28.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 437/102


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2020/2227

af 23. december 2020

om ændring af forordning (EU) 2017/2403 for så vidt angår fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 indgav Det Forenede Kongerige meddelelse om sin hensigt om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU).

(2)

Aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtrædelse af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (2) (»udtrædelsesaftalen«) indeholder ordninger for anvendelse af EU-retlige bestemmelser på og i Det Forenede Kongerige efter den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige. Den fælles fiskeripolitik finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i overgangsperioden i overensstemmelse med udtrædelsesaftalen og ophører med at finde anvendelse den 31. december 2020.

(3)

Når den fælles fiskeripolitik ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, vil Det Forenede Kongeriges farvande (territorialfarvandet og den tilstødende eksklusive økonomiske zone) ikke længere være en del af EU-farvandene. I tilfælde af, at der ikke indgås en aftale mellem Unionen og Det Forenede Kongerige, der indeholder bestemmelser om fiskeri, risikerer EU-fiskerfartøjer og fiskerfartøjer fra Det Forenede Kongerige derfor, at de ikke har mulighed for fuldt ud at udnytte de fiskerimuligheder, der kunne stilles til rådighed for 2021.

(4)

For at sikre fiskeriets bæredygtighed og i betragtning af dets betydning for mange lokalsamfunds økonomiske eksistensgrundlag i Unionen og i Det Forenede Kongerige bør muligheden for ordninger, hvorved EU-fiskerfartøjer og Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer fortsat har gensidig adgang til hinandens farvande efter den 31. december 2020, opretholdes. Formålet med denne forordning er at skabe en passende retlig ramme for en sådan gensidig adgang.

(5)

Denne forordnings geografiske anvendelsesområde og henvisninger i forordningen til Det Forenede Kongerige omfatter ikke Gibraltar.

(6)

Fiskerimulighederne for 2021 skal fastsættes af Unionen og Det Forenede Kongerige under fuld overholdelse af kravene i artikel 61 og 62 i De Forenede Nationers havretskonvention (3). For at sikre en bæredygtig udnyttelse af havets levende ressourcer og stabilitet i EU-farvandene og Det Forenede Kongeriges farvande skal medlemsstaternes og Det Forenede Kongeriges kvotetildelinger og -andele fastlægges i overensstemmelse med gældende ret i henholdsvis Unionen og Det Forenede Kongerige.

(7)

I betragtning af de mangeårige fiskerimønstre, der kendetegner Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande og omvendt, og for at opnå gensidig adgang til farvandene bør Unionen etablere en mekanisme, der gør det muligt for Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer at få adgang til EU-farvande ved hjælp af tilladelser, så de kan fiske de kvoteandele, der tildeles Det Forenede Kongerige, på samme betingelser, som gælder for EU-fiskerfartøjer. Sådanne fiskeritilladelser bør kun gives, hvis og i det omfang Det Forenede Kongerige fortsat giver EU-fiskerfartøjer tilladelse til vedblive med at fiske i Det Forenede Kongeriges farvande.

(8)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2403 (4) er der fastsat regler for udstedelse og forvaltning af fiskeritilladelser til fiskerfartøjer i farvande, der hører under et tredjelands højhedsområde eller jurisdiktion, og for tredjelandsfiskerfartøjer, der udøver fiskeri i EU-farvande.

(9)

Forordning (EU) 2017/2403 indeholder regler for fiskeri, der udøves af EU-fiskerfartøjer i tredjelandsfarvande uden for rammerne af en aftale, samt såvel bestemmelser om, at en flagmedlemsstat kan udstede direkte tilladelser, som betingelser og procedurer for udstedelsen af sådanne tilladelser. I betragtning af antallet af EU-fiskerfartøjer, der udøver fiskeri i Det Forenede Kongeriges farvande, vil disse betingelser og procedurer føre til betydelige forsinkelser og en øget administrativ byrde, hvis der ikke foreligger en aftale mellem Unionen og Det Forenede Kongerige, der indeholder bestemmelser om fiskeri. Det er derfor nødvendigt at fastsætte særlige betingelser og procedurer, der kan lette Det Forenede Kongeriges udstedelse af tilladelser til, at EU-fiskerfartøjer kan udøve fiskeri i Det Forenede Kongeriges farvande.

(10)

Det er nødvendigt at fravige de regler, der gælder for tredjelandsfiskerfartøjer, og fastsætte særlige betingelser og procedurer, der gør det muligt for Unionen at udstede tilladelser til Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer til at udøve fiskeri i EU-farvande.

