23.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/184


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/665

af 22. april 2021

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/373 for så vidt angår krav til udøvere af lufttrafikstyrings- og luftfartstjenester og andre lufttrafikstyringsnetfunktioner i det U-space-luftrum, der udpeges i et kontrolleret luftrum

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (1), særlig artikel 43, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/373 (2) fastsættes fælles krav til udøvelse af lufttrafikstyrings- og luftfartstjenester (»ATM/ANS«) og andre lufttrafikstyringsnetfunktioner (»ATM-netfunktioner«) for den almene lufttrafik og tilsynet med disse udøvere.

(2)

Med vedtagelsen af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/664 (3) kan et U-space-luftrum udpeges inden for et kontrolleret luftrum, hvor bemandede luftfartøjer opererer side om side med ubemandede luftfartøjer. For at garantere sikkerheden for disse operationer bør gennemførelsesforordning (EU) 2017/373 ændres, således at de nødvendige krav til lufttrafiktjenesteudøvere vedrørende koordinering med udøvere af U-space-tjenester og i givet fald eneudøvere af fælles informationstjenester medtages.

(3)

Inden for det U-space-luftrum, der udpeges i et kontrolleret luftrum, bør luftfartstjenesteudøvere forblive ansvarlige for udøvelsen af luftfartstjenester over for operatører af bemandede luftfartøjer. Lufttrafiktjenesteudøvere bør også gennemføre en såkaldt dynamisk rekonfigurering af U-space-luftrummet for at sikre, at bemandede og ubemandede luftfartøjer forbliver sikkert adskilt.

(4)

Der bør oprettes specifikke procedurer og kommunikationsfaciliteter mellem relevante lufttrafiktjenesteenheder, udøvere af U-space-tjenester, UAS-operatører og i givet fald eneudøvere af fælles informationstjenester for at sikre, at alle operationelle interessenter anvender den dynamiske rekonfigurering af U-space-luftrummet på koordineret vis.

(5)

For at sikre en korrekt gennemførelse af denne forordning bør medlemsstaterne og berørte interessenter navnlig have tilstrækkelig tid til at tilpasse deres procedurer til den nye lovgivningsramme, inden denne forordning finder anvendelse.

(6)

Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur foreslog i sin udtalelse nr. 1/2020 (4) foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 75, stk. 2, litra b) og c), og artikel 76, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139.

(7)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/373 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 127 i forordning (EU) 2018/1139 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af gennemførelsesforordning (EU) 2017/373

I gennemførelsesforordning (EU) 2017/373 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I tilføjes følgende punkter:

»(260)

»U-space-luftrum«: en geografisk UAS-zone udpeget af medlemsstaterne, hvor UAS-operationer kun må finde sted med støtte fra U-space-tjenester

(261)

»U-space-tjeneste«: en tjeneste baseret på digitale tjenester og automatisering af funktioner, som er udformet til at understøtte sikker, sikret og effektiv adgang til U-space-luftrum for et stort antal UAS'er

(262)

»fælles informationstjeneste«: en tjeneste, som består i at formidle statiske og dynamiske data for at muliggøre udøvelsen af U-space-tjenester med henblik på at styre trafikken af ubemandede luftfartøjer

(263)

»dynamisk rekonfigurering af luftrum«: midlertidig ændring af U-space-luftrummet for at give plads til kortvarige ændringer i efterspørgslen efter bemandet trafik ved at justere U-space-luftrummets geografiske grænser.«

2)

I bilag IV, subpart A, afsnit 1, tilføjes følgende som punkt ATS.OR.127:

»ATS.OR.127 Lufttrafiktjenesteudøveres koordinering i U-space-luftrum

Lufttrafiktjenesteudøvere skal:

a)

uden forskelsbehandling tilvejebringe de relevante trafikoplysninger vedrørende bemandede luftfartøjer, som er nødvendige som led i de fælles informationstjenester, der henvises til i forordning (EU) 2021/664 (*1) inden for et U-space-luftrum, som oprettes i det kontrollerede luftrum, hvor lufttrafiktjenesteudøveren er udpeget til at udøve sine tjenester

b)

oprette koordineringsprocedurer og kommunikationsfaciliteter mellem egnede lufttrafiktjenesteenheder, udøvere af U-space-tjenester og i givet fald eneudøvere af fælles informationstjenester, som muliggør tilvejebringelsen af disse data.«

(*1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/664 af 22. april 2021 om et regelsæt for U-space (EUT L 139 af 23.4.2021, s. 161).«"

3)

I bilag IV, subpart B, afsnit 2, indsættes følgende som punkt ATS.TR.237:

»ATS.TR.237 Dynamisk rekonfigurering af U-space-luftrummet

Flyvekontrolenheder skal:

a)

midlertidigt begrænse det område inden for det udpegede U-space-luftrum, hvor UAS-operationer kan finde sted, for at give plads til kortvarige ændringer i efterspørgslen efter bemandet trafik ved at justere U-space-luftrummets laterale og vertikale grænser

b)

sikre, at de relevante udøvere af U-space-tjenester og i givet fald eneudøvere af fælles informationstjenester underrettes rettidigt og effektivt om aktivering, deaktivering og midlertidige begrænsninger af det udpegede U-space-luftrum.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 26. januar 2023.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/373 af 1. marts 2017 om fastsættelse af fælles krav til udøvere af lufttrafikstyrings- og luftfartstjenester og andre lufttrafikstyringsnetfunktioner og tilsynet med disse udøvere, om ophævelse af forordning (EF) nr. 482/2008, gennemførelsesforordning (EU) nr. 1034/2011 og (EU) nr. 1035/2011 samt forordning (EU) 2016/1377 og om ændring af forordning (EU) nr. 677/2011 (EUT L 62 af 8.3.2017, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/664 af 22. april 2021 om et regelsæt for U-space (se side 161 i denne EUT).

(4)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.