2.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 71/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/368

af 1. marts 2021

om meddelelse af EU-godkendelse af det enkelte biocidholdige produkt »Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD«

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 44, stk. 5, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 2. februar 2018 indgav Aero-Sense NV en ansøgning i henhold til artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 om godkendelse af et enkelt biocidholdigt produkt benævnt »Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD« af produkttype 18, som beskrevet i bilag V til nævnte forordning, samt tilvejebragte en skriftlig bekræftelse af, at den kompetente myndighed i Belgien er indforstået med at vurdere ansøgningen. Ansøgningen blev registreret under sagsnummer BC-DX037393-17 i registret over biocidholdige produkter.

(2)

»Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD« indeholder aktivstoffet 1R-trans-phenothrin, som er opført på EU-listen over godkendte aktivstoffer, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(3)

Den 7. maj 2020 fremlagde den kompetente vurderingsmyndighed i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 en vurderingsrapport og konklusionerne af sin vurdering for Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«).

(4)

Den 2. juli 2020 fremlagde agenturet en udtalelse (2) for Kommissionen, udkastet til resumé af egenskaberne for det biocidholdige produkt »Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD« og den endelige vurderingsrapport om det enkelte biocidholdige produkt i overensstemmelse med artikel 44, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(5)

I udtalelsen konkluderes det, at »Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD« er et biocidholdigt produkt, at der kan meddeles EU-godkendelse af produktet i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012, og at produktet, forudsat at det er i overensstemmelse med udkastet til resuméet, opfylder betingelserne i nævnte forordnings artikel 19, stk. 1.

(6)

Den 4. august 2020 fremlagde agenturet udkastet til resumé for Kommissionen på alle officielle EU-sprog i overensstemmelse med artikel 44, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(7)

Kommissionen er enig i agenturets udtalelse og mener derfor, at der bør meddeles EU-godkendelse af »Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD«.

(8)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der meddeles EU-godkendelse med godkendelsesnummer EU-0024297-0000 til Aero-Sense NV til tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af det enkelte biocidholdige produkt »Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD« i overensstemmelse med resuméet af det biocidholdige produkts egenskaber som angivet i bilaget.

EU-godkendelsen gælder fra den 22. marts 2021 indtil den 28. februar 2031.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. marts 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  ECHA's udtalelse af 17. juni 2020 om EU-godkendelse af det biocidholdige produkt »Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD« (ECHA/BPC/262/2020), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


BILAG

Resumé af et biocidholdigt produkts egenskaber

Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD

Produkttype 18 — Insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr (Skadedyrsbekæmpelse)

Godkendelsesnummer: EU-0024297-0000

R4BP aktivnummer: EU-0024297-0000

1.   ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1.   Produktets handelsnavn(e)

Handelsnavn

Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD

1.2.   Godkendelsesindehaver

Godkendelsesindehaverens navn og adresse

Navn

Aero-Sense NV

Adresse

Schaapbruggestraat 50, 8800 Roeselare, Belgien

Godkendelsesnummer

EU-0024297-0000

R4BP aktivnummer

EU-0024297-0000

Godkendelsesdato

22. marts 2021

Godkendelsens udløbsdato

28. februar 2031

1.3.   Producent(er) af produktet

Producentens navn

Volcke Aerosol Connection

Producentens adresse

Industrielaan 15, 8520 Kuurne Belgien

Placering af produktionsanlæg

Industrielaan 15, 8520 Kuurne Belgien


Producentens navn

Envasado Xiomara, S.L.

Producentens adresse

Polígono Industrial La Torrecilla Chica, 6, 45220 Yeles — Toledo Spanien

Placering af produktionsanlæg

Polígono Industrial La Torrecilla Chica, 6, 45220 Yeles — Toledo Spanien


Producentens navn

Aero-Sense NV

Producentens adresse

Kachtemsestraat 289, 8800 Roeselare Belgien

Placering af produktionsanlæg

Kachtemsestraat 289, 8800 Roeselare Belgien

1.4.   Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)

Aktivstof

1R-trans pheno-thrin

Producentens navn

Endura S.p.A

Producentens adresse

Viale Pietro Pietramellara 5, 40121 Bologna Italien

Placering af produktionsanlæg

39 Wenfeng Road, 225009 Yangzhou, Jiangsu Kina

2.   PRODUKTETS SAMMENSÆTNING OG FORMULERING

2.1.   Kvalitative og kvantitative oplysninger om produktets sammensætning

Almindeligt navn

IUPAC-navn

Funktion

CAS-nummer

EF-nummer

Indhold (%)

1R-trans pheno-thrin

3-phenoxybenzyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1- enyl)cyclopropanecarboxylate

Aktivstof

26046-85-5

247-431-2

2,0

2.2.   Formuleringstype

AE — aerosol

3.   Faresætninger og sikkerhedssætninger

Faresætninger

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning

Meget giftig for vandlevende organismer.

