29.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 146/1


RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/703

af 26. april 2021

om ændring af forordning (EU) 2021/91 og (EU) 2021/92, for så vidt angår visse fiskerimuligheder for 2021 i EU-farvande og andre farvande

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EU) 2021/91 (1) fastsætter EU-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for årene 2021 og 2022. Rådets forordning (EU) 2021/92 (2) fastsætter for 2021 fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende i EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande.

(2)

Handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side (3) (»handels- og samarbejdsaftalen«) finder midlertidig anvendelse fra den 1. januar 2021.

(3)

Fiskerimulighederne i forordning (EU) 2021/91 og (EU) 2021/92 for bestande, der deles med visse tredjelande, er foreløbige og er kvantitativt begrænset til en tremåneders forlængelse baseret på Rådets forordning (EU) 2020/123 (4) og (EU) 2018/2025 (5). I et meget begrænset antal tilfælde blev der anvendt en anden metode for bestande, der hovedsagelig fiskes i begyndelsen af året, eller hvor der på grundlag af videnskabelig rådgivning krævedes omfattende reduktioner af fiskerimulighederne.

(4)

I overensstemmelse med handels- og samarbejdsaftalens artikel 499, stk. 2, har de foreløbige samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) til formål at sikre fortsat bæredygtigt fiskeri i Unionen, indtil konsultationerne mellem Unionen og Det Forenede Kongerige i henhold til nævnte aftales artikel 498 er afsluttet og gennemført i Unionens retsorden. De blev fastsat på niveauer, der er i overensstemmelse med, hvad der er tilladt i henhold til nævnte aftales artikel 499.

(5)

Konsultationerne mellem Unionen og Det Forenede Kongerige er endnu ikke afsluttet. Derfor er det nødvendigt at ændre forordning (EU) 2021/91 og (EU) 2021/92 for at forlænge foreløbige ensidige EU-TAC'er for at skabe retssikkerhed for Unionens operatører og for at sikre fortsat bæredygtigt fiskeri, indtil disse konsultationer er afsluttet i overensstemmelse med Unionens retlige ramme og handels- og samarbejdsaftalen.

(6)

Denne tilgang er baseret på artikel 499, stk. 2, i handels- og samarbejdsaftalen, hvori det fastsættes, at hvis der fortsat ikke er opnået enighed om en TAC for en bestand, der er opført i bilag 35 til nævnte aftale eller i tabel A og B i bilag 36 til nævnte aftale, skal hver part fastsætte en foreløbig TAC svarende til det niveau, der anbefales af Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), og som anvendes fra den 1. januar. I henhold til handels- og samarbejdsaftalens artikel 499, stk. 3-5, fastsættes TAC'erne for særlige bestande uanset nævnte artikels stk. 2 efter de retningslinjer, som Specialudvalget vedrørende Fiskeri vedtager senest den 1. juli 2021.

(7)

Generelt bør de midlertidige fiskerimuligheder for Unionen derfor baseres på ICES-rådgivningen for 2021 og, for dybhavsbestande, også for 2022, når den foreligger. De bør svare til den EU-andel, der er opnået enighed om i henhold til handels- og samarbejdsaftalen.

(8)

Generelt bør de foreløbige TAC'er forlænges indtil den 31. juli 2021 og bør svare til et forhold på syv tolvtedele eller 58,3 % af det årlige fangstniveau, som ICES anbefaler for 2021 og, for dybhavsbestande, også for 2022. I visse tilfælde bør de svare til dette forhold i Unionens holdning i de igangværende konsultationer med Det Forenede Kongerige som defineret i Rådets afgørelse af 5. marts 2021 om den holdning, der skal indtages på Unionens vegne under konsultationerne med Det Forenede Kongerige, og som yderligere præciseret i overensstemmelse med nævnte afgørelse.

(9)

Dette niveau anses i princippet for at være tilstrækkeligt for EU-fiskerfartøjerne i hvert fald indtil den 31. juli 2021, dvs. en måned efter den dato, hvor der skal være opnået enighed med Det Forenede Kongerige om retningslinjerne for særlige bestande.

(10)

For et begrænset antal bestande bør de foreløbige TAC'er svare til en højere forholdssats af den anbefalede årlige fangstmængde for at tage hensyn til, at fiskeriet efter de pågældende bestande er sæsonbestemt.

(11)

Med forbehold af og under hensyntagen til at der ikke foreligger retningslinjer for særlige bestande, er TAC'erne for disse bestande i overensstemmelse med handels- og samarbejdsaftalens artikel 499.

(12)

Unionen på den ene side og Naalakkersuisut og Danmarks regering på den anden side forventes at indgå en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri, da den tidligere aftale udløb den 31. december 2020. Rådet bør derfor fastsætte fiskerimuligheder som følge af nævnte aftale, idet der tages hensyn til udveksling af fiskerimuligheder med tredjelande. Disse fiskerimuligheder bør have virkning fra datoen for nævnte aftales midlertidige anvendelse.

(13)

Medlemsstaterne bør benytte sig af enhver gældende områdebaseret, artsbaseret og årsbaseret fleksibilitet på en måde, der sikrer, at det samlede niveau for Unionens fangster i 2021 ikke overstiger Unionens andel af det maksimale TAC-niveau, som Unionen må fastsætte i henhold til handels- og samarbejdsaftalen.

(14)

Under hensyntagen til det anvendte forhold, kvoteudnyttelsen, betingelserne for anvendelsen af fleksibiliteter samt andre betingelser, der er fastsat i gældende EU-lovgivning i overensstemmelse med handels- og samarbejdsaftalens artikel 499, stk. 7, overholder de foreløbige TAC'er de EU-andele, der er opnået enighed om i henhold til nævnte aftale, som fastsat i bilag 35 og 36 til nævnte aftale.

(15)

De foreløbige TAC'er er også i overensstemmelse med Unionens gældende retlige ramme, navnlig artikel 4, artikel 5, stk. 3, og artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/472 (6) og artikel 4, artikel 5, stk. 3, og artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/973 (7). De er baseret på det niveau, der anbefales af ICES, samtidig med at der tages hensyn til den særlige situation for bestande, der fanges i blandet fiskeri, som kan blive berørt af »choke«-situationer, idet der henvises til ICES-rådgivning om blandet fiskeri og uundgåelige bifangster.

(16)

ICES har for visse bestande forelagt videnskabelig rådgivning om nulfangst. Hvis TAC'er for disse bestande fastsættes på det niveau, der er angivet i den videnskabelige rådgivning, vil forpligtelsen til at lande alle fangster, herunder bifangster af de pågældende bestande, i blandet fiskeri være til hinder for fiskeriet, og de vil være såkaldte »choke species«. For at finde den rette balance mellem et fortsat fiskeri i betragtning af de potentielt alvorlige socioøkonomiske konsekvenser af en afbrydelse og behovet for at opnå en god biologisk status for de pågældende bestande bør der under hensyntagen til de vanskeligheder, der er forbundet med at befiske alle bestande i et blandet fiskeri på maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY)-niveau på samme tid, fastsættes specifikke bifangst-TAC'er for disse bestande. Disse TAC'er bør fastsættes på et niveau, der reducerer fiskeridødeligheden for disse bestande, og som giver incitament til at forbedre selektiviteten og undgå fangster af de pågældende bestande. For at reducere fangsterne af bestande, som der er fastsat bifangst-TAC'er for, bør fiskerimulighederne for fiskeri, hvori fisk fra disse bestande fanges, fastsættes på et niveau, som bidrager til, at sårbare bestandes biomasse genoprettes til bæredygtige niveauer.

(17)

Disse fiskerimuligheder bør under ingen omstændigheder foregribe fastsættelsen af fiskerimuligheder i overensstemmelse med resultatet af konsultationerne med Det Forenede Kongerige, retningslinjerne vedrørende særlige bestande, der skal aftales med Det Forenede Kongerige i henhold til handels- og samarbejdsaftalens artikel 499, stk. 5, og Unionens retlige ramme.

(18)

Ifølge videnskabelig rådgivning har gydebiomassen af havbars (Dicentrarchus labrax) i Det Keltiske Hav, Den Engelske Kanal, Det Irske Hav og den sydlige del af Nordsøen (ICES-afsnit 4b, 4c, 7a og 7d-7h) været i tilbagegang siden 2009 og ligger nu under MSY Btrigger og lige over Blim. Fiskeridødeligheden er faldet takket være de foranstaltninger, som Unionen har truffet, og ligger nu under FMSY. Rekrutteringen er imidlertid lav og har været svingende uden nogen bestemt tendens siden 2008. Fangstbegrænsningerne bør derfor videreføres, samtidig med at det sikres, at målet for fiskeridødeligheden for denne bestand er i overensstemmelse med MSY.

(19)

I forordning (EU) 2021/92 blev TAC'en for tobisarter i ICES-afsnit 2a og 3a og i ICES-underområde 4 fastsat til nul, idet man afventede den relevante videnskabelige rådgivning fra ICES, som forelå den 25. februar 2021. Fiskeriet efter tobis, der er en art med kort livscyklus, påbegyndes den 1. april umiddelbart efter forelæggelsen af den videnskabelige rådgivning.

(20)

Fangstbegrænsningerne for tobisarter i ICES-afsnit 2a og 3a og i ICES-underområde 4 bør ændres i overensstemmelse med den seneste videnskabelige rådgivning fra ICES.

(21)

I forordning (EU) 2021/92 fastsættes der foreløbige fiskerimuligheder for første kvartal af 2021. Derudover indføres der ved nævnte forordnings artikel 14 et forbud i perioden 1. januar-31. marts 2021 for fiskerfartøjer, der fisker efter tobisarter med visse redskaber i ICES-afsnit 2a og 3a og i ICES-underområde 4. Da der i nærværende forordning fastsættes fiskerimuligheder for hele fangståret, bør dette forbud også omfatte perioden 1. august-31. december 2021, som det var tilfældet i 2020.

(22)

Unionen har i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i aftalerne om fiskeriforbindelserne med Norge og i overensstemmelse med handels- og samarbejdsaftalen, holdt trilaterale konsultationer med Det Forenede Kongerige og Norge og bilaterale konsultationer med Norge om fiskerirettigheder til bestandene. Fiskerimulighederne for torsk i Nordsøen bør fastsættes for at sikre lige vilkår for EU-operatører og for at sikre genopretning af denne bestand. Efter proceduren i partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union på den ene side og Naalakkersuisut og den danske regering på den anden side samt gennemførelsesprotokollen hertil har Den Blandede Komité fastsat niveauet for Unionens fiskerimuligheder i grønlandske farvande i 2021. Det er derfor nødvendigt at indarbejde disse fiskerimuligheder i denne forordning.

(23)

Unionen og Det Forenede Kongerige er blevet enige om deres respektive andele af TAC'erne for visse bestande, der forvaltes af ICCAT. Disse andele er fastsat i bilag 36, tabel C, til handels- og samarbejdsaftalen. De relevante fiskerimulighedstabeller bør ændres for at tage hensyn til disse andele.

(24)

Indsatsbegrænsningerne for EU-fiskerfartøjer i ICCAT-konventionsområdet er baseret på de oplysninger, der er givet i de fiskeri-, fiskerikapacitets- og opdrætsplaner for almindelig tun, som medlemsstaterne har meddelt Kommissionen. Disse indsatsbegrænsninger rapporteres gennem EU-planen, som ICCAT har godkendt på det intersessionelle møde i Panel 2 den 4. og 5. marts 2019. De bør fastlægges som en del af fiskerimulighederne i medfør af denne forordning.

(25)

Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav (SPRFMO) vedtog på sit niende årsmøde i 2021 nye fangstbegrænsninger for chilensk hestemakrel (Trachurus murphyi) og godkendte forsøgsfiskeri efter isfiskarter (Dissostichus spp.). De relevante foranstaltninger bør gennemføres i EU-retten.

