27.12.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 461/2


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/2304

af 18. oktober 2021

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for udstedelse af supplerende certifikater for at attestere at økologiske animalske produkter fremstilles uden brug af antibiotika med henblik på eksport

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (1), særlig artikel 44, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Visse tredjelande kræver, at økologiske animalske produkter fremstilles uden brug af antibiotika. For at lette adgangen til markederne i disse lande bør erhvervsdrivende eller grupper af erhvervsdrivende i Unionen, som ønsker at eksportere sådanne produkter, kunne bevise, at der ikke er anvendt antibiotika ved hjælp af et officielt dokument.

(2)

I henhold til artikel 35 i forordning (EU) 2018/848 skal de kompetente myndigheder eller efter omstændighederne kontrolmyndighederne eller kontrolorganerne udstede et certifikat til enhver erhvervsdrivende eller gruppe af erhvervsdrivende, der har givet meddelelse om sin aktivitet, og som overholder nævnte forordning. For at kunne attestere at de økologiske animalske produkter er fremstillet uden brug af antibiotika, bør den erhvervsdrivende eller gruppen af erhvervsdrivende have mulighed for at anmode disse kompetente myndigheder eller efter omstændighederne kontrolmyndighederne eller kontrolorganerne om at udstede et supplerende certifikat. Der bør fastlægges en model for dette supplerende certifikat.

(3)

Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør nærværende forordning anvendes fra den dag, hvor forordning (EU) 2018/848 finder anvendelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Supplerende certifikat til attestering af, at der ikke er anvendt antibiotika i økologisk produktion af animalske produkter med henblik på eksport

På anmodning fra en erhvervsdrivende eller en gruppe af erhvervsdrivende, der allerede er i besiddelse af et certifikat som omhandlet i artikel 35 i forordning (EU) 2018/848, skal den relevante kompetente myndighed eller efter omstændighederne kontrolmyndigheden eller kontrolorganet udstede et supplerende certifikat, der attesterer, at den erhvervsdrivende eller gruppen af erhvervsdrivende har fremstillet økologiske animalske produkter uden brug af antibiotika, hvis et sådant certifikat er nødvendigt med henblik på eksport af disse produkter fra Unionen. Modellen for dette supplerende certifikat findes i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. oktober 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 150 af 14.6.2018, s. 1.


BILAG

SUPPLERENDE CERTIFIKAT TIL ATTESTERING AF, AT DER IKKE ER ANVENDT ANTIBIOTIKA I ØKOLOGISK PRODUKTION AF ANIMALSKE PRODUKTER MED HENBLIK PÅ EKSPORT

1.

Dokumentnummer:

2.

(vælg det relevante)

Erhvervsdrivende

Gruppe af erhvervsdrivende

3.

Navn og adresse på den erhvervsdrivende eller gruppen af erhvervsdrivende:

4.

Navn og adresse på den kompetente myndighed eller, hvis det er relevant, kontrolmyndigheden eller kontrolorganet for den erhvervsdrivende eller gruppen af erhvervsdrivende og kodenummer, hvis der er tale om en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan:

5.

Certifikatets dokumentnummer udstedt til den erhvervsdrivende eller gruppen af erhvervsdrivende i henhold til artikel 35 i forordning (EU) 2018/848 i overensstemmelse med bilag VI til nævnte forordning:

Dette certifikat er udstedt til attestering af, at den erhvervsdrivende eller gruppen af erhvervsdrivende (vælg det relevante) har fremstillet følgende økologiske animalske produkter uden brug af antibiotika:

1.

………………….

2.

………………….

3.

………………….

6.

Dato, sted:

Navn og underskrift på vegne af den udstedende kompetente myndighed eller, hvis det er relevant, kontrolmyndigheden eller kontrolorganet:

7.

Supplerende certifikat gyldigt fra den……….[indsæt dato] til den……….[indsæt dato]