(11)

Forordning (EU) 2017/2403 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Den overgangsperiode, der er fastsat i udtrædelsesaftalen, udløber den 31. december 2020. Hvis der ikke indgås en aftale mellem Unionen og Det Forenede Kongerige, der indeholder bestemmelser om fiskeri, bør denne forordning træde i kraft hurtigst muligt dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende og finde anvendelse fra dagen efter den dag, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, jf. udtrædelsesaftalens artikel 126 og 127. Som en nødforanstaltning bør den finde anvendelse indtil den tidligste af følgende datoer: den 31. december 2021 eller den dato, hvor en aftale mellem Unionen og Det Forenede Kongerige, der indeholder bestemmelser om fiskeri, træder i kraft eller finder midlertidig anvendelse.

(13)

I betragtning af behovet for at vedtage denne forordning inden den dag, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, jf. udtrædelsesaftalens artikel 126 og 127, og behovet for at fastlægge procedurerne for udstedelse af tilladelser til bæredygtigt fiskeri i Det Forenede Kongeriges farvande og i EU-farvandene på grundlag af gensidighed senest den dag for at undgå, at fiskeriet i disse farvande bringes til et pludseligt ophør, bør der ske fravigelse af den periode på otte uger, der er omhandlet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

(14)

For at give operatører i både Unionen og Det Forenede Kongerige mulighed for fortsat at fiske bør tilladelser til fiskeri i EU-farvande kun udstedes til fiskerfartøjer fra Det Forenede Kongerige, hvis og i det omfang Kommissionen sikrer sig, at Det Forenede Kongerige giver EU-fiskerfartøjer adgangsrettigheder til fiskeri i Det Forenede Kongeriges farvande på grundlag af gensidighed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af forordning (EU) 2017/2403

I forordning (EU) 2017/2403 foretages følgende ændringer:

1)

I afsnit II, kapitel II, tilføjes følgende afdeling:

»Afdeling 4

EU-fiskerfartøjers fiskeri i Det Forenede Kongeriges farvande

Artikel 18a

Anvendelsesområde

Uanset afdeling 3 finder denne afdeling anvendelse på fiskeri, der udøves af EU-fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande.

Artikel 18b

Definition

I denne afdeling forstås ved »Det Forenede Kongeriges farvande«: farvande under Det Forenede Kongeriges højhedsområde eller jurisdiktion som fastlagt i overensstemmelse med international ret.

Artikel 18c

Procedure for opnåelse af en fiskeritilladelse fra Det Forenede Kongerige

1.   En flagmedlemsstat, som har kontrolleret, at betingelserne i artikel 5 er opfyldt, sender Kommissionen den tilsvarende ansøgning eller liste over ansøgninger om en fiskeritilladelse, der skal godkendes af Det Forenede Kongerige.

2.   Hver ansøgning eller liste over ansøgninger skal indeholde de oplysninger, som Det Forenede Kongerige har anmodet om med henblik på udstedelse af en fiskeritilladelse, i det krævede format, som Det Forenede Kongerige har meddelt Kommissionen.

3.   Kommissionen forsyner medlemsstaterne med de oplysninger og det format, der er omhandlet i stk. 2. Kommissionen kan sende en anmodning til flagmedlemsstaten om eventuelle yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere, at betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt.

4.   Hvis Kommissionen, efter at have modtaget ansøgningen eller eventuelle yderligere oplysninger, der er anmodet om i henhold til stk. 3, finder, at betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, fremsender den straks ansøgningen til Det Forenede Kongerige.

5.   Så snart Det Forenede Kongerige meddeler Kommissionen, at det har besluttet at udstede eller nægte at udstede en fiskeritilladelse til et EU-fiskerfartøj, underretter Kommissionen straks flagmedlemsstaten herom.

6.   En flagmedlemsstat må kun udstede en fiskeritilladelse til fiskeri i Det Forenede Kongeriges farvande efter at være blevet underrettet om, at Det Forenede Kongerige har besluttet at udstede en tilladelse til det pågældende EU-fiskerfartøj.

7.   Fiskeriet må ikke påbegyndes, før både flagmedlemsstaten og Det Forenede Kongerige har udstedt en fiskeritilladelse.

8.   Hvis Det Forenede Kongerige meddeler Kommissionen, at det har besluttet at suspendere eller inddrage et EU-fiskerfartøjs fiskeritilladelse, underretter Kommissionen straks flagmedlemsstaten herom. Nævnte medlemsstat suspenderer eller inddrager sin fiskeritilladelse til fiskeri i Det Forenede Kongeriges farvande i overensstemmelse hermed.

9.   Hvis Det Forenede Kongerige meddeler flagmedlemsstaten direkte, at det har besluttet at udstede en fiskeritilladelse til et EU-fiskerfartøj, at nægte at udstede en sådan tilladelse eller at suspendere eller inddrage et EU-fiskerfartøjs tilladelse, underretter flagmedlemsstaten straks Kommissionen herom. Nævnte medlemsstat suspenderer eller inddrager sin fiskeritilladelse til fiskeri i Det Forenede Kongeriges farvande i overensstemmelse hermed.

Artikel 18d

Overvågning

Kommissionen overvåger Det Forenede Kongeriges udstedelse af fiskeritilladelser til fiskeri, der udøves af EU-fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande.«

2)

Følgende afsnit indsættes:

»AFSNIT IIIa

FISKERI, DER UDØVES AF DET FORENEDE KONGERIGES FISKERFARTØJER I EU-FARVANDE

Artikel 38a

Anvendelsesområde

Uanset afsnit III finder nærværende afsnit anvendelse på fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande.

Artikel 38b

Fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer

Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer kan udøve fiskeri i EU-farvande i overensstemmelse med betingelserne i den gældende EU-lovgivning, forudsat at EU-fartøjer gives adgang til at udøve fiskeri i Det Forenede Kongeriges farvande på grundlag af gensidighed.

Artikel 38c

Generelle principper

1.   Et fiskerfartøj fra Det Forenede Kongerige må ikke udøve fiskeri i EU-farvande, medmindre det har fået udstedt en fiskeritilladelse af Kommissionen. Det kan kun få udstedt en sådan tilladelse, hvis det opfylder kriterierne for udstedelse af fiskeritilladelser i stk. 2.

2.   Kommissionen kan udstede en fiskeritilladelse til et fiskerfartøj fra Det Forenede Kongeriges, hvis:

a)

fiskerfartøjet har en gyldig fiskerilicens udstedt af den kompetente myndighed i Det Forenede Kongerige

b)

fiskerfartøjet er opført af Det Forenede Kongerige i et flåderegister, der er tilgængeligt for Kommissionen

c)

fiskerfartøjet og eventuelle tilknyttede hjælpefartøjer anvender IMO's relevante ordning for identifikationsnumre, hvis det er påkrævet i henhold til EU-retten

d)

fiskerfartøjet ikke er opført på en IUU-fartøjsliste vedtaget af en RFFO og/eller Unionen, jf. IUU-forordningen

e)

Det Forenede Kongerige ikke er opført på listen over ikkesamarbejdende tredjelande, jf. IUU-forordningen, eller over lande, der tillader ikkebæredygtigt fiskeri, jf. forordning (EU) nr. 1026/2012, og

f)

Det Forenede Kongerige råder over fiskerimuligheder.

3.   Et fiskerfartøj fra Det Forenede Kongerige, der har fået tilladelse til at udøve fiskeri i EU-farvande, skal overholde de kontrolregler, der gælder for EU-fiskerfartøjers fiskeri i det fiskeriområde, hvor det fisker.

Artikel 38d

Procedure for at opnå fiskeritilladelser

1.   Det Forenede Kongerige sender Kommissionen en ansøgning eller en liste over ansøgninger om udstedelse af tilladelser til dets fiskerfartøjer.

2.   Kommissionen kan bede Det Forenede Kongerige om yderligere oplysninger, som er nødvendige for at kontrollere, at betingelserne i artikel 38c, stk. 2, er opfyldt.

3.   Når det er fastslået, at betingelserne i artikel 38b og artikel 38c, stk. 2, er opfyldt, kan Kommissionen udstede en fiskeritilladelse og underretter i så fald omgående Det Forenede Kongerige og de berørte medlemsstater herom.

Artikel 38e

Forvaltning af fiskeritilladelser

1.   Hvis en eller flere af betingelserne i artikel 38b og artikel 38c, stk. 2, ikke længere er opfyldt, træffer Kommissionen passende foranstaltninger, herunder til at ændre eller inddrage tilladelsen, og underretter Det Forenede Kongerige og de berørte medlemsstater herom.

2.   Kommissionen kan nægte at udstede tilladelser eller suspendere eller inddrage enhver tilladelse, der er udstedt til et fiskerfartøj fra Det Forenede Kongerige, i følgende tilfælde:

a)

hvis omstændighederne har ændret sig fundamentalt, navnlig når det drejer sig om EU-fiskerfartøjers gensidige adgang til Det Forenede Kongeriges farvande

b)

i tilfælde af en alvorlig trussel mod den bæredygtige udnyttelse, forvaltning og bevarelse af havets biologiske ressourcer

c)

hvis det er afgørende for at forebygge eller stoppe IUU-fiskeri

d)

hvis Kommissionen finder det hensigtsmæssigt på grundlag af resultaterne af dens overvågningsaktiviteter i henhold til artikel 18d

e)

hvis Det Forenede Kongerige uretmæssigt nægter at udstede, suspenderer eller inddrager EU-fiskerfartøjers tilladelse til at udøve fiskeri i Det Forenede Kongeriges farvande.