(26)

Forordning (EU) 2021/91 og (EU) 2021/92 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(27)

De fangstbegrænsninger, der er fastsat i forordning (EU) 2021/91 og (EU) 2021/92, finder anvendelse fra den 1. januar 2021. De bestemmelser vedrørende fangstbegrænsninger, der indføres ved nærværende forordning, bør derfor også anvendes fra denne dato. En sådan anvendelse med tilbagevirkende kraft berører ikke retssikkerhedsprincippet eller princippet om beskyttelse af berettigede forventninger, idet de pågældende fiskerimuligheder er forhøjet eller endnu ikke er opbrugt.

(28)

I betragtning af behovet for fortsat bæredygtigt fiskeri og for at kunne indlede fangstperioden for tobisarter den 1. april 2021 som planlagt bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EU) 2021/91

I forordning (EU) 2021/91 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 8, stk. 1, affattes således:

»1.   Når der henvises til dette stykke i en tabel i bilaget til denne forordning, er fiskerimulighederne i nævnte tabel foreløbige og finder anvendelse fra den 1. januar til den 31. juli 2021. Disse foreløbige fiskerimuligheder er ikke til hinder for fastsættelsen af endelige fiskerimuligheder for 2021 og 2022 på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning og i overensstemmelse med resultaterne af internationale forhandlinger og/eller konsultationer, retningslinjerne vedrørende særlige bestande, der skal aftales med Det Forenede Kongerige, de gældende bestemmelser i forordning (EU) nr. 1380/2013 og relevante flerårige planer.«

2)

Del 2 i bilaget ændres i overensstemmelse med del A i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Ændring af forordning (EU) 2021/92

I forordning (EU) 2021/92 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 7 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Når der henvises til dette stykke i en fiskerimulighedstabel i bilag IA eller IB, er fiskerimulighederne i nævnte tabel foreløbige og finder anvendelse fra den 1. januar til den 31. juli 2021. Disse foreløbige fiskerimuligheder er ikke til hinder for fastsættelsen af endelige fiskerimuligheder for 2021 og 2022 på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning og i overensstemmelse med resultaterne af internationale forhandlinger og/eller konsultationer, retningslinjerne vedrørende særlige bestande, der skal aftales med Det Forenede Kongerige, de gældende bestemmelser i forordning (EU) nr. 1380/2013 og relevante flerårige planer.«

b)

Følgende stykke indsættes:

»1a.   Medlemsstaterne benytter sig af enhver gældende områdebaseret, artsbaseret og årsbaseret fleksibilitet på en måde, der sikrer, at det samlede niveau for Unionens fangster i 2021 ikke overstiger Unionens andel af det maksimale foreløbige TAC-niveau, som Unionen må fastsætte i henhold til handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side.«

2)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 7a

Anvendelse af fiskerimuligheder i grønlandske farvande

Når der henvises til denne artikel i en fiskerimulighedstabel i bilag IB, finder fiskerimulighederne i tabellen anvendelse fra datoen for midlertidig anvendelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union på den ene side og Naalakkersuisut og den danske regering på den anden side indtil den 31. december 2021.«

3)

Artikel 9 ændres således:

a)

I stk. 2 ændres »31. marts 2021« til »31. juli 2021«.

b)

I stk. 3 ændres »31. marts 2021« til »31. juli 2021«.

4)

Artikel 11 ændres således:

a)

Stk. 2, første afsnit, indledningen, affattes således:

»2.   Uanset stk. 1 kan EU-fiskerfartøjer i januar og fra den 1. april til den 31. juli 2021 i ICES-afsnit 4b, 4c, 7d, 7e, 7f og 7h fiske efter havbars og beholde, omlade, flytte eller lande havbars, der er fanget i nævnte områder med følgende redskaber og inden for følgende begrænsninger:«

b)

I stk. 2, første afsnit, litra c), ændres »1,43« til »3,32«.

c)

I stk. 2, første afsnit, litra d), ændres »0,35« til »0,82«.

d)

I stk. 5, første afsnit, litra b), ændres »i perioden 1.-31. marts« til »i perioden 1. marts-31. juli«.

5)

Artikel 14 affattes således:

»Artikel 14

Fiskeriforbudsperioder for tobisarter

Kommercielt fiskeri efter tobisarter med bundtrawl, vod eller lignende trukne redskaber med en maskestørrelse på under 16 mm er forbudt i ICES-afsnit 2a og 3a og i ICES-underområde 4 i perioden 1. januar-31. marts 2021 og 1. august-31. december 2021.«

6)

I artikel 60 ændres »31. marts 2021« til »31. juli 2021«.

7)

Bilag IA ændres i overensstemmelse med del B i bilaget til denne forordning.

8)

Bilag IB ændres i overensstemmelse med del C i bilaget til denne forordning.

9)

Bilag IC ændres i overensstemmelse med del D i bilaget til denne forordning.

10)

Bilag ID ændres i overensstemmelse med del E i bilaget til denne forordning.

11)

Bilag IH ændres i overensstemmelse med del F i bilaget til denne forordning.

12)

Kapitel III i bilag II ændres i overensstemmelse med del G i bilaget til denne forordning.

13)

Bilag VI ændres i overensstemmelse med del H i bilaget til denne forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2021.

På Rådets vegne

A.P. ZACARIAS

Formand


(1)  Rådets forordning (EU) 2021/91 af 28. januar 2021 om fastsættelse af EU-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for årene 2021 og 2022 (EUT L 31 af 29.1.2021, s. 20).

(2)  Rådets forordning (EU) 2021/92 af 28. januar 2021 om fastsættelse for 2021 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende i EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande (EUT L 31 af 29.1.2021, s. 31).

(3)  EUT L 444 af 31.12.2020, s. 14.

(4)  Rådets forordning (EU) 2020/123 af 27. januar 2020 om fastsættelse for 2020 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande (EUT L 25 af 30.1.2020, s. 1).

(5)  Rådets forordning (EU) 2018/2025 af 17. december 2018 om fastsættelse af EU-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2019 og 2020 (EUT L 325 af 20.12.2018, s. 7).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/472 af 19. marts 2019 om en flerårig plan for bestande, der befiskes i de vestlige farvande og tilstødende farvande, og for fiskeriet efter disse bestande, om ændring af forordning (EU) 2016/1139 og (EU) 2018/973 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007 og (EF) nr. 1300/2008 (EUT L 83 af 25.3.2019, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/973 af 4. juli 2018 om en flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande med nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i Nordsøen og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 og (EF) nr. 1342/2008 (EUT L 179 af 16.7.2018, s. 1).


BILAG

DEL A: Ændring af bilaget, del 2, til forordning (EU) 2021/91

I bilaget, del 2, til forordning (EU) 2021/91 affattes de relevante fiskerimulighedstabeller således:

»Art:

Sort sabelfisk

Aphanopus carbo

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 5, 6, 7 og 12

(BSF/56712-)

År

2021

 

Præventiv TAC

Artikel 8, stk. 1, i denne forordning anvendes.

Tyskland

13

 

Estland

6

 

Irland

33

 

Spanien

65

 

Frankrig

922

 

Letland

43

 

Litauen

1

 

Polen

1

 

Andre

3

(1)

Unionen

1 087

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

TAC

p.m.

 

(1)

Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote. Fangster, der skal modregnes i denne fælles kvote, rapporteres særskilt (BSF/56712_AMS).


Art:

Beryxarter

Beryx spp.

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 og 14

(ALF/3X14-)

År

2021

Præventiv TAC

Artikel 8, stk. 1, i denne forordning anvendes.

Irland

4

(1)

Spanien

30

(1)

Frankrig

8

(1)

Portugal

85

(1)

Unionen

127

(1)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)

TAC

p.m.

(1)

(1)

Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote.


Art:

Skolæst

Coryphaenoides rupestris

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 5b, 6 og 7

(RNG/5B67-)

År

2021

Præventiv TAC

Artikel 8, stk. 1, i denne forordning anvendes.

Tyskland

3

(1)(2)

Estland

22

(1)(2)

Irland

99

(1)(2)

Spanien

24

(1)(2)

Frankrig

1 252

(1)(2)

Litauen

29

(1)(2)

Polen

15

(1)(2)

Andre

3

(1)(2)(3)

Unionen

1 447

(1)(2)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)(2)

TAC

p.m.

(1)(2)

(1)

Maksimalt 10 % af hver kvote må fiskes i EU-farvande og internationale farvande i 8, 9, 10, 12 og 14 (RNG/*8X14- for almindelig skolæst, RHG/*8X14- for bifangster af nordlig skolæst).

(2)

Direkte fiskeri efter nordlig skolæst er ikke tilladt. Bifangster af nordlig skolæst (RHG/5B67-) modregnes i denne kvote. De må ikke overstige 1 % af kvoten.

(3)

Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt. Fangster, der skal modregnes i denne fælles kvote, skal rapporteres særskilt (RNG/5B67_AMS for skolæst; RHG/5B67_AMS for nordlig skolæst).


Art:

Skolæst

Coryphaenoides rupestris

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 8, 9, 10, 12 og 14

(RNG/8X14-)

År

2021

Præventiv TAC

Artikel 8, stk. 1, i denne forordning anvendes.

Tyskland

5

(1)(2)

Irland

1

(1)(2)

Spanien

526

(1)(2)

Frankrig

24

(1)(2)

Letland

9

(1)(2)

Litauen

1

(1)(2)

Polen

165

(1)(2)

Unionen

731

(1)(2)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)(2)

TAC

p.m.

(1)(2)

(1)

Maksimalt 10 % af hver kvote må fiskes i EU-farvande og internationale farvande i 5b, 6 og 7 (RNG/*5B67- for skolæst, RHG/*5B67- for bifangster af nordlig skolæst).

(2)

Direkte fiskeri efter nordlig skolæst er ikke tilladt. Bifangster af nordlig skolæst (RHG/8X14-) modregnes i denne kvote. De må ikke overstige 1 % af kvoten.


Art:

Spidstandet blankesten

Pagellus bogaraveo

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 6, 7 og 8

(SBR/678-)

År

2021

Præventiv TAC

Artikel 8, stk. 1, i denne forordning anvendes.

Irland

2

(1)

Spanien

49

(1)

Frankrig

2

(1)

Andre

2

(1)(2)

Unionen

55

(1)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)

TAC

p.m.

(1)

(1)

Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote.

(2)

Fangster, der skal modregnes i denne fælles kvote, skal rapporteres særskilt (SBR/678_AMS).


Art:

Spidstandet blankesten

Pagellus bogaraveo

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 10

(SBR/10-)

År

2021

2022

Præventiv TAC«

Spanien

5

5

Portugal

600

600

Unionen

605

605

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

TAC

p.m.

p.m.

DEL B: Ændring af bilag IA til forordning (EU) 2021/92

I bilag IA til forordning (EU) 2021/92 affattes de relevante fiskerimulighedstabeller således:

»Art:

Tobisarter og dertil knyttede bifangster

Ammodytes spp.

Område:

EU-farvande i 2a, 3a og 4(1)

Danmark

95 295

(2)(3)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Tyskland

146

(2)(3)

Sverige

3 499

(2)(3)

Unionen

98 940

(2)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(2)(3)

 

 

 

TAC

p.m.

(2)

(1)

Undtagen farvande inden for seks sømil fra Det Forenede Kongeriges basislinjer ved Shetlandsøerne, Fair Isle og Foula.

(2)

I forvaltningsområde 1r og 2r må TAC'en kun fiskes som overvågnings-TAC med en dertilhørende prøveudtagningsprotokol for det pågældende fiskeri.

(3)

Op til 2 % af kvoten kan bestå af bifangster af hvilling og makrel (OT1/*2A3A4X). Bifangster af hvilling og makrel, der modregnes i kvoten i henhold til denne bestemmelse, og bifangster af arter, der modregnes i kvoten i henhold til artikel 15, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013, må tilsammen ikke overskride 9 % af kvoten.

