28.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 188/18


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/848

af 27. maj 2021

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 af 18. januar 2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien og om ophævelse af forordning (EU) nr. 442/2011 (1), særlig artikel 32,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. januar 2012 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 36/2012.

(2)

På grundlag af en evaluering af foranstaltningerne i forordning (EU) nr. 36/2012 bør oplysningerne for 25 fysiske personer og tre enheder på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 ajourføres.

(3)

Punkterne for fem afdøde personer bør udgå af listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012.

(4)

Bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2021.

På Rådets vegne

P. SIZA VIEIRA

Formand


(1)  EUT L 16 af 19.1.2012, s. 1.


BILAG

I bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 foretages følgende ændringer:

1)

I afsnit A (Personer) udgår følgende punkter:

115.

General Ali Habib MAHMOUD

153.

Waleed AL MO'ALLEM

180.

Ahmad AL-QADRI

274.

Nader QALEI

281.

Mohammad Maen Zein Jazba AL-ABIDIN

2)

I afsnit A (Personer) erstatter følgende oplysninger de tilsvarende oplysninger i listen:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

»14.

Brigadegeneral Mohammed BILAL

(alias oberstløjtnant Muhammad Bilal)

Køn: mand

Som højtstående medarbejder i Syriens flyvevåbens efterretningstjeneste støtter han det syriske regime og er ansvarlig for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen. Desuden er han tilknyttet Scientific Studies Research Centre (SSRC), der er opført på listen.

21.10.2014

22.

Ihab MAKHLOUF

(alias Ehab, Iehab)

(ايهاب مخلوف)

Fødselsdato: 21.1.1973

Fødested: Damaskus, Syrien

Pasnr.: N002848852

Køn: mand

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien. Han har forretningsinteresser i flere syriske virksomheder og enheder, herunder Ramak Construction Co og Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).

Han er et indflydelsesrigt medlem af Makhlouffamilien og tæt forbundet med Assadfamilien, fætter til præsident Bashar al-Assad. I 2020 overtog Ehab Makhlouf Rami Makhloufs forretningsaktiviteter, og den syriske regering tildelte ham kontrakterne på at drive og forvalte de toldfri markeder i hele landet.

23.5.2011

48.

Samir HASSAN

((سمير حسن

Køn: mand

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien med interesser og/eller aktiviteter i en lang række sektorer i den syriske økonomi. Han har interesser og/eller betydelig indflydelse i Amir Group og Cham Holding, to konglomerater med interesser i fast ejendom samt turisme-, transport- og finanssektoren. Formand for det syrisk-russiske erhvervsråd.

Samir Hassan støtter det syriske regimes krigsindsats med kontante bidrag.

Samir Hassan er forbundet med personer, der nyder gavn af eller støtter regimet. Han er navnlig tilknyttet Rami Makhlouf og Issam Anbouba, som er udpeget af Rådet og nyder gavn af det syriske regime.

27.9.2014

61.

George CHAOUI

((جورج شاوي

Køn: mand

Medlem af Syriens elektroniske hær (de væbnede styrkers efterretningstjeneste). Involveret i nedkæmpelsen af og opfordring til vold mod civilbefolkningen på hele Syriens område.

14.11.2011

78.

Ali BARAKAT

(alias Barakat Ali Barakat)

( علي بركات; بركات علي بركات)

Køn: mand

Militær embedsmand involveret i volden i Homs. Gør for tiden tjeneste i republikanergardens 30. mobile infanteridivision.

1.12.2011

96.

Brigadegeneral Jamal YUNES

(alias Younes)

((جمال يونس

Stilling: Øverstbefalende for 555. regiment

Køn: mand

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i Mo'adimiyeh.

Chef for det militære sikkerhedsudvalg i Hama i 2018.

23.1.2012

114.

