17.12.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 454/7


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2021/2253

af 2. november 2021

om fastsættelse af principperne for Eurosystemets etiske ramme (ECB/2021/49)

(omarbejdning)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 12.1 og 14.3 sammenholdt med artikel 5 og 16, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er nødvendigt at foretage en række ændringer af Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/855 (ECB/2015/11) (1). Af hensyn til klarhed bør retningslinje (EU) 2015/855 (ECB/2015/11) omarbejdes.

(2)

For at udføre de opgaver, der er pålagt Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (herefter »Eurosystemet«) i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, overholder Eurosystemet principperne om uafhængighed, ansvarlighed, gennemsigtighed og opretholdelse af de højeste standarder for faglig etik og integritet, herunder nultolerance over for upassende adfærd og chikane. En styringsramme, der sikrer disse principper og standarder, er et centralt element til at sikre Eurosystemets troværdighed og er afgørende for at sikre enhederne under tilsyns, de pengepolitiske modparters og EU-borgernes tillid.

(3)

På den baggrund og som en opdatering af Den Europæiske Centralbanks tidligere gældende retningslinje ECB/2002/6 (2) vedtog Styrelsesrådet i 2015 retningslinje (EU) 2015/855 (ECB/2015/11), som fastsatte principperne for en fælles etisk ramme for Eurosystemet (herefter »Eurosystemets etiske ramme«), som sikrer Eurosystemets troværdighed og omdømme samt offentlighedens tillid til integriteten og uvildigheden hos medlemmerne af organer og medarbejderne i ECB og de nationale centralbanker i Eurosystemet.

(4)

Styrelsesrådet er af den opfattelse, at de eksisterende fælles minimumsstandarder og regler, der har til formål at forhindre insiderhandel og misbrug af ikke-offentlige oplysninger fra Eurosystemet samt at forhindre og håndtere interessekonflikter, bør udvikles yderligere for at opretholde de højeste standarder for faglig etik og integritet. Med henblik herpå finder Styrelsesrådet det vigtigt, at ECB og de nationale centralbanker vedtager foranstaltninger, som forhindrer, at der opstår nogen form for indtryk af, at der foreligger insiderhandel, misbrug af ikke-offentlige oplysninger eller mulige interessekonflikter. Selv om ECB og de nationale centralbanker bør have et vist spillerum med hensyn til at fastlægge den mest hensigtsmæssige ramme for sådanne foranstaltninger, er det – for i tilstrækkelig grad at beskytte Eurosystemets omdømme – samtidig vigtigt, at der som minimum gælder et sæt ensartede foranstaltninger for ansatte i ECB og de nationale centralbanker, når de udfører Eurosystemets opgaver, navnlig for så vidt angår regler om kritiske private finansielle transaktioner. Disse ensartede foranstaltninger bør også gælde for medlemmer af et internt organ, der har administrative og/eller rådgivende funktioner, der direkte eller indirekte vedrører gennemførelsen af Eurosystemets opgaver, som de nationale centralbanker udfører.

(5)

For yderligere at sikre, at enheder under tilsyn, de pengepolitiske modparter og EU-borgerne har tillid til, at ansatte i ECB og de nationale centralbanker samt medlemmerne af deres organer fungerer fuldstændig upartisk under udførelsen af deres hverv, bør indtryk af, at der foreligger en interessekonflikt, undgås. Med henblik herpå bør de medarbejdere og medlemmer af organer, der har adgang til markedsfølsomme oplysninger, pålægges at overholde specifikke regler og standarder, når de udfører private finansielle transaktioner, navnlig hvis disse transaktioner involverer regulerede enheder.

(6)

Da Eurosystemets etiske ramme udelukkende finder anvendelse på udførelsen af Eurosystemets opgaver, har Styrelsesrådet vedtaget Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/856 (ECB/2015/12) (3) om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Den Fælles Tilsynsmekanisme (herefter »SSM's etiske ramme«), som finder anvendelse på ECB's og de kompetente nationale myndigheders udførelse af tilsynsopgaver.

(7)

Principperne i retningslinje (EU) 2015/855 (ECB/2015/11) blev suppleret med praksis for gennemførelse af Eurosystemets etiske ramme (Eurosystem Framework Implementation Practices — EEFI) (4), som er godkendt af Styrelsesrådet og gennemført i interne regler og praksis vedtaget af de enkelte centralbanker i Eurosystemet. Denne EEFI-praksis, herunder navnlig gennemførelsespraksis nr. 4 vedrørende compliancefunktionen, bør indarbejdes i Eurosystemets reviderede etiske ramme på en måde, der sikrer princippet om hver enkelt centralbank i Eurosystemets organisatoriske uafhængighed.

(8)

For at sikre, at Eurosystemets etiske ramme fortsat afspejler passende standarder og bedste praksis, der tager hensyn til den seneste udvikling inden for centralbanksektoren og EU-institutionerne, fastsættes det i retningslinje (EU) 2015/855 (ECB/2015/11), at Styrelsesrådet regelmæssigt skal foretage en revision heraf. Ikrafttrædelsen af adfærdskodeksen for højtstående embedsmænd i ECB (5) (herefter »den fælles kodeks«), styrkede yderligere de ensartede standarder for faglig etik for alle medlemmer af ECB's organer på højt plan og deres suppleanter. På denne baggrund finder Styrelsesrådet det nødvendigt at tilpasse de eksisterende standarder, som er fastsat i Eurosystemets etiske ramme.

(9)

Med henblik på at skabe et interinstitutionelt forum for udveksling om etik og compliance og om spørgsmål vedrørende gennemførelsen af retningslinje (EU) 2015/855 (ECB/2015/11) og retningslinje (EU) 2015/856 (ECB/2015/12) oprettede Styrelsesrådet taskforcen vedrørende etik og compliance (Ethics and Compliance Officers Task Force – ECTF). På baggrund af disse spørgsmåls stigende betydning og det deraf følgende behov for at stræbe efter mere ambitiøse standarder på eurosystemniveau samt for at støtte en sammenhængende gennemførelse af Eurosystemets etiske ramme har Styrelsesrådet fundet det hensigtsmæssigt at udvide ECTF's ansvarsområde og omdanne taskforcen til en permanent konference, Ethics and Compliance Conference, ECC. Dette større ansvar bør gøre det muligt for Eurosystemet på passende vis at tackle de udfordringer, der følger af, at standarderne for integritet og god virksomhedsledelse har en dynamisk karakter.

(10)

For at sikre en overordnet sammenhæng i disse etiske rammer bør de vigtigste begreber vedrørende interessekonflikter, modtagelse af gaver og gæstfrihed samt forbuddet mod misbrug af ikke-offentlige oplysninger som fastsat i retningslinje (EU) 2015/855 (ECB/2015/11) og (EU) 2015/856 (ECB/2015/12) videreudvikles og tilpasses til den fælles kodeks. Navnlig bør undersøgelser før ansættelsen og restriktioner efter ansættelsens ophør udvides til at omfatte andre end højtstående medarbejdere i Eurosystemet, som rapporterer direkte til ledelsen, for effektivt at imødegå risikoen for en »svingdørsproblematik« mellem centralbankerne og den private sektor, navnlig med hensyn til deltagere på det finansielle marked.

(11)

Selv om Eurosystemets etiske ramme kun finder anvendelse på udførelsen af Eurosystemets opgaver, er det ikke desto mindre ønskeligt, at centralbankerne i Eurosystemet anvender tilsvarende standarder på medlemmerne af deres organer, deres medarbejdere og andre, der udfører opgaver uden for Eurosystemet.

(12)

Bestemmelserne i denne retningslinje berører ikke gældende national lovgivning, navnlig ikke arbejdsmarkedslovgivningen.

(13)

Bestemmelserne i denne retningslinje bør ikke berøre den fælles kodeks og andre krav om etisk adfærd, som er fastsat på specifikke områder, og som, som minimum, opfylder principperne i Eurosystemets etiske ramme —

VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:

KAPITEL I

Generelle bestemmelser

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Denne retningslinje finder anvendelse på centralbankerne i Eurosystemet i forbindelse med udførelsen af deres opgaver for Eurosystemet. I den forbindelse finder interne regler vedtaget af centralbankerne i Eurosystemet til opfyldelse af bestemmelserne i denne retningslinje anvendelse på deres medarbejdere og medlemmerne af deres organer.

2.   Centralbankerne i Eurosystemet skal, så vidt det er juridisk muligt, tilstræbe at udvide forpligtelserne, der er defineret inden for rammerne af gennemførelsen af bestemmelserne i denne retningslinje, til de personer, som deltager i udførelsen af Eurosystemets opgaver, men som ikke er ansat i centralbankerne i Eurosystemet.

Artikel 2

Definitioner

I denne retningslinje gælder følgende:

1)

»centralbank i Eurosystemet«: Den Europæiske Centralbank eller en national centralbank i en medlemsstat, der har euroen som valuta

2)

»Eurosystemets opgave«: en opgave, der er pålagt Eurosystemet i henhold til traktaten og statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank

3)

»Eurosystemets etiske ramme«: bestemmelserne i denne retningslinje, som de er gennemført af de enkelte centralbanker i Eurosystemet

4)

»ikke-offentlige oplysninger«: oplysninger, uanset form, der vedrører centralbankerne i Eurosystemets udførelse af Eurosystemets opgaver, og som ikke er offentliggjort

5)

»markedsfølsomme oplysninger«: specifikke oplysninger, der ikke er offentligt tilgængelige, og som, hvis de blev offentliggjort, sandsynligvis ville have en betydelig indvirkning på aktivpriser eller kurser på de finansielle markeder

6)

»medarbejder«: en person, der har et ansættelsesforhold med en centralbank i Eurosystemet, med undtagelse af sådanne personer, som udelukkende er betroet opgaver, der ikke vedrører udførelsen af Eurosystemets opgaver

7)

»medlem af et organ«: et medlem af et beslutningstagende eller andet internt organ i centralbankerne i Eurosystemet, som ikke er en medarbejder, med undtagelse af sådanne medlemmer af et organ, som udelukkende er betroet opgaver, der ikke vedrører udførelsen af Eurosystemets opgaver

8)

»reguleret enhed«: enhver af følgende:

a)

en monetær finansiel institution (MFI) som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2021/379 (ECB/2021/2) (6), men med undtagelse af pengemarkedsforeninger

b)

et ikke-MFI-kreditinstitut som defineret i artikel 2, stk. 4, i forordning (EU) 2021/379 (ECB/2021/2)

c)

et værdipapirafviklingssystem som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 10), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 (7), en central modpart (CCP) som defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (8), en operatør af en værdipapircentral som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 909/2014, en operatør af et betalingssystem som defineret i artikel 2, nr. 1), i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 795/2014 (ECB/2014/28) (9), en operatør af et hvilket som helst andet betalingssystem eller betalingskortordning, som er omfattet af Eurosystemets overvågningsramme (10) eller ECB’s reviderede rammer for overvågning af detailbetalingssystemer (11) (herefter tilsammen »kvalificerede finansielle markedsinfrastrukturer«)

d)

en udbyder af kritiske tjenesteydelser i form af kvalificerede finansielle markedsinfrastrukturer, som Eurosystemet fører direkte tilsyn med i overensstemmelse med Eurosystemets overvågningsramme

9)

»interessekonflikt«: en situation, hvor personlige interesser kan påvirke eller give opfattelsen af at påvirke en upartisk og objektiv udførelse af opgaver og ansvar

10)

»personlig interesse«: en begunstigelse eller en potentiel begunstigelse af økonomisk eller ikke-økonomisk art for en medarbejder eller et medlem af et organ, herunder, men ikke begrænset til, en begunstigelse af et direkte familiemedlem (en forælder, et barn, en bror eller en søster), en ægtefælle eller en partner

11)

»kortfristet handel«: køb og efterfølgende salg af et finansielt instrument eller salg og efterfølgende køb af det samme finansielle instrument inden for 90 kalenderdage

12)

»gammel besiddelse«: et forbudt aktiv, som et medlem af et organ eller en medarbejder har erhvervet, før forbuddet mod aktivet trådte i kraft, eller før forbuddet gjaldt for disse, eller som de er kommet i besiddelse af på et senere tidspunkt på grund af omstændigheder, som de ikke havde nogen indflydelse på

13)

»fordel«: en gave, gæstfrihed eller anden begunstigelse – uanset om den er økonomisk, i naturalier eller af anden art – som ikke udgør det aftalte honorar for de leverede ydelser, og som modtageren ellers ikke ville være berettiget til

14)

»forsikringsselskab«: et selskab, der er omfattet af en eller flere af definitionerne i artikel 13, nr. 1)-6), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (12), forudsat at det er opført i Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordningers Register over Forsikringsvirksomheder (EIOPA).

Artikel 3

Modstridende nationale bestemmelser og anvendeligheden af forskellige etiske rammer

1.   Hvis en national centralbank på grund af gældende national ret er forhindret i at gennemføre en bestemmelse i denne retningslinje, skal den underrette ECB uden ugrundet ophold og træffe rimelige foranstaltninger til at overvinde den hindring, som en sådan national lovgivning udgør, for at opnå en harmoniseret gennemførelse af denne retningslinje i hele Eurosystemet.

2.   Bestemmelserne i denne retningslinje berører ikke strengere etiske regler, der er fastsat af centralbankerne i Eurosystemet, og som gælder for deres medarbejdere og medlemmerne af deres organer.

KAPITEL II

Standarder for etisk adfærd

DEL 1

GENERELLE PRINCIPPER

Artikel 4

Grundlæggende principper

1.   Centralbankerne i Eurosystemet træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at deres medarbejdere og medlemmerne af deres organer overholder de højeste standarder for etisk adfærd under udførelsen af deres opgaver og ansvar.

2.   Ved opfyldelsen af forpligtelsen i stk. 1 træffer centralbankerne i Eurosystemet navnlig de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at deres medarbejdere og medlemmerne af deres organer handler redeligt, uafhængigt, upartisk, med respekt og under udvisning af diskretion, hvorved enhver form for upassende adfærd eller chikane undgås, og uden hensyn til egne interesser, således at offentlighedens tillid til Eurosystemet opretholdes og fremmes.

Artikel 5

Kontakt med eksterne parter

Centralbankerne i Eurosystemet træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at deres medarbejdere og de medlemmer af deres organer, der mødes med eksterne parter – navnlig repræsentanter for sektoren for finansielle tjenesteydelser – a) opretholder neutralitet og ligebehandling i deres kontakt med disse eksterne parter, b) overholder princippet om en stille periode på syv dage før pengepolitiske møder i Styrelsesrådet, hvor de afstår fra at holde taler eller give andre kommentarer, der vil kunne påvirke forventningerne til kommende pengepolitiske beslutninger, c) udarbejder et grundlæggende referat af møderne, og d) undgår at optræde på en måde, der kan opfattes, som at eksterne parter indrømmes fordele, herunder fordele af kommerciel eller prestigemæssig karakter.

DEL 2

FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER

Artikel 6

Interessekonflikter

1.   Centralbankerne i Eurosystemet har en mekanisme til håndtering af situationer, hvor en kandidat, der kan komme på tale som medarbejder, har en interessekonflikt, der bl.a. skyldes tidligere erhvervsmæssige aktiviteter, finansielle besiddelser, private aktiviteter eller personlige forbindelser.

2.   Centralbankerne i Eurosystemet vedtager interne regler, hvorefter deres medarbejdere og medlemmerne af deres organer under deres ansættelse har pligt til at undgå situationer, der måtte kunne give anledning til en interessekonflikt og at indberette sådanne situationer. Centralbankerne i Eurosystemet træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at en indberettet interessekonflikt registreres behørigt, og at der foreligger og træffes passende foranstaltninger for at løse eller begrænse en sådan interessekonflikt, herunder fritagelse for opgaver, der vedrører den pågældende sag.

3.   Centralbankerne i Eurosystemet har en mekanisme til vurdering og undgåelse af eventuelle interessekonflikter, der måtte kunne opstå som følge af deres medarbejderes eller medlemmerne af deres organers erhvervsmæssige aktiviteter efter fratrædelse, herunder passende krav om underretning og karensperioder.

4.   Centralbankerne i Eurosystemet har, hvor det er relevant, en mekanisme til vurdering og undgåelse af eventuelle interessekonflikter, som måtte kunne opstå i forbindelse med erhvervsmæssige aktiviteter, som udøves af deres medarbejdere og medlemmerne af deres organer under ulønnet orlov.

Artikel 7

Forbud mod at modtage fordele

1.   Centralbankerne i Eurosystemet vedtager interne regler, hvorefter det er forbudt for deres medarbejdere og medlemmerne af deres organer at anmode om, modtage eller acceptere et løfte om en fordel for dem selv eller nogen anden person, som på nogen måde er forbundet med udøvelsen af deres hverv og ansvar.

2.   Centralbankerne i Eurosystemet kan i deres interne regler specificere undtagelser fra det i stk. 1 fastsatte forbud med hensyn til fordele, som tilbydes af centralbanker, kompetente nationale myndigheder, institutionelle organer eller agenturer i EU, internationale organisationer og offentlige myndigheder eller den akademiske verden, samt med hensyn til fordele af et sædvanligt eller ubetydeligt beløb, som tilbydes af den private sektor, såfremt sidstnævnte fordele hverken tilbydes jævnligt eller fra den samme kilde. Centralbankerne i Eurosystemet træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at disse undtagelser ikke har indflydelse på og ikke kan opfattes som havende indflydelse på deres medarbejderes og medlemmerne af deres organers uafhængighed og upartiskhed.

DEL 3

TAVSHEDSPLIGT OG FORHINDRING AF MISBRUG AF IKKE-OFFENTLIGE OPLYSNINGER

Artikel 8

Tavshedspligt og forbud mod videregivelse af ikke-offentlige oplysninger

Under hensyntagen til de krav om tavshedspligt, der følger af artikel 37 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, træffer centralbankerne i Eurosystemet de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at deres medarbejdere og medlemmerne af deres organer overholder de krav om tavshedspligt, der gælder for dem, og at de er omfattet af et forbud mod at videregive ikke-offentlige oplysninger til tredjemand, medmindre de har tilladelse til at videregive sådanne oplysninger.

Artikel 9

Forbud mod misbrug af ikkeoffentlige oplysninger

1.   Centralbankerne i Eurosystemet træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at deres medarbejdere og medlemmerne af deres organer er omfattet af et forbud mod misbrug af ikke-offentlige oplysninger.

2.   Forbuddet mod misbrug af ikke-offentlige oplysninger skal som minimum omfatte anvendelsen af ikkeoffentlige oplysninger: a) til private finansielle transaktioner for egen eller tredjemands regning, og b) til at anbefale eller tilskynde tredjemand til at handle på grundlag af disse ikkeoffentlige oplysninger.

Artikel 10

Generelle principper for private finansielle transaktioner

Centralbankerne i Eurosystemet træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at deres medarbejdere og medlemmerne af deres organer er forpligtet til at udvise forsigtighed og tilbageholdenhed og til at have en mellemlang til lang investeringshorisont, når de udfører private finansielle transaktioner for egen eller tredjemands regning.

Artikel 11

Specifikke restriktioner for kritiske private finansielle transaktioner

1.   Under hensyntagen til virkning, effektivitet og forholdsmæssighed vedtager centralbankerne i Eurosystemet interne regler, der gælder for deres medarbejdere og medlemmerne af deres organer, som i forbindelse med udførelsen af Eurosystemets opgaver har adgang til markedsfølsomme oplysninger, bortset fra i engangstilfælde (herefter »personer med adgang til markedsfølsomme oplysninger«), og indfører de specifikke begrænsninger fastsat i stk. 2 vedrørende private finansielle transaktioner, der er eller kan opfattes som værende tæt forbundet med udførelsen af Eurosystemets opgaver (herefter »kritiske private finansielle transaktioner«).

2.   De i stk. 1 omhandlede interne regler skal:

a)

forbyde kritiske private finansielle transaktioner i:

i)

egenkapital- og gældsinstrumenter udstedt af en reguleret enhed

ii)

derivater relateret til egenkapital- og gældsinstrumenter udstedt af en reguleret enhed

iii)

enheder i kollektive investeringsordninger, der har en investeringspolitik, som er rettet udelukkende mod regulerede enheder, og

b)

begrænse kritiske private finansielle transaktioner, navnlig i:

i)

fremmed valuta, guld, gældsinstrumenter udstedt af euroområdets offentlige sektor, aktier og gældsinstrumenter udstedt af forsikringsselskaber samt aktier og gældsinstrumenter udstedt af ikke-regulerede enheder og købt af Eurosystemets centralbanker inden for rammerne af et af ECB's programmer til opkøb af aktiver

ii)

derivater relateret til kritiske private transaktioner, som er anført under i), og

c)

begrænse kortfristet handel.

3.   Under hensyntagen til virkning, effektivitet og forholdsmæssighed kan de interne regler vedtaget i henhold til stk. 2, litra b) og c), bestå af en eller flere af følgende begrænsninger for den pågældende transaktion:

a)

et forbud

b)

et krav om forudgående godkendelse

c)

et krav om forudgående eller efterfølgende indberetning

d)

en spærreperiode, inden for hvilken en sådan transaktion ikke må gennemføres.

4.   Eurosystemets centralbanker skal i deres interne regler: i) sikre, at personer med adgang til markedsfølsomme informationer indberetter deres gamle besiddelser, såfremt besiddelsen af disse aktiver giver anledning til en interessekonflikt i forhold til deres deltagelse i at udføre Eurosystemets opgaver, og ii) etablere en mekanisme til sikring af, at interessekonflikter, der opstår som følge af gamle besiddelser, løses inden for en rimelig frist, herunder at det kan kræves, at gamle besiddelser, der giver anledning til interessekonflikter, sælges inden for en rimelig frist. Centralbankerne i Eurosystemet kan i deres interne regler fastsætte, at gamle besiddelser, der ikke giver anledning til interessekonflikter, kan beholdes.

5.   Centralbankerne i Eurosystemet specificerer i deres interne regler, under hvilke betingelser og sikkerhedsforanstaltninger personer med adgang til markedsfølsomme informationer, som har betroet forvaltningen af deres private finansielle transaktioner til en uafhængig tredjepart på grundlag af en skriftlig aftale om forvaltning af aktiverne, er undtaget fra de specifikke restriktioner, der er fastsat i denne artikel.

6.   Centralbankerne i Eurosystemet kan også vedtage interne regler, der indeholder de begrænsninger, der er fastsat i denne artikel, for de af deres medarbejdere og medlemmer af deres organer, som ikke er personer med adgang til markedsfølsomme oplysninger.

7.   Centralbankerne i Eurosystemet træffer de nødvendige foranstaltninger for at tilpasse deres interne regler om specifikke restriktioner for kritiske private finansielle transaktioner som omhandlet i stk. 2, så de afspejler Styrelsesrådets beslutninger.

KAPITEL III

Samarbejde og gennemførelse af eurosystemets etiske ramme

Artikel 12

Uafhængige etiske funktioner og/eller compliancefunktioner

1.   Centralbankerne i Eurosystemet træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de har en særlig etisk funktion og/eller compliancefunktion – som skal være en central funktion i risikostyringen – til støtte for deres besluttende organer i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets etiske ramme. Den etiske funktion og/eller compliancefunktionen skal have den status, beføjelse og uafhængighed, der er nødvendig for, at den kan varetage sine opgaver. Den rapporterer direkte – hierarkisk eller funktionelt – til det højeste ledelsesniveau i den relevante centralbank i Eurosystemet. Den skal have tilstrækkelige ressourcer til at udføre sine opgaver, holde sig ajour med den relevante udvikling og bevare sin ekspertviden.

2.   Ansvaret, der påhviler den etiske funktion og/eller compliancefunktionen i forbindelse med Eurosystemets etiske ramme, omfatter følgende: a) yde rådgivning og vejledning om fortolkningen og anvendelsen af Eurosystemets etiske ramme, b) øge bevidstheden om og afholde obligatoriske kurser, c) identificere og vurdere compliancerelaterede risici, d) overvåge og kontrollere compliance, e) indberette tilfælde af manglende compliance, f) udarbejde, eller bidrage til udarbejdelsen af, interne regler og praksis for den pågældende centralbank i Eurosystemet, og g) udarbejde årsberetningen for den pågældende centralbank i Eurosystemet som omhandlet i artikel 15, stk. 1.

3.   Centralbankerne i Eurosystemet træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at deres etiske funktion og/eller compliancefunktion involveres korrekt og rettidigt i spørgsmål, der kan have en indvirkning på Eurosystemets etiske ramme.

4.   Eurosystemets centralbankers etiske funktion og/eller compliancefunktion behandler informationer, de er kommet i besiddelse af under udførelsen af deres opgaver, med den største fortrolighed og behandler og opbevarer alle personoplysninger i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler.

5.   I tilfælde, hvor Eurosystemets centralbankers etiske funktion og/eller compliancefunktion udfører og opfylder andre opgaver og pligter, træffer centralbankerne i Eurosystemet de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at sådanne opgaver og pligter er forenelige med den etiske funktion og/eller compliancefunktion i sig selv eller med den organisatoriske enheds opgaver og pligter, som den etiske funktion og/eller compliancefunktionen er organisatorisk forbundet med.

Artikel 13

Overvågning af compliance

1.   Centralbankerne i Eurosystemet skal have indført mekanismer til overvågning af, at reglerne til gennemførelse af denne retningslinje overholdes. Overvågningen skal navnlig omfatte overholdelse af de interne regler for gennemførelse af de specifikke begrænsninger, der gælder for kritiske private finansielle transaktioner, jf. artikel 11, og, hvor det er relevant, regelmæssig kontrol og/eller ad hoc-kontrol af overholdelsen.

2.   Overvågningen af compliance berører ikke de interne regler, hvorefter det er tilladt at foretage interne undersøgelser, hvis en medarbejder eller et medlem af et organ mistænkes for at have overtrådt reglerne, som gennemfører denne retningslinje.

Artikel 14

Indberetning af manglende overholdelse og opfølgning

1.   Centralbankerne i Eurosystemet vedtager interne regler om whistleblowing samt interne procedurer for indberetning af tilfælde af manglende overholdelse af reglerne til gennemførelse af denne retningslinje. Sådanne interne regler og procedurer skal omfatte foranstaltninger til at sikre passende beskyttelse af personer, der indberetter tilfælde af manglende overholdelse.

2.   Centralbankerne i Eurosystemet træffer de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at der følges op på potentielle tilfælde af manglende overholdelse, herunder om nødvendigt, at der pålægges forholdsmæssige disciplinære foranstaltninger i overensstemmelse med de gældende disciplinære regler og procedurer.

3.   Centralbankerne i Eurosystemet indberetter uden ugrundet ophold enhver større hændelse i forbindelse med manglende overholdelse af deres interne regler til gennemførelse af denne retningslinje til Styrelsesrådet via Komiteen for Organisatorisk Udvikling (Organisational Development Committee) og Direktionen i overensstemmelse med de gældende interne procedurer og underretter samtidig Revisionskomiteen og ECC.

KAPITEL IV

Afsluttende bestemmelser

Artikel 15

Indberetning og revision

1.   Centralbankerne i Eurosystemet fremsender deres årsberetning om gennemførelsen af denne retningslinje til ECC med henblik på at udveksle oplysninger om gennemførelsen af denne retningslinje og forberede kommende revisioner og/eller fremme udviklingen af fælles strategier, jf. artikel 12, stk. 2.

2.   Styrelsesrådet reviderer denne retningslinje mindst hvert tredje år fra den dato, hvor reglerne og foranstaltningerne til gennemførelse af retningslinjen i henhold til artikel 17, stk. 2, senest skulle anvendes, eller på anbefaling af ECC.

Artikel 16

Ophævelse

1.   Retningslinje (EU) 2015/855 (ECB/2015/11) ophæves hermed.

2.   Henvisninger til retningslinje (EU) 2015/855 (ECB/2015/11) skal forstås som henvisninger til denne retningslinje og læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilaget til denne retningslinje.

Artikel 17

Virkning og gennemførelse

1.   Denne retningslinje får virkning på den dato, hvor den meddeles til de nationale centralbanker.

2.   Centralbankerne i Eurosystemet træffer de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre og overholde denne retningslinje og anvender reglerne og foranstaltningerne til gennemførelse af retningslinjen fra den 1. juni 2023. De nationale centralbanker informerer ECB om enhver hindring for gennemførelsen af denne retningslinje og fremsender senest den 1. april 2023 en meddelelse til ECB om, hvilke tekster og midler der vedrører disse foranstaltninger.

Artikel 18

Adressater

Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 2. november 2021.

For ECB's Styrelsesråd

Christine LAGARDE

Formand for ECB


(1)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje ECB/2002/6 om minimumsstandarder for Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker ved udførelse af pengepolitiske operationer, valutatransaktioner med ECB's valutareserver samt forvaltning af ECB's valutareserveaktiver (ECB/2015/11) (EUT L 135 af 2.6.2015, s. 23).

(2)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 26. september 2002 om minimumsstandarder for Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker ved udførelse af pengepolitiske operationer, valutatransaktioner med ECB's valutareserver samt forvaltning af ECB's valutareserveaktiver (ECB/2002/6) (EFT L 270 af 8.10.2002, s. 14).

(3)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/856 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Den Fælles Tilsynsmekanisme (ECB/2015/12) (EUT L 135 af 2.6.2015, s. 29).

(4)  Eurosystem Ethics Framework Implementation Practices af 12. marts 2015, som findes i EUR-Lex.

(5)  Adfærdskodeks for højtstående embedsmænd i Den Europæiske Centralbank (EUT C 89 af 8.3.2019, s. 2).

(6)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2021/379 af 22. januar 2021 om balanceposter i kreditinstitutter og i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (omarbejdning) (ECB/2021/2) (EUT L 73 af 3.3.2021, s. 16).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 samt forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

(9)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 795/2014 af 3. juli 2014 om overvågningskrav for systemisk vigtige betalingssystemer (ECB/2014/28) (EUT L 217 af 23.7.2014, s. 16).

(10)  Eurosystem oversight policy framework, revideret version (juli 2016), som findes på ECB’s websted www.ecb.europa.eu.

(11)  Revised oversight framework for retail payment systems, februar 2016, som findes på ECB’s websted www.ecb.europa.eu.

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).


BILAG

Sammenligningstabel

Retningslinje (EU) 2015/855 (ECB/2015/11)

Denne retningslinje

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 1

Artikel 3

/

Artikel 4

/

Artikel 5

Artikel 13

Artikel 6

Artikel 14

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8

Artikel 11

Artikel 9

Artikel 6

Artikel 10

Artikel 7

Artikel 11

Artikel 16

Artikel 12

Artikel 17

Artikel 13

Artikel 15

Artikel 14

Artikel 18