Særlig betingelse: Inden for ovennævnte kvoter må der højst fanges nedenstående mængder i følgende forvaltningsområder for tobisarter som defineret i bilag III:

Område: EU-farvande med forvaltningsområder for tobisarter

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danmark

5 154

4 717

12 175

73 117

0

132

0

Tyskland

8

7

19

112

0

0

0

Sverige

189

173

447

2 685

0

5

0

Unionen

5 351

4 897

12 641

75 914

0

137

0

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0

p.m.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0

p.m.

0


Art:

Guldlaks

Argentina silus

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 1 og 2

(ARU/1/2.)

Tyskland

9

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

3

 

Nederlandene

8

 

Unionen

20

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Guldlaks

Argentina silus

Område:

EU-farvande i 3a og 4

(ARU/3A4-C)

Danmark

418

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

4

 

Frankrig

3

 

Irland

3

 

Nederlandene

20

 

Sverige

16

 

Unionen

464

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Guldlaks

Argentina silus

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 5, 6 og 7

(ARU/567.)

Tyskland

165

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

3

 

Irland

153

 

Nederlandene

1 725

 

Unionen

2 046

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Brosme

Brosme brosme

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 1, 2 og 14

(USK/1214EI)

Tyskland

p.m.

(1)

Præventiv TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

p.m.

(1)

Andre

p.m.

(1)(2)

Unionen

p.m.

(1)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

 

(1)

Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote.

(2)

Fangster, der skal modregnes i denne fælles kvote, rapporteres særskilt (USK/1214EI_AMS).


Art:

Brosme

Brosme brosme

Område:

EU-farvande i 4

(USK/04-C.)

Danmark

40

 

Præventiv TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

12

 

Frankrig

27

 

Sverige

4

 

Andre

4

(1)

Unionen

87

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 

(1)

Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote. Fangster, der skal modregnes i denne fælles kvote, rapporteres særskilt (USK/04-C_AMS).


Art:

Brosme

Brosme brosme

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 5, 6 og 7

(USK/567EI.)

Tyskland

35

 

Præventiv TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Spanien

121

 

Frankrig

1 441

 

Irland

139

 

Andre

35

(1)

Unionen

1 771

 

Norge

0

(2)(3)(4)(5)

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 

(1)

Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote. Fangster, der skal modregnes i denne fælles kvote, rapporteres særskilt (USK/567EI_AMS).

(2)

Skal fiskes i EU-farvande i 2a, 4, 5b, 6 og 7 (USK/*24X7C).

(3)

Særlig betingelse: Ud af denne mængde må den utilsigtede fangst af andre arter i 5b, 6 og 7 ikke på noget tidspunkt overstige 25 % pr. fartøj. Det er dog tilladt at overskride denne procentsats i de første 24 timer efter påbegyndelsen af fiskeri på en specifik fiskeplads. Den samlede mængde utilsigtede fangster af andre arter i 5b, 6 og 7 må ikke overskride nedenstående mængde i ton (OTH/*5B67-). Bifangster af torsk i henhold til denne bestemmelse i område 6a må ikke udgøre mere end 5 %.

3 000

(4)

Inkl. lange. Følgende af Norges kvoter i 5b, 6 og 7 må kun fiskes med langline:

 

 

 

Ling (LIN/*5B67-)

0

 

Brosme (USK/*5B67-)

0

 

(5)

Norges kvoter for brosme og lange kan udveksles indtil følgende mængde i ton:

p.m.


Art:

Brosme

Brosme brosme

Område:

Norske farvande i 4

(USK/04-N.)

Belgien

0

 

Præventiv TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Danmark

75

 

Tyskland

0

 

Frankrig

0

 

Nederlandene

0

 

Unionen

75

 

 

TAC

Ikke relevant

 


Art:

Havgalte

Caproidae

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 6, 7 og 8

(BOR/678-)

Danmark

2 740

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Irland

7 715

 

Unionen

10 455

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Sild(1)

Clupea harengus

Område:

3a

(HER/03A.)

Danmark

9 080

(2)

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

145

(2)

Sverige

9 498

(2)

Unionen

18 723

(2)

Norge

2 881

 

Færøerne

p.m.

p.m.

 

TAC

21 604

 

(1)

Fangster af sild taget med redskaber med en maskestørrelse på mindst 32 mm.

(2)

Særlig betingelse: Op til 50 % af denne mængde må fanges i EU-farvande i 4 (HER/*04-C.).


Art:

Sild(1)

Clupea harengus

Område:

EU-farvande og norske farvande i 4 nord for 53°30′N

(HER/4AB.)

Danmark

49 993

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

33 852

 

Frankrig

18 838

 

Nederlandene

46 381

 

Sverige

3 449

 

Unionen

152 513

 

Færøerne

p.m.

 

Norge

103 344

(2)

Det Forenede Kongerige

61 301

 

TAC

356 357

 

(1)

Fangster af sild taget med redskaber med en maskestørrelse på mindst 32 mm.

(2)

Fangster under denne kvote skal trækkes fra Norges andel af TAC'en. Inden for denne kvote må der højst fanges nedenstående mængde i EU-farvande i 4a og 4b (HER/*4AB-C).

3 000

Særlig betingelse: Inden for ovennævnte kvoter må Unionen højst fange nedenstående mængde i norske farvande syd for 62°N.

Norske farvande syd for 62°N (HER/*4N-S62)

Unionen

3 000


Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

Norske farvande syd for 62°N

(HER/4N-S62)

Sverige

878

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Unionen

878

 

 

TAC

356 357

 

(1)

Bifangster af torsk, kuller, lubbe, hvilling og sej skal modregnes i kvoterne for disse arter.


Art:

Sild(1)

Clupea harengus

Område:

3a

(HER/03A-BC)

Danmark

5 692

(2)

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

51

(2)

Sverige

916

(2)

Unionen

6 659

(2)

 

TAC

6 659

(2)

(1)

Udelukkende for fangster af sild, der er taget som bifangst i fiskeri med redskaber med en maskestørrelse på under 32 mm.

(2)

Særlig betingelse: Op til 50 % af denne kvote må fanges i EU-farvande i 4 (HER/*04-C-BC).


Art:

Sild(1)

Clupea harengus

Område:

4, 7d og EU-farvande i 2a

(HER/2A47DX)

Belgien

38

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

7 421

 

Tyskland

38

 

Frankrig

38

 

Nederlandene

238

 

Sverige

36

 

Unionen

7 609

 

Det Forenede Kongerige

141

 

 

TAC

7 750

 

(1)

Udelukkende for fangster af sild, der er taget som bifangst i fiskeri med redskaber med en maskestørrelse på under 32 mm.


Art:

Sild(1)

Clupea harengus

Område:

4c, 7d(2)

(HER/4CXB7D)

Belgien

8 257

(3)

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

668

(3)

Tyskland

452

(3)

Frankrig

9 274

(3)

Nederlandene

16 142

(3)

Unionen

34 793

(3)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(3)

 

TAC

356 357

 

(1)

Udelukkende for fangster af sild, der er taget i fiskeri med redskaber med en maskestørrelse på mindst 32 mm.

(2)

Undtagen Blackwaterbestanden: Vedrører sildebestanden i havområdet i Themsens udmunding inden for et område afgrænset af en geodætisk linje, der går ret syd fra Landguard Point (51°56′N, 1°19.1′Ø) til breddegrad 51°33'N og derfra ret vest til et punkt på Det Forenede Kongeriges kyst.

(3)

Særlig betingelse: Op til 50 % af denne kvote kan tages i 4b (HER/*04B.).


Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 5b, 6b og 6aN(1)

(HER/5B6ANB)

Tyskland

206

(2)

Præventiv TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

39

(2)

Irland

278

(2)

Nederlandene

206

(2)

Unionen

729

(2)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(2)

 

TAC

p.m.

 

(1)

Vedrører sildebestanden i den del af ICES-afsnit 6a, der ligger øst for meridianen 7°vestlig længde og nord for parallellen 55°nordlig bredde eller vest for meridianen 7°vestlig længde og nord for parallellen 56°nordlig bredde, med undtagelse af Clyde.

(2)

Det er forbudt at fiske efter sild i den del af ICES-områderne, der er omfattet af denne TAC, og som ligger mellem 56°N og 57°30'N, med undtagelse af et område på 6 sømil målt fra basislinjen for Det Forenede Kongeriges territorialfarvand.


Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

6aS(1), 7b, 7c

(HER/6AS7BC)

Irland

721

 

Præventiv TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Nederlandene

72

 

Unionen

793

 

 

TAC

793

 

(1)

Vedrører sildebestanden i 6a syd for 56°00'N og vest for 07°00'V.


Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

7a(1)

(HER/07A/MM)

Irland

471

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Unionen

471

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 

(1)

Dette område reduceres med det område, der er afgrænset:

mod nord af breddegrad 52°30'N

mod syd af breddegrad 52°00'N

mod vest af Irlands kyst

mod øst af Det Forenede Kongeriges kyst.


Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

7e og 7f (HER/7EF.)

Frankrig

271

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Unionen

271

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

7g(1), 7h(1), 7j(1) og 7k(1)

(HER/7G-K.)

Tyskland

6

(2)

Analytisk TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

31

(2)

Irland

437

(2)

Nederlandene

31

(2)

Unionen

505

(2)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(2)

 

TAC

p.m.

(2)

(1)

Dette område udvides med det område, der er afgrænset:

mod nord af breddegrad 52°30'N

mod syd af breddegrad 52°00'N

mod vest af Irlands kyst

mod øst af Det Forenede Kongeriges kyst.

(2)

Denne kvote må kun tildeles fartøjer, der deltager i moniteringsfiskeriet, for at muliggøre indsamling af fiskeribaserede data for denne bestand som vurderet af ICES. De berørte medlemsstater meddeler Kommissionen navnet på det eller de pågældende fartøjer, før de giver tilladelse til fangster.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgien

5

 

Analytisk TAC

Danmark

1 515

 

Tyskland

38

 

Nederlandene

9

 

Sverige

265

 

Unionen

1 832

 

 

TAC

1 893

 


Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

4; EU-farvande i 2a; den del af 3a, der ikke hører ind under Skagerrak og Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgien

347

(1)

Analytisk TAC

Danmark

1 993

 

Tyskland

1 263

 

Frankrig

428

(1)

Nederlandene

1 126

(1)

Sverige

13

 

Unionen

5 170

 

Norge

2 252

(2)

Det Forenede Kongerige

5 824

(1)

 

TAC

13 246

 

(1)

Særlig betingelse: Hvoraf op til 5 % kan fiskes i: 7d (COD/*07D.).

(2)

Må tages i EU-farvande. Fangster under denne kvote skal trækkes fra Norges andel af TAC'en.

Særlig betingelse: Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående område højst fanges følgende mængder:

Norske farvande i 4 (COD/*04N-)

Unionen

4 494


Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

Norske farvande syd for 62°N

(COD/4N-S62)

Sverige

382

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Unionen

382

 

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Bifangster af kuller, lubbe, hvilling og sej skal modregnes i kvoterne for disse arter.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

6b; EU-farvande og internationale farvande i 5b vest for 12°00'V og i 12 og 14

(COD/5W6-14)

Belgien

0

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

0

 

Frankrig

1

 

Irland

2

 

Unionen

3

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

6a; EU-farvande og internationale farvande i 5b øst for 12°00'V

(COD/5BE6A)

Belgien

1

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 9 i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

7

(1)

Frankrig

76

(1)

Irland

142

(1)

Unionen

226

(1)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

(1)

(1)

Udelukkende for bifangster af torsk ved fiskeri efter andre arter. Direkte fiskeri efter torsk er ikke tilladt under denne kvote.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

7a

(COD/07A.)

Belgien

1

(1)

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

3

(1)

Irland

49

(1)

Nederlandene

1

(1)

Unionen

54

(1)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

(1)

(1)

Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 og 10; EU-farvande

i CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgien

7

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 9 i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

114

(1)

Irland

166

(1)

Nederlandene

0

(1)

Unionen

287

(1)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

(1)

(1)

Udelukkende for bifangster af torsk ved fiskeri efter andre arter. Direkte fiskeri efter torsk er ikke tilladt under denne kvote.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

7d

(COD/07D.)