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Sikkerhedssætninger

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. — Rygning forbudt.

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

Undgå udledning til miljøet.

Udslip opsamles.

Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.

Beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering af farligt affald..

4.   GODKENDT(E) ANVENDELSE(R)

4.1.   Brug beskrivelse

Tabel 1. Brug # 1 — Myg — Flybehandling — Professionelle

Produkttype

PT18 — Insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

Insektmiddel

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

Videnskabeligt navn: Culex spp.

Almindeligt navn: Culex-myg

udviklingsstadie: voksne

Videnskabeligt navn: Aedes spp.

Almindeligt navn: Aedes-myg

udviklingsstadie: voksne

Videnskabeligt navn: Anopheles spp.

Almindeligt navn: Anopheles-myg

udviklingsstadie: voksne

Anvendelsesområde

indendørs

Anvendelse i cockpit og kabine for insektbekæmpelse i fly.

Anvendelsesmetode(r)

Detaljeret beskrivelse:

Sprøjtning

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Anvendelseshyppighed: Anbefalet anvendelsesmængde: 35 g/100 m3 (dvs. 0,7 g as./100 m3).

Fortynding: Klar til brug.

Antal og timing for ansøgning: Behandlingen skal gentages ved hver flyvning, som kræver insektbekæmpelsesbehandling.

Kun én anvendelse pr. flyvning.

Brugerkategori(er)

Professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

Aluminiums dåse med tryk 18 bar — Fuld farve tryk

Hvid hætte (ettryksventil) eller blå hætte (flertryksventil)

Pakket i papemballage med 24 stk.

Fås i forskellige dåsestørrelser:

40 g (34 ml)

60 g (52 ml)

100 g (86 ml)

4.1.1.   Brugsanvisning for brugere

Se manualen ombord på den enkelte flytype for antal dåser, der kræves til en insektbekæmpelsesbehandling.

Passagererne skal meddeles om insektbekæmpelsesproceduren, inden produktet anvendes i flyet. Passagererne skal rådes til at lukke øjnene og dække deres ansigter, mens proceduren står på.

Undgå at sprøjte direkte på huden eller i øjnene.

Undgå at sprøjte på eller i nærheden af fødevarer, madlavningsområder og madredskaber.

Vask hænder efter håndtering.

Må ikke anvendes af uautoriseret personale.

Fjern hætten.

Hold dåse(n) lodret i en arms længde.

Hvid hætte — et tryk: tryk på sprøjtedysen, indtil den låser fast. Sprayproduktet frigives med et kontinuerligt sprøjt.

Blå hætte — flere tryk: Tryk på sprøjtedysen, indtil der er frigivet den rigtige mængde, eller enheden er tom.

Insektmidlet skal sprøjtes i flyet ved at holde spraydåsens dyse i en vinkel på cirka 45° i forhold til loftet gennem hele proceduren.

Sprøjtet skal rettes lidt bag ved brugeren.

Spray jævnt i hele området.

 

40 g (34 ml) — En enkelt dåse behandler effektivt 114 m3 luftvolumen;

 

60 g (52 ml) — En enkelt dåse behandler effektivt 171 m3 luftvolumen;

 

100 g (86 ml) — En enkelt dåse behandler effektivt 285 m3 luftvolumen.

Insektbekæmpelse inden afgang

Denne procedure finder sted inden afgang, når passagererne er gået om bord og dørene er lukket.

Cockpittet sprøjtes, inden kabinepersonalet går ombord.

For at insektbekæmpelsen skal være effektiv, skal flyets klimaanlæg være slukket, mens der sprøjtes, og kabinepersonalet skal sørge for at behandle alle insekttilflugtssteder, herunder toiletter, kabysser og garderobeskabe, medmindre disse områder er sprøjtet samtidig med cockpittet inden ombordstigning.

