31.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 446/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/2254

af 29. december 2020

om udfærdigelsen af udtalelser om oprindelse på grundlag af leverandørerklæringer med henblik på præferenceeksport til Det Forenede Kongerige i en overgangsperiode

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (1), særlig artikel 66, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side (2) ("aftalen") blev undertegnet den 30. december 2020 (3) og anvendes midlertidigt fra den 1. januar 2021.

(2)

I henhold til artikel 64, stk. 1, i forordning (EU) nr. 952/2013 skal varer for at være omfattet af de præferencetoldforanstaltninger, der er omhandlet i samme forordnings artikel 56, stk. 2, litra d) (præferenceforanstaltninger i aftaler, som Unionen har indgået med visse lande eller områder uden for Unionens toldområde eller med en gruppe af sådanne lande eller områder), opfylde de regler om præferenceoprindelse, der er omhandlet i de pågældende aftaler, jf. nævnte forordnings artikel 64, stk. 2.

(3)

Ifølge artikel ORIG.19 i aftalen skal eksportøren af et produkt udfærdige en udtalelse om oprindelse på grundlag af oplysninger, som dokumenterer produktets oprindelse, herunder oplysninger om oprindelsesstatussen for de materialer, der er anvendt i fremstillingen af produktet. Eksportøren er ifølge nævnte artikel ansvarlig for, at udtalelsen om oprindelse og de deri anførte oplysninger er korrekte.

(4)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (4) indeholder bl.a. procedureregler, som skal lette fastsættelsen i Unionen af varers præferenceoprindelse. Det fastsættes i gennemførelsesforordningens artikel 61, at når en leverandør meddeler eksportøren de oplysninger, der er nødvendige for at fastlægge varernes oprindelsesstatus i henhold til bestemmelserne om præferencehandel mellem Unionen og visse lande eller territorier (præferenceoprindelsesstatus), skal leverandøren til dette formål anvende en leverandørerklæring. Det fastsættes i gennemførelsesforordningens artikel 62, at når en leverandør regelmæssigt forsyner en eksportør med varesendinger, og alle disse varer forventes at have samme oprindelsesstatus, kan leverandøren forelægge én erklæring, der dækker flere sendinger af de pågældende varer (en stående leverandørerklæring).

(5)

I betragtning af den korte periode mellem det tidspunkt, hvor aftalen offentliggøres, og den dato, hvorfra den finder anvendelse, vil det være vanskeligt for nogle leverandører i tide at give eksportørerne alle relevante erklæringer, som eksportørerne kan lægge til grund for udfærdigelsen af udtalelser om oprindelse fra den dato, hvor aftalen finder anvendelse.

(6)

For at lette udfærdigelsen af udtalelser om oprindelse fra den dato, hvor aftalen finder anvendelse, bør eksportørerne i en overgangsperiode kunne udfærdige udtalelser om oprindelse på grundlag af leverandørerklæringer, selv om de på det pågældende tidspunkt ikke har alle relevante leverandørerklæringer, forudsat at eksportørerne ved udgangen af en sådan overgangsperiode har modtaget leverandørerklæringerne. Dette fritager ikke eksportørerne fra forpligtelsen til at udfærdige udtalelser om oprindelse på grundlag af oplysninger, som dokumenterer produktets oprindelse, herunder oplysninger om oprindelsesstatussen for de materialer, der er anvendt i fremstillingen af produktet.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset artikel 61 og 62 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 kan en eksportør med henblik på anvendelsen af handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side indtil den 31. december 2021 udfærdige udtalelser om oprindelse ved eksport til Det Forenede Kongerige på grundlag af leverandørerklæringer, som leverandøren fremsender efterfølgende, på betingelse af at eksportøren den 1. januar 2022 er i besiddelse af leverandørerklæringerne.

Hvis eksportøren på nævnte dato ikke er i besiddelse af de relevante leverandørerklæringer, underretter eksportøren importøren herom senest den 31. januar 2022.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. december 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.

(2)  EUT L 444 af 31.12.2020, s. 14

(3)  Rådets afgørelse (EU) 2020/2252 af den 30. december 2020 om undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side og af aftalen mellem Den Europæiske Union og regeringen for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer (EUT L 444 af 31.12.2020, s. 2).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).