Belgien

33

(1)

Analytisk TAC

Frankrig

648

(1)

Nederlandene

19

(1)

Unionen

700

(1)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

 

(1)

Særlig betingelse: Hvoraf op til 5 % kan fiskes i: 4; EU-farvande i 2a; den del af 3a, der ikke hører ind under Skagerrak og Kattegat (COD/*2A3X4).


Art:

Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

Område:

EU-farvande i 2a og 4

(LEZ/2AC4-C)

Belgien

5

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

4

 

Tyskland

4

 

Frankrig

24

 

Nederlandene

19

 

Unionen

56

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 5b, 6;

internationale farvande i 12 og 14

(LEZ/56-14)

Spanien

308

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

1 204

(1)

Irland

352

 

Unionen

1 864

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

 

(1)

Særlig betingelse: Hvoraf op til 5 % kan fiskes i: EU-farvande i 2a og 4 (LEZ/*2AC4C).


Art:

Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

Område:

7

(LEZ/07.)

Belgien

274

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Spanien

3 045

(2)

Frankrig

3 696

(2)

Irland

1 680

(2)

Unionen

8 695

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

(2)

 

TAC

p.m.

 

(1)

10 % af denne kvote kan udnyttes i 8a, 8b, 8d og 8e (LEZ/*8ABDE) for bifangster i direkte fiskeri efter tunge.

(2)

35 % af denne kvote må fiskes i 8a, 8b, 8d og 8e (LEZ/*8ABDE).


Art:

Glashvarrearter

Lepidorhombus spp.

Område:

8a, 8b, 8d og 8e

(LEZ/8ABDE.)

Spanien

585

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

472

 

Unionen

1 057

 

 

TAC

1 057

 


Art:

Havtasker

Lophiidae

Område:

EU-farvande i 2a og 4

(ANF/2AC4-C)

Belgien

182

(1)

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

401

(1)

Tyskland

196

(1)

Frankrig

37

(1)

Nederlandene

138

(1)

Sverige

5

(1)

Unionen

959

(1)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

 

(1)

Særlig betingelse: Hvoraf op til 10 % kan fiskes i: 6; EU-farvande og internationale farvande i 5b, internationale farvande i 12 og 14 (ANF/*56-14).


Art:

Havtasker

Lophiidae

Område:

Norske farvande i 4

(ANF/04-N.)

Belgien

37

 

Præventiv TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Danmark

935

 

Tyskland

15

 

Nederlandene

13

 

Unionen

1 000

 

 

TAC

Ikke relevant

 


Art:

Havtasker

Lophiidae

Område:

6; EU-farvande og internationale farvande i 5b, internationale farvande i 12 og 14

(ANF/56-14)

Belgien

118

(1)

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

134

(1)

Spanien

126

 

Frankrig

1 449

(1)

Irland

328

 

Nederlandene

113

(1)

Unionen

2 268

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

 

(1)

Særlig betingelse: Hvoraf op til 5 % kan fiskes i: EU-farvande i 2a og 4 (ANF/*2AC4C).


Art:

Havtasker

Lophiidae

Område:

7

(ANF/07.)

Belgien

2 046

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

228

(1)

Spanien

813

(1)

Frankrig

13 129

(1)

Irland

1 678

(1)

Nederlandene

265

(1)

Unionen

18 159

(1)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

 

(1)

Særlig betingelse: Hvoraf højst 10 % må fanges i 8a, 8b, 8d og 8e (ANF/*8ABDE).


Art:

Havtasker

Lophiidae

Område:

8a, 8b, 8d og 8e

(ANF/8ABDE.)

Spanien

941

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

5 235

 

Unionen

6 176

 

 

TAC

6 176

 


Art:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område:

3a

(HAD/03A.)

Belgien

12

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

2 120

 

Tyskland

135

 

Nederlandene

2

 

Sverige

250

 

Unionen

2 519

 

 

TAC

2 630

 


Art:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område:

4; EU-farvande i 2a

(HAD/2AC4.)

Belgien

287

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

1 970

 

Tyskland

1 254

 

Frankrig

2 185

 

Nederlandene

215

 

Sverige

169

 

Unionen

6 080

 

Norge

9 841

 

Det Forenede Kongerige

26 865

 

 

TAC

42 785

 

Særlig betingelse: Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående område højst fanges følgende mængder:

Norske farvande i 4 (HAD/*04N-)

Unionen

4 523


Art:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område:

Norske farvande syd for 62°N

(HAD/4N-S62)

Sverige

707

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Unionen

707

 

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Bifangster af torsk, lubbe, hvilling og sej skal modregnes i kvoterne for disse arter.


Art:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 6b, 12 og 14

(HAD/6B1214)

Belgien

7

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

9

 

Frankrig

347

 

Irland

247

 

Unionen

610

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 5b og 6a

(HAD/5BC6A.)

Belgien

6

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

6

(1)

Frankrig

264

(1)

Irland

650

(1)

Unionen

925

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

 

(1)

Op til 10 % af denne kvote må fiskes i 4; EU-farvande i 2a (HAD/*2AC4.).


Art:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område:

7b-k, 8, 9 og 10; EU-farvande i CECAF 34.1.1.

(HAD/7X7A34)

Belgien

91

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

5 441

 

Irland

1 814

 

Unionen

7 346

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område:

7a

(HAD/07A.)

Belgien

29

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

129

 

Irland

771

 

Unionen

929

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område:

3a

(WHG/03A.)

Danmark

271

 

Præventiv TAC

Nederlandene

1

 

Sverige

29

 

Unionen

301

 

 

TAC

929

 


Art:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område:

4; EU-farvande i 2a

(WHG/2AC4.)

Belgien

296

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

1 281

 

Tyskland

333

 

Frankrig

1 925

 

Nederlandene

740

 

Sverige

2

 

Unionen

4 575

 

Norge

2 131

(1)

Det Forenede Kongerige

12 506

 

 

TAC

21 306

 

(1)

Må tages i EU-farvande. Fangster under denne kvote skal trækkes fra Norges andel af TAC'en.

Særlig betingelse: Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående område højst fanges følgende mængder:

Norske farvande i 4 (WHG/*04N-)

Unionen

4 518


Art:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område:

6; EU-farvande og internationale farvande i 5b, internationale farvande i 12 og 14

(WHG/56-14)

Tyskland

1

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 9 i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

20

(1)

Irland

122

(1)

Unionen

143

(1)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

(1)

(1)

Udelukkende for bifangster af hvilling ved fiskeri efter andre arter. Direkte fiskeri efter hvilling er ikke tilladt under denne kvote.


Art:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område:

7a

(WHG/07A.)

Belgien

1

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 9 i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

9

(1)

Irland

114

(1)

Nederlandene

0

(1)

Unionen

124

(1)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

(1)

(1)

Udelukkende for bifangster af hvilling ved fiskeri efter andre arter. Direkte fiskeri efter hvilling er ikke tilladt under denne kvote.


Art:

Hvilling

Merlangius merlangus

Område:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j og 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgien

46

 

Analytisk TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

2 928

 

Irland

2 324

 

Nederlandene

25

 

Unionen

5 323

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Hvilling og lubbe

Merlangius merlangus og

Pollachius pollachius

Område:

Norske farvande syd for 62°N

(W/P/4N-S62)

Sverige

190

(1)

Præventiv TAC

Unionen

190

 

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Bifangster af torsk, kuller og sej skal modregnes i kvoterne for disse arter.


Art:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område:

3a

(HKE/03A.)

Danmark

2 058

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Sverige

175

(1)

Unionen

2 233

 

 

TAC

2 233

 

(1)

Der kan foretages overførsler af denne kvote til EU-farvande i 2a og 4. Kommissionen skal dog underrettes om sådanne overførsler i forvejen.


Art:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område:

EU-farvande i 2a og 4

(HKE/2AC4-C)

Belgien

21

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

865

(1)

Tyskland

99

(1)

Frankrig

191

(1)

Nederlandene

50

(1)

Unionen

1 226

(1)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

 

(1)

Højst 10 % af denne kvote må anvendes til bifangst i 3a (HKE/*03A.).


Art:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område:

6 og 7; EU-farvande og internationale farvande i 5b,

internationale farvande i 12 og 14

(HKE/571214)

Belgien

290

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Spanien

9 311

 

Frankrig

14 379

(1)

Irland

1 742

 

Nederlandene

187

(1)

Unionen

25 909

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

 

(1)

Der kan foretages overførsler af denne kvote til EU-farvande i 2a og 4. Kommissionen skal dog underrettes om sådanne overførsler i forvejen.

Særlig betingelse: Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående områder højst fanges følgende mængder:

8a, 8b, 8d og 8e (HKE/*8ABDE)

Belgien

38

Spanien

1 533

Frankrig

1 533

Irland

192

Nederlandene

19

Unionen

3 315

Det Forenede Kongerige

p.m.


Art:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område:

8a, 8b, 8d og 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgien

9

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Spanien

6 622

 

Frankrig

14 870

 

Nederlandene

19

(1)

Unionen

21 520

 

 

TAC

p.m.

 

(1)

Der kan foretages overførsler af denne kvote til EU-farvande i 2a og 4. Kommissionen skal dog underrettes om sådanne overførsler i forvejen.

Særlig betingelse: Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående områder højst fanges følgende mængder:

6 og 7; EU-farvande og internationale farvande i 5b, internationale farvande i 12 og 14 (HKE/*57-14)

Belgien

2

Spanien

1 918

Frankrig

3 453

Nederlandene

6

Unionen

5 379


Art:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område:

Norske farvande i 2 og 4

(WHB/24-N.)

Danmark

0

 

Analytisk TAC

Unionen

0

 

 

TAC

Ikke relevant

 


Art:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 og 14

(WHB/1X14)

Danmark

45 680

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

17 761

 

Spanien

38 726

(1)

Frankrig

31 789

 

Irland

35 373

 

Nederlandene

55 700

 

Portugal

3 598

(1)

Sverige

11 300

 

Unionen

239 927

(2)

Norge

37 500

 

Færøerne

p.m.

 

Det Forenede Kongerige

71 670

(1)

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Der kan foretages overførsler fra denne kvote til 8c, 9 og 10; EU-farvande i CECAF 34.1.1. Kommissionen skal dog underrettes om sådanne overførsler i forvejen.

(2)

Særlig betingelse: Fra EU-kvoterne i EU-farvande og internationale farvande i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 og 14 (WHB/*NZJM1) og i 8c, 9 og 10; EU-farvande i CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) må følgende mængde fiskes i Norges økonomiske zone eller i fiskerizonen omkring Jan Mayen:

141 648


Art:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område:

8c, 9 og 10; EU-farvande i CECAF 34.1.1.

(WHB/8C3411)

Spanien

28 644

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Portugal

7 161

 

Unionen

35 805

(1)

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Særlig betingelse: Fra EU-kvoterne i EU-farvande og internationale farvande i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 og 14 (WHB/*NZJM1) og i 8c, 9 og 10; EU-farvande i CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) må følgende mængde fiskes i Norges økonomiske zone eller i fiskerizonen omkring Jan Mayen:

141 648


Art:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område:

EU-farvande i 2, 4a, 5, 6 nord for 56°30′N og 7 vest for 12°V

(WHB/24A567)

Norge

141 648

(1) (2)

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Færøerne

p.m.

 

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Skal modregnes i den kvote, som fastsættes af Norge.

(2)

Særlig betingelse: Der må højst fanges følgende mængde i 4a (WHB/*04A-C):

p.m.


Art:

Rødtunge og skærising

Microstomus kitt og

Glyptocephalus cynoglossus

Område:

EU-farvande i 2a og 4

(L/W/2AC4-C)

Belgien

160

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

440

 

Tyskland

57

 

Frankrig

121

 

Nederlandene

366

 

Sverige

5

 

Unionen

1 149

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Byrkelange

Molva dypterygia

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 5b, 6 og 7

(BLI/5B67-)

Tyskland

68

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Estland

10

 

Spanien

213

 

Frankrig

4 858

 

Irland

19

 

Litauen

4

 

Polen

2

 

Andre

19

(1)

Unionen

5 193

 

Norge

p.m.

(2)

Færøerne

p.m.

(3)

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 

(1)

Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote. Fangster, der skal modregnes i denne fælles kvote, rapporteres særskilt (BLI/5B67_AMS).

(2)

Skal fiskes i EU-farvande i 2a, 4, 5b, 6 og 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Bifangster af skolæst og sort sabelfisk skal modregnes i denne kvote. Denne kvote skal fiskes i EU-farvande i 6a nord for 56°30′N og i 6b. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på fangster, der er omfattet af landingsforpligtelsen.


Art:

Byrkelange

Molva dypterygia

Område:

Internationale farvande i 12

(BLI/12INT-)

Estland

0

(1)

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Spanien

54

(1)

Frankrig

1

(1)

Litauen

1

(1)

Andre

0

(1)(2)

Unionen

56

(1)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

(1)

(1)

Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote.

(2)

Fangster, der skal modregnes i denne fælles kvote, rapporteres særskilt (BLI/12INT_AMS).


Art:

Byrkelange

Molva dypterygia

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 2 og 4

(BLI/24-)

Danmark

1

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

1

 

Irland

1

 

Frankrig

5

 

Andre

1

(1)

Unionen

9

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 

(1)

Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote. Fangster, der skal modregnes i denne fælles kvote, rapporteres særskilt (BLI/24_AMS).


Art:

Byrkelange

Molva dypterygia

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 3a

(BLI/03A-)

Danmark

1

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

1

 

Sverige

1

 

Unionen

3

 

 

TAC

3

 


Art:

Lange

Molva molva

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 1 og 2

(LIN/1/2.)

Danmark

p.m.

 

Præventiv TAC

Tyskland

p.m.

 

Frankrig

p.m.

 

Andre

p.m.

(1)

Unionen

p.m.

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 

(1)

Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote. Fangster, der skal modregnes i denne fælles kvote, rapporteres særskilt (LIN/1/2_AMS).


Art:

Lange

Molva molva

Område:

EU-farvande i 3a

(LIN/03A-C.)

Belgien

5

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

42

 

Tyskland

5

 

Sverige

16

 

Unionen

68

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Lange

Molva molva

Område:

EU-farvande i 4

(LIN/04-C.)

Belgien

10

(1)

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

160

(1)

Tyskland

100

(1)

Frankrig

90

 

Nederlandene

3

 

Sverige

7

(1)

Unionen

370

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

 

(1)

Særlig betingelse: Hvoraf op til 25 %, men ikke over 75 t, kan fiskes i: EU-farvande i 3a (LIN/*03A-C).


Art:

Lange

Molva molva

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 5

(LIN/05EI.)

Belgien

p.m.

 

Præventiv TAC

Danmark

p.m.

 

Tyskland

p.m.

 

Frankrig

p.m.

 

Unionen

p.m.

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Lange

Molva molva

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 6, 7, 8, 9, 10, 12 og 14

(LIN/6X14.)

Belgien

30

(1)

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

5

(1)

Tyskland

110

(1)

Irland

596

 

Spanien

2 231

 

Frankrig

2 380

(1)

Portugal

5

 

Unionen

5 357

 

Norge

0

 

Færøerne

p.m.

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

 

(1)

Særlig betingelse: Hvoraf op til 35 % kan fiskes i: EU-farvande i 4 (LIN/*04-C.).


Art:

Lange

Molva molva

Område:

Norske farvande i 4

(LIN/04-N.)

Belgien

7

 

Præventiv TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Danmark

858

 

Tyskland

24

 

Frankrig

10

 

Nederlandene

1

 

Unionen

900

 

 

TAC

Ikke relevant

 


Art:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område:

EU-farvande i 2a og 4

(NEP/2AC4-C)

Belgien

581

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

581

 

Tyskland

9

 

Frankrig

17

 

Nederlandene

300

 

Unionen

1 488

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område:

Norske farvande i 4

(NEP/04-N.)

Danmark

200

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Tyskland

0

 

Unionen

200

 

 

TAC

Ikke relevant

 


Art:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område:

6; EU-farvande og internationale farvande i 5b

(NEP/5BC6.)

Spanien

p.m.

 

Analytisk TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

p.m.

 

Irland

p.m.

 

Unionen

p.m.

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område:

7

(NEP/07.)

Spanien

579

(1)

Analytisk TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

2 345

(1)

Irland

3 557

(1)

Unionen

6 481

(1)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

(1)

(1)

Særlig betingelse: Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående område højst fanges følgende mængder:

Den funktionelle enhed 16 i ICES-underområde 7 (NEP/*07U16):

Spanien

578

Frankrig

362

Irland

696

Unionen

1 636

Det Forenede Kongerige

p.m.


Art:

Dybvandsreje

Pandalus borealis

Område:

3a

(PRA/03A.)

Danmark

1 741

 

Analytisk TAC

Sverige

938

 

Unionen

2 679

 

 

TAC

5 016

 


Art:

Dybvandsreje

Pandalus borealis

Område:

EU-farvande i 2a og 4

(PRA/2AC4-C)

Danmark

286

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Nederlandene

3

 

Sverige

12

 

Unionen

301

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Dybvandsreje

Pandalus borealis

Område:

Norske farvande syd for 62°N

(PRA/4N-S62)

Danmark

200

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Sverige

123

(1)

Unionen

323

 

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Bifangster af torsk, kuller, lubbe, hvilling og sej skal modregnes i kvoterne for disse arter.


Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgien

82

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

10 596

 

Tyskland

54

 

Nederlandene

2 038

 

Sverige

568

 

Unionen

13 338

 

 

TAC

19 188

 


Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

4; EU-farvande i 2a; den del af 3a, der ikke er omfattet af Skagerrak og Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgien

4 472

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

14 533

 

Tyskland

4 192

 

Frankrig

839

 

Nederlandene

27 949

 

Unionen

51 985

 

Norge

10 039

 

Det Forenede Kongerige

37 960

 

 

TAC

143 419

 

Særlig betingelse: Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående område højst fanges følgende mængder:

Norske farvande i 4 (PLE/*04N-)

Unionen

39 153


Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

6; EU-farvande og internationale farvande i 5b,

internationale farvande i 12 og 14

(PLE/56-14)

Frankrig

6

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Irland

144

 

Unionen

150

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

7a

(PLE/07A.)

Belgien

43

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

19

 

Irland

737

 

Nederlandene

13

 

Unionen

812

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

7d og 7e

(PLE/7DE.)

Belgien

1 126

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

3 755

 

Unionen

4 881

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

7f og 7g

(PLE/7FG.)

Belgien

247

 

Præventiv TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

443

 

Irland

145

 

Unionen

835

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område:

7h, 7j og 7k

(PLE/7HJK.)

Belgien

2

(1)

Præventiv TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 9 i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

4

(1)

Irland

15

(1)

Nederlandene

9

(1)

Unionen

30

(1)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

(1)

(1)

Udelukkende for bifangster af rødspætte ved fiskeri efter andre arter. Direkte fiskeri efter rødspætte er ikke tilladt under denne kvote.


Art:

Lubbe

Pollachius pollachius

Område:

6; EU-farvande og internationale farvande i 5b, internationale farvande i 12 og 14

(POL/56-14)

Spanien

1

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

30

 

Irland

9

 

Unionen

40

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Sej

Pollachius virens

Område:

3a og 4; EU-farvande i 2a

(POK/2C3A4)

Belgien

19

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

2 287

 

Tyskland

5 776

 

Frankrig

13 594

 

Nederlandene

58

 

Sverige

314

 

Unionen

22 048

 

Norge

31 096

(1)

Det Forenede Kongerige

6 368

 

 

TAC

59 512

 

(1)

Må kun fiskes i EU-farvande i 4 og 3a (POK/*3A4-C). Fangster under denne kvote skal trækkes fra Norges andel af TAC'en.


Art:

Sej

Pollachius virens

Område:

6; EU-farvande og internationale farvande i 5b, 12 og 14

(POK/56-14)

Tyskland

319

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

3 160

 

Irland

369

 

Unionen

3 848

 

Norge

0

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Sej

Pollachius virens

Område:

Norske farvande syd for 62°N

(POK/4N-S62)

Sverige

880

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Unionen

880

 

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Bifangster af torsk, kuller, lubbe og hvilling skal modregnes i kvoterne for disse arter.


Art:

Sej

Pollachius virens

Område:

7, 8, 9 og 10; EU-farvande i CECAF 34.1.1.

(POK/7/3411)

Belgien

4

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

694

 

Irland

870

 

Unionen

1 568

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Pighvar og slethvar

Scophthalmus maximus og Scophthalmus rhombus

Område:

EU-farvande i 2a og 4

(T/B/2AC4-C)

Belgien

248

 

Præventiv TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

530

 

Tyskland

135

 

Frankrig

64

 

Nederlandene

1 879

 

Sverige

3

 

Unionen

2 859

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Rokker

Rajiformes

Område:

EU-farvande i 2a og 4

(SRX/2AC4-C)

Belgien

145

(1)(2)(3)(4)

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

6

(1)(2)(3)

Tyskland

7

(1)(2)(3)

Frankrig

23

(1)(2)(3)(4)

Nederlandene

123

(1)(2)(3)(4)

Unionen

304

(1)(3)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)(2)(3)(4)

 

TAC

p.m.

(3)

(1)

Fangster af blond rokke (Raja brachyura) i EU-farvande i 4 (RJH/04-C.), pletrokke (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), sømrokke (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) og storplettet rokke (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) skal rapporteres særskilt.

(2)

Bifangstkvote. Disse arter må højst udgøre 25 % af den ombordværende fangst (udtrykt i levende vægt) pr. fangstrejse. Denne bestemmelse gælder kun for fartøjer med en længde overalt på over 15 meter. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på fangster, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013.

(3)

Dette gælder ikke for blond rokke (Raja brachyura) i EU-farvande i 2a og småøjet rokke (Raja microocellata) i EU-farvande i 2a og 4. Når disse arter fanges utilsigtet, må de ikke skades. Individerne genudsættes straks. Fiskerne opfordres til at udvikle og anvende metoder og udstyr, der gør det lettere hurtigt at genudsætte arterne.

(4)

Særlig betingelse: Hvoraf op til 10 % kan fiskes i EU-farvande i 7d (SRX/*07D2.), uden at dette berører de forbud, der er fastsat i denne forordnings artikel 13 og 48 for de områder, der er defineret deri. Fangster af blond rokke (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), pletrokke (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), sømrokke (Raja clavata) (RJC/*07D2.) og storplettet rokke (Raja montagui) (RJM/*07D2.) skal rapporteres særskilt. Denne særlige betingelse gælder ikke for småøjet rokke (Raja microocellata) og broget rokke (Raja undulata).


Art:

Rokker

Rajiformes

Område:

EU-farvande i 3a

(SRX/03A-C.)

Danmark

22

(1)

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Sverige

6

(1)

Unionen

28

(1)

 

TAC

28

 

(1)

Fangster af pletrokke (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), blond rokke (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) og storplettet rokke (Raja montagui) (RJM/*03A-C.) skal rapporteres særskilt.


Art:

Rokker

Rajiformes

Område:

EU-farvande i 6a, 6b, 7a-c og 7e-k

(SRX/67AKXD)

Belgien

473

(1)(2)(3)(4)

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Estland

3

(1)(2)(3)(4)

Frankrig

2 121

(1)(2)(3)(4)

Tyskland

6

(1)(2)(3)(4)

Irland

683

(1)(2)(3)(4)

Litauen

11

(1)(2)(3)(4)

Nederlandene

2

(1)(2)(3)(4)

Portugal

12

(1)(2)(3)(4)

Spanien

571

(1)(2)(3)(4)

Unionen

3 882

(1)(2)(3)(4)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)(2)(3)(4)

 

TAC

p.m.

