4.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 69/117


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2022/368

af 18. februar 2022

om ændring af afgørelse (EU) 2015/2218 om proceduren til udelukkelse af medarbejdere fra formodningen om, at de har en væsentlig indflydelse på et kreditinstitut under tilsyns risikoprofil (ECB/2022/6)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 6 og artikel 132,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 604/2014 (2) blev der fastsat kvalitative og kvantitative kriterier til identifikation af medarbejderkategorier, hvis arbejde har en væsentlig indflydelse på et instituts risikoprofil. Der blev ligeledes fastsat en procedure, hvorefter et institut kan fastslå, at en medarbejders arbejde ikke anses for at have en væsentlig indflydelse på instituttets risikoprofil, selv om medarbejderen opfylder de kvantitative kriterier, og hvorefter instituttet på grundlag af en sådan konstatering kan underrette den kompetente myndighed om eller anmode om tilladelse fra denne til at undtage den pågældende medarbejder fra formodningen om, at dennes arbejde har en væsentlig indflydelse på instituttets risikoprofil. ECB, som er ansvarlig for at sikre, at enheder under dens direkte tilsyn anvender reglerne om identifikation af medarbejdere på en sammenhængende måde, der sikrer en velfungerende identifikation, har vedtaget Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/2218 (ECB/2015/38) (3) for at skabe klarhed om proceduren til undtagelse af medarbejdere som fastsat i artikel 4 i delegeret forordning (EU) nr. 604/2014.

(2)

Efter at der er blevet foretaget ændringer til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (4) er delegeret forordning (EU) nr. 604/2014 den 14. juni 2021 blevet ophævet for kreditinstitutter og erstattet af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/923 (5), som afspejler nye udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at definere begreberne ledelsesansvar, kontrolfunktioner, væsentlige forretningsenheder og væsentlig indflydelse på en væsentlig forretningsenheds risiko og identificere de medarbejdere eller medarbejderkategorier, der er omhandlet i artikel 94, stk. 2, litra c), i direktiv 2013/36/EU. I delegeret forordning (EU) 2021/923 ophæves også underretningsproceduren, og der fastsættes kriterier for vurderingen af de ekstraordinære omstændigheder i henhold til artikel 6, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2021/923.

(3)

For at sikre retssikkerhed for kreditinstitutter, som har fremsendt underretninger og ansøgninger i henhold til delegeret forordning (EU) nr. 604/2014 eller anmodninger om forudgående samtykke i henhold til delegeret forordning (EU) 2021/923, før denne afgørelse træder i kraft, er det nødvendigt at fastsætte overgangsforanstaltninger.

(4)

Afgørelse (EU) 2015/2218 (ECB/2015/38) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændringer

Afgørelse (EU) 2015/2218 (ECB/2015/38) ændres som følger:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne afgørelse fastsætter de proceduremæssige krav til den anmodning om forudgående samtykke, som kreditinstitutterne under tilsyn skal indsende til ECB for at kunne undtage medarbejdere eller medarbejderkategorier fra formodningen om at være identificerede medarbejdere på grundlag af de kvantitative kriterier, der er fastsat i artikel 6 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/923 (*1).

(*1)  Kommissionens delegerede forordning af 25. marts 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der fastsætter kriterier til at definere ledelsesmæssigt ansvar, kontrolfunktioner, væsentlige forretningsenheder og væsentlig indflydelse på en væsentlig forretningsenheds risikoprofil, og kriterier til identifikation af medarbejdere eller medarbejderkategorier, hvis arbejde har indflydelse på instituttets risikoprofil, der forholdsmæssigt er lige så væsentlig som de medarbejderes eller medarbejderkategoriers indflydelse, der er omhandlet i artikel 92, stk. 3, i nævnte direktiv (EUT L 203 af 9.6.2021, s. 1).«"

2)

Artikel 2, nr. 3), affattes således:

»3)

»identificerede medarbejdere«: a) alle et kreditinstitut under tilsyns medarbejdere og medarbejderkategorier, hvis arbejde har en væsentlig indflydelse på kreditinstituttets risikoprofil, og som er specificeret i artikel 92, stk. 3, litra a) -c), i direktiv 2013/36/EU, og b) alle andre medarbejdere og medarbejderkategorier, som ikke er udtrykkeligt specificeret i artikel 92, stk. 3, litra a) -c), i direktiv 2013/36/EU, og hvis arbejde har en indflydelse på et kreditinstitut under tilsyns risikoprofil, der forholdsmæssigt er lige så væsentlig som de medarbejderes eller medarbejderkategoriers indflydelse, der er omhandlet i artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2021/923«.

3)

Artikel 3 ændres som følger:

a)

I stk. 1 affattes indledningen således:

»1.   En anmodning om forudgående samtykke, som omhandlet i artikel 6, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2021/923, skal indeholde følgende oplysninger vedrørende udgangen af det foregående regnskabsår og det indeværende regnskabsår:«.

b)

Stk. 1, litra e) og f) affattes således:

»e)

antal identificerede medarbejdere baseret på de kvalitative kriterier i artikel 92, stk. 3, litra a) og b), i direktiv 2013/36/EU og i artikel 5 i delegeret forordning (EU) 2021/923«

»f)

antal identificerede medarbejdere baseret udelukkende på de kvantitative kriterier, der er fastsat i artikel 92, stk. 3, litra c), i direktiv 2013/36/EU og i artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2021/923, sammen med oplysninger om, hvilken af kategorierne specificeret i artikel 92, stk. 3, litra c), i direktiv 2013/36/EU eller i artikel 6, stk. 1, litra a) eller b), i delegeret forordning (EU) 2021/923, den enkelte identificerede medarbejder tilhører.«

c)

I stk. 2 affattes indledningen således:

»1.   En anmodning om forudgående samtykke, som omhandlet i artikel 6, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2021/923, skal indeholde følgende oplysninger for hver enkelt medarbejder, for hvilken der anmodes om anvendelse af artikel 6, stk. 2 i delegeret forordning (EU) 2021/923:«.

d)

Stk. 2, litra d), affattes således:

»d)

den samlede aflønning i euro og fordelingen af variabel og fast aflønning til medarbejderen i referenceåret«

e)

Stk. 2, litra f), affattes således:

»f)

de kvantitative kriterier, på grundlag af hvilke medarbejderen blev vurderet som værende en identificeret medarbejder (artikel 6, stk. 1, litra a), eller b), i delegeret forordning (EU) 2021/923«.

f)

Stk. 2, litra g), affattes således:

»g)

kriterierne, på grundlag af hvilke der anmodes om forudgående samtykke i henhold til artikel 6, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2021/923 for så vidt angår medarbejderen (artikel 6, stk. 2, litra a) eller b), i delegeret forordning (EU) 2021/923.«

g)

Stk. 3 affattes således:

»3.   En anmodning om forudgående samtykke, som omhandlet i artikel 6, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2021/923, skal indeholde den årlige interne eller eksterne revisionsrapports vurdering af identificeringsprocessen for de identificerede medarbejdere og resultaterne heraf for hver enkelt medarbejder, som der anmodes om forudgående samtykke for i henhold til artikel 6, stk. 3 i delegeret forordning (EU) 2021/923.«

4).

Artikel 4 ændres som følger:

a)

Overskriften affattes således:

»Dokumentation, som kræves for at begrunde, at en medarbejder eller en medarbejderkategori kun udfører arbejde i og kun har ansvarsområder i en forretningsenhed, som ikke er en væsentlig forretningsenhed«.

b)

I stk. 1 affattes indledningen således:

»1.   Ved anmodning om forudgående samtykke, som omhandlet i artikel 6, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2021/923, skal kreditinstitutterne under tilsyn fremsende følgende dokumentation til ECB som begrundelse for, at en medarbejder eller den medarbejderkategori, som medarbejderen tilhører, kun udfører arbejde i og kun har ansvarsområder i en forretningsenhed, som ikke er en væsentlig forretningsenhed, jf. artikel 6, stk. 2, litra a), i delegeret forordning (EU) 2021/923:«.

c)

I artikel 1 indsættes følgende litra da):

»da)

en erklæring, der begrunder, hvorfor forretningsenheden ikke på anden måde anses for at have væsentlig indflydelse på kreditinstituttet under tilsyns interne kapital«

d)

Stk. 1, litra e), affattes således:

»e)

en erklæring om, hvorfor kreditinstituttet under tilsyn tildelte medarbejderen eller den medarbejderkategori, som medarbejderen tilhører, en aflønning, som opfylder kriterierne i artikel 6, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2021/923, selv om medarbejderen eller den medarbejderkategori, som medarbejderen tilhører, arbejder i en forretningsenhed, der ikke er en væsentlig forretningsenhed«.

