19.1.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 27/14


RÅDETS AFGØRELSE

af 20. december 2021

om udnævnelse af præsidenten for EF-Sortsmyndigheden

(2022/C 27/05)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse (1), særlig artikel 43, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet fornyede ved afgørelse af 16. juni 2016 (2) Martin EKVADs mandat som præsident for EF-Sortsmyndigheden.

(2)

Martin EKVADs fornyede mandat udløber den 31. august 2021.

(3)

Efter at have indhentet udtalelse fra EF-Sortsmyndighedens administrationsråd forelagde Kommissionen den 22. september 2021 Rådet en liste over ansøgere til formand for EF-Sortsmyndigheden —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Francesco MATTINA udnævnes hermed til præsident for EF-Sortsmyndigheden for en periode på fem år.

2.   Francesco MATTINAs mandat gælder fra den dato, hvor han tiltræder sin stilling. Denne dato aftales mellem ham og EF-Sortsmyndighedens administrationsråd.

Artikel 2

Formanden for EF-Sortsmyndighedens administrationsråd bemyndiges til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af artikel 1.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelle, den 20. december 2021

På Rådets vegne

A. VIZJAK

Formand


(1)  EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1.

(2)  Rådets afgørelse af 16. juni 2016 om genudnævnelse af præsidenten for EF-Sortsmyndigheden (EUT C 223 af 21.6.2016, s. 6).