20.10.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2020/1503

af 7. oktober 2020

om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet og om ændring af forordning (EU) 2017/1129 og direktiv (EU) 2019/1937

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter høring af Den Europæiske Centralbank,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Crowdfunding, som typisk er baseret på små investeringer, bliver i stadig større grad en veletableret form for alternativ finansiering for nyetablerede virksomheder samt små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Crowdfunding udgør en stadig vigtigere type formidling, hvor en crowdfundingtjenesteudbyder uden selv at påtage sig en risiko driver en digital platform, som er åben for offentligheden, for at matche eller gøre det lettere at matche potentielle investorer eller långivere med virksomheder, der søger finansiering. En sådan finansiering kan tage form af lån eller erhvervelse af værdipapirer eller andre instrumenter, der er godkendt til crowdfunding. Denne forordnings anvendelsesområde bør derfor omfatte både lånebaseret crowdfunding og investeringsbaseret crowdfunding, eftersom disse typer crowdfunding kan struktureres som sammenlignelige alternative finansieringskilder.

(2)

Udbud af crowdfundingtjenester omfatter generelt tre typer aktører: projektejeren, der foreslår det projekt, der skal finansieres, investorer, der finansierer det foreslåede projekt, og en formidlingsorganisation i form af en crowdfundingtjenesteudbyder, der bringer projektejere og investorer sammen gennem en onlineplatform.

(3)

Crowdfunding kan medvirke til at give SMV'er adgang til finansiering og til at gennemføre kapitalmarkedsunionen. Manglende adgang til finansiering for SMV'er er et problem selv i de medlemsstater, hvor adgangen til bankfinansiering er forblevet stabil under finanskrisen. Crowdfunding er opstået som og blevet til en veletableret praksis for finansiering af fysiske eller juridiske personers forretningsaktiviteter. Sådan finansiering sker gennem onlineplatforme, forretningsaktiviteterne finansieres typisk af et stort antal personer eller organisationer, og virksomhederne, herunder nyetablerede virksomheder, rejser relativt små pengebeløb.

(4)

Crowdfunding kan ud over at udgøre en alternativ kilde til finansiering, herunder venturekapital, give virksomhederne andre fordele. Den kan underbygge en forretningside, give iværksætterne adgang til et stort antal personer, hvilket giver indblik og oplysninger, og den kan være et markedsføringsredskab.

(5)

Flere medlemsstater har allerede indført nationale, skræddersyede ordninger for crowdfunding. Disse ordninger er tilpasset til de lokale markeders og investorers karakteristika og behov. Som følge deraf er der forskelle i de eksisterende nationale regler i hele Unionen for så vidt angår crowdfundingplatformes driftsbetingelser, omfanget af tilladte aktiviteter og tilladelseskravene.

(6)

Forskellene mellem de eksisterende nationale regler er af en sådan art, at de hindrer grænseoverskridende udbud af crowdfundingtjenester, og de har derfor en direkte indvirkning på funktionen af det indre marked for sådanne tjenesteydelser. Navnlig det forhold, at de retlige rammer er fragmenterede efter nationale grænser, forårsager væsentlige juridiske omkostninger for detailinvestorer, der ofte har vanskeligt ved at finde ud af, hvilke regler der gælder for grænseoverskridende crowdfundingtjenester. Sådanne investorer afskrækkes derfor ofte fra at foretage grænseoverskridende investeringer ved hjælp af crowdfundingplatforme. Af samme årsager afskrækkes crowdfundingtjenesteudbydere, der driver sådanne platforme, fra at udbyde deres tjenester i andre medlemsstater end den, hvor de er etableret. Derfor har crowdfundingtjenester hidtil hovedsagelig været af national karakter, hvilket har hindret fremkomsten af et EU-marked for crowdfunding og dermed afskåret virksomheder fra adgang til crowdfundingtjenester, navnlig i tilfælde, hvor de driver virksomhed på mindre nationale markeder.

(7)

For at fremme grænseoverskridende crowdfundingtjenester og lette adgangen til at levere og modtage sådanne tjenester på det indre marked, er det nødvendigt at afhjælpe de eksisterende hindringer for et velfungerende indre marked for crowdfundingtjenester og sikre investorerne et højt beskyttelsesniveau gennem fastsættelse af et regelsæt på EU-plan.

(8)

Ved at afhjælpe hindringerne for et velfungerende indre marked for crowdfundingtjenester sigter denne forordning mod at fremme grænseoverskridende finansiering til virksomheder. Crowdfundingtjenester i forbindelse med udlån til forbrugere som defineret i artikel 3, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF (3) bør derfor ikke falde ind under denne forordnings anvendelsesområde.

