23.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/187


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/666

af 22. april 2021

om ændring af forordning (EU) nr. 923/2012 for så vidt angår krav til bemandet luftfart i U-space-luftrum

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (1), særlig artikel 31 og 44, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 (2) etableres fælles regler for luftrummet og operationelle bestemmelser med hensyn til luftfartstjenester og -procedurer, som skal gælde for den almene lufttrafik.

(2)

Med henblik på at gøre det muligt for bemandede luftfartøjer, for hvilke der ikke udøves flyvekontroltjeneste, at operere sikkert side om side med ubemandede luftfartøjer i U-space-luftrum er det vigtigt, at det bemandede luftfartøjs position kommunikeres til udøvere af U-space-tjenester. Dette bør opnås ved at gøre det bemandede luftfartøj elektronisk synligt og på effektiv vis at signalere dets tilstedeværelse ved hjælp af overvågningsteknologier.

(3)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 bør omfatte sådanne krav til bemandet luftfart i U-space-luftrum.

(4)

Sådanne nye krav bør forbedre sikkerheden ved at øge situationsforståelsen inden for U-space-luftrummet.

(5)

For at sikre en korrekt gennemførelse af denne forordning bør medlemsstaterne og berørte interessenter navnlig have tilstrækkelig tid til at tilpasse deres procedurer til den nye lovgivningsramme.

(6)

Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur foreslog i sin udtalelse nr. 01/2020 (3) foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 76, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139.

(7)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 127 i forordning (EU) 2018/1139 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 923/2012 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 indsættes som nr. 146) og 147):

»146)

»U-space-luftrum«: en geografisk UAS-zone udpeget af medlemsstaterne, hvor UAS-operationer kun må finde sted med støtte fra U-space-tjenester

147)

»U-space-tjeneste«: en tjeneste baseret på digitale tjenester og automatisering af funktioner, som er udformet til at understøtte sikker, effektiv og sikret adgang til U-space-luftrum for et stort antal UAS'er.«

2)

Afdeling 6, punkt SERA.6005, i bilaget affattes således:

»SERA.6005 Krav vedrørende kommunikation, SSR-transponder og elektronisk synlighed i U-space-luftrum

a)

Obligatorisk radiozone (RMZ)

1)

VFR-flyvninger, der opereres i dele af luftrum i klasse E, F eller G, og IFR-flyvninger, der opereres i dele af luftrum i klasse F eller G, som den kompetente myndighed har udpeget som obligatorisk radiozone (RMZ), opretholder uafbrudt luft-til-jord-talekommunikationsvagt og etablerer tovejskommunikation, hvor det er nødvendigt, på den relevante kommunikationskanal, medmindre de opfylder alternative bestemmelser, som luftfartstjenesteudøveren foreskriver for det pågældende luftrum.

2)

Før piloter flyver ind i en obligatorisk radiozone, skal de på den relevante kommunikationskanal foretage et opkald, hvor de angiver betegnelsen på den station, der kaldes op til, kaldesignal, luftfartøjstype, position, flyvehøjde, flyvningens formål og andre oplysninger, som den kompetente myndighed foreskriver.

b)

Obligatorisk transponderzone (TMZ)

Alle fly, der opererer i luftrum, som den kompetente myndighed har udpeget som obligatorisk transponderzone (TMZ), har og bruger SSR-transpondere, der opererer i funktionstilstand A og C eller funktionstilstand S, medmindre de opfylder alternative bestemmelser, som luftfartstjenesteudøveren foreskriver for det pågældende luftrum.

c)

U-space-luftrum

Bemandede luftfartøjer, der opererer i luftrum, som den kompetente myndighed har udpeget som U-space-luftrum, og for hvilke der ikke udøves flyvekontroltjeneste af en luftfartstjenesteudøver, skal uafbrudt gøre sig elektronisk synlige for udøvere af U-space-tjenester.

d)

Luftrum, der er udpeget som obligatorisk radiozone, obligatorisk transponderzone eller U-space-luftrum, skal offentliggøres i AIP (luftfartsinformationspublikationen).«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 26. januar 2023.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 af 26. september 2012 om fælles regler for luftrummet og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og -procedurer og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010 (EUT L 281 af 13.10.2012, s. 1).

(3)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.