21.10.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 373/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2021/1840

af 20. oktober 2021

om ændring af forordning (EF) nr. 1418/2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald, der er opført i bilag III eller IIIA til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006, til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (1), særlig artikel 37, stk. 2, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 37, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1013/2006 skal Kommissionen regelmæssigt ajourføre Kommissionens forordning (EF) nr. 1418/2007 (2) om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen (3). Kommissionen gør dette på grundlag af nye oplysninger om den gældende lovgivning i det pågældende tredjeland vedrørende import af affald.

(2)

I 2019 sendte Kommissionen en skriftlig anmodning til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen, hvori den anmoder om skriftligt at få bekræftet, at affald og blandinger af affald, der er opført i bilag III eller IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006, og hvoraf eksporten ikke er forbudt i henhold til samme forordnings artikel 36, kan eksporteres fra Unionen med henblik på nyttiggørelse i de pågældende lande. Kommissionen anmodede også de pågældende lande om at angive eventuelle gældende nationale kontrolprocedurer. Kommissionen modtog svar, herunder anmodninger om yderligere præcisering (4).

(3)

På det 14. møde i maj 2019 vedtog partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf (5) (Baselkonventionen) beslutning BC-14/12. Ved denne afgørelse blev der tilføjet nye oplysninger om plast i bilagene til Baselkonventionen, herunder punkt B3011 i bilag IX vedrørende ikkefarligt affald. Disse ændringer har virkning fra den 1. januar 2021. Derudover vedtog OECD's miljøpolitikudvalg den 7. september 2020 ændringer til appendiks 4 i OECD-beslutningen om farligt plastaffald og præciserede appendiks 3 og 4 til OECD-beslutningen med virkning fra den 1. januar 2021.

(4)

Som følge af disse beslutninger ændrede Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2174 (6) bilag IC, III, IIIA, IV, V, VII og VIII til forordning (EF) nr. 1013/2006 for at tage hensyn til ændringerne vedrørende punkterne om plastaffald i bilagene til Baselkonventionen og i OECD-beslutningen. Følgelig er eksport af plastaffald fra Unionen til lande, som ikke er omfattet af OECD-beslutningen, fra den 1. januar 2021 kun tilladt, hvis sådant affald falder ind under anvendelsesområdet for det nye punkt B3011 for plastaffald i bilag IX til Baselkonventionen, og bestemmelseslandet tillader import af sådant affald til sit geografiske område.

(5)

I 2019 og 2020 kontaktede Kommissionen de pågældende lande for at få afklaret de nationale procedurer i forbindelse med de nye punkter om plast i henhold til Baselkonventionen. Kommissionen modtog svar fra 23 lande og toldområder (7).

(6)

Visse lande har meddelt, at de har til hensigt at følge kontrolprocedurer, der adskiller sig fra dem, der er fastsat i artikel 37, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1013/2006. I de tilfælde, der er anført i kolonne d) i bilaget til denne forordning, antages det, at eksportørerne er bekendt med de præcise lovkrav, som bestemmelseslandet stiller.

(7)

Når det fremgår af bilaget, at et land hverken forbyder visse overførsler af affald eller anvender proceduren for forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke som omhandlet i artikel 35 i forordning (EF) nr. 1013/2006, finder artikel 18 i samme forordning tilsvarende anvendelse på sådanne overførsler.

(8)

Hvis et land er opført i bilaget til forordning (EF) nr. 1418/2007, og Kommissionen har oplysninger om, at der er sket ændringer i den relevante nationale lovgivning, men landet ikke har udstedt en skriftlig bekræftelse som svar på Kommissionens anmodninger om oplysninger i 2019 og 2020, finder proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke anvendelse i overensstemmelse med artikel 37, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1013/2006.

(9)

Hvis et land ikke er opført på listen, eller en bestemt type affald eller en bestemt blanding af affald ikke er angivet for et givet land i bilaget til forordning (EF) nr. 1418/2007, betyder det enten, at landet ikke har udstedt en skriftlig bekræftelse eller ikke har udstedt en skriftlig bekræftelse for dette affald eller for denne blanding af affald, og at det kan eksporteres fra Unionen til det pågældende land med henblik på nyttiggørelse. I henhold til artikel 37, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1013/2006 finder proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke anvendelse på eksport til disse lande med henblik på nyttiggørelse af affald, der ikke er forbudt i henhold til artikel 36 i nævnte forordning, for så vidt angår dette affald. I disse tilfælde, hvor lande har angivet, at de forbyder import af alt affald, der er omfattet af bilag III og IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006, men ikke har fremlagt specifikke oplysninger om deres nationale kontrolprocedurer for plastaffald, der henhører under punkt B3011, bør det generelle importforbud i kolonne a) i bilaget til denne forordning anses for også at omfatte plastaffald under B3011.

(10)

I de tilfælde, hvor lande har angivet, at alt affald, der er omfattet af bilag III og IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006, ikke vil være underlagt en kontrolprocedure eller andre kontrolprocedurer i henhold til national lovgivning, men ikke har givet specifikke oplysninger om deres nationale kontrolprocedurer for plastaffald, der henhører under affaldskategori B3011, bør proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke i kolonne b) i bilaget til nærværende forordning anses for at finde anvendelse på punkt B3011.

(11)

Kommissionen slettede også B3010 og GH013, som ikke længere eksisterer, for lande, der ikke har besvaret anmodningen om oplysninger.

(12)

Den 25. maj 2021 godkendte OECD-Rådet udtalelsen fra miljøpolitikudvalget om Costa Ricas overholdelse af OECD-beslutningen. Derfor finder artikel 37, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1013/2006 ikke længere anvendelse på landet, og oplysningerne om Costa Rica udgår derfor af bilaget til forordning (EF) nr. 1418/2007.

(13)

Bilaget til forordning (EF) nr. 1418/2007 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1418/2007 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. oktober 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1418/2007 af 29. november 2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald, der er opført i bilag III eller IIIA til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006, til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald (EUT L 316 af 4.12.2007, s. 6).

(3)  OECD-Rådets beslutning om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald bestemt til nyttiggørelse (OECD/LEGAL/0266).

(4)  Svar fra: Albanien, Andorra, Anguilla, Armenien, Aserbajdsjan, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Benin, Bosnien-Hercegovina, Burkina Faso, Cambodja, Kap Verde, Tchad, Kinesisk Taipei, Colombia, Den Demokratiske Republik Congo, Congo, Costa Rica, Elfenbenskysten, Cuba, Ecuador, Egypten, El Salvador, Etiopien, Gabon, Georgien, Ghana, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong (Kina), Indien, Indonesien, Jamaica, Kosovo*, Kirgisistan, Laos, Libanon, Liberia, Madagaskar, Malaysia, Mali, Moldova, Monaco, Montenegro, Marokko, Myanmar/Burma, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Filippinerne, Qatar, Rwanda, Saint Lucia, San Marino, São Tomé og Príncipe, Senegal, Serbien, Singapore, Sydafrika, Sri Lanka, Sudan, Thailand, Trinidad og Tobago, Turkmenistan, Ukraine, De Forenede Arabiske Emirater, Uruguay, Usbekistan, Vietnam og Zambia.

*Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244/1999 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

Colombia blev medlem af OECD den 28. april 2020. Forordning (EF) nr. 1418/2007 vil ophøre med at finde anvendelse på Colombia, når relevante OECD-organer har fastslået, at Colombia fuldt ud overholder OECD-beslutningen.

(5)  1673 UNTS s. 57.

(6)  Kommissionens forordning (EU) 2020/2174 af 19. oktober 2020 om ændring af bilag IC, III, IIIA, IV, VI, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald (EUT L 433 af 22.12.2020, s. 11).

(7)  Toldområderne er opført særskilt i bilaget, også selv om de tilhører samme land.


BILAG

Bilaget til forordning (EF) nr. 1418/2007 ændres således:

1)

Tabellen for Albanien affattes således:

»Albanien

a)

b)

c)

d)«

Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006, undtagen under B1010:

Skrot af jern og stål af høj renhed (98 %)

Skrot af aluminium af høj renhed (95 %)

 

under B1010:

Skrot af jern og stål af høj renhed (98 %)

Skrot af aluminium af høj renhed (95 %)

 

2)

Tabellen for Anguilla affattes således:

»Anguilla

a)

b)

c)

d)«

 

Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006

 

 

3)

Tabellen for Argentina affattes således:

»Argentina

a)

b)

c)

d)

Enkelttyper af affald

 

 

 

B1010

B1020

 

 

 

 

 

 

B1030 — B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070 — B1090

under B1100:

Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester)

Slagge indeholdende zink:

Galvaniseringsslagge, top (> 90 % Zn)

Galvaniseringsslagge, bund (> 92 % Zn)

Zinkslagge fra trykstøbning (> 85 % Zn)

Zinkslagge fra varmgalvanisering (> 92 % Zn)

Zinkslagge i øvrigt

 

 

under B1100:

Aluminiumslagge undtagen saltslagge

Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning

Slagger fra forarbejdning af ædle metaller til yderligere raffinering

Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin

 

 

 

B1115 — B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150 — B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250 — B2110

B2120 — B2130

 

 

 

under B3020:

Usorteret skrot

 

 

under B3020:

Alt andet affald

 

 

 

B3030 — B3120

B3130 — B4030

 

 

 

 

 

 

GB040 — GC010

GC020

 

 

 

 

 

 

GC030 — GF010

GG030, GG040

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

Blandinger af affald

 

 

 

Blanding af B1010 og B1050

 

 

 

Blanding af B1010 og B1070

 

 

 

Blanding af B3040 og B3080

 

 

 

Blanding af B1010

 

 

 

Blanding af B2010

 

 

 

Blanding af B2030

under blanding af B3020:

Usorteret skrot

 

 

under blanding af B3020:

Alle andre blandinger af affald

 

 

 

Blanding af B3030

 

 

 

Blanding af B3040

 

 

 

Blanding af B3050«

4)

Tabellen for Armenien affattes således:

»Armenien

a)

b)

c)

d)

Enkelttyper af affald

 

B1100

 

 

 

B1170 — B1240

 

 

B3040

 

 

 

 

B3060

 

 

 

B3080

 

 

B3140

 

 

 

 

 

Alt andet affald som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1013/2006«

 

5)

Tabellen for Aserbajdsjan affattes således:

»Aserbajdsjan

a)

b)

c)

d)

Enkelttyper af affald

 

under B1010:

Alt andet affald

 

under B1010:

Skrot af tin

skrot af sjældne jordarter

 

B1020 — B1120

 

 

 

 

 

B1130

 

B1140 — B1250

 

 

 

under B2010:

Affald af skifer, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde

ellers

Glimmeraffald

Affald af leucit, nephelin og nephelinsyenit

Flusspataffald

 

under B2010:

Affald af naturlig grafit

Feldspataffald

Fast siliciumdioxidaffald med undtagelse af affald, som bruges i støbeprocesser

 

 

 

B2020 — B2030

 

under B2040:

Delvis raffineret calciumsulfat fremstillet ved afsvovling af røggas (FGD)

Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201 ), hovedsageligt til bygning og slibning

Svovl i fast form

Natrium, kalium

calciumchlorid

Glasaffald indeholdende lithium-tantal og lithium-niobium

under B2040:

Affald af gipsplader, som stammer fra nedrivning af bygninger

Kalksten fra fremstillingen af calciumcyanamid (med pH under 9)

Carborundum (siliciumcarbid)

Nedbrudt beton

 

B2060 — B2070

 

 

 

 

 

B2080

 

B2090 — B2100

 

 

 

 

 

B2110

 

B2120

 

 

 

 

 

B2130

 

 

 

B3020 — B3035

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

under B3060:

Vinbærme

 

under B3060:

Alt andet affald

 

 

 

B3065 — B3120

 

B3130 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

 

 

GE020 — GG040

 

 

 

GN010 — GN030«

6)

Tabellen for Bahrain affattes således:

»Bahrain

a)

b)

c)

d)

B3011

Alt andet affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006«

 

 

7)

Tabellen for Bangladesh affattes således:

»Bangladesh

a)

b)

c)

d)

Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006, undtagen:

under B1010:

Affald og skrot, af jern og stål

Affald og skrot, af aluminium

Affald og skrot, af kobber

B2020

B3020

 

 

under B1010:

Affald og skrot, af jern og stål

Affald og skrot, af aluminium

Affald og skrot, af kobber

 

 

 

B2020

 

 

 

B3020«

8)

Tabellen for Belarus affattes således:

»Belarus

a)

b)

c)

d)

Enkelttyper af affald

 

 

B1010 — B1160

 

 

B1170 — B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 — B1240

 

 

 

 

B1250 — B2130

 

 

 

B3020 — B3035

 

under B3040:

Affald og skrot af hårdgummi (f.eks. ebonit)

under B3040:

Alt andet affald

 

 

 

 

B3050

 

 

under B3060:

Vinbærme

under B3060:

Alt andet affald

 

 

 

B3065 — B3070

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 — B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GG030

 

 

GG040

 

 

 

 

GN010 — GN030

 

Blandinger af affald

 

 

Blanding af B1010 og B1050

 

 

 

Blanding af B1010 og B1070

 

 

Blanding af B3040 og B3080

 

 

 

 

Blanding af B1010

 

 

 

Blanding af B2010

 

 

 

Blanding af B2030

 

 

 

Blanding af B3020

 

 

 

Blanding af B3030

 

 

Blanding af B3040

 

 

 

 

Blanding af B3050«

 

9)

Tabellen for Benin affattes således:

»Benin

a)

b)

c)

d)

 

Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006«

 

 

10)

Tabellen for Bosnien-Hercegovina affattes således:

»Bosnien-Hercegovina

a)

b)

c)

d)

Enkelttyper af affald

 

 

 

under B1010:

Affald og skrot af jern og stål

Skrot af kobber

Skrot af aluminium

Skrot af zink

Skrot af tin

 

 

 

under B1020:

Skrot af bly (undtagen blyakkumulatorer)

 

 

 

B1050

 

 

 

B1090

 

 

 

under B1100:

Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin

under B1120:

Overgangsmetaller undtagen katalysatoraffald (brugte katalysatorer, væsker, der har været brugt som katalysatorer, og andre katalysatorer), der er opført på liste A

Scandium

Vanadium

Mangan

Cobalt

Kobber

Yttrium

Niobium

Hafnium

Wolfram

Titan

Chrom

Jern

Nikkel

Zink

Zirkonium

Molybdæn

Tantal

Rhenium

 

 

 

B1130

 

 

 

B2020

 

 

 

B3020

 

 

 

B3050

 

 

 

B3065

 

 

 

B3140

 

 

 

GC020«

11)

Tabellen for Brasilien affattes således:

»Brasilien

a

b

c

d

Enkelttyper af affald

 

 

under B1010:

Ædelmetaller (guld, sølv og platingruppen, dog ikke kviksølv)

Skrot af jern og stål

Skrot af kobber

Skrot af aluminium

Skrot af tin

Skrot af titan

under B1010:

Skrot af nikkel

Skrot af zink

Skrot af wolfram

Skrot af molybdæn

Skrot af tantal

Skrot af magnesium

Skrot af cobalt

Skrot af bismut

Skrot af zirkonium

Skrot af mangan

Skrot af germanium

Skrot af vanadium

Skrot af hafnium, indium, niobium, rhenium og gallium

Skrot af thorium

Skrot af sjældne jordarter

Skrot af chrom

 

B1020

 

 

 

 

B1030

 

 

B1031 — B1040

 

B1031 — B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080 — B1090

 

B1080 — B1090

 

under B1100:

Slagge indeholdende zink:

Galvaniseringsslagge, top (> 90 % Zn)

Galvaniseringsslagge, bund (> 92 % Zn)

Zinkslagge fra trykstøbning (> 85 % Zn)

Zinkslagge fra varmgalvanisering (> 92 %)

Zinkslagge i øvrigt

Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning

Slagger fra forarbejdning af ædle metaller til yderligere raffinering

Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin

under B1100:

Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester)

Aluminiumslagge undtagen saltslagge

under B1100:

Slagge indeholdende zink:

Galvaniseringsslagge, top (> 90 % Zn)

Galvaniseringsslagge, bund (> 92 % Zn)

Zinkslagge fra trykstøbning (> 85 % Zn)

Zinkslagge fra varmgalvanisering (> 92 %)

Zinkslagge i øvrigt

Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning

Slagger fra forarbejdning af ædle metaller til yderligere raffinering

Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin

 

 

B1115

 

 

B1120

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160 — B1220

 

B1160 — B1220

 

 

B1230 — B2020

 

 

B2030

 

B2030

 

 

B2040 — B2130

 

 

 

B3020 — B3050

 

B3060 — B3070

 

 

 

 

 

B3080 — B3130

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

 

GB040 — GC020

 

GC030 — GC050

 

GC030 — GC050

 

 

GE020 — GF010

 

 

GG030 — GG040

 

GG030 — GG040

GN010 — GN030

 

 

 

Blandinger af affald

 

 

 

Blanding af B1010 og B1050

 

 

 

Blanding af B1010 og B1070

 

 

Blanding af B3040 og B3080

 

 

 

 

Blanding af B1010

 

 

Blanding af B2010

 

 

 

Blanding af B2030

 

 

 

Blanding af B3020

 

 

 

Blanding af B3030

 

 

 

Blanding af B3040

 

 

 

Blanding af B3050«

 

12)

Tabellen for Burkina Faso affattes således:

»Burkina Faso

a)

b)

c)

d)

Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006«

 

 

 

13)

Tabellen for Cambodja affattes således:

»Cambodja

a)

b)

c)

d)

Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006, undtagen B3011«

 

 

B3011

14)

Tabellen for Kap Verde affattes således:

»Kap Verde

a)

b)

c)

d)

Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006«

 

 

 

15)

Tabellen for Kina udgår.

16)

Tabellen for Kinesisk Taipei affattes således:

»Kinesisk Taipei

a)

b)

c)

d)

 

under B1010:

Ædelmetaller (guld, sølv og platingruppen, dog ikke kviksølv)

Skrot af molybdæn

Skrot af tantal

Skrot af cobalt

Skrot af bismut

Skrot af zirkonium

Skrot af mangan

Skrot af vanadium

Skrot af hafnium, indium, niobium, rhenium og gallium

Skrot af thorium

Skrot af sjældne jordarter

Skrot af chrom

 

under B1010:

Skrot af jern og stål

Skrot af kobber

Skrot af nikkel

Skrot af aluminium

Skrot af zink

Skrot af tin

Skrot af wolfram

Skrot af magnesium

Skrot af titan

Skrot af germanium

under B1020:

Skrot af cadmium

Skrot af bly (undtagen blyakkumulatorer)

Skrot af selen

under B1020:

Skrot af antimon

Skrot af beryllium

Skrot af tellur

 

 

 

B1030 — B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070 — B1090

 

 

 

under B1100:

Aluminiumslagge undtagen saltslagge

 

under B1100:

Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester)

Slagge indeholdende zink:

 

B1115

 

 

 

B1120

 

B1120

 

B1130 — B1150

 

 

B1160

 

 

 

 

B1170 — B1250

 

 

 

B2010 — B2030

 

 

 

under B2040:

Delvis raffineret calciumsulfat fremstillet ved afsvovling af røggas (FGD)

Affald af gipsplader, som stammer fra nedrivning af bygninger

Svovl i fast form

Kalksten fra fremstillingen af calciumcyanamid (med pH under 9)

Natrium-, kalium- og calciumchlorider

Carborundum (siliciumcarbid)

Nedbrudt beton

Glasaffald indeholdende lithium-tantal og lithium-niobium

 

under B2040:

Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201 ), hovedsageligt til bygning og slibning

 

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

B3011

 

under B3020:

Papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af mekanisk masse

Andre produkter, bl.a.

1.

lamineret pap

2.

usorteret skrot

 

under B3020:

Ubleget papir eller pap samt af bølgepapir eller bølgepap

Af andet papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af bleget kemisk masse, ikke farvet i massen

 

B3026 — B3035

 

 

 

B3040

 

B3040

 

 

 

B3050

 

B3060

 

 

B3065

 

 

 

 

B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

B3090 — B3100

 

 

 

 

B3110 — B3140

 

 

 

B4010

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

Blandinger af affald

 

Alle blandinger af affald, der er opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006«

 

 

17)

Tabellen for Colombia affattes således:

»Colombia

a)

b)

c)

d)

Enkelttyper af affald

 

 

B1010 — B1070

 

 

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

B1115 — B1150

 

 

 

 

B1160

 

 

B1170 — B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 — B1250

 

 

 

under B2010:

Alt andet affald

under B2010:

Glimmeraffald

 

 

B2020 — B2030

 

 

 

under B2040:

Alt andet affald

under B2040:

Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201 ), hovedsageligt til bygning og slibning

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

under B3030:

Affald af silke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale):

ikke kartet eller kæmmet

andet

Affald af uld samt af fine eller grove dyrehår, herunder garnaffald, men ikke opkradset tekstilmateriale:

kæmlinge af uld eller af fine dyrehår

andet affald af uld eller af fine dyrehår

affald af grove dyrehår

Affald af bomuld (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale):

garnaffald (herunder trådaffald)

opkradset tekstilmateriale

andet

Blår og affald af hør

Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af jute og andre bastfibre (undtagen hør, hamp og ramie)

Affald af kemofibre (herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale):

af syntetiske fibre

af regenereret fibre

Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer.

Brugte klude, affald og opslidte varer af sejlgarn, reb og tovværk, af tekstilmaterialer:

sorteret

andet

under B3030:

Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af hamp (Cannabis sativa L.)

Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af sisal og andre agavefibre

Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af kokos

Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af abaca (manilahamp eller Musa textilis Nee)

Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af ramie og andre vegetabilske fibre, som ikke er anført andetsteds

 

 

B3035 — B3040

 

 

 

under B3050:

Korkaffald; knust, granuleret eller pulveriseret kork

under B3050:

Savsmuld og træaffald, også agglomereret til briketter eller lignende former

 

 

under B3060:

Vinbærme

Andet affald fra fødevareindustrien med undtagelse af biprodukter, som opfylder nationale og internationale krav og standarder til konsum eller foder

under B3060:

Alt andet affald

 

 

 

B3065

 

 

under B3070:

Affald af menneskehår

Halmaffald

under B3070:

Deaktiveret svampemycelium fra fremstilling af penicillin til brug i foder

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 — B3100

 

 

B3110 — B3130

 

 

 

 

B3140 — B4010

 

 

B4020 — B4030

 

 

 

under GB040:

Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning

Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin

under GB040:

Slagger fra forarbejdning af ædle metaller til yderligere raffinering

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

 

 

GC020

 

 

GC030 — GF010

 

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

Blandinger af affald

 

 

 

Blanding af B1010 og B1050

 

 

 

Blanding af B1010 og B1070

 

 

 

Blanding af B1010

 

 

Alle andre blandinger af affald, der er opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006«

 

18)

Følgende tabel for Congo indsættes i alfabetisk orden:

»Congo

a)

b)

c)

d)

Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006«

 

 

 

19)

Tabellen for Costa Rica udgår.

20)

Tabellen for Cuba affattes således:

»Cuba

a)

b)

c)

d)

 

B3011

Alt andet affald som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1013/2006«

 

21)

Tabellen for Curaçao affattes således:

»Curaçao

a)

b)

c)

d)

Enkelttyper af affald

 

B1010 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

under B3030

Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer

Brugte klude, affald og opslidte varer af sejlgarn, reb og tovværk, af tekstilmaterialer

under B3030

Alt andet affald

 

 

B3035

 

 

 

 

B3040 — B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080 — B4030

 

 

 

GB040 — GF010

 

 

GG030 — GG040

 

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Blandinger af affald

 

Alle blandinger af affald, der er opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006«

 

 

22)

Tabellen for Ecuador affattes således:

»Ecuador

a)

b)

c)

d)

 

B3011

 

Alt andet affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006«

23)

Tabellen for Egypten affattes således:

»Egypten

a)

b)

c)

d)

Enkelttyper af affald

under B1010:

Affald, der indeholder hexavalente chromforbindelser

under B1010:

Skrot af jern og stål

Skrot af kobber

Skrot af aluminium

 

under B1010:

Alt andet affald

 

 

 

B1020

B1030 — B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080 — B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

 

B1190

 

 

 

 

 

 

B1210 — B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

under B2020:

Glasskår fra katodestrålerør og andet aktiveret glas

under B2020:

Alt andet affald

 

 

 

B2030

 

 

under B2040:

Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201 ), hovedsagelig til bygning og slibning

under B2040:

Alt andet affald

 

 

B2060 — B2080

 

 

 

B2090

 

 

 

 

B2100 — B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

 

 

B3011

 

 

 

B3020 — B3027

 

B3030 B3035

 

 

 

 

 

B3040

 

B3050 — B3070

 

 

 

 

 

B3080

B3090 — B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010

 

 

 

B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

GC010 — GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

 

GF010

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Blandinger af affald

Blanding af B1010 og B1050, hvis de indeholder hexavalente chromforbindelser

Blanding af B1010 og B1070, hvis de indeholder hexavalente chromforbindelser

Blanding af B1010, hvis det indeholder hexavalente chromforbindelser

Blanding af B1010 og B1050 undtagen dem, der indeholder hexavalente chromforbindelser

Blanding af B1010 og B1070 undtagen dem, der indeholder hexavalente chromforbindelser

Blanding af B1010, hvis det indeholder skrot af jern og stål, af kobber og af aluminium

 

Blanding af B1010, undtagen blandinger indeholdende hexavalente chromforbindelser, eller indeholdende skrot af jern og stål, af kobber eller af aluminium

Blanding af B2010

 

 

 

 

Blanding af B2030

 

 

 

Blanding af B3020

 

 

 

Blanding af B3030

 

 

 

 

 

Blanding af B3040

 

Blanding af B3050

 

Blanding af B3040 og B3080«

24)

Tabellen for El Salvador affattes således:

»El Salvador

a)

b)

c)

d)

 

B3011

 

Alt andet affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006«

25)

Tabellen for Georgien affattes således:

»Georgien

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010, B1020

B1030 — B1110

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120 — B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210 — B1250

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030

 

 

 

under B2040:

Alt andet affald

 

 

under B2040:

Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201 ), hovedsageligt til bygning og slibning

 

 

 

B2050

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

B3026 B3027

 

 

 

B3030 — B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

 

 

 

B3060

B3065 — B3140

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

Blandinger af affald

Blanding af B1010 og B1050

 

 

Blanding af B1010

Blanding af B1010 og B1070

 

 

 

Blanding af B2010

 

 

 

Blanding af B2030

 

 

 

 

 

 

Blanding af B3020

Blanding af B3030

 

 

 

Blanding af B3040 og B3080

 

 

 

Blanding af B3040

 

 

 

 

 

 

Blanding af B3050«

26)

Tabellen for Ghana affattes således:

»Ghana

a)

b)

c)

d)

 

B3011

 

Alt andet affald opført i bilag III og blandinger opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006«

27)

Følgende tabel for Haiti indsættes i alfabetisk orden:

»Haiti

a)

b)

c)

d)

 

B3011

Alt andet affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006«

 

28)

Tabellen for Hong Kong (Kina) affattes således:

»Hong Kong (Kina)

a)

b)

c)

d)

Enkelttyper af affald

 

B1010 — B1030

 

 

B1031

 

 

 

 

B1040 — B1050

 

 

B1060 — B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

 

B1115

 

 

under B1120:

Lanthanider (sjældne jordarters metaller):

Lanthan

Praseodym

Samarium

Gadolinium

Dysprosium

Erbium

Ytterbium

Cerium

Neodym

Europium

Terbium

Holmium

Thulium

Lutetium

under B1120:

Overgangsmetaller undtagen katalysatoraffald (brugte katalysatorer, væsker, der har været brugt som katalysatorer, og andre katalysatorer), der er opført på liste A:

Scandium

Vanadium

Mangan

Cobalt

Kobber

Yttrium

Niobium

Hafnium

Wolfram

Titan

Chrom

Jern

Nikkel

Zink

Zirkonium

Molybdæn

Tantal

Rhenium

 

 

B1140 — B1190

 

 

 

 

B1200, B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

B2010 — B2040

 

 

B2060 — B2080

 

 

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

 

 

B2110

 

 

B2120, B2130

 

 

 

 

B3020 — B3090

 

 

B3100, B3110

 

 

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

GC020

Affald fra printkort

GC020

undtagen affald fra printkort

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020 — GN030

 

 

Blandinger af affald

Blanding af B1010 og B1070

Blanding af B1010 og B1050

 

 

 

Blanding af B1010

 

 

 

Blanding af B2010

 

 

 

Blanding af B2030

 

 

 

Blanding af B3020 begrænset til ubleget papir eller pap samt af bølgepapir eller bølgepap, andet papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af bleget kemisk masse, ikke gennemfarvet, papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af mekanisk masse (f.eks. aviser, blade og lignende tryksager)

 

 

 

Blanding af B3030

 

 

 

Blanding af B3040

 

 

 

Blanding af B3040 og B3080

 

 

 

Blanding af B3050«

 

 

29)

Tabellen for Indien affattes således:

»Indien

a)

b)

c)

d)

 

 

 

under B1010:

Affald af metal og metallegeringer i metalform i ikkespredbar form:

Skrot af thorium

skrot af sjældne jordarter

under B1010:

Affald af metal og metallegeringer i metalform i ikkespredbar form:

Ædelmetaller (guld, sølv og platingruppen, dog ikke kviksølv)

Skrot af jern og stål

Skrot af kobber

Skrot af nikkel

Skrot af aluminium

Skrot af zink

Skrot af tin

Skrot af wolfram

Skrot af molybdæn

Skrot af tantal

Skrot af magnesium

Skrot af cobalt

Skrot af bismut

Skrot af titan

Skrot af zirkonium

Skrot af mangan

Skrot af germanium

Skrot af vanadium

Skrot af hafnium, indium, niobium, rhenium og gallium

Skrot af chrom

 

 

 

B1020

 

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

 

 

B1040

 

 

 

B1050:

Blandede ikke-jernmetaller, tung fraktion, som indeholder cadmium, antimon, bly & tellur

B1050:

Blandede ikke-jernmetaller, tung fraktion, som indeholder andre metaller end de anførte

 

 

 

B1060

 

 

 

B1070

 

 

 

B1080

 

 

 

B1090

 

 

 

under B1100:

Metalholdigt affald fra metalsmeltning og -raffinering:

Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester)

Slagge indeholdende zink:

