24.9.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/270


EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE (EU, EURATOM) 2021/1593

af 28. april 2021

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2019

EUROPA-PARLAMENTET,

der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2019,

der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2019, med agenturernes svar (1),

der henviser til Revisionsrettens erklæring (2) for regnskabsåret 2019 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Rådets henstilling af 1. marts 2021 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2019 (05793/2021 — C9-0057/2021),

der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (3), særlig artikel 70,

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (4), særlig artikel 19,

der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (5), særlig artikel 105,

der henviser til artikel 32 og 47 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (6),

der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0099/2021),

1.   

godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2019;

2.   

pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

David Maria SASSOLI

Formand

Klaus WELLE

Generalsekretær


(1)  EUT C 351 af 21.10.2020, s. 7. Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_DA.pdf.

(2)  EUT C 351 af 21.10.2020, s. 7. Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2019: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_DA.pdf.

(3)  EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

(4)  EFT L 208 af 5.8.2002, s. 1.

(5)  EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.

(6)  EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.