Emad Abdul-Ghani SABOUNI

(alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

((عماد عبدالغني صابوني

Fødselsdato: 1964

Fødested: Damaskus, Syrien

Køn: mand

Tidligere minister for telekommunikation og teknologi frem til mindst april 2014. Som tidligere minister i regeringen medansvarlig for det syriske regimes voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen. Udnævnt i juli 2016 til chef for agenturet for planlægning og internationalt samarbejde (PICC). PICC er et statsligt organ, der er tilknyttet premierministerens kontor og navnlig udarbejder femårsplaner, der udstikker generelle retningslinjer for regeringens økonomiske politik og udviklingspolitik.

27.2.2012

117.

Adnan Hassan MAHMOUD

((عدنان حسن محمود

Fødselsdato: 1966

Fødested: Tartus, Syrien

Køn: mand

Syriens tidligere ambassadør i Iran indtil 2020. Tidligere informationsminister, bestred posten efter maj 2011. Som tidligere minister i regeringen medansvarlig for det syriske regimes voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

23.9.2011

132.

Brigadegeneral Abdul-Salam Fajr MAHMOUD

((عبدالسلام فجر محمود

Fødselsdato: 1959

Køn: mand

Chef for den sydlige regions sikkerhedsudvalg siden december 2020. Tidligere direktør for det syriske luftvåbens efterretningstjenestes afdeling i Bab Touma (Damaskus). Tidligere chef for efterforskningsafdelingen i luftvåbnets efterretningstjeneste i Mezze lufthavn. Ansvarlig for tortur af varetægtsfængslede modstandere. Genstand for en international arrestordre for »medvirken til torturhandlinger«, »medvirken til forbrydelser mod menneskeheden« og »medvirken til krigsforbrydelser«.

24.7.2012

134.

Oberst Qusay Ibrahim MIHOUB

(قصي إبراهيم ميهوب )

Fødselsdato: 1961

Fødested: Derghamo, Jableh, Latakia, Syrien

Køn: mand

Højtstående officer i det syriske luftvåbens efterretningstjeneste. Tidligere direktør for luftvåbnets efterretningstjenestes afdeling i Deraa (udsendt fra Damaskus til Deraa, da demonstrationerne begyndte i denne by). Ansvarlig for tortur af varetægtsfængslede modstandere af regimet samt voldelig undertrykkelse af fredelige protester i den sydlige region.

24.7.2012

137.

Brigadegeneral Ibrahim MA'ALA

(alias Maala, Maale, Ma'la)

( معلى,;معلا ; (ابراهيم )

Køn: mand

Chef for afdeling 285 (Damaskus) i direktoratet for almindelige efterretninger (afløste brigadegeneral Hussam Fendi i slutningen af 2011). Ansvarlig for tortur af varetægtsfængslede modstandere.

24.7.2012

139.

Generalmajor Hussam LUQA

(alias Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka)

(حسام لوقا)

Fødselsdato: 1964

Fødested: Damaskus, Syrien

Køn: mand

Tidligere chef for den sydlige regions sikkerhedsudvalg fra 2018 til 2020. Tidligere chef for direktoratet for generel sikkerhed. Generalmajor. Fra april 2012 til 2.12.2018 chef for Homsafdelingen i direktoratet for politisk sikkerhed (efterfulgte brigadegeneral Nasr al-Ali). Siden 3.12.2018 chef for direktoratet for politisk sikkerhed. Ansvarlig for tortur af varetægtsfængslede modstandere.

24.7.2012

140.

Brigadegeneral Taha TAHA

(طه طه)

Køn: mand

Viceassistent for chefen for divisionen for politisk sikkerhed. Tidligere ansvarlig for direktoratet for politisk sikkerheds lokaliteter for afdelingen i Latakia. Ansvarlig for tortur af varetægtsfængslede modstandere.

24.7.2012

144.

Generalmajor Ahmed AL-JARROUCHEH (alias Ahmad, al-Jarousha, al-Jarousheh, al-Jaroucha, al-Jarouchah, al-Jaroucheh)

(احمد الجروشة)

Fødselsdato: 1957

Køn: mand

Tidligere chef for den generelle efterretningstjenestes udenrigsafdeling (afdeling 279). Som sådan ansvarlig for den generelle efterretningstjenestes aktiviteter på syriske ambassader.