Galvaniseringsslagge, top (> 90 % Zn)

Galvaniseringsslagge, bund (> 92 % Zn)

Zinkslagge fra trykstøbning (> 85 % Zn)

Zinkslagge fra varmgalvanisering (> 92 % Zn)

Zinkslagge i øvrigt

Aluminiumslagge undtagen saltslagge

B1115

 

 

 

 

 

 

B1120 — B1240

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010 — B2100

B2110 —B2130

 

 

 

B3020, B3026

 

 

 

 

 

 

B3027

 

 

 

under B3030:

Tekstilaffald. Nedenstående materialer, når de ikke er blandet med andet affald og opfylder bestemte specifikationer:

Affald af uld samt af fine eller grove dyrehår, herunder garnaffald, men ikke opkradset tekstilmateriale

kæmlinge af uld eller af fine dyrehår

andet affald af uld

eller af fine dyrehår

affald af grove dyrehår

Affald af bomuld (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale):

garnaffald (herunder trådaffald)

opkradset tekstilmateriale

andet

Blår og affald af hør

Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af hamp (Cannabis sativa L.)

Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af jute og andre bastfibre (undtagen hør, hamp og ramie)

Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af sisal og andre agavefibre

Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af kokos

Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af abaca (Manilahamp eller Musa textilis Nee)

Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af ramie og andre vegetabilske fibre, som ikke er anført andetsteds

Affald af kemofibre (herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

af syntetiske fibre

af regenereret fibre

Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer

Brugte klude, affald og opslidte varer af sejlgarn, reb og tovværk, af tekstilmaterialer:

sorteret

andet

 

 

 

B3035 — B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070 — B3130

 

 

 

B3140:

Affald fra pneumatiske dæk og andre dæk, undtagen dæk, der ikke fører til ressourcegenvinding, genanvendelse, regenerering, men ikke til direkte genbrug

B3140:

Dæk til luftfartøjer, der eksporteres til producenter af originalt udstyr til regummiering og genindførsel efter regummiering af luftfartsselskaber med henblik på vedligeholdelse af luftfartøjer, og som forbliver enten om bord eller i de respektive luftfartsselskabers depoter i de afspærrede toldbeskyttede områder

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040

Slagger fra forarbejdning af ædle metaller og kobber til yderligere raffinering

262030 262090

Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning

Slagger fra forarbejdning af ædle metaller til yderligere raffinering

Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin

 

 

 

GC010

Elektriske komponentsamlinger bestående udelukkende af metaller eller legeringer

 

 

 

GC020

Elektronisk skrot (f.eks. printkort, elektroniske komponenter, tråd osv.) og genvundne elektroniske komponenter, som egner sig til genvinding af basismetal og ædelt metal

 

 

 

GG040«

30)

Tabellen for Indonesien affattes således:

»Indonesien

a)

b)

c)

d)

Enkelttyper af affald

B1010

Skrot af thorium

 

 

Alt affald under B1010, undtagen:

Skrot af thorium

B1020

 

 

under B1020:

Skrot af antimon, af beryllium og af cadmium

B1030 — B1250

 

 

 

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3011

under B3020:

lamineret pap

 

 

B3020 undtagen lamineret pap

B3026, B3027

 

 

 

under B3030:

Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer

 

 

B3030 undtagen brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040

B3050 — B3070

 

 

 

 

 

 

B3080

B3090 — B3140

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

Blandinger af affald

Alt affald i denne kategori«

 

 

 

31)

Tabellen for Iran (Den Islamiske Republik Iran) affattes således:

»Iran (Den Islamiske Republik Iran)

a)

b)

c)

d)

 

B1010 — B1090

 

 

under B1100:[I

Følgende slagge indeholdende zink:

Zinkslagge fra varmgalvanisering (> 92 % Zn)

Zinkslagge i øvrigt

Aluminiumslagge undtagen saltslagge

Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning

Slagger fra forarbejdning af ædle metaller til yderligere raffinering

Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin

under B1100:

Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester)

Følgende slagge indeholdende zink:

Galvaniseringsslagge, top (> 90 % Zn)

Galvaniseringsslagge, bund (> 92 % Zn)

Zinkslagge fra trykstøbning (> 85 % Zn)

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120 —– B1150

 

 

B1160 —– B1210

 

 

 

 

B1220 —– B2010

 

 

B2020 —– B2130

 

 

 

 

B3020

 

 

B3030 —– B3040

 

 

 

under B3050:

Korkaffald: knust, granuleret eller pulveriseret kork

under B3050:

Savsmuld og træaffald, også agglomereret til briketter eller lignende former

 

 

B3060 —– B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 –— B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 —– B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 70 01

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010

 

 

 

GN020

 

 

 

GN030«

 

 

 

32)

Følgende tabel for Jamaica indsættes i alfabetisk orden:

»Jamaica

a)

b)

c)

d)

 

B3011

Alt andet affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006«

 

33)

Tabellen for Kasakhstan affattes således:

»Kasakhstan

a)

b)

c)

d)

Enkelttyper af affald

 

B1010 —– B1160

 

 

 

B1170 —– B1240

 

B1170 —– B1240

 

B1250 —– B 2130

 

 

 

B 3020 —– B 3035

 

 

 

under B3040

Affald og skrot af hårdgummi (f.eks. ebonit)

 

under B3040

Andet gummiaffald (undtagen affald, der er opført andetsteds)

 

B3050

 

 

 

B3060

Affald fra fødevareindustrien, når det ikke er smittebærende, undtagen vinbærme:

 

B3060

Kun vinbærme

 

B3065 —– B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

 

B3090 —– B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 —– B4030

 

 

 

GB040 — GG030

 

 

 

GG040

 

GG040

 

GN010 —– GN030

 

 

Blandinger af affald

 

Blanding af B1010 og B1050

 

 

 

Blanding af B1010 og B1070

 

 

 

Blanding af B3040 og B3080

 

Blanding af B3040 og B3080

 

Blanding af B1010

 

 

 

Blanding af B2010

 

 

 

Blanding af B2030

 

 

 

Blanding af B3020

 

 

 

Blanding af B3030

 

 

Blanding af B3040

 

 

 

 

Blanding af B3050«

 

 

34)

Følgende tabel for Kosovo indsættes i alfabetisk orden:

»Kosovo  (*)

a)

b)

c)

d)

 

Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006

 

Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006«

(*)  Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244/1999 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.«"

35)

Tabellen for Kuwait affattes således:

»Kuwait

a

b

c

d

 

 

 

B1010

Alt andet affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006«

 

 

 

36)

Tabellen for Kirgisistan affattes således:

»Kirgisistan

a)

b)

c)

d)

Enkelttyper af affald

under B1010:

Skrot af thorium

 

 

under B1010:

Alt andet affald

B1020 — B1115

 

 

 

under B1120:

Alle lanthanider (sjældne jordarters metaller)

 

 

under B1120:

Alle overgangsmetaller undtagen katalysatoraffald (brugte katalysatorer, væsker, der har været brugt som katalysatorer, og andre katalysatorer), der er opført på liste A

 

 

 

B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150

B1160 — B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

under B2030:

Keramisk baserede fibre, som ikke er anført andre steder på listen

 

 

under B2030:

Affald og skrot af sintrede keramiske metaller (cermets)

B2040 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

under B3030:

Blår og affald af hør

Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af hamp (Cannabis sativa L.)

 

 

under B3030:

Alt andet affald

B3035 — B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

under B3060:

Alt andet affald

 

 

under B3060:

Tørret og steriliseret vegetabilsk affald, rest- og biprodukter, også i form af pellets, af den art, der anvendes som dyrefoder, som ikke er anført andetsteds

 

 

 

B3065

B3070 — B4030

 

 

 

GB040 — GN030

 

 

 

Blandinger af affald

 

 

 

Alle blandinger af affald, der er opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006«

37)

Følgende tabel for Laos indsættes i alfabetisk orden:

»Laos

a)

b)

c)

d)

under B1010:

Skrot af thorium

B1010, undtagen skrot af thorium

 

 

 

B1020 — B1250

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

GC010, GC020

 

 

 

 

 

 

Alt andet affald opført i bilag III og alle blandinger af affald opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006«

38)

Tabellen for Libanon affattes således:

»Libanon

a)

b)

c)

d)

under B1010:

Skrot af chrom

under B1010:

Alt andet affald

 

B1010, undtagen

Skrot af chrom

B1020 — B1090

 

 

 

under B1100:

Zinkslagge i øvrigt

Aluminiumslagge undtagen saltslagge

under B1100:

Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester)

Slagge indeholdende zink

Galvaniseringsslagge, top (> 90 % Zn)

Galvaniseringsslagge, bund (> 92 % Zn)

Zinkslagge fra trykstøbning (> 85 % Zn)

Zinkslagge fra varmgalvanisering (> 92 % Zn)

Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning

Slagger fra forarbejdning af ædle metaller til yderligere raffinering

Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin

 

under B1100:

Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester)

Slagge indeholdende zink

Galvaniseringsslagge, top (> 90 % Zn)

Galvaniseringsslagge, bund (> 92 % Zn)

Zinkslagge fra trykstøbning (> 85 % Zn)

Zinkslagge fra varmgalvanisering (> 92 % Zn)

Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning

Slagger fra forarbejdning af ædle metaller til yderligere raffinering

Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin

 

B1115

 

B1115

B1120 — B1140

 

 

 

 

B1150 — B2030

 

B1150 — B2030

under B2040:

Alt andet affald

under B2040:

Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201 ), hovedsageligt til bygning og slibning

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

 

B3020 — B3130

 

B3020 — B3130

B3140

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

B4010 — B4030

 

GB040

 

GB040

 

GC010, GC020

 

GC010, GC020

GC030, GC050

 

 

 

 

GE020 — GN030

 

GE020 — GN030«

39)

Tabellen for Liberia affattes således:

»Liberia

a)

b)

c)

d)

Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006, undtagen

B1010

B1250

B3011

 

 

 

 

B1010 — B1250«

 

 

40)

Tabellen for Madagaskar affattes således:

»Madagaskar

a)

b)

c)

d)

 

Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006«

 

 

41)

Tabellen for Malaysia affattes således:

»Malaysia

a)

b)

c)

d)

Enkelttyper af affald

 

 

 

B1010, B1020

B1030

 

 

 

 

 

 

B1031

 

B1040 — B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

 

 

 

B1115

 

 

 

B1200 — B2030

B1120 — B1190

 

 

 

under B2040:

Affald af gipsplader, som stammer fra nedrivning af bygninger

Nedbrudt beton

Delvis raffineret calciumsulfat fremstillet ved afsvovling af røggas (FGD)

under B2040:

Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201 ), hovedsagelig til bygning og slibning

 

under B2040:

Svovl i fast form

Kalksten fra fremstillingen af calciumcyanamid (med pH under 9)

Natrium-, kalium- og calciumchlorider

Carborundum (siliciumcarbid)

Glasaffald indeholdende lithium-tantal og lithium-niobium

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3011 — B3027

under B3030:

Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af hamp (Cannabis sativa L.)

under B3030:

Affald af uld samt af fine eller grove dyrehår, herunder garnaffald, men ikke opkradset tekstilmateriale:

kæmlinge af uld eller af fine dyrehår

Andet affald af uld eller af fine dyrehår

Affald af grove dyrehår

 

under B3030:

Alt andet affald

 

 

 

B3035 — B3050

 

under B3060:

Tørret og steriliseret vegetabilsk affald, rest- og biprodukter, også i form af pellets, af den art, der anvendes som dyrefoder, som ikke er anført i andre positioner

Degras: restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks

Affald af ben og hornkerner, rå, affedtede, simpelt bearbejdede (men ikke tilskåret i form), behandlede med syre eller afgelatiniserede

Andet affald fra fødevareindustrien med undtagelse af biprodukter, som opfylder nationale og internationale krav og standarder til konsum eller foder

 

under B3060:

Vinbærme

Fiskeaffald

Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald

 

B3065

 

 

under B3070:

Deaktiveret svampemycelium fra fremstilling af penicillin til brug i foder

 

 

under B3070:

Affald af menneskehår

Halmaffald

 

 

 

B3080 — B3140

B4010 — B4030

 

 

 

GB040

 

 

 

 

GC010

 

 

GC020 — GC050

 

 

 

 

 

 

GE020 — GF010

GG040

 

 

 

GG030

 

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

Blandinger af affald

 

 

 

Alle blandinger af affald, der er opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006«

42)

Tabellen for Moldova (Republikken Moldova) affattes således:

»Moldova (Republikken Moldova)

a)

b)

c)

d)

Enkelttyper af affald

 

 

 

GE020

Alt andet affald som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1013/2006

 

 

 

Blandinger af affald

Alle blandinger af affald, der er opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006«

 

 

 

43)

Følgende oplysninger om Monaco indsættes i alfabetisk orden:

»Monaco

a)

b)

c)

d)

 

 

 

Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006«

44)

Tabellen for Montenegro affattes således:

»Montenegro

a)

b)

c)

d)

 

 

 

Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006«

45)

Tabellen for Marokko affattes således:

»Marokko

a)

b)

c)

d)

Enkelttyper af affald

 

under B1010:

Ædelmetaller (guld, sølv og platingruppen, dog ikke kviksølv)

 

under B1010:

Alt andet affald

 

B1020, B1030

 

 

 

B1240

 

 

 

B1250

 

B1250

 

B2010 — B2040

 

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

under B3030:

Alt andet affald

 

under B3030:

Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer

 

B3035 — B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

GE020 — GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

GN030

Blandinger af affald

 

Alle blandinger af affald, der er opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006«

 

 

46)

Følgende tabel for Myanmar/Burma indsættes i alfabetisk orden:

»Myanmar/Burma

a)

b)

c)

d)

 

 

 

Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006«

47)

Tabellen for Nepal affattes således:

«Nepal

a)

b)

c)

d)

Enkelttyper af affald

under B1010:

Skrot af zink

Skrot af magnesium

Skrot af bismut

Skrot af titan

Skrot af zirkonium

Skrot af mangan

Skrot af germanium

Skrot af vanadium

Skrot af hafnium, indium, niobium, rhenium og gallium

Skrot af thorium

Skrot af sjældne jordarter

under B1010:

Skrot af nikkel

Skrot af wolfram

Skrot af molybdæn

Skrot af tantal

Skrot af cobalt

Skrot af chrom

under B1010:

Ædelmetaller (guld, sølv og platingruppen, dog ikke kviksølv)

Skrot af jern og stål

Skrot af aluminium

Skrot af tin

under B1010:

Skrot af kobber

B1020 — B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210 — B2040

 

 

 

 

B2060

 

 

B2070 — B2130

 

 

 

under B3020:

Affald og skrot af papir eller pap af:

Andre produkter, bl.a.

1.

lamineret pap

2.

usorteret skrot

under B3020:

Affald og skrot af papir eller pap af:

Ubleget papir eller pap samt af bølgepapir eller bølgepap

Af andet papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af bleget kemisk masse, ikke farvet i massen

Papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af mekanisk masse (f.eks. aviser, blade og lignende tryksager)

 

 

B3030 — B4030

 

 

 

GB040 — GF010

 

 

 

 

GG030 — GG040

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Blandinger af affald

 

Blanding af B3020

 

 

Alle andre blandinger af affald, der er opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006«

 

 

 

48)

Følgende oplysninger om Nicaragua indsættes i alfabetisk orden:

»Nicaragua

a)

b)

c)

d)

 

B3011

Alt andet affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006«

 

49)

Tabellen for Niger affattes således:

»Niger

a)

b)

c)

d)

Enkelttyper af affald

under B1010:

Skrot af chrom

Skrot af zink

Skrot af kobber

under B1010:

Alt andet affald

 

 

B1020

 

 

 

 

B1030 — B1050

 

 

B1060 — B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

 

B1115 — B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150, B1160

 

 

B1170 — B1190

 

 

 

 

B1200, B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

B2010 — B2030

 

 

B2040

 

 

 

 

B2060 — B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

B3020

 

 

B3026

 

 

 

 

B3027 — B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010

 

 

 

 

B4020, B4030

 

 

GB040

 

 

 

 

GC010 — GC050

 

 

 

GE020 — GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

Blandinger af affald

Blanding af B1010 og B1050

Blanding af B1010 og B1070

Blanding af B1010

Alle andre blandinger af affald, der er opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006«

 

 

50)

Følgende oplysninger om Nigeria indsættes i alfabetisk orden:

»Nigeria

a)

b)

c)

d)

Enkelttyper af affald

 

B1010

 

 

B1020

Skrot af bly (undtagen blyakkumulatorer)

B1020

Alt andet affald

 

 

 

B1030 — B1100

 

 

B1115

 

 

 

B1120

 

 

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1170 — B1250

 

 

 

B2010 — B2040

B2130

 

 

B2060 — B2120

 

 

 

 

B3020

 

 

B3026

 

 

 

 

B3027 — B3050

 

 

B3060

 

 

 

B3065

 

 

 

B3070 — B3140

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010 — GC050

 

 

 

GE020 — GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Blandinger af affald

Alle blandinger af affald, der er opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006«

 

 

 

51)

Tabellen for Oman affattes således:

»Oman

a)

b)

c)

d)

Enkelttyper af affald

 

 

 

under B1010:

Skrot af jern og stål

Skrot af aluminium

 

 

 

under B2040:

Slagger fra kobberfremstilling

 

 

 

B3011

 

 

 

GG040

Alt andet affald som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 1013/2006«

 

 

 

52)

Tabellen for Pakistan affattes således:

»Pakistan

a)

b)

c)

d)

Enkelttyper af affald

 

 

B1010 — B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

 

B1115

 

 

B1120 — B2130

 

 

B3011

 

 

 

 

B3020 — B3035

 

 

 

 

B3040

 

 

B3050

 

under B3060:

Vinbærme

Degras: restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks

Affald af ben og hornkerner, rå, affedtede, simpelt bearbejdede (men ikke tilskåret i form), behandlede med syre eller afgelatiniserede

Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald

 

under B3060:

Tørret og steriliseret vegetabilsk affald, rest- og biprodukter, også i form af pellets, af den art, der anvendes som dyrefoder, som ikke er anført andetsteds

under B3060:

Fiskeaffald

Andet affald fra fødevareindustrien med undtagelse af biprodukter, som opfylder nationale og internationale krav og standarder til konsum eller foder

B3065

 

 

 

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 — B3130

 

 

 

 

B3140