8.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 122/1


DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉS AFGØRELSE (FUSP) 2021/569

af 30. marts 2021

om forlængelse af mandatet for missionschefen for Den Europæiske Unions rådgivende mission til støtte for en reform af sikkerhedssektoren i Irak (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/1/2021)

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 38, stk. 3,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2017/1869 af 16. oktober 2017 om Den Europæiske Unions rådgivende mission til støtte for en reform af sikkerhedssektoren i Irak (EUAM Iraq) (1), særlig artikel 9, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 9, stk. 1, i afgørelse (FUSP) 2017/1869 bemyndiges Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) til i overensstemmelse med traktatens artikel 38, stk. 3, at træffe de relevante afgørelser med henblik på at varetage den politiske kontrol med og den strategiske ledelse af Den Europæiske Unions rådgivende mission til støtte for en reform af sikkerhedssektoren i Irak (EUAM Iraq), herunder afgørelsen om udnævnelse af en missionschef.

(2)

Den 11. december 2019 vedtog PSC afgørelse (FUSP) 2019/2188 (2) om udnævnelse af Christoph BUIK til missionschef for EUAM Iraq fra den 1. januar 2020 til den 17. april 2020.

(3)

Den 7. april 2020 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2020/513 (3) om forlængelse af mandatet for EUAM Iraq til den 30. april 2022.

(4)

Den 16. april 2020 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2020/530 (4) om forlængelse af mandatet for Christoph BUIK som missionschef for EUAM Iraq fra den 18. april 2020 til den 17. april 2021.

(5)

Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har foreslået at forlænge mandatet for Christoph BUIK som missionschef for EUAM Iraq fra den 18. april 2021 til den 30. april 2022 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Mandatet for Christoph BUIK som missionschef for Den Europæiske Unions rådgivende mission til støtte for en reform af sikkerhedssektoren i Irak (EUAM Iraq) forlænges fra den 18. april 2021 til den 30. april 2022.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den finder anvendelse fra den 18. april 2021.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2021.

På Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités vegne

S. FROM-EMMESBERGER

Formand


(1)  EUT L 266 af 17.10.2017, s. 12.

(2)  Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2019/2188 af 11. december 2019 om udnævnelse af missionschefen for Den Europæiske Unions rådgivende mission til støtte for en reform af sikkerhedssektoren i Irak (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/3/2019) (EUT L 330 af 20.12.2019, s. 50).

(3)  Rådets afgørelse (FUSP) 2020/513 af 7. april 2020 om ændring af afgørelse (FUSP) 2017/1869 om Den Europæiske Unions rådgivende mission til støtte for en reform af sikkerhedssektoren i Irak (EUAM Iraq) (EUT L 113 af 8.4.2020, s. 38).

(4)  Rådets afgørelse (FUSP) 2020/530 af 16. april 2020 om forlængelse af mandatet for missionschefen for Den Europæiske Unions rådgivende mission til støtte for en reform af sikkerhedssektoren i Irak (EUAM Iraq) (EUT L 120 af 17.4.2020, s. 1).