e)

Stk. 1, litra f), affattes således:

»f)

en begrundet erklæring om, hvorfor medarbejderen eller den medarbejderkategori, som medarbejder tilhører, ikke opfylder de kvalitative kriterier i artikel 92, stk. 3, litra a) og b), i direktiv 2013/36/EU og i artikel 5 i delegeret forordning (EU) 2021/923«.

f)

I artikel 1 indsættes følgende litra g):

»g)

en detaljeret og omfattende erklæring om, hvorfor forretningsenheden ikke er et centralt forretningsområde som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 36), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU (*2) eller som defineret i en delegeret retsakt, som Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage i henhold til artikel 2, stk. 2, i nævnte direktiv.

(*2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).«"

5)

Artikel 5 ændres som følger:

a)

Overskriften affattes således:

»Dokumentation, der kræves for at begrunde, at en medarbejders eller medarbejderkategoris arbejde ikke har en væsentlig indflydelse på en væsentlig forretningsenheds risikoprofil«.

b)

I stk. 1 affattes indledningen således:

»1.   Ved anmodning om forudgående samtykke, som omhandlet i artikel 6, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2021/923, skal kreditinstitutterne under tilsyn fremsende følgende dokumentation til ECB som begrundelse for, at det arbejde, som en medarbejder eller den medarbejderkategori, som medarbejderen tilhører, udfører, ikke har en væsentlig indflydelse på en væsentlig forretningsenheds risikoprofil, jf. artikel 6, stk. 2, litra b), i delegeret forordning (EU) 2021/923:«.

c)

Stk. 1, litra c), affattes således:

»c)

en detaljeret beskrivelse af de kriterier, som er fastsat i artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2021/923, og som er lagt til grund for vurderingen af, om det arbejde, som den pågældende medarbejder eller den medarbejderkategori, som medarbejderen tilhører, udfører, ikke har en væsentlig indflydelse på en væsentlig forretningsenheds risikoprofil, og som specificerer, hvordan disse kriterier er blevet anvendt, samt hvordan der er blevet taget højde for alle relevante risici- og præstationsindikatorer, som anvendes i forbindelse med den interne risikomåling«.

d)

Stk. 1, litra d), affattes således:

»d)

en erklæring om, hvorfor kreditinstituttet under tilsyn har tildelt medarbejderen eller den medarbejderkategori, som medarbejderen tilhører, en aflønning, der opfylder kriterierne i artikel 6, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2021/923, selv om medarbejderen ikke har en væsentlig indflydelse på en væsentlig forretningsenheds risikoprofil«.

e)

Stk. 1, litra e), affattes således:

»e)

en begrundet erklæring om, hvorfor den pågældende medarbejder eller den medarbejderkategori, som medarbejderen tilhører, ikke opfylder de kvalitative kriterier i artikel 92, stk. 3, litra a) og b), i direktiv 2013/36/EU og i artikel 5 i delegeret forordning (EU) 2021/923.«

6)

Artikel 6 ændres som følger:

a)

I stk. 1 affattes indledningen således:

»1.   Når kreditinstitutter under tilsyn anmoder om forudgående samtykke i henhold til artikel 6, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2021/923 vedrørende en medarbejder, som er blevet tildelt en samlet aflønning på 1 000 000 EUR eller derover i eller for det foregående regnskabsår, skal de fremsende følgende dokumentation til ECB, for at begrunde de ekstraordinære tilfælde, der er omhandlet i artikel 6, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2021/923«:.

b)

Stk. 1, litra b), affattes således:

»b)

en detaljeret beskrivelse af ekstraordinære omstændigheder forbundet med den pågældende medarbejder, som forklarer, hvorfor kreditinstituttet under tilsyn har aflønnet medarbejderen med 1 000 000 EUR eller derover, selv om medarbejderen ifølge oplysningerne ikke har en væsentlig indflydelse på kreditinstituttet under tilsyns risikoprofil.«

7)

Artikel 7 udgår.

8)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

Tidspunkt for indsendelse af anmodninger om forudgående samtykke

Anmodninger om forudgående samtykke i henhold til artikel 6, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2021/923 skal indsendes straks og senest seks måneder efter udgangen af det foregående regnskabsår.«

9)

Artikel 9 ændres som følger:

a)

I stk. 1 affattes indledningen således:

»1.   På grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i en anmodning om forudgående samtykke, som omhandlet i artikel 6, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2021/923, vurderer ECB:«.

b)

Stk. 1, litra b), affattes således:

»b)

på hvilket grundlag kreditinstituttet under tilsyn har fastslået, at den pågældende medarbejder eller den medarbejderkategori, som medarbejderen tilhører, opfylder én af betingelserne i artikel 6, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2021/923«.

c)

Stk. 1, litra c), nr. i) og ii), affattes således:

»i)

om kreditinstituttet under tilsyn har taget behørigt hensyn til betingelsen fastsat i artikel 6, stk. 2, litra a), i delegeret forordning (EU) 2021/923 eller i artikel 6, stk. 2, litra b), i delegeret forordning (EU) 2021/923, alt efter omstændighederne, og

ii)

om kreditinstituttet under tilsyn har godtgjort, at den pågældende medarbejder eller den medarbejderkategori, som medarbejderen tilhører, for hvem eller hvilken anmodningen om forudgående samtykke i henhold til artikel 6, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2021/923 fremsendes, ikke har en indflydelse på kreditinstituttet under tilsyns risikoprofil, der forholdsmæssigt er lige så væsentlig som den indflydelse, medarbejderkategorierne specificeret i artikel 92, stk. 3, litra a), b) eller c) i direktiv 2013/36/EU har«.

d)

Stk. 1, litra d), affattes således:

»d)

for så vidt angår anmodninger om forudgående samtykke for medarbejdere, der er tildelt en samlet aflønning på 1 000 000 EUR eller derover, om ekstraordinære tilfælde gør sig gældende. I disse tilfælde skal ECB underrette Den Europæiske Banktilsynsmyndighed om resultaterne af den indledende vurdering, før ECB træffer en afgørelse.«

e)

Stk. 2 affattes således:

»2.   ECB udsteder en afgørelse senest tre måneder efter modtagelse af den fuldstændige dokumentation.«.

f)

Stk. 3 udgår.

10)

Artikel 10, stk. 1, affattes således:

»1.   Et forudgående samtykke givet af ECB, som omhandlet i artikel 6, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2021/923, er begrænset til medarbejderens præstation i regnskabsåret efter det år, hvor kreditinstituttet under tilsyn blev underrettet om ECB's tilsynsafgørelse, der indeholder samtykket.«

Artikel 2

Overgangsbestemmelser

1.   Underretninger, der er fremsendt i henhold til artikel 4, stk. 4, i delegeret forordning (EU) nr. 604/2014, og anmodninger om forudgående samtykke, der er fremsendt i henhold til den delegerede forordnings artikel 4, stk. 5, før den 14. juni 2021, er fortsat omfattet af de procedurer og krav, der er fastsat i afgørelse (EU) 2015/2218 (ECB/2015/38), da de finder anvendelse før datoen for denne afgørelses ikrafttrædelse.

2.   Anmodninger om forudgående samtykke, der er fremendt i henhold til artikel 6, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2021/923, før denne afgørelses ikrafttrædelse, er omfattet af de procedurer og krav, der er fastsat i afgørelse (EU) 2015/2218 (ECB/2015/38), da de finder anvendelse før datoen for denne afgørelses ikrafttrædelse.

Artikel 3

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 18. februar 2022.

Christine LAGARDE

Formand for ECB


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 604/2014 af 4. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kvalitative og passende kvantitative kriterier til identifikation af de medarbejderkategorier, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på institutters risikoprofil (EUT L 167 af 6.6.2014, s. 30).

(3)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/2218 af 20. november 2015 om proceduren til udelukkelse af medarbejdere fra formodningen om, at de har en væsentlig indflydelse på et kreditinstitut under tilsyns risikoprofil (ECB/2015/38) (EUT L 314 af 1.12.2015, s. 66).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/923 af 25. marts 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der fastsætter kriterier til at definere ledelsesmæssigt ansvar, kontrolfunktioner, væsentlige forretningsenheder og væsentlig indflydelse på en væsentlig forretningsenheds risikoprofil, og kriterier til identifikation af medarbejdere eller medarbejderkategorier, hvis arbejde har indflydelse på instituttets risikoprofil, der forholdsmæssigt er lige så væsentlig som de medarbejderes eller medarbejderkategoriers indflydelse, der er omhandlet i artikel 92, stk. 3, i nævnte direktiv (EUT L 203 af 9.6.2021, s. 1).