24.7.2012

146.

General Ghassan Jaoudat ISMAIL

(alias Ismael)

(غسان جودت اسماعيل)

Fødselsdato: 1960

Fødested: Junaynat Ruslan — Darkoush, Tartousregionen, Syrien

Køn: mand

Chef for det syriske luftvåbens efterretningstjeneste siden 2019. Tidligere vicedirektør for luftvåbnets efterretningstjeneste og tidligere ansvarlig for luftvåbnets efterretningstjenestes afdeling for missioner, som i samarbejde med afdelingen for specialoperationer leder luftvåbnets efterretningstjenestes elitetropper, der spiller en vigtig rolle i regiments undertrykkelse. Ghassan Jaoudat Ismail tilhører derfor den øverste ledelse i militæret, som er direkte ansvarlig for regimets voldelige undertrykkelse af dets modstandere og civiles forsvinden.

24.7.2012

147.

Generalmajor Amer AL-ACHI

(alias Amer Ibrahim al-Achi, Amis al Ashi, Ammar Aachi, Amer Ashi)

(عامر ابراهيم العشي)

Køn: mand

Tidligere guvernør for Sweidaprovinsen, udnævnt af præsident Bashar al-Assad i juli 2016. Tidligere chef for efterretningsafdelingen i det syriske luftvåbens efterretningstjeneste (2012-2016). Amer al-Achi er i kraft af sine opgaver inden for luftvåbnets efterretningstjeneste involveret i undertrykkelsen af den syriske opposition.

24.7.2012

156.

Hala Mohammad

(alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL NASSER

(هاله محمد الناصر)

Fødselsdato: 1964

Fødested: Raqqa, Syrien

Køn: kvinde

Tidligere turismeminister. Som tidligere minister i regeringen medansvarlig for det syriske regimes voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

172.

Ali HADAR (alias HAIDAR)

Fødselsdato: 1962

Køn: mand

Leder af agenturet for national forsoning og tidligere viceminister for national forsoning. Formand for intifadafløjen i Syriens socialnationalistiske parti. Som tidligere minister i regeringen medansvarlig for det syriske regimes voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

16.10.2012

204.

Emad HAMSHO

(alias Imad Hmisho, Hamchu, Hamcho, Hamisho, Hmeisho, Hemasho, حميشو)

(حمشو عماد)

Adresse: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damaskus, Syrien

Køn: mand

Har en ledende stilling i Hamsho Trading. Han støtter det syriske regime i kraft af sin ledende stilling i Hamsho Trading, et datterselskab af Hamsho International, der er opført på listen af Rådet. Han er også tilknyttet Hamsho International, en enhed, der er opført på listen. Han er også næstformand for det syriske Council of Iron and Steel sammen med forretningsmænd som f.eks. Ayman Jaber, der er tæt knyttet til det syriske regime, og som er opført på listen. Han er også tilknyttet præsident Bashar al-Assad.

7.3.2015

241.

Salam Mohammad AL-SAFFAF

Fødselsdato: 1979

Køn: kvinde

Minister for administrativ udvikling. Udnævnt i marts 2017.

30.5.2017

265.

Mohamad Amer MARDINI

(alias Mohammad Amer Mardini, Mohamed Amer MARDINI, Mohamad Amer AL-MARDINI, Mohamed Amer AL-MARDINI, Mohammad Amer AL-MARDINI)

Fødselsdato: 1959

Fødested: Damaskus, Syrien

Køn: mand

Tidligere minister for videregående uddannelse, bestred posten efter maj 2011 (udnævnt 27.8.2014). Som tidligere minister i regeringen medansvarlig for det syriske regimes voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen.

21.10.2014

268.