(9)

For at undgå regelarbitrage og for at sikre effektivt tilsyn med crowdfundingtjenesteudbydere bør de forbydes at tage imod indskud eller andre tilbagebetalingspligtige midler fra offentligheden, medmindre de også har tilladelse som kreditinstitut i henhold til artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (4). Medlemsstaterne bør dog sikre, at national lovgivning ikke kræver tilladelse som kreditinstitut eller en anden individuel tilladelse, tilladelse, undtagelse eller dispensation for projektejere eller investorer, der tager imod midler eller yder lån med henblik på at udbyde eller investere i crowdfundingprojekter.

(10)

Formålet med udbud af crowdfundingtjenester er at lette finansieringen af et projekt ved at rejse kapital fra et stort antal personer, der hver især bidrager med relativt små investeringsbeløb, gennem et offentligt tilgængeligt, internetbaseret informationssystem. Crowdfundingtjenester er således tilgængelige for en ubegrænset pulje af investorer, der modtager investeringsforslag samtidig, og indebærer tilvejebringelse af midler fra fortrinsvis fysiske personer, herunder privatpersoner uden en stor nettoformue. Denne forordning bør finde anvendelse på crowdfundingtjenester, der består i fælles håndtering af modtagelse og formidling af kundeordrer og placering af værdipapirer eller instrumenter, der er godkendt til crowdfunding, uden fast forpligtelse på en offentlig platform, der giver investorerne uhindret adgang. Fælles håndtering af disse tjenester er det centrale kendetegn ved crowdfundingtjenester sammenlignet med visse investeringstjenester i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (5), selv om de pågældende tjenester hver især svarer til dem, der er omfattet af nævnte direktiv.

(11)

Hvad angår lånebaseret crowdfunding bør denne forordning finde anvendelse på crowdfundingtjenester, der omfatter formidling af långivning, herunder tjenester såsom præsentation af crowdfundingudbud for kunder og prisfastsættelse eller vurdering af kreditrisikoen ved crowdfundingprojekter eller projektejere. Definitionen af crowdfundingtjenester bør tage hensyn til forskellige forretningsmodeller, der muliggør at indgå en låneaftale mellem en eller flere investorer og en eller flere projektejere gennem en crowdfundingplatform. Lån, der er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, bør være lån med ubetinget forpligtelse til at tilbagebetale et aftalt beløb til investor, hvorved de lånebaserede crowdfundingplatforme blot gør det lettere for investorer og projektejere at indgå låneaftaler uden på noget tidspunkt at fungere som kreditor for projektejeren. Den formidling af långivning, der falder ind under denne forordnings anvendelsesområde, skal skelnes fra den kreditinstitutvirksomhed, der består i långivning for egen regning og modtagelse af indlån eller andre tilbagebetalingspligtige midler fra offentligheden.

(12)

Crowdfundingtjenesteudbyderne kan med henblik på at levere deres tjenester drive offentligt tilgængelige internetbaserede informationssystemer, herunder systemer, der kræver brugerregistrering.

(13)

Hvad angår investeringsbaseret crowdfunding er omsættelighed en vigtig sikkerhedsforanstaltning for investorerne, så de kan udtræde af deres investering, da det giver dem mulighed for at afhænde deres investering på kapitalmarkederne. Denne forordning dækker og tillader derfor crowdfundingtjenester vedrørende værdipapirer. Anparter i visse selskaber med begrænset ansvar, der er omfattet af medlemsstaternes nationale ret, er også frit omsættelige på kapitalmarkederne og bør derfor ikke udelukkes fra at være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde.

(14)

Visse instrumenter, der er godkendt til crowdfunding, er i nogle medlemsstater underlagt national ret vedrørende deres omsættelighed, såsom et krav om, at overførslen skal bekræftes af en notar. Denne forordning bør finde anvendelse, uden at det berører national ret vedrørende overførsel af sådanne instrumenter.

(15)

Selv om initial coin offerings rummer et potentiale for finansiering af SMV'er, innovative nyetablerede virksomheder og vækstvirksomheder og kan accelerere teknologioverførsel, er deres kendetegn væsentligt anderledes end ved de crowdfundingtjenester, der er reguleret ved denne forordning.

(16)

I betragtning af risiciene ved crowdfundinginvesteringer bør der med henblik på effektiv beskyttelse af investorer og på etablering af en mekanisme for markedsdisciplin fastsættes en tærskel i form af en samlet værdi for crowdfundingudbud fra en bestemt projektejer. Denne tærskel bør således fastsættes til 5 000 000 EUR, hvilket er den tærskel, som størstedelen af medlemsstaterne anvender, når de fritager udbud af værdipapirer til offentligheden for forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 (6).