3.   Kommissionen underretter straks Det Forenede Kongerige, såfremt den nægter at udstede, suspenderer eller inddrager tilladelsen i overensstemmelse med stk. 2.

Artikel 38f

Indstilling af fiskeriet

1.   Når de fiskerimuligheder, som Det Forenede Kongerige har fået tildelt, anses for at være opbrugt, underretter Kommissionen straks Det Forenede Kongerige og medlemsstaternes kompetente kontrolmyndigheder herom. Med henblik på at give mulighed for fortsat fiskeri inden for rammerne af ikkeopbrugte fiskerimuligheder, der også kan have indvirkning på opbrugte fiskerimuligheder, anmoder Kommissionen Det Forenede Kongerige om at give Kommissionen meddelelse om tekniske foranstaltninger, der har til formål at hindre negative virkninger for de opbrugte fiskerimuligheder.

2.   Fra datoen for den meddelelse, der er omhandlet i stk. 1, betragtes de fiskeritilladelser, der er udstedt til fiskerfartøjer, som fører Det Forenede Kongeriges flag, som suspenderet for det pågældende fiskeri, og fiskerfartøjerne har ikke længere tilladelse til at udøve dette fiskeri.

3.   Fiskeritilladelser betragtes som værende inddraget, hvis den i stk. 2 omhandlede suspension af fiskeritilladelser vedrører al fiskeri, som de er udstedt til.

Artikel 38g

Overudnyttelse af kvoter i EU-farvande

Konstaterer Kommissionen, at Det Forenede Kongerige har overskredet de kvoter, det har fået tildelt for en bestand eller gruppe af bestande, nedsætter den andre kvoter, der er tildelt Det Forenede Kongerige. Kommissionen bestræber sig på at sikre, at omfanget af nedsættelsen svarer til nedsættelser pålagt medlemsstater under lignende omstændigheder.

Artikel 38h

Kontrol og håndhævelse

1.   Et fiskerfartøj fra Det Forenede Kongerige, der har fået tilladelse til at udøve fiskeri i EU-farvande, skal overholde de kontrolregler, der gælder for EU-fiskerfartøjers fiskeri i det fiskeriområde, hvor det fisker.

2.   Et fiskerfartøj fra Det Forenede Kongerige, der har fået tilladelse til at udøve fiskeri i EU-farvande, forelægger Kommissionen eller det organ, den har udpeget, og, hvis det er relevant, kystmedlemsstaten de oplysninger, som EU-fiskerfartøjer i henhold til kontrolforordningen har pligt til at sende til flagmedlemsstaten.

3.   Kommissionen eller det organ, den har udpeget, sender de oplysninger, der modtages i overensstemmelse med stk. 2, til kystmedlemsstaten.

4.   Et fiskerfartøj fra Det Forenede Kongerige, der har fået tilladelse til at udøve fiskeri i EU-farvande, forelægger på anmodning Kommissionen eller det organ, den har udpeget, de observatørrapporter, der er udarbejdet som led i de gældende observatørprogrammer.

5.   Kystmedlemsstaterne registrerer alle overtrædelser begået af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer, herunder de dertil knyttede sanktioner, i de nationale registre, der er oprettet i henhold til artikel 93 i kontrolforordningen.«

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

1.   Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den finder anvendelse fra dagen efter den dag, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, jf. udtrædelsesaftalens artikel 126 og 127, indtil den tidligste af følgende datoer:

a)

den 31. december 2021

b)

den dato, hvor en aftale mellem Unionen og Det Forenede Kongerige, der indeholder bestemmelser om fiskeri, træder i kraft eller finder midlertidig anvendelse.

3.   Denne forordning finder imidlertid ikke anvendelse, hvis den aftale, der er omhandlet i stk. 2, litra b), træder i kraft eller finder midlertidig anvendelse senest på datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. december 2020.

På Europa-Parlamentets vegne

D. M. SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

M. ROTH

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 18.12.2020 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 22.12.2020.

(2)  EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7.

(3)  De Forenede Nationers havretskonvention og aftalen af 28. juli 1994 vedrørende anvendelsen af kapitel XI i denne konvention (EFT L 179 af 23.6.1998, s. 3).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2403 af 12. december 2017 om en bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskerflåder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 (EUT L 347 af 28.12.2017, s. 81).