(3)(4)

(1)

Fangster af pletrokke (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), sømrokke (Raja clavata) (RJC/67AKXD), blond rokke (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), storplettet rokke (Raja montagui) (RJM/67AKXD), sandrokke (Leucoraja circularis) (RJI/67AKXD) og gøgerokke (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) skal rapporteres særskilt.

(2)

Særlig betingelse: Hvoraf op til 5 % kan fiskes i EU-farvande i 7d (SRX/*07D.), uden at dette berører de forbud, der er fastsat i denne forordnings artikel 20 og 57 for de områder, der er defineret deri. Fangster af pletrokke (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), sømrokke (Raja clavata) (RJC/*07D.), blond rokke (Raja brachyura) (RJH/*07D.), storplettet rokke (Raja montagui) (RJM/*07D.), sandrokke (Leucoraja circularis) (RJI/*07D.) og gøgerokke (Raja fullonica) (RJF/*07D.) skal rapporteres særskilt. Denne særlige betingelse gælder ikke for småøjet rokke (Raja microocellata) og broget rokke (Raja undulata).

(3)

Dette gælder ikke for småøjet rokke (Raja microocellata), undtagen i EU-farvande i 7f og 7g. Når denne art fanges utilsigtet, må den ikke skades. Individerne genudsættes straks. Fiskerne opfordres til at udvikle og anvende metoder og udstyr, der gør det lettere hurtigt at genudsætte arterne. Inden for ovennævnte kvoter må der højst fanges nedenstående mængder af småøjet rokke i EU-farvande i 7f og 7g (RJE/7FG.):

Art:

Småøjet rokke

Raja microocellata

Område:

EU-farvande i 7f og 7g

(RJE/7FG.)

Belgien

5

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Estland

0

Frankrig

23

Tyskland

0

Irland

7

Litauen

0

Nederlandene

0

Portugal

0

Spanien

6

Unionen

41

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

TAC

p.m.

Særlig betingelse: Hvoraf op til 5 % kan fiskes i EU-farvande i 7d og indberettes under følgende kode: (RJE/*07D.). Denne særlige betingelse berører ikke de forbud, der er fastsat i denne forordnings artikel 20 og 57, for de områder, der er defineret deri.

(4)

Gælder ikke for broget rokke (Raja undulata).


Art:

Rokker

Rajiformes

Område:

EU-farvande i 7d

(SRX/07D.)

Belgien

61

(1)(2)(3)(4)

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

514

(1)(2)(3)(4)

Nederlandene

3

(1)(2)(3)(4)

Unionen

578

(1)(2)(3)(4)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)(2)(3)(4)

 

TAC

p.m.

(4)

(1)

Fangster af pletrokke (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), sømrokke (Raja clavata) (RJC/07D.), blond rokke (Raja brachyura) (RJH/07D.), storplettet rokke (Raja montagui) (RJM/07D.) og småøjet rokke (Raja microocellata) (RJE/07D.) skal rapporteres særskilt.

(2)

Særlig betingelse: Hvoraf op til 5 % kan fiskes i EU-farvande i 6a, 6b, 7a-c og 7e-k (SRX/*67AKD). Fangster af pletrokke (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), sømrokke (Raja clavata) (RJC/*67AKD), blond rokke (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) og storplettet rokke (Raja montagui) (RJM/*67AKD) skal rapporteres særskilt. Denne særlige betingelse gælder ikke for småøjet rokke (Raja microocellata) og broget rokke (Raja undulata).

(3)

Særlig betingelse: Hvoraf op til 10 % kan fiskes i EU-farvande i 2a og 4 (SRX/*2AC4C). Fangster af blond rokke (Raja brachyura) i EU-farvande i 4 (RJH/*04-C.), pletrokke (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), sømrokke (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) og storplettet rokke (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) skal rapporteres særskilt. Denne særlige betingelse gælder ikke for småøjet rokke (Raja microocellata).

(4)

Gælder ikke for broget rokke (Raja undulata).


Art:

Rokker

Rajiformes

Område:

EU-farvande i 8 og 9

(SRX/89-C.)

Belgien

10

(1)(2)

Præventiv TAC

Frankrig

1 949

(1)(2)

Portugal

1 580

(1)(2)

Spanien

1 590

(1)(2)

Unionen

5 129

(1)(2)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)(2)

 

TAC

p.m.

(2)

(1)

Fangster af pletrokke (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), blond rokke (Raja brachyura) (RJH/89-C.) og sømrokke (Raja clavata) (RJC/89-C.) skal rapporteres særskilt.

(2)

Gælder ikke for broget rokke (Raja undulata). Der må ikke fiskes efter denne art i de områder, der er omfattet af denne TAC. I tilfælde, hvor den ikke er omfattet af landingsforpligtelsen, må bifangst af broget rokke i underområde 8 og 9 kun landes hel eller renset. Fangsterne skal forblive under de kvoter, der fremgår af nedenstående tabel. Ovenstående bestemmelser berører ikke de forbud, der er fastsat i denne forordnings artikel 20 og 57, for de områder, der er defineret deri. Bifangster af broget rokke skal rapporteres særskilt under koderne i nedenstående tabeller. Inden for ovennævnte kvoter må der højst fanges nedenstående mængder af broget rokke:

Art:

Broget rokke

Raja undulata

Område:

EU-farvande i 8

(RJU/8-C.)

Belgien

0

Præventiv TAC

Frankrig

13

Portugal

10

Spanien

10

Unionen

33

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

TAC

p.m.

Art:

Broget rokke

Raja undulata

Område:

EU-farvande i 9

(RJU/9-C.)

Belgien

0

Præventiv TAC

Frankrig

20

Portugal

15

Spanien

15

Unionen

50

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

TAC

p.m.


Art:

Hellefisk

Reinhardtius hippoglossoides

Område:

EU-farvande i 2a og 4; EU-farvande og internationale farvande i 5b og 6

(GHL/2A-C46)

Danmark

p.m.

 

Analytisk TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

p.m.

 

Estland

p.m.

 

Spanien

 

 

Frankrig

p.m.

 

Irland

p.m.

 

Litauen

p.m.

 

Polen

p.m.

 

Unionen

p.m.

 

Norge

p.m.

(1)

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 

(1)

Skal tages i EU-farvande i 2a og 6. I 6 må denne mængde kun fiskes med langline (GHL/*2A6-C).


Art:

Makrel

Scomber scombrus

Område:

3a og 4; EU-farvande i 2a, 3b, 3c og underafsnit 22-32

(MAC/2A34.)

Belgien

544

(1)(2)

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

18 666

(1)(2)

Tyskland

567

(1)(2)

Frankrig

1 713

(1)(2)

Nederlandene

1 724

(1)(2)

Sverige

5 108

(1)(2)(3)

Unionen

28 322

(1)(2)

Norge

191 845

(4)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)(2)

 

TAC

852 284

 

(1)

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående to områder desuden højst fanges nedenstående mængder:

 

Norske farvande i 2a (MAC/*02AN-)

Færøske farvande (MAC/*FRO1)

Belgien

109

p.m.

Danmark

3 732

p.m.

Tyskland

113

p.m.

Frankrig

343

p.m.

Nederlandene

345

p.m.

Sverige

1 022

p.m.

Unionen

5 664

p.m.

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

(2)

Må også fiskes i norske farvande i 4a (MAC/*4AN.).

(3)

Særlig betingelse: Inkl. følgende mængde i ton, der skal tages i norske farvande i 2a og 4a (MAC/*2A4AN):

251

Når der fiskes i henhold til denne særlige betingelse, skal bifangster af torsk, kuller, lubbe, hvilling og sej modregnes kvoterne for disse arter.

(4)

Skal fratrækkes Norges andel af TAC'en (adgangskvote). Denne mængde omfatter Norges andel af TAC'en i Nordsøen som følger:

55 397

Denne kvote må kun fiskes i 4a (MAC/*04A.), undtagen følgende mængde i ton, der må fiskes i 3a (MAC/*03A.):

p.m.

Særlig betingelse: Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder

 

3a

3a og 4bc

4b

4c

6, internationale farvande i 2a, fra den 1. januar til den 15. februar og fra den 1. september til den 31. december

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Danmark

0

4 130

0

0

11 200

Frankrig

0

490

0

0

0

Nederlandene

0

490

0

0

0

Sverige

0

0

390

10

2 914

Det Forenede Kongerige

0

490

0

0

0

Norge

p.m.

0

0

0

0


Art:

Makrel

Scomber scombrus

Område:

6, 7, 8a, 8b, 8d og 8e; EU-farvande og internationale farvande i 5b, internationale farvande i 2a, 12 og 14

(MAC/2CX14-)

Tyskland

18 254

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Spanien

19

(1)

Estland

152

(1)

Frankrig

12 171

(1)

Irland

60 847

(1)

Letland

112

(1)

Litauen

112

(1)

Nederlandene

26 620

(1)

Polen

1 285

(1)

Unionen

119 573

(1)

Norge

14 843

(2)(3)

Færøerne

p.m.

(4)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)

 

TAC

852 284

 

(1)

Hvoraf op til 25 % kan stilles til rådighed for udveksling af kvoter, der må fiskes af Spanien, Frankrig og Portugal i 8c, 9 og 10 og i EU-farvande i CECAF 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2)

Må fiskes i 2a, 6a nord for 56°30′N, 4a, 7d, 7e, 7f og 7h (MAC/*AX7H).

(3)

Norge kan fiske en yderligere adgangskvote på følgende mængde i ton nord for 56°30′N, som modregnes i landets fangstbegrænsning (MAC/*N5630):

38 369

(4)

Denne mængde fratrækkes Færøernes fangstbegrænsning (adgangskvote). Må kun fiskes i 6a nord for 56°30'N (MAC/*6AN56). Denne kvote må imidlertid fra den 1. januar til den 15. februar og fra den 1. oktober til den 31. december også fiskes i 2a og i 4a nord for 59° (EU-farvande) (MAC/*24N59).

Særlig betingelse: Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående områder og perioder højst fanges følgende mængder:

 

EU-farvande i 2a; EU-farvande og norske farvande i 4a. I perioden 1. januar-15. februar og 1. september-31. december

Norske farvande i 2a

Færøske farvande

 

(MAC/*4A-EN)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

Tyskland

4 591

1 281

p.m.

Frankrig

3 061

853

p.m.

Irland

15 305

4 269

p.m.

Nederlandene

6 696

1 867

p.m.

Unionen

42 091

20 013

p.m.

Det Forenede Kongerige

p.m.

p.m.

p.m.


Art:

Makrel

Scomber scombrus

Område:

8c, 9 og 10; EU-farvande i CECAF 34.1.1.

(MAC/8C3411)

Spanien

32 081

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

213

(1)

Portugal

6 631

(1)

Unionen

38 925

 

 

TAC

852 284

 

(1)

Særlig betingelse: De mængder, der udveksles med andre medlemsstater, kan fiskes i 8a, 8b og 8d (MAC/*8ABD.). De mængder, som tilvejebringes af Spanien, Portugal eller Frankrig i udvekslingsøjemed, og som skal fiskes i 8a, 8b og 8d, må dog ikke overskride 25 % af donormedlemsstatens kvoter.

Særlig betingelse: Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående område højst fanges følgende mængder:

8b (MAC/*08B.)

Spanien

2 694

Frankrig

18

Portugal

557


Art:

Makrel

Scomber scombrus

Område:

Norske farvande i 2a og 4a

(MAC/2A4A-N)

Danmark

13 359

 

Analytisk TAC

Unionen

13 359

 

 

TAC

Ikke relevant

 


Art:

Almindelig tunge

Solea solea

Område:

EU-farvande i 2a og 4

(SOL/24-C.)

Belgien

954

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

437

 

Tyskland

764

 

Frankrig

191

 

Nederlandene

8 619

 

Unionen

10 964

 

Norge

10

(1)

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 

(1)

Må kun fiskes i EU-farvande i 4 (SOL/*04-C.).


Art:

Almindelig tunge

Solea solea

Område:

6; EU-farvande og internationale farvande i 5b, internationale farvande i 12 og 14

(SOL/56-14)

Irland

27

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Unionen

27

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Almindelig tunge

Solea solea

Område:

7a

(SOL/07A.)

Belgien

213

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

3

 

Irland

61

 

Nederlandene

68

 

Unionen

345

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Almindelig tunge

Solea solea

Område:

7d

(SOL/07D.)

Belgien

507

 

Præventiv TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

1 014

 

Unionen

1 521

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Almindelig tunge

Solea solea

Område:

7e

(SOL/07E.)

Belgien

37

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

400

 

Unionen

437

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Almindelig tunge

Solea solea

Område:

7f og 7g

(SOL/7FG.)

Belgien

497

 

Analytisk TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

50

 

Irland

25

 

Unionen

572

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Almindelig tunge

Solea solea

Område:

7h, 7j og 7k

(SOL/7HJK.)

Belgien

13

 

Præventiv TAC

Artikel 8, stk. 2, i denne forordning finder anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

27

 

Irland

73

 

Nederlandene

22

 

Unionen

135

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Brisling og dertil knyttede bifangster

Sprattus sprattus

Område:

3a

(SPR/03A.)

Danmark

p.m.

(1)(2)

Analytisk TAC

Tyskland

p.m.

(1)(2)

Sverige

p.m.

(1)(2)

Unionen

p.m.

(1)(2)

 

TAC

p.m.

(2)

(1)

Op til 5 % af kvoten kan bestå af bifangster af hvilling og kuller (OTH/*03A.). Bifangster af hvilling og kuller, der modregnes i kvoten i henhold til denne bestemmelse, og bifangster af arter, der modregnes i kvoten i henhold til artikel 15, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013, må tilsammen ikke overskride 9 % af kvoten.

(2)

Denne kvote må kun fiskes fra den 1. juli 2021 til den 30. juni 2022.


Art:

Brisling og dertil knyttede bifangster

Sprattus sprattus

Område:

EU-farvande i 2a og 4

(SPR/2AC4-C)

Belgien

p.m.

(1)(2)

Analytisk TAC

Danmark

p.m.

(1)(2)

Tyskland

p.m.

(1)(2)

Frankrig

p.m.

(1)(2)

Nederlandene

p.m.

(1)(2)

Sverige

p.m.

(1)(2)(3)

Unionen

p.m.

(1)(2)

Norge

p.m.

(1)

Færøerne

p.m.

(1)(4)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)(2)

 

TAC

p.m.

(1)

(1)

Kvoten må kun fiskes fra den 1. juli 2021 til den 30. juni 2022.

(2)

Op til 2 % af kvoten kan bestå af bifangster af hvilling (OTH/*2AC4C). Bifangster af hvilling, der modregnes i kvoten i henhold til denne bestemmelse, og bifangster af arter, der modregnes i kvoten i henhold til artikel 15, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013, må tilsammen ikke overskride 9 % af kvoten.

(3)

Inklusive tobis.

(4)

Må indeholde op til 4 % bifangst af sild.


Art:

Brisling

Sprattus sprattus

Område:

7d og 7e

(SPR/7DE.)

Belgien

2

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

166

 

Tyskland

2

 

Frankrig

36

 

Nederlandene

36

 

Unionen

242

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

p.m.

 


Art:

Almindelig pighaj

Squalus acanthias

Område:

EU-farvande og internationale farvande i 1, 5, 6, 7, 8, 12 og 14

(DGS/15X14)

Belgien

10

(1)

Præventiv TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

2

(1)

Spanien

5

(1)

Frankrig

44

(1)

Irland

28

(1)

Nederlandene

0

(1)

Portugal

0

(1)

Unionen

89

(1)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)

 

TAC

p.m.

(1)

(1)

Der må ikke fiskes efter almindelig pighaj i de områder, der er omfattet af denne TAC. Når individer af denne art fanges utilsigtet i fiskerier, hvor almindelig pighaj ikke er omfattet af landingsforpligtelsen, må de ikke skades, og de skal straks genudsættes som krævet i denne forordnings artikel 20 og 57. Som undtagelse fra artikel 14 må et fartøj, som deltager i det program til undgåelse af bifangster, som er blevet positivt vurderet af STECF, lande højst 2 ton almindelig pighaj pr. måned. Eksemplarerne skal være døde på det tidspunkt, hvor fiskeredskaberne hales om bord. De medlemsstater, der deltager i programmet til undgåelse af bifangster, skal sikre, at de samlede årlige landinger af almindelig pighaj på grundlag af denne undtagelse ikke overskrider ovennævnte mængder. De forelægger Kommissionen en liste over de fartøjer, der deltager, før de giver tilladelse til landinger. Medlemsstaterne udveksler oplysninger om de områder, hvor bifangster skal undgås.


Art:

Hestemakrelarter og dertil knyttede bifangster

Trachurus spp.

Område:

EU-farvande i 4b, 4c og 7d

(JAX/4BC7D)

Belgien

7

(1)

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

3 118

(1)

Tyskland

275

(1)(2)

Spanien

58

(1)

Frankrig

258

(1)(2)

Irland

196

(1)

Nederlandene

1 876

(1)(2)

Portugal

6

(1)

Sverige

44

(1)

Unionen

5 838

 

Norge

0

(3)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(1)(2)

 

TAC

p.m.

 

(1)

Op til 5 % af kvoten kan bestå af bifangster af havgalte, kuller, hvilling og makrel (OTH/*4BC7D). Bifangster af havgalte, kuller, hvilling og makrel, der modregnes i kvoten i henhold til denne bestemmelse, og bifangster af arter, der modregnes i kvoten i henhold til artikel 15, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013, må tilsammen ikke overskride 9 % af kvoten.

(2)

Særlig betingelse: Op til 5 % af denne kvote fisket i 7d kan betragtes som fisket under kvoten for følgende område: EU-farvande i 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d og 8e; EU-farvande og internationale farvande i 5b, internationale farvande i 12 og 14 (JAX/*7D-EU).

(3)

Kan fiskes i EU-farvande i 4a, men må ikke fiskes i EU-farvande i 7d (JAX/*04-C.).


Art:

Hestemakrelarter

Trachurus spp.

Område:

8c

(JAX/08C.)

Spanien

5 808

(1)

Analytisk TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

101

 

Portugal

574

(1)

Unionen

6 483

 

 

TAC

6 483

 

(1)

Særlig betingelse: Op til 10 % af denne kvote må fiskes i 9 (JAX/*09.).


Art:

Sperling og dermed forbundne bifangster

Trisopterus esmarkii

Område:

3a; EU-farvande i 2a og 4

(NOP/2A3A4.)

År

2021

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Danmark

94 372

(1)(3)

Tyskland

19

(1)(2)(3)

Nederlandene

70

(1)(2)(3)

Unionen

94 461

(1)(3)

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

Norge

0

(4)

Færøerne

p.m.

(5)

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Op til 5 % af kvoten kan bestå af bifangster af kuller og hvilling (OT2/*2A3A4). Bifangster af kuller og hvilling, der modregnes i kvoten i henhold til denne bestemmelse, og bifangster af arter, der modregnes i kvoten i henhold til artikel 15, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013, må tilsammen ikke overskride 9 % af kvoten.

(2)

Denne kvote må kun fiskes i EU-farvande i ICES-område 2a, 3a og 4.

(3)

EU-kvoten må kun fiskes fra den 1. november 2020 til den 31. juli 2021.

(4)

Der skal anvendes sorteringsrist.

(5)

Der skal anvendes sorteringsrist. Det omfatter højst 15 % af uundgåelige bifangster (NOP/*2A3A4), der skal modregnes i denne kvote.


Art:

Industrifisk

Område:

Norske farvande i 4

(I/F/04-N.)

Sverige

800

(1)(2)

Præventiv TAC

Unionen

800

 

 

TAC

Ikke relevant

(1)

Bifangster af torsk, kuller, lubbe, hvilling og sej skal modregnes i kvoterne for disse arter.

(2)

Særlig betingelse: Heraf højst følgende mængde hestemakrel (JAX/*04-N.):

400


Art:

Andre arter

Område:

EU-farvande i 5b, 6 og 7

(OTH/5B67-C)

Unionen

Ikke relevant

 

Præventiv TAC

Artikel 7, stk. 1, i denne forordning finder anvendelse.

Norge

p.m.

(1)

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Udelukkende fanget med langline.


Art:

Andre arter

Område:

Norske farvande i 4

(OTH/04-N.)

Belgien

23

 

Præventiv TAC

Danmark

2 081

 

Tyskland

234

 

Frankrig

96

 

Nederlandene

166

 

Sverige

Ikke relevant

(1)

Unionen

2 600

(2)

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Kvote for »andre arter«, som Norge traditionelt tildeler Sverige.

(2)

Arter, der ikke er omfattet af andre TAC'er.


Art:

Andre arter

Område:

EU-farvande i 2a, 4 og 6a nord for 56°30'N

(OTH/2A46AN)

Unionen

Ikke relevant

 

Præventiv TAC

Norge

1 000

(1)(2)

Færøerne

p.m.

(3)

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Begrænset til 2a og 4 (OTH/*2A4-C).

(2)

Arter, der ikke er omfattet af andre TAC'er.

(3)

Skal fiskes i 4 og 6a nord for 56°30′N (OTH/*46AN).


Art:

Kulmule

Merluccius merluccius

Område:

Norske farvande i 4

(HKE/04-N.)

Belgien

17

 

Præventiv TAC«

Danmark

1 601

 

Tyskland

180

 

Frankrig

74

 

Nederlandene

128

 

Sverige

Ikke relevant

 

Unionen

2 000

 

 

TAC

Ikke relevant

 

DEL C: Ændring af bilag IB til forordning (EU) 2021/92

I bilag IB til forordning (EU) 2021/92 affattes de relevante fiskerimulighedstabeller således:

»Art:

Sild

Clupea harengus

Område:

EU-farvande, færøske, norske og internationale farvande i 1 og 2

(HER/1/2-)

Belgien

13

(1)

Analytisk TAC

Danmark

13 015

(1)

Tyskland

2 279

(1)

Spanien

43

(1)

Frankrig

562

(1)

Irland

3 370

(1)

Nederlandene

4 658

(1)

Polen

659

(1)

Portugal

43

(1)

Finland

202

(1)

Sverige

4 823

(1)

Unionen

29 667

(1)

Det Forenede Kongerige

12 715

(1)

Færøerne

p.m.

(2)(3)

Norge

0

(2)(4)

 

TAC

651 033

 

(1)

Når fangsterne rapporteres til Kommissionen, skal de mængder, der er fisket i hvert af følgende områder, også rapporteres: NEAFC-reguleringsområdet og EU-farvande.

(2)

Må fiskes i EU-farvande nord for 62°N.

(3)

Skal modregnes i Færøernes fangstbegrænsninger.

(4)

Skal modregnes i Norges fangstbegrænsninger.

Særlig betingelse: Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående områder højst fanges følgende mængder:

Norske farvande nord for 62°N og fiskerizonen omkring Jan Mayen (HER/*2AJMN)

29 667

2, 5b nord for 62°N (færøske farvande) (HER/*25B-F)

Belgien

p.m.

Danmark

p.m.

Tyskland

p.m.

Spanien

p.m.

Frankrig

p.m.

Irland

p.m.

Nederlandene

p.m.

Polen

p.m.

Portugal

p.m.

Finland

p.m.

Sverige

p.m.

Det Forenede Kongerige

p.m.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

Norske farvande i 1 og 2

(COD/1N2AB.)

Tyskland

2 336

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Grækenland

290

 

Spanien

2 607

 

Irland

290

 

Frankrig

2 144

 

Portugal

2 607

 

Unionen

10 274

 

 

TAC

Ikke relevant

 


Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

1 og 2b

(COD/1/2B.)

Tyskland

5 626

(3)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Spanien

11 331

(3)

Frankrig

2 658

(3)

Polen

2 335

(3)

Portugal

2 274

(3)

Andre medlemsstater

421

(1)(3)

Unionen

24 645

(2)(3)

Det Forenede Kongerige

p.m.

(3)

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Undtagen Tyskland, Spanien, Frankrig, Polen og Portugal. Fangster, der skal modregnes i denne fælles kvote, rapporteres særskilt (COD/1/2B_AMS).

(2)

Tildelingen af den andel af torskebestanden, som Unionen har adgang til i farvandene omkring Svalbard og Bjørneøen, og dertil knyttede bifangster af kuller berører på ingen måde de rettigheder og forpligtelser, der følger af Paristraktaten af 1920.

(3)

Bifangster af kuller kan udgøre op til 14 % pr. træk. Bifangsterne af kuller er i tillæg til torskekvoten.


Art:

Torsk og kuller

Gadus morhua og Melanogrammus aeglefinus

Område:

Færøske farvande i 5b

(C/H/05B-F.)

Tyskland

p.m.

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Frankrig

p.m.

 

Unionen

p.m.

 

Det Forenede Kongerige

p.m.

 

 

TAC

Ikke relevant


Art:

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Område:

Norske farvande i 1 og 2

(HAD/1N2AB.)

Tyskland

312

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Frankrig

188

 

Unionen

500

 

 

TAC

Ikke relevant

 


Art:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område:

Færøske farvande

(WHB/2A4AXF)

Danmark

p.m.

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Tyskland

p.m.

 

Frankrig

p.m.

 

Nederlandene

p.m.

 

Unionen

p.m.

(1)

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Fangster af blåhvilling kan indeholde uundgåelige bifangster af guldlaks.


Art:

Lange og byrkelange

Molva molva og molva dypterygia

Område:

Færøske farvande i 5b

(B/L/05B-F.)

Tyskland

p.m.

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Frankrig

p.m.

 

Unionen

p.m.

(1)

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Bifangster af skolæst og sort sabelfisk kan modregnes i denne kvote op til følgende grænse (OTH/*05B-F):

p.m.


Art:

Sej

Pollachius virens

Område:

Norske farvande i 1 og 2

(POK/1N2AB.)

Tyskland

663

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Frankrig

107

 

Unionen

770

 

 

TAC

Ikke relevant

 


Art:

Sej

Pollachius virens

Område:

Færøske farvande i 5b

(POK/05B-F.)

Belgien

p.m.

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Tyskland

p.m.

 

Frankrig

p.m.

 

Nederlandene

p.m.

 

Unionen

p.m.

 

 

TAC

Ikke relevant

 


Art:

Hellefisk

Reinhardtius hippoglossoides

Område:

Norske farvande i 1 og 2

(GHL/1N2AB.)

Tyskland

50

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Unionen

50

(1)

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote.


Art:

Rødfiskarter

Sebastes mentella

Område:

Norske farvande i 1 og 2

(REB/1N2AB.)

Tyskland

851

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Spanien

106

 

Frankrig

93

 

Portugal

450

 

Unionen

1 500

 

 

TAC

Ikke relevant

 


Art:

Rødfiskarter

Sebastes spp.

Område:

Færøske farvande i 5b

(RED/05B-F.)

Belgien

p.m.

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Tyskland

p.m.

 

Frankrig

p.m.

 

Unionen

p.m.

 

 

TAC

Ikke relevant

 


Art:

Andre arter

Område:

Norske farvande i 1 og 2

(OTH/1N2AB.)

Tyskland

71

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Frankrig

29

(1)

Unionen

100

(1)

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Udelukkende for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote.


Art:

Andre arter (1)

Område:

Færøske farvande i 5b

(OTH/05B-F.)

Tyskland

p.m.

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Frankrig

p.m.

 

Unionen

p.m.

 

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Undtagen fiskearter, der ikke har nogen handelsværdi.


Art:

Fladfisk

Pleuronectiformes

Område:

Færøske farvande i 5b

(FLX/05B-F.)

Tyskland

p.m.

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Frankrig

p.m.

 

Unionen

p.m.

 

 

TAC

Ikke relevant

 


Art:

Torsk

Gadus morhua

Område:

Grønlandske farvande i NAFO-afsnit 1F og grønlandske farvande i 5, 12 og 14

(COD/N1GL14)

Tyskland

1 950

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7a i denne forordning finder anvendelse.

Unionen

1 950

(1)

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Må ikke fiskes fra den 1. marts til den 31. maj inden for »Kleine Bank-forvaltningsområdet«, der afgrænses af de linjer, der forbinder følgende koordinater:

Punkt

Breddegrad

Længdegrad

1

65°00′N

38°00'V

2

65°00′N

35°15'V

3

64°00′N

35°15'V

4

64°00′N

38°00'V


Art:

Langhalearter

Macrourus spp.

Område:

Grønlandske farvande i 5 og 14

(GRV/514GRN)

Unionen

75

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7a i denne forordning finder anvendelse.

 

TAC

Ikke relevant

(2)

(1)

Særlig betingelse: Der må ikke fiskes efter skolæst (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) og nordlig skolæst (Macrourus berglax) (RHG/514GRN). De må kun tages som bifangst og skal rapporteres særskilt.

(2)

Norge tildeles følgende mængde i ton. Særlig betingelse for denne mængde: Der må ikke fiskes efter skolæst (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) og nordlig skolæst (Macrourus berglax) (RHG/514GRN). De må kun tages som bifangst og skal rapporteres særskilt.

25


Art:

Langhalearter

Macrourus spp.

Område:

Grønlandske farvande i NAFO 1

(GRV/N1GRN.)

Unionen

60

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7a i denne forordning finder anvendelse.

 

TAC

Ikke relevant

(2)

(1)

Særlig betingelse: Der må ikke fiskes efter skolæst (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) og nordlig skolæst (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.). De må kun tages som bifangst og skal rapporteres særskilt.

(2)

Norge tildeles følgende mængde i ton. Særlig betingelse for denne mængde: Der må ikke fiskes efter skolæst (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) og nordlig skolæst (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.). De må kun tages som bifangst og skal rapporteres særskilt.

40


Art:

Lodde

Mallotus villosus

Område:

Grønlandske farvande i 5 og 14

(CAP/514GRN)

Danmark

Skal fastlægges

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7a i denne forordning finder anvendelse.

Tyskland

Skal fastlægges

 

Sverige

Skal fastlægges

 

Alle medlemsstater

Skal fastlægges

(1)

Unionen

Skal fastlægges

(2)

Norge

Skal fastlægges

(2)

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Danmark, Tyskland og Sverige må ikke udnytte kvoten for »alle medlemsstater«, før de har udtømt deres egen kvote. Medlemsstater, der har fået tildelt mere end 10 % af EU-kvoten, må dog slet ikke bruge af den kvote, der er afsat til »alle medlemsstater«. Fangster, der skal modregnes i denne fælles kvote, rapporteres særskilt (CAP/514GRN_AMS).

(2)

For fiskeriperioden 20. juni 2021-15. april 2022.


Art:

Dybvandsreje

Pandalus borealis

Område:

Grønlandske farvande i 5 og 14

(PRA/514GRN)

Danmark

1 325

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7a i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

1 325

 

Unionen

2 650

 

Norge

1 000

 

Færøerne

p.m.

 

 

TAC

Ikke relevant

 


Art:

Dybvandsreje

Pandalus borealis

Område:

Grønlandske farvande i NAFO 1

(PRA/N1GRN.)

Danmark

1 300

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7a i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

1 300

 

Unionen

2 600

 

 

TAC

Ikke relevant

 


Art:

Hellefisk

Reinhardtius hippoglossoides

Område:

Grønlandske farvande i NAFO 1

(GHL/N1G-S68)

Tyskland

1 700

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7a i denne forordning finder anvendelse.

Unionen

1 700

(1)

Norge

550

(1)

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Skal fiskes syd for 68°N.


Art:

Hellefisk

Reinhardtius hippoglossoides

Område:

Grønlandske farvande i 5, 12 og 14

(GHL/5-14GL)

Tyskland

4 190

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7a i denne forordning finder anvendelse.

Unionen

4 190

(1)

Norge

650

 

Færøerne

p.m.

 

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Må fiskes af højst 6 fartøjer samtidig.


Art:

Rødfiskarter (pelagiske)

Sebastes spp.

Område:

Grønlandske farvande i NAFO-afsnit 1F og grønlandske farvande i 5, 12 og 14

(RED/N1G14P)

Tyskland

0

(1)(2)(3)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7a i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

0

(1)(2)(3)

Unionen

0

(1)(2)(3)

Norge

0

(1)(2)

Færøerne

0

(1)(2)(4)

 

TAC

Ikke relevant

(1)

Må kun fiskes fra den 10. maj til den 31. december.

(2)

Må kun fiskes i de grønlandske farvande i rødfiskbeskyttelsesområdet, der afgrænses af en linje, der forbinder følgende koordinater:

Punkt

Breddegrad

Længdegrad

1

64°45'N

28°30'V

2

62°50'N

25°45'V

3

61°55'N

26°45'V

4

61°00'N

26°30'V

5

59°00'N

30°00'V

6

59°00'N

34°00'V

7

61°30'N

34°00'V

8

62°50'N

36°00'V

9

64°45'N

28°30'V

(3)

Særlig betingelse: Denne kvote må også fiskes i internationale farvande i ovennævnte rødfiskbeskyttelsesområde (RED/*5-14P).

(4)

Må kun fiskes i grønlandske farvande i 5 og 14 (RED/*514GN).


Art:

Rødfiskarter (demersale)

Sebastes spp.

Område:

Grønlandske farvande i NAFO-afsnit 1F og grønlandske farvande i 5 og 14

(RED/N1G14D)

Tyskland

1 831

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7a i denne forordning finder anvendelse.

Frankrig

9

(1)

Unionen

1 840

(1)

 

TAC

Ikke relevant

(1)

Må kun fiskes med trawl og kun nord og vest for den linje, der er defineret af følgende koordinater:

Punkt

Breddegrad

Længdegrad

1

59°15'N

54°26'V

2

59°15'N

44°00'V

3

59°30'N

42°45'V

4

60°00'N

42°00'V

5

62°00'N

40°30'V

6

62°00'N

40°00'V

7

62°40'N

40°15'V

8

63°09'N

39°40'V

9

63°30'N

37°15'V

10

64°20'N

35°00'V

11

65°15'N

32°30'V

12

65°15'N

29°50'V


Art:

Bifangster(1)

Område:

Grønlandske farvande

(B-C/GRL)

Unionen

600

 

Præventiv TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 7a i denne forordning finder anvendelse.

 

TAC

Ikke relevant

 

(1)

Bifangster af langhalearter (Macrourus spp.) rapporteres som angivet i nedenstående fiskerimulighedstabel: langhalearter i grønlandske farvande i 5 og 14 (GRV/514GRN) og langhalearter i grønlandske farvande i NAFO 1 (GRV/N1GRN.).«

DEL D: Ændring af bilag IC til forordning (EU) 2021/92

I bilag IC til forordning (EU) 2021/92 affattes fiskerimulighedstabellen for rødfiskarter i NAFO 3M således:

»Art:

Rødfiskarter

Sebastes spp.

Område:

NAFO 3M

(RED/N3M.)

Estland

1 571

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse.

Tyskland

513

(1)

Letland

1 571

(1)

Litauen

1 571

(1)

Spanien

233

(1)

Portugal

2 354

(1)

Unionen

7 813

(1)

 

TAC

8 448

(1)

(1)

Denne kvote forudsætter overholdelse af TAC'en, der er fastsat for denne bestand for alle de kontraherende parter i NAFO. Inden for denne TAC må der ikke fiskes over følgende midtvejsgrænse inden den 1. juli 2021: 4 224 .«