(17)

De overlappende regelsæt, som fastsættes ved nærværende forordning og forordning (EU) 2017/1129, kan på grund af en tærskel på 5 000 000 EUR øge risikoen for regelarbitrage og have en forstyrrende indvirkning på adgangen til finansiering og kapitalmarkedernes udvikling i visse medlemsstater. Desuden er det hidtil kun et begrænset antal medlemsstater, der har indført specifikke retlige rammer for crowdfundingplatforme og -tjenester. Under hensyn til det forhold, at visse medlemsstater i forbindelse med gennemførelsen af forordning (EU) 2017/1129 har fastsat tærsklen for at fritage udbud af værdipapirer til offentligheden for forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt til under 5 000 000 EUR, og under hensyn til den særlige indsats, som de pågældende medlemsstater eventuelt vil blive pålagt med hensyn til at tilpasse deres nationale ret og sikre anvendelse af den fælles tærskel efter nærværende forordning, bør nærværende forordning fastsætte en midlertidig undtagelse, der ikke kan forlænges, så disse medlemsstater får mulighed for at gøre denne betydelige indsats. Den midlertidige undtagelse bør finde anvendelse i så kort en periode som muligt, så det indre markeds funktion forstyrres mindst muligt.

(18)

For at bevare en høj grad af investorbeskyttelse, mindske risiciene ved crowdfunding og sikre retfærdig behandling af alle kunder bør crowdfundingtjenesteudbyderne have indført en politik til at sikre, at projekter på deres platforme udvælges på en professionel, retfærdig og gennemsigtig måde, og at crowdfundingtjenester udbydes på samme måde.

(19)

For at forbedre tjenesten for deres kunder bør crowdfundingtjenesteudbydere kunne foreslå crowdfundingprojekter til individuelle investorer på grundlag af et eller flere specifikke parametre eller en eller flere risikoindikatorer, såsom forretningsaktivitetstype eller -sektor eller en kreditvurdering, som investor på forhånd har meddelt crowdfundingtjenesteudbyderen. Tilladelse i henhold til denne forordning bør dog ikke give crowdfundingtjenesteudbydere ret til at udbyde individuelle eller kollektive kapitalforvaltningstjenester. For at sikre, at potentielle investorer tilbydes investeringsmuligheder på et neutral grundlag, bør crowdfundingtjenesteudbydere ikke betale eller modtage nogen form for vederlag, rabat eller naturalieydelse for at videresende investorordrer til et bestemt udbud på deres platform eller på en tredjeparts platform.

(20)

Forretningsmodeller, der anvender automatiserede processer, hvorved crowdfundingtjenesteudbyderne automatisk tildeler crowdfundingprojekter midler i overensstemmelse med parametre og risikoindikatorer, der på forhånd er fastsat af investor, såkaldt automatisk investering, bør betragtes som individuel porteføljepleje af lån.

(21)

Forekomsten af filtreringsværktøjer på en crowdfundingplatform i henhold til denne forordning bør ikke betragtes som investeringsrådgivning efter direktiv 2014/65/EU, så længe disse værktøjer giver kunderne oplysninger på en neutral måde, der ikke udgør en anbefaling. Sådanne værktøjer bør omfatte værktøjer, der viser resultater på grundlag af kriterier, der vedrører rent objektive produktegenskaber. Objektive produktegenskaber i forbindelse med en crowdfundingplatform kan være forudbestemte projektkriterier såsom økonomisk sektor, anvendt instrument og rentesats eller risikokategori, såfremt der er givet tilstrækkelige oplysninger om beregningsmetoden. Tilsvarende bør finansielle nøgletal beregnet uden nogen skønsmargin også betragtes som værende objektive kriterier.

(22)

Denne forordning søger at fremme direkte investering og at undgå at give finansielle formidlere, der reguleres af andre EU-retsakter, navnlig EU-retsakter vedrørende formueforvaltere, mulighed for regelarbitrage. Anvendelsen af retlige strukturer, herunder special purpose vehicles, som mellemled mellem crowdfundingprojektet og investorerne bør derfor være underlagt strenge regler og kun være tilladt, når det er berettiget ved at give en investor mulighed for at erhverve en interesse i eksempelvis et illikvidt eller udeleligt aktiv gennem et special purpose vehicles udstedelse af værdipapirer.

(23)

Det er af afgørende betydning for en hensigtsmæssig risikostyring og forebyggelse af interessekonflikter, at der sikres effektive ledelsessystemer. Crowdfundingtjenesteudbydere bør derfor have indført ledelsesordninger, der sikrer en effektiv og forsigtig ledelse. De fysiske personer, der er ansvarlige for ledelsen, bør have et godt omdømme og passende viden, færdigheder og erfaring. Crowdfundingtjenesteudbydere bør også indføre procedurer for modtagelse og behandling af klager fra kunder.

(24)

Kunderne er udsat for potentielle risici i forbindelse med crowdfundingtjenesteudbydere, navnlig operationelle risici. For at beskytte kunderne mod sådanne risici bør crowdfundingtjenesteudbydere være omfattet af tilsynsmæssige krav.

(25)

Crowdfundingtjenesteudbydere bør være forpligtet til at udarbejde forretningskontinuitetsplaner til imødegåelse af de risici, der er forbundet med crowdfundingtjenesteudbydersvigt. Sådanne forretningskontinuitetsplaner bør omfatte bestemmelser om håndtering af kritiske funktioner, der afhængigt af crowdfundingtjenesteudbyderens forretningsmodel kan indbefatte bestemmelser om fortsat forvaltning af udestående lån, kundeunderretning og overdragelse af ordninger vedrørende opbevaring af aktiver.

(26)

Crowdfundingtjenesteudbydere bør agere som neutrale formidlere mellem kunder på deres crowdfundingplatform. For at forebygge interessekonflikter bør der fastsættes visse krav med hensyn til crowdfundingtjenesteudbydere, deres kapitalejere, ledere og ansatte og enhver fysisk eller juridisk person, der er tæt knyttet til dem gennem kontrol. Det bør navnlig forhindres, at crowdfundingtjenesteudbydere deltager i crowdfundingudbuddene på deres crowdfundingplatforme. Storkapitalejere, ledere og ansatte og fysiske eller juridiske personer, der er tæt knyttet til dem gennem kontrol, bør ikke fungere som projektejere i forbindelse med de crowdfundingtjenester, der udbydes på deres crowdfundingplatform. Disse storkapitalejere, ledere og ansatte og fysiske eller juridiske personer bør dog ikke forbydes at fungere som investorer i de projekter, der udbydes på deres crowdfundingplatform, forudsat at der er indført passende sikkerhedsforanstaltninger mod interessekonflikter.

(27)

Med henblik på effektivt og gnidningsløst udbud af crowdfundingtjenester bør crowdfundingtjenesteudbydere kunne overdrage operationelle funktioner helt eller delvist til en tredjepart, forudsat at en sådan outsourcing ikke forringer kvaliteten af crowdfundingtjenesteudbydernes interne kontrol eller hindrer et effektivt tilsyn med crowdfundingtjenesteudbyderne. Crowdfundingtjenesteudbydere bør dog forblive fuldt ud ansvarlige for overholdelse af denne forordning, hvad angår de outsourcede aktiviteter.

(28)

Kravene vedrørende opbevaring af aktiver er afgørende for beskyttelsen af investorer, der modtager crowdfundingtjenester. Værdipapirer eller instrumenter, der er godkendt til crowdfunding, som kan registreres på en konto for finansielle instrumenter, eller som fysisk kan leveres til depositaren, bør opbevares af en kvalificeret depositar, der har tilladelse i overensstemmelse med direktiv 2013/36/EU eller 2014/65/EU. Afhængigt af den type aktiver, der skal opbevares, skal aktiver enten opbevares, som det er tilfældet med værdipapirer, der kan registreres på en konto for finansielle instrumenter, eller som fysisk kan leveres, eller de skal være underlagt kontrol af ejerskab og registrering. Opbevaring af værdipapirer eller instrumenter, der er godkendt til crowdfunding, som i overensstemmelse med national ret kun er registreret hos projektejeren eller dennes agent, såsom investeringer i unoterede selskaber, eller som føres på en adskilt individuel konto, som en kunde kan åbne direkte hos en værdipapircentral, betragtes som svarende til opbevaring af aktiver ved kvalificerede depositarer.

(29)

Eftersom det kun er betalingstjenesteudbydere, der har tilladelse til at udbyde betalingstjenester som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 (7), er en tilladelse til at udbyde crowdfundingtjenester ikke lig med en tilladelse til også at udbyde betalingstjenester. Det bør derfor præciseres, at en crowdfundingtjenesteudbyder, der udbyder sådanne betalingstjenester i forbindelse med sine crowdfundingtjenester, også skal have tilladelse som betalingstjenesteudbyder som defineret i direktiv (EU) 2015/2366. Dette krav berører ikke enheder, der har tilladelse i henhold til direktiv 2014/65/EU, og som udfører en af de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 3 i direktiv (EU) 2015/2366, og også er omfattet af underretningskravet, jf. artikel 37 i direktiv (EU) 2015/2366. For at muliggøre korrekt tilsyn med sådanne aktiviteter bør crowdfundingtjenesteudbyderen underrette de kompetente myndigheder om, hvorvidt crowdfundingtjenesteudbyderen har til hensigt selv at udbyde betalingstjenester med den rette tilladelse, eller om sådanne tjenester vil blive outsourcet til en tredjepart, der har tilladelse.

(30)

Voksende og velfungerende grænseoverskridende crowdfundingtjenester kræver, at de har et tilstrækkeligt omfang, og at offentligheden har tillid til tjenesterne. Det er derfor nødvendigt at fastsætte ensartede, forholdsmæssige og umiddelbart gældende krav vedrørende tilladelse som crowdfundingtjenesteudbydere. Krav til crowdfundingtjenester bør derfor lette grænseoverskridende udbud af sådanne tjenester, mindske de operationelle risici og sikre en høj grad af gennemsigtighed og investorbeskyttelse.

(31)

For at sikre et effektivt tilsyn med crowdfundingtjenesteudbydere bør kun juridiske personer, der har et faktisk etableret og varigt forretningssted i Unionen, herunder de fornødne ressourcer, kunne søge om tilladelse som crowdfundingtjenesteudbyder i henhold til denne forordning.

(32)

Crowdfundingtjenester kan være udsat for risici vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme som understreget i rapporten fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 26. juni 2017 om vurderingen af de risici for hvidvask og finansiering af terrorisme, der påvirker det indre marked og vedrører grænseoverskridende aktiviteter. Der bør derfor indføres sikkerhedsforanstaltninger ved fastsættelsen af betingelserne for tilladelse til crowdfundingtjenesteudbydere og for vurdering af, om de fysiske personer, der er ansvarlige for ledelsen, har et godt omdømme, samt ved at begrænse udbud af betalingstjenester til enheder, der har tilladelse, og som er omfattet af krav vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Med henblik på yderligere at sikre markedsintegritet ved at forebygge risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og under hensyntagen til det finansieringsbeløb, der kan rejses med et crowdfundingudbud i overensstemmelse med denne forordning, bør Kommissionen vurdere nødvendigheden af og proportionaliteten i at pålægge crowdfundingtjenesteudbydere forpligtelser til at overholde national ret til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 (8) med hensyn til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og nødvendigheden af og proportionaliteten i at tilføje af sådanne crowdfundingtjenesteudbydere til listen over forpligtede enheder med henblik på nævnte direktiv.

(33)

For at give crowdfundingtjenesteudbydere mulighed for at udøve grænseoverskridende virksomhed uden at blive udsat for forskellige regler og dermed lette finansieringen af projekter i hele Unionen fra investorer fra forskellige medlemsstater bør medlemsstaterne ikke kunne pålægge de crowdfundingtjenesteudbydere, der har tilladelse i henhold til denne forordning, yderligere krav.

(34)

Tilladelsesprocessen bør gøre det muligt for de kompetente myndigheder at få oplysninger om de tjenester, som de potentielle crowdfundingtjenesteudbydere har til hensigt at udbyde, herunder de crowdfundingplatforme, som de har til hensigt at drive, at vurdere kvaliteten af deres ledelse og at vurdere deres interne organisation og procedurer for at sikre overholdelse af denne forordning.

(35)

For at sikre korrekt tilsyn og undgå uforholdsmæssige administrative byrder bør det være muligt for enheder, der har tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF (9) eller direktiv 2013/36/EU, 2014/65/EU eller (EU) 2015/2366, som har til hensigt at udbyde crowdfundingtjenester, at have tilladelse både i henhold til et af disse direktiver og i henhold til denne forordning. I sådanne tilfælde bør en forenklet tilladelsesprocedure finde anvendelse, og de kompetente myndigheder bør ikke kræve, at der forelægges dokumentation eller beviser, som de allerede har til rådighed.

(36)

Med henblik på at fremme gennemsigtigheden for investorer hvad angår udbud af crowdfundingtjenester bør Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (10), (ESMA) oprette et offentligt og ajourført register over alle crowdfundingtjenesteudbydere med tilladelse i overensstemmelse med nærværende forordning. Nævnte register bør indeholde oplysninger om alle aktive crowdfundingplatforme i Unionen.

(37)

En tilladelse i henhold til denne forordning bør inddrages, hvis crowdfundingtjenesteudbyderen ikke længere opfylder de betingelser, hvorpå tilladelsen blev givet. De kompetente myndigheder bør også have beføjelse til at inddrage en tilladelse i henhold til denne forordning, når en crowdfundingtjenesteudbyder eller en tredjepart, der handler på dennes vegne, har mistet sin tilladelse til at udbyde betalingstjenester i henhold til direktiv (EU) 2015/2366 eller investeringsservicer i henhold til direktiv 2014/65/EU, eller hvis en crowdfundingtjenesteudbyder, der også er betalingstjenesteudbyder, eller dennes ledere eller ansatte eller en tredjepart, der handler på dennes vegne, har overtrådt national ret til gennemførelse af direktiv (EU) 2015/849.

(38)

Med henblik på at udbyde en bred vifte af tjenester til kunderne bør en crowdfundingtjenesteudbyder med tilladelse i henhold til denne forordning kunne udøve andre aktiviteter end udbud af crowdfundingtjenester, der er omfattet af en tilladelse i henhold til denne forordning.

(39)

Med henblik på at sikre en klar forståelse af arten af crowdfundingtjenester og risiciene, omkostningerne og gebyrerne i forbindelse med sådanne tjenester bør crowdfundingtjenesteudbyderne give deres kunder oplysninger, der er redelige, tydelige og ikke vildledende.

(40)

Crowdfundingtjenesteudbydere, der udbyder crowdfundingtjenester bestående af formidling af långivning, bør stille visse relevante oplysninger, såsom misligholdelsesrater for lån, til rådighed for alle kunderne.

(41)

Crowdfundingtjenesteudbydere, der anvender kreditscorer i forbindelse med crowdfundingprojekter eller foreslår priser på crowdfundingudbud, bør oplyse om de centrale elementer i deres metode. Kravene til oplysninger om metoder til beregning af kreditscorer eller fastsættelse af pris eller rentesats bør ikke fortolkes således, at de kræver offentliggørelse af følsomme forretningsmæssige oplysninger eller på en måde, som hindrer innovation.

(42)

For at sikre passende beskyttelse af forskellige kategorier af investorer, der deltager i crowdfundingprojekter, og samtidig lette investeringsstrømmene, skelnes der i denne forordning mellem erfarne og mindre erfarne investorer, og der indføres forskellige niveauer af investorbeskyttelsesforanstaltninger, der er hensigtsmæssige for hver enkelt af disse kategorier. Sondringen mellem erfarne og mindre erfarne investorer bør bygge på den sondring mellem professionelle kunder og detailkunder, som er fastlagt i direktiv 2014/65/EU. Denne sondring bør dog også tage hensyn til crowdfundingmarkedets karakteristika. Navnlig bør sondringen mellem erfarne og mindre erfarne investorer i denne forordning også tage hensyn til potentielle investorers erfaring med og viden om crowdfunding, hvilket bør revurderes hvert andet år.

(43)

Finansielle produkter, der markedsføres på crowdfundingplatforme, er ikke det samme som traditionelle investerings- eller opsparingsprodukter og bør ikke markedsføres som sådanne. For at sikre, at potentielle mindre erfarne investorer forstår risikoniveauet i forbindelse med crowdfundinginvesteringer, bør crowdfundingtjenesteudbydere imidlertid forpligtes til at foretage en indledende videntest af potentielle mindre erfarne investorer for at fastslå deres forståelse af sådanne investeringer. Crowdfundingtjenesteudbydere bør udtrykkeligt advare potentielle mindre erfarne investorer, der har utilstrækkelig viden, utilstrækkelige færdigheder og utilstrækkelig erfaring, om, at de udbudte crowdfundingtjenester kan være uhensigtsmæssige for dem.

(44)

Eftersom erfarne investorer pr. definition er bekendt med de risici, der er forbundet med investeringer i crowdfundingprojekter, er der ikke grundlag for at gennemføre en indledende videntest af dem. Tilsvarende bør crowdfundingtjenesteudbydere ikke forpligtes til at udstede risikoadvarsler til erfarne investorer.

(45)

Med henblik på at sikre, at mindre erfarne investorer har læst og forstået den eksplicitte risikoadvarsel, som crowdfundingtjenesteudbyderen udsteder til dem, bør de udtrykkeligt anerkende de risici, som de påtager sig, når de investerer i et crowdfundingprojekt. For at bibeholde en høj grad af investorbeskyttelse og i betragtning af, at manglende sådan anerkendelse tyder på en eventuel manglende forståelse af de involverede risici, bør crowdfundingtjenesteudbydere kun acceptere investeringer fra mindre erfarne investorer, der udtrykkeligt har anerkendt, at de har modtaget og forstået disse advarsler.

(46)

I betragtning af den risiko, der er forbundet med crowdfundingprojekter, bør mindre erfarne investorer undgå overeksponering for disse. Der er en væsentlig risiko for at tabe store summer af de oprindeligt investerede beløb eller endda tabe hele beløbet. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte et maksimumbeløb, som mindre erfarne investorer kan investere i et enkelt projekt uden yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Derimod bør erfarne investorer, der har den fornødne erfaring, viden eller finansielle kapacitet eller en kombination heraf, ikke være begrænsede af et sådant maksimumbeløb.

