VTK Ltd

 

Yaroslavl Shipbuilding Factory

 

ZAO Elmiks-VS

 

ZAO Sparta

 

ZAO Svyaz Inzhiniring«.

2)   

Følgende tilføjes som bilag X til afgørelse 2014/512/FUSP:

»BILAG X

LISTE OVER STATSEJEDE SELSKABER, JF. ARTIKEL 1aa

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

«