21.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 432/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2020/2170

af 16. december 2020

om anvendelse af Unionens toldkontingenter og andre importkontingenter

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (»udtrædelsesaftalen«) blev indgået på Unionens vegne ved Rådets afgørelse (EU) 2020/135 (2) og trådte i kraft den 1. februar 2020.

(2)

Artikel 4 i protokollen om Irland/Nordirland, der er knyttet som bilag til udtrædelsesaftalen (»protokollen«), gentager, at Nordirland er en del af Det Forenede Kongeriges toldområde, og at intet i protokollen er til hinder for, at Det Forenede Kongerige inkluderer Nordirland i det geografiske anvendelsesområde for dets lister over indrømmelser, der er vedlagt som bilag til den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 (GATT 1994).

(3)

Protokollens artikel 13, stk. 1, fastsætter, at enhver henvisning til Unionens toldområde i de relevante bestemmelser i protokollen eller i de bestemmelser i EU-retten, der i medfør af protokollen finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, for så vidt angår Nordirland, uanset andre bestemmelser i protokollen skal læses som omfattende Nordirlands landterritorium.

(4)

I henhold til protokollens artikel 5, stk. 3, finder Unionens toldlovgivning som defineret i artikel 5, nr. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (3) anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, for så vidt angår Nordirland. Disse bestemmelser sammenholdt med protokollens artikel 5, stk. 1, første og andet afsnit, for så vidt angår varer, der indføres i Nordirland fra lande uden for Unionen, betyder, at Unionens toldmæssige foranstaltninger, herunder toldkontingenter i henhold til den fælles toldtarif eller relevante internationale aftaler, ville finde anvendelse på sådanne varer, hvor der er en risiko for, at de pågældende varer efterfølgende indføres i Unionen. Disse toldkontingenter omfatter importtoldkontingenter i Unionens lister over forpligtelser i henhold til GATT 1994, importtoldkontingenter aftalt i Unionens bilaterale internationale aftaler, herunder kontingenter omfattet af en undtagelse fra oprindelsesreglerne, importtoldkontingenter under Unionens handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger, andre autonome importtoldkontingenter og eksporttoldkontingenter, der er fastsat i aftaler med tredjelande.

(5)

I henhold til protokollens artikel 5, stk. 4, finder de EU-retlige bestemmelser, der er opført i bilag 2 til protokollen, også anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, for så vidt angår Nordirland, på de betingelser, der er fastsat i nævnte bilag. Nævnte bilag omfatter EU-lovgivning, der indeholder bestemmelser om visse importkontingenter.

(6)

De bilaterale ordninger mellem Unionen og Det Forenede Kongerige i henhold til protokollen medfører ikke rettigheder og forpligtelser for tredjelande. Enhver import i henhold til Unionens importtoldkontingenter eller andre importkontingenter, der finder anvendelse på varer med oprindelse i et tredjeland, der er indført i Nordirland, kan derfor ikke medregnes i dette tredjelands rettigheder over for Unionen, medmindre tredjelandet har indvilliget heri. Denne situation udgør en risiko for et velfungerende indre marked i Unionen og for den fælles handelspolitiks integritet ved at tillade mulig omgåelse af Unionens toldkontingenter eller andre importkontingenter.

(7)

For at imødegå denne risiko bør Unionens importtoldkontingenter og andre importkontingenter kun være tilgængelige for varer, der importeres og overgår til fri omsætning i Unionen og ikke for varer importeret og overgået til fri handel i Nordirland.

(8)

Enhver aftale mellem Unionen og et tredjeland, der fastsætter eksporttoldkontingenter, finder kun anvendelse på varer, der importeres inden for Unionen. Derfor kunne det pågældende tredjeland nægte at udstede eksporttilladelser for direkte import til Nordirland.

(9)

I medfør af protokollens artikel 5, stk. 3 og 4, sammenholdt med artikel 13, stk. 3, finder denne forordning også anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, for så vidt angår Nordirland —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Varer, der importeres fra lande uden for Unionen, behandles kun i henhold til Unionens importtoldkontingenter eller andre importkontingenter eller i henhold til eksportoldkontingenter, der anvendes af tredjelande, hvis disse varer overgår til fri omsætning i følgende områder:

Kongeriget Belgiens område

Republikken Bulgariens område

Den Tjekkiske Republiks område

Kongeriget Danmarks område, med undtagelse af Færøerne og Grønland

Forbundsrepublikken Tysklands område, med undtagelse af øen Helgoland og Büsingenområdet (traktat af 23. november 1964 mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Det Schweiziske Forbund)

Republikken Estlands område

Irlands område

Den Hellenske Republiks område

Kongeriget Spaniens område, med undtagelse af Ceuta og Melilla

den Franske Republiks område, med undtagelse af de franske oversøiske lande og territorier, på hvilke bestemmelserne i fjerde del i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse, men inklusive Monacos område, således som det er fastlagt i den toldkonvention, der blev undertegnet i Paris den 18. maj 1963 (Journal Officiel de la République française af 27. september 1963, s. 8679)

Republikken Kroatiens område

Den Italienske Republiks område, med undtagelse af kommunen Livigno

Republikken Cyperns område, i overensstemmelse med bestemmelserne i tiltrædelsesakten af 2003

Republikken Letlands område

Republikken Litauens område

Storhertugdømmet Luxembourgs område

Ungarns område

Maltas område

Kongeriget Nederlandenes område i Europa

Republikken Østrigs område

Republikken Polens område

Den Portugisiske Republiks område

Rumæniens område

Republikken Sloveniens område

Den Slovakiske Republiks område

Republikken Finlands område

Kongeriget Sveriges område og

det Forenede Kongeriges baseområder Akrotiri og Dhekelia, således som de er defineret i traktaten om oprettelse af Republikken Cypern, der blev undertegnet i Nicosia den 16. august 1960.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2020.

På Europa-Parlamentets vegne

D. M. SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

M. ROTH

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 26.11.2020 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 4.12.2020.

(2)  Rådets afgørelse (EU) 2020/135 af 30. januar 2020 om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EUT L 29 af 31.1.2020, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).