(47)

For at styrke beskyttelsen af mindre erfarne investorer er det nødvendigt at fastsætte bestemmelser om en betænkningstid, i hvilken en potentiel mindre erfaren investor kan tilbagekalde et tilbud om at investere eller en tilkendegivelse af interesse i et bestemt crowdfundingudbud uden at give en begrundelse og uden at pådrage sig en sanktion. Dette er nødvendigt for at undgå en situation, hvor en potentiel mindre erfaren investor ved at acceptere et crowdfundingudbud også accepterer et tilbud om at indgå en retligt bindende kontrakt uden mulighed for tilbagekaldelse inden for en passende periode. Betænkningstiden er dog ikke nødvendig, når en potentiel mindre erfaren investor kan tilkendegive interesse i et bestemt crowdfundingudbud uden derved også at blive bundet af en kontrakt, bortset fra situationer, hvor et sådant tilbud om at investere fremsættes, eller en sådan interessetilkendegivelse udtrykkes. på et tidspunkt, der ligger tæt på tilbuddets planlagte udløbsdato eller på den dag, hvor finansieringsmålet er nået. Crowdfundingtjenesteudbydere bør sikre, at pengene ikke opkræves fra investoren eller overføres til projektejeren, før betænkningstiden er udløbet.

(48)

I betragtning af de potentielle indvirkninger, som retten til tilbagekaldelse af et tilbud om at investere eller en tilkendegivelse af interesse under betænkningstid har på omkostningerne ved kapitalrejsning gennem crowdfundingplatforme, bør Kommissionen som led i sin rapport i henhold til denne forordning vurdere, om betænkningstiden bør afkortes for at gøre kapitalrejsningen mere effektiv uden at skade investorbeskyttelsen.

(49)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF (11) dækker krav, der skyldes en investeringsvirksomheds manglende evne til at tilbagebetale midler, som investorerne har til gode eller ejer, og som opbevares for dem af investeringsselskabet i forbindelse med investeringsvirksomhed, eller virksomhedens manglende evne til at tilbagelevere instrumenter, som investorerne ejer, og som opbevares, administreres eller forvaltes for dem af investeringsselskabet i forbindelse med investeringsvirksomhed. Henset til, at opbevaring af aktiver i forbindelse med crowdfundingtjenester, der udbydes af et investeringsselskab, som også er meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2014/65/EU, ikke omfatter ydelse af investeringsservice som omhandlet i nævnte direktivs artikel 4, stk. 1, nr. 2, bør mindre erfarne investorer i dokumentet med central investorinformation oplyses om, at investorgarantiordningen ikke finder anvendelse på værdipapirer eller instrumenter, der er godkendt til crowdfunding, der er erhvervet gennem crowdfundingplatformen. Desuden bør crowdfundingtjenester, der udbydes af en sådan crowdfundingtjenesteudbyder, ikke betragtes som et indskud som omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU (12).

(50)

I denne forordning fastlægges indholdet af et dokument med central investorinformation, som crowdfundingudbydere skal udlevere til potentielle investorer ved hvert crowdfundingudbud for at gøre det muligt for dem at træffe en informeret investeringsbeslutning. Dokumentet med central investorinformation bør advare potentielle investorer om, at det investeringsmiljø, de befinder sig i, indebærer risici, som hverken er dækket af indskudsgarantiordninger som indført i overensstemmelse med direktiv 2014/49/EU eller investorgarantiordninger som indført i overensstemmelse med direktiv 97/9/EF.

(51)

Dokumentet med central investorinformation bør afspejle de specifikke kendetegn ved lånebaseret og investeringsbaseret crowdfunding. Med henblik herpå bør der stilles krav om specifikke og relevante indikatorer. Dokumentet med central investorinformation bør, hvis det er relevant, også tage højde for de specifikke kendetegn og risici, der er forbundet med projektejere, og bør fokusere på væsentlige oplysninger om projektejerne, investorernes rettigheder og gebyrer samt hvilke værdipapirer, instrumenter, der er godkendt til crowdfunding, og lån, der udbydes. Dokumentet med central investorinformation bør udarbejdes af projektejerne, eftersom projektejerne er bedst i stand til at give de oplysninger, der skal indgå deri. Da det imidlertid er crowdfundingtjenesteudbyderne, der har ansvaret for at udlevere dokumentet med central investorinformation til potentielle investorer, er det crowdfundingtjenesteudbyderne, der bør sørge for, at dokumentet med central investorinformation er tydeligt, korrekt og fyldestgørende.

(52)

Crowdfundingtjenesteudbydere bør have lov til at forelægge flere oplysninger, end hvad der kræves i det dokument med central investorinformation, som projektejeren har udarbejdet. Sådanne oplysninger bør dog supplere og stemme overens med de øvrige oplysninger, der gives i dokumentet med central investorinformation.