Starten af nedstigningen (sprøjtning under flyvning)

I henhold til WHO's vejledning er sprøjtebehandling inden afgang og på toppen af nedstigningen en todelt insektbekæmpelsesmetode. »Starten af nedstigningen« (sprøjtning under flyvning) er anden del i denne metodes procedure og udføres på »starten af nedstigningen«, når flyet påbegynder nedstigning til destinationslufthavnen. Luftcirkulationen indstilles til normalt flow.

Der er ikke dokumenteret restkoncentrationer.

Produktet (indeholdende 1R-trans-phenothrin) må ikke anvendes til behandling både før afgang og under flyvning i det samme fly.

4.1.2.   Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Produktet skal kun anvendes én gang pr. flyvning.

Det samme medlem af kabinepersonalet må ikke udføre mere end én behandling om dagen.

Må ikke anvendes/sprøjtes direkte på eller i nærheden af fødevarer, foder og drikkevarer eller på overflader eller redskaber, som kan komme i direkte kontakt med føde- og drikkevarer.

Indeholder 1R-trans-phenothrin (pyrethroider), som kan være farligt for katte. Der skal udvises forsigtighed ved brug af produktet, hvis der er katte til stede i flyet. Katte skal holdes væk under behandlingen.

Rengøring af behandlede fly må kun udføres med specielle produkter, der ikke kræver udledning af spildevand til afløb eller lokale rensningsanlæg.

Rengøringsudstyr (børster, klude osv.), der anvendes i et fly efter anvendelse af produktet, skal bortskaffes som fast affald og må ikke genbruges.

4.1.3.   Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Anvisninger i førstehjælp:

Generelt

VED INDÅNDING: Kontakt GIFTLINJEN eller en læge, hvis der opstår symptomer.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN eller en læge, hvis der opstår symptomer.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med sæbe og vand. Kontakt GIFTLINJEN eller en læge, hvis der opstår symptomer.

VED KONTAKT MED ØJNENE: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Kontakt GIFTLINJEN eller en læge, hvis der opstår symptomer.

Pyrethroider kan forårsage paræstesi (brændende og stikkende følelse i hud uden irritation). Hvis symptomerne vedvarer: Søg lægehjælp.

Nødforanstaltninger til beskyttelse af miljøet i tilfælde af ulykker

Inddæm og kontrollér eventuel lækage og spild med ikke-brændbare, absorberende materialer såsom sand, jord, vermiculite eller diatoméjord i tønder til bortskaffelse af affald.

Sørg for, at der ikke løber materiale ud i kloakker, afløb eller vandløb.

Sprøjt ikke vand på stedet, hvor der er lækage, eller der er forekommet spild.

Lad rester af produktet som følge af lækage eller spild fordampe.

4.1.4.   Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Der skal foretages passende registrering af proceduren for insektbekæmpelse samt serienumrene på de anvendte spraydåser i Almindelig Deklaration for luftfartøj (Aircraft general Declaration).

De tomme spraydåser skal opbevares til inspektion af havnesundhedsmyndighederne i lufthavnene.

Må ikke hældes i kloakker, afløb eller vandløb.

Affaldshåndtering skal udføres uden at bringe menneskers sundhed i fare og uden at skade miljøet, især uden risiko for vand, luft, jord, planter og dyr.

Send til genbrug, eller bortskaf rester af produktet i overensstemmelse med gældende lovgivning til kommunal affaldsordning for farligt affald.

Sørg for ikke at forurene jorden eller vandet med rester af produktet.

Rester af produktet må ikke udledes til miljøet.

4.1.5.   Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se brugsanvisning

5.   GENERELLE ANVISNINGER TIL BRUG (1)

5.1.   Brugsanvisning

Se punkt 4.1.1

5.2.   Risiko reducerende foranstaltninger

Se punkt 4.1.2

5.3.   Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Se punkt 4.1.3

5.4.   sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage

Se punkt 4.1.4

5.5.   opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.

Opbevar i original emballage et køligt (under 40 °C), tørt og godt ventileret sted. Beskyttes mod frost.

Opbevares uden for direkte sollys, også når enheden er tom.

Holdbarhedstid: 2 år

6.   ANDRE OPLYSNINGER


(1)  Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser.