27.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/3


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/676

af 23. april 2021

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1352 om midlertidig støtte til Republikken Malta i henhold til forordning (EU) 2020/672 til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i nødsituationen som følge af covid-19-udbruddet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2020/672 af 19. maj 2020 om oprettelse af et europæisk instrument for midlertidig støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation (SURE) som følge af covid-19-udbruddet (1), særlig artikel 6, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 25. september 2020 tildelte Rådet som følge af en anmodning fra Malta af 7. august 2020 finansiel støtte til Malta i form af et lån på højst 243 632 000 EUR med en maksimal gennemsnitlig løbetid på 15 år med henblik på at supplere Maltas nationale indsats for at imødegå virkningerne af covid-19-udbruddet og håndtere dette udbruds socioøkonomiske konsekvenser for arbejdstagere og selvstændige.

(2)

Lånet skulle anvendes af Malta til at finansiere de arbejdsfordelingsordninger og lignende foranstaltninger samt sundhedsrelaterede foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3 i Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1352 (2).

(3)

Covid-19-udbruddet fastlåser fortsat en væsentlig del af arbejdsstyrken i Malta. Dette har ført til en pludselig og kraftig stigning i de offentlige udgifter i Malta med hensyn til den foranstaltning, der er omhandlet i artikel 3, litra a), i gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1352.

(4)

Covid-19-udbruddet og de ekstraordinære foranstaltninger, som Malta har gennemført i 2020 og 2021 for at dæmme op for dette udbrud og de socioøkonomiske og sundhedsrelaterede konsekvenser heraf, har haft og har stadig dramatiske følger for de offentlige finanser. Ifølge Kommissionens efterårsprognose 2020 forventedes Malta at have et offentligt underskud og en offentlig gæld på henholdsvis 9,4 % og 55,2 % af bruttonationalproduktet (BNP) ved udgangen af 2020. I 2021 forventes Maltas offentlige underskud at falde til 6,3 % af BNP, mens gælden forventes at stige til 60,0 % af BNP. Ifølge Kommissionens mellemliggende vinterprognose 2021 forventes Maltas BNP at stige med 4,5 % i 2021.

(5)

Den 10. marts 2021 anmodede Malta om yderligere finansiel støtte fra Unionen på 177 185 000 EUR med henblik på fortsat at supplere dets nationale indsats i 2020 og 2021 for at imødegå virkningerne af covid-19-udbruddet og håndtere dette udbruds socioøkonomiske konsekvenser for arbejdstagere og selvstændige. Anmodningen vedrører navnlig den foranstaltning, der er beskrevet i betragtning 6.

(6)

Ved »Maltas lov om erhvervsvirksomhed (kapitel 463 i Maltas lovsamling)«/»L-‘Att dwar il-Korporazzjoni għall-Intrapriża ta’ Malta (Kap. 463 tal-Liġijiet ta’ Malta)« og »regeringens bekendtgørelse nr. 389 af 13. april 2020«/»Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 389 tat-13 ta’ April 2020«, jf. artikel 3, litra a), i gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1352, blev der indført et covid-19-løntillæg, der omfatter ansatte og selvstændige, med henblik på at afhjælpe de forstyrrelser, som covid-19-udbruddet har forårsaget. I perioden fra marts til juni 2020 kunne fuldtidsansatte i de sektorer, der var hårdest ramt af krisen, jf. bilag A til regeringens bekendtgørelse nr. 389, modtage et løntillæg på 800 EUR pr. måned. Fuldtidsansatte i de sektorer, der i mindre grad var berørt af krisen, jf. bilag B, der er omhandlet i regeringens bekendtgørelse nr. 389, kunne modtage 160 EUR pr. måned. Deltidsansatte kunne også modtage støtte for et lavere beløb. I juli 2020 blev listerne over sektorer i de to bilag ændret. Sektorer, der tidligere modtog støtte under ordningen, men som ikke er opført i det reviderede bilag A eller B, modtog et løntillæg på 600 EUR for fuldtidsansatte. Ordningen med disse betingelser blev forlænget indtil udgangen af 2020. Fra januar 2021 afspejler størrelsen af løntillægget faldet i salget over seks måneder i perioden marts-oktober 2020 i forhold til den omsætning, der er indberettet over seks måneder i perioden marts-oktober 2019. Hvis der ikke foreligger et momsregnskab, udbetales løntillægget på basis af de kriterier, der gjaldt i 2020. Ordningen ventes at være i kraft indtil udgangen af 2021. I anden halvdel af 2021 vil støtten forblive i kraft for indkvarterings- og forplejningsaktiviteter i overensstemmelse med de parametre, der gælder. Hvad angår de øvrige støtteberettigede aktiviteter vil støtten falde til 66 % i tredje kvartal i 2021 og yderligere falde til 33 % i årets sidste kvartal. Ordningen vil alene forblive tilgængelig for de virksomheder, som allerede var støtteberettigede under den oprindelige ordning. I øjeblikket gennemføres ordningen i praksis af »Malta enterprise«, og den vil blive nærmere specificeret i en kommende bekendtgørelse fra regeringen. Ifølge de nye regler vil ordningen også omfatte erstatning af medarbejdere (dvs. erstatning af medarbejdere, der frivilligt har bragt deres ansættelsesforhold til ophør efter juni 2020), forudsat at antallet af medarbejdere ikke overstiger det oprindelige antal medarbejdere ved udgangen af maj 2020. Myndighederne har kun anmodet om støtte til den del af de offentlige udgifter, som vedrører støtte til medarbejdere, der blev fastholdt i beskæftigelse, eksklusive den del, der vedrører nyligt ansatte medarbejdere.

(7)

Malta opfylder de i artikel 3 i forordning (EU) 2020/672 fastsatte betingelser for at anmode om finansiel støtte. Malta har forelagt Kommissionen passende dokumentation for, at de faktiske og planlagte offentlige udgifter efter den 1. februar 2020 er steget med 427 961 805 EUR som følge af de nationale foranstaltninger, der er truffet for at imødegå de socioøkonomiske virkninger af covid-19-udbruddet. Der er tale om en pludselig og kraftig stigning, fordi stigningen er direkte forbundet med en udvidelse af en eksisterende national jobforanstaltning, som ligner en arbejdsdelingsordning og omfatter en betydelig del af virksomhederne og arbejdsstyrken i Malta. Malta har finansieret 7 144 805 EUR af det øgede udgiftsbeløb med egne midler.

(8)

Kommissionen har hørt Malta og bekræftet, at der er sket en pludselig og kraftig stigning i de faktiske og planlagte offentlige udgifter med direkte tilknytning til en foranstaltning, der ligner en arbejdsfordelingsordning, som omhandlet i Maltas anmodning af 10. marts 2021, jf. artikel 6 i forordning (EU) 2020/672.

(9)

Der bør derfor ydes finansiel støtte med henblik på at hjælpe Malta med at imødegå de socioøkonomiske virkninger af den alvorlige økonomiske forstyrrelse som følge af covid-19-udbruddet. Kommissionen bør træffe afgørelser vedrørende løbetid, størrelse og frigivelse af rater og trancher i et tæt samarbejde med de nationale myndigheder.

(10)

Malta og Kommissionen bør tage hensyn til denne afgørelse i den låneaftale, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) 2020/672.

(11)

Denne afgørelse bør ikke berøre udfaldet af eventuelle sager om forvridning af det indre marked, som indledes, navnlig i henhold til traktatens artikel 107 og 108. Den fritager heller ikke medlemsstaterne for i henhold til traktatens artikel 108 at underrette Kommissionen om eventuel statsstøtte.

(12)

Malta bør regelmæssigt underrette Kommissionen om afholdelsen af de planlagte offentlige udgifter, således at Kommissionen kan vurdere, i hvilket omfang Malta har afholdt disse udgifter.

(13)

Afgørelsen om at yde finansiel støtte er blevet truffet under hensyntagen til Maltas eksisterende og forventede behov samt anmodninger om finansiel støtte i henhold til forordning (EU) 2020/672, som andre medlemsstater allerede har indgivet eller planlagt at indgive, samtidig med at principperne om ligebehandling, solidaritet, proportionalitet og gennemsigtighed anvendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1352 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

stk. 1 affattes således:

»1.   Unionen stiller et lån på højst 420 817 000 EUR til rådighed for Malta. Lånet har en maksimal gennemsnitlig løbetid på 15 år.«

b)

stk. 4 affattes således:

»4.   Den første rate frigives under forbehold af, at den i artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) 2020/672 omhandlede låneaftale træder i kraft. Eventuelle efterfølgende rater frigives i overensstemmelse med vilkårene i nævnte låneaftale eller, hvor det er relevant, på betingelse af ikrafttrædelsen af et tillæg hertil eller i overensstemmelse med en ændret låneaftale.«

2)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Malta kan finansiere følgende foranstaltninger:

a)

covid-19-løntillægget, jf. »Maltas lov om erhvervsvirksomhed (kapitel 463 i Maltas lovsamling)«/»L-‘Att dwar il-Korporazzjoni għall-Intrapriża ta’ Malta (Kap. 463 tal-Liġijiet ta’ Malta)« og »regeringens bekendtgørelse nr. 389 af 13. april 2020«/»Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 389 tat-13 ta’ April 2020« som udvidet og ændret i 2020 og 2021

b)

covid-19-invaliditetsydelsen, jf. »regeringens bekendtgørelse nr. 331 af 25. marts 2020«/»Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 331 tal-25 ta’ Marzu 2020«

c)

covid-19-forældreydelsen, jf. »regeringens bekendtgørelse nr. 330 af 25. marts 2020«/»Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 330 tal-25 ta’ Marzu 2020«

d)

covid-19-sundhedsydelsen, jf. »regeringens bekendtgørelse nr. 353 af 30. marts 2020«/»Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 353 tat-30 ta’ Marzu 2020«.«

3)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

1.   Malta underretter senest den 30. marts 2021 og derefter hver sjette måned Kommissionen om afholdelsen af de planlagte offentlige udgifter, indtil alle de planlagte offentlige udgifter er blevet afholdt.

2.   Hvis foranstaltningerne i artikel 3 tager udgangspunkt i planlagte offentlige udgifter og er genstand for en gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1352, underretter Malta senest seks måneder efter datoen for vedtagelse af nævnte gennemførelsesafgørelse om ændring og derefter hver sjette måned Kommissionen om afholdelsen af de planlagte offentlige udgifter, indtil den pågældende planlagte udgift er fuldt ud afholdt.«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Republikken Malta.

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen til adressaten.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2021.

På Rådets vegne

A.P. ZACARIAS

Formand


(1)  EUT L 159 af 20.5.2020, s. 1.

(2)  Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1352 af 25. september 2020 om midlertidig støtte til Republikken Malta i henhold til forordning (EU) 2020/672 til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i nødsituationen som følge af covid-19-udbruddet (EUT L 314 af 29.9.2020, s. 42).