Ghassan Ahmed GHANNAM

(alias generalmajor Ghassan Ghannan, brigadegeneral Ghassan Ahmad Ghanem)

Rang: generalmajor

Stilling: Øverstbefalende for 155. missilbrigade

Køn: mand

Medlem af Syriens væbnede styrker med rang af oberst eller en tilsvarende eller højere rang, i tjeneste efter maj 2011. Generalmajor og øverstbefalende for 155. missilbrigade. Tilknytning til Maher al-Assad gennem sin rolle i 155. missilbrigade. Som øverstbefalende for 155. missilbrigade støtter han det syriske regime, og han er ansvarlig for voldelig undertrykkelse af civilbefolkningen. Ansvarlig for affyring af scudmissiler mod forskellige civile mål mellem januar og marts 2013.

21.10.2014

285.

Samer FOZ

(alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)

(سامر فوز)

Fødselsdato: 20. maj 1973

Fødested: Homs, Syrien/Latakia, Syrien

Nationaliteter: syrisk, tyrkisk

Tyrkisk pasnr.: U 09471711 (udstedelsessted: Tyrkiet, udløbsdato: 21.7.2024)

Syrisk nationalt nr.: 06010274705

Adresse: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater

Stilling: administrerende direktør for Aman Group

Køn: mand

Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien, med interesser og aktiviteter i flere sektorer i den syriske økonomi, herunder et regimestøttet joint venture, der deltager i opførelsen af Marota City, et luksuskompleks til beboelse og erhverv. Samer Foz yder finansiel og anden støtte til det syriske regime, herunder finansiering af Military Security Shield Forces i Syrien og mæglervirksomhed i forbindelse med kornaftaler. Han drager også økonomisk fordel af adgang til forretningsmuligheder gennem handel med hvede og genopbygningsprojekter som følge af sine forbindelser til regimet.

21.1.2019

 

 

Andre oplysninger:

direktør for Aman Group. Datterselskaber: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group er partneren fra den private sektor i Joint Venture Aman Damascus JSC med Damascus Cham Holding, hvori Foz er enkeltaktionær. Emmar Industries er et joint venture mellem Aman Group og Hamisho Group, hvori Foz har aktiemajoriteten og er formand.

 

 

291.

Amer FOZ

(alias Amer Zuhair Fawz)

(عامر فوز)

Fødselsdato: 11.3.1976

Nationalitet: syrisk, Saint Kitts og Nevis

Nationalt nr.: 06010274747

Pasnr.: 002-14-L169340

UAE-opholdskort: 784-1976-7135283-5

Førende forretningsmand med personlige og familiemæssige forretningsinteresser og -aktiviteter i mange sektorer i den syriske økonomi. Han drager økonomisk fordel af adgangen til kommercielle muligheder og støtter det syriske regime. Mellem 2012 og 2019 har han desuden været generaldirektør for ASM International Trading LLC.

Han er tillige tilknyttet sin bror Samer Foz, som Rådet har opført på listen i januar 2019 som en førende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien, og for at støtte eller drage fordel af regimet. Sammen med sin bror gennemfører han en række kommercielle projekter, særligt i området Adra al-Ummaliyya (forstæder til Damaskus). Disse projekter omfatter en fabrik, der fremstiller kabler og kabeltilbehør, og et projekt, der producerer elektricitet ved hjælp af solenergi. De deltog også i forskellige aktiviteter med ISIL (Da'esh) på vegne af Assadregimet, herunder levering af våben og ammunition i bytte for hvede og olie.

17.2.2020

 

 

Stilling: Stifter af District 6 Company Stiftende partner i Easy life Company

Slægtninge/forretningsforbindelser/enheder eller partnere/tilknytning: Samer Foz, næstformand i Asas Steel Company, Aman Holding

Køn: mand

 

 

295.