(53)

Hvis en crowdfundingtjenesteudbyder opdager en udeladelse, fejl eller unøjagtighed i dokumentet med central investorinformation, som kan have væsentlig betydning for det forventede afkast af investeringen, bør den pågældende crowdfundingtjenesteudbyder straks gøre opmærksom på udeladelsen, fejlen eller unøjagtigheden over for projektejeren, der bør supplere eller rette den pågældende oplysning. Hvis oplysningen ikke suppleres eller rettes, bør crowdfundingtjenesteudbyderen under visse omstændigheder stille crowdfundingudbuddet i bero eller endog annullere det.

(54)

For at sikre, at nyetablerede virksomheder og SMV'er har ubesværet og hurtig adgang til kapitalmarkederne, for at nedbringe deres finansieringsomkostninger og for at undgå forsinkelser og omkostninger for crowdfundingtjenesteudbydere bør der ikke stilles krav om, at dokumentet med central investorinformation godkendes af en kompetent myndighed.

(55)

Hvis det er tilladt efter national ret, bør en crowdfundingtjenesteudbyder kunne overdrage ejerskabet af andele i et investeringsbaseret crowdfundingprojekt ved at opdatere sit informationssystem. Af hensyn til gennemsigtighed og informationsstrømme bør crowdfundingtjenesteudbydere også kunne give kunder, der har foretaget investeringer gennem deres crowdfundingplatform, mulighed for at annoncere deres interesse for at købe eller sælge lån, værdipapirer eller instrumenter, der er godkendt til crowdfunding, og som oprindeligt blev udbudt på den pågældende crowdfundingplatform, på en opslagstavle på crowdfundingplatformen, såfremt opslagstavlen ikke sætter forskellige tredjeparters købs- og salgsinteresser i forbindelse med hinanden på en sådan måde, at det medfører indgåelse af en kontrakt i forbindelse med sådan annoncering. En crowdfundingtjenesteudbyders opslagstavle bør derfor ikke bestå af et internt matchningssystem, der udfører kundeordrer på multilateralt grundlag, medmindre crowdfundingtjenesteudbyderen for så vidt angår værdipapirer også har en særskilt tilladelse som investeringsselskab i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 2014/65/EU eller som et reguleret marked i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 44. Crowdfundingtjenesteudbydere, der ikke har en sådan tilladelse for så vidt angår værdipapirer, bør tydeligt oplyse investorerne om, at de ikke modtager ordrer med henblik på køb eller salg af kontrakter i forbindelse med investeringer, der oprindeligt blev foretaget på crowdfundingplatformen, at enhver købs- og salgsaktivitet på deres crowdfundingplatform sker efter investors skøn og ansvar, og at de ikke driver en markedsplads i overensstemmelse med direktiv 2014/65/EU.

(56)

For at fremme gennemsigtighed og sikre korrekt dokumentation af kommunikation med kunderne bør crowdfundingtjenesteudbydere opbevare alle relevante oplysninger vedrørende deres tjenester og transaktioner.

(57)

For at sikre retfærdig og ikkediskriminerende behandling af kunderne bør crowdfundingtjenesteudbydere, der gør reklame for deres tjenester ved hjælp af markedsføringsmateriale, give redelige, tydelige og ikke vildledende oplysninger.

(58)

For at skabe større retssikkerhed for crowdfundingtjenesteudbydere, der udøver virksomhed i hele Unionen, og for at sikre lettere markedsadgang bør nationale love og administrative bestemmelser, som specifikt regulerer crowdfundingtjenesteudbyderes markedsføringsmateriale, og som finder anvendelse i medlemsstaterne, offentliggøres elektronisk med sammendrag heraf på et sprog, som er almindeligt i internationale finanskredse. Med henblik herpå bør ESMA og de kompetente myndigheder holde deres websteder ajourførte.

(59)

For at give mulighed for en bedre forståelse af omfanget af reguleringsmæssige forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til kravene for markedsføringsmateriale bør de kompetente myndigheder årligt forelægge ESMA en detaljeret rapport om deres håndhævelsestiltag på dette område.

(60)

For at undgå unødige omkostninger og administrative byrder på grænseoverskridende udbud af crowdfundingtjenester bør markedsføringsmateriale ikke være underlagt krav om oversættelse, hvis det foreligger på mindst et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor markedsføringsmaterialet udbredes, eller på et sprog, der accepteres af den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder.

(61)

For at sikre en effektiv tilsyns- og tilladelsesprocedure bør medlemsstaterne afgrænse de opgaver og funktioner, der skal udføres af de kompetente myndigheder i henhold til denne forordning. Med henblik på at fremme et effektivt grænseