21.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 40/21


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2022/240

af 21. februar 2022

om ændring af afgørelse (FUSP) 2016/1693 om restriktive foranstaltninger over for ISIL (Da'esh) og al-Qaeda samt personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til dem

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 20. september 2016 afgørelse (FUSP) 2016/1693 (1).

(2)

I betragtning af den fortsatte trussel fra ISIL (Da'esh) og al-Qaeda samt personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til dem, bør to personer og to grupper tilføjes til listen over personer, grupper, virksomheder og enheder i bilaget til afgørelse (FUSP) 2016/1693.

(3)

Afgørelse (FUSP) 2016/1693 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse (FUSP) 2016/1693 ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. februar 2022.

På Rådets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand


(1)  Rådets afgørelse (FUSP) 2016/1693 af 20. september 2016 om restriktive foranstaltninger over for ISIL (Da'esh) og al-Qaeda samt personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til dem, og om ophævelse af fælles holdning 2002/402/FUSP (EUT L 255 af 21.9.2016, s. 25).


BILAG

I bilaget til afgørelse (FUSP) 2016/1693 foretages følgende ændringer:

1)

Overskriften »A. Personer« affattes således:

»A.

Personer, der er omhandlet i artikel 2 og 3«.

2)

Følgende personer tilføjes:

»8.

Osama MAHMOOD (alias Ustadh Usama Mahmood, Ousama Mahmood); nationalitet: pakistansk (formodet).

9.

Sultan Aziz AZAM (alias Aziz Azam, Sultan Aziz, Sultan Azziz Azzam, Sultan Aziz Ezzam); fødselsdato: 1985; fødested: Afghanistan; nationalitet: afghansk.«

3)

Følgende overskrift og punkter tilføjes:

»B.

Grupper, virksomheder og enheder, der er omhandlet i artikel 3

1.

Al-Qaeda in the Indian Subcontinent (AQIS) (alias Al-Qa'ida in the Indian Subcontinent, Qaedat al-Jihad in the Indian Subcontinent).

2.

Da'esh — Hind Province (alias Wilayah of Hind, Islamic State's Hind Province (ISHP), IS-Wilayat al-Hind, Da'esh — Wilayat al-Hind).«