Adel Anwar AL-OLABI

(alias Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi)

(عادل أنور العلبي)

Fødselsdato: 1976

Nationalitet: syrisk

Stilling: formand for Damascus Cham Holding Company (DCHC), guvernør for Damaskus

Køn: mand

Førende forretningsmand, der drager fordel af og støtter det syriske regime. Formand for Damascus Cham Holding Company (DCHC), Damaskus-provinsens investeringsafdeling, der forvalter Damaskus-provinsens ejendomme og gennemfører Marota City-projektet.

Adel Anwar al-Olabi er også guvernør for Damaskus og blev udpeget af præsident Bashar al-Assad i november 2018. Som guvernør for Damaskus og formand for DCHC er han ansvarlig for bestræbelserne for at gennemføre regimets politik for udvikling af eksproprierede landområder i Damaskus (herunder dekret nr. 66 og lov nr. 10), navnlig gennem Marota City-projektet.

17.2.2020«

3)

I afsnit B (Enheder) erstatter følgende oplysninger de tilsvarende oplysninger i listen:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

»1.

Bena Properties

Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syrien, P.O.Box 9525

Kontrolleres af Rami Makhlouf. Syriens største ejendomsselskab og ejendoms- og investeringsdelen af Cham Holding, finansierer det syriske regime.

23.6.2011

77.

Al Qatarji Company

(alias Qatarji International Group, Al-Sham og Al-Darwish Company, Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group)

(مجموعة/شركة قاطرجي)

Type enhed: privat virksomhed

Erhvervssektor: import/eksport, lastbilvirksomhed, forsyning af olie og råvarer

Direktørens/ledelsens navn: Hussam al-Qatarji, administrerende direktør (opført på listen af Rådet)

Fremtrædende virksomhed, der er aktiv i en lang række sektorer i den syriske økonomi. Al Qatarji Company — hvis bestyrelse ledes af Hussam al-Qatirji, der er opført på listen og medlem af Syriens Folkeforsamling — støtter og drager fordel af det syriske regime ved at fremme handel med brændstof, våben og ammunition mellem regimet og forskellige aktører, herunder ISIL (Da'esh) under påskud af import og eksport af fødevarer, støtte militser, der kæmper på regimets side, og udnytte sine forbindelser til regimet til at udvide sine kommercielle aktiviteter.

17.2.2020

 

 

Reel ejer: Hussam al-Qatarji (opført på listen af Rådet)

Registreret adresse: Mazzah, Damaskus, Syrien

Slægtninge/forretningsforbindelser/enheder eller partnere/tilknytning: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC

 

 

78.

Damascus Cham Holding Company

(alias Damascus Cham Private Joint Stock Company)

(القابضة الشام دمشق)

Type enhed: offentligt ejet selskab i henhold til privatretten

Erhvervssektor: fast ejendom

Direktørens/ledelsens navn: Adel Anwar al-Olabi, formand i bestyrelsen og guvernør for Damaskus (opført på listen af Rådet)

Reel ejer: Damaskus-provinsen

Damascus Cham Holding Company blev oprettet af regimet som Damaskus-provinsens investeringsafdeling til at forvalte Damaskus-provinsens ejendomme og gennemføre Marota City-projektet, et luksuriøst ejendomsprojekt baseret på eksproprierede landområder i henhold til navnlig dekret nr. 66 og lov nr. 10.

Ved at forvalte gennemførelsen af Marota City støtter Damascus Cham Holding (hvis formand er guvernøren for Damaskus) det syriske regime og drager fordel heraf og giver fordele for forretningsfolk med tætte forbindelser til regimet, som har indgået lukrative aftaler med denne enhed gennem offentlig-private partnerskaber.

17.2.2020«

 

 

Slægtninge/forretningsforbindelser/enheder eller partnere/tilknytning: Rami Makhlouf (opført på listen af Rådet), Samer Foz (opført på listen af Rådet), Mazen Tarazi (opført på listen af Rådet), Talas Group, ejet af forretningsmand Anas Talas (opført på listen af Rådet)

Khaled al-Zubaidi (opført på listen af Rådet), Nader Qalei (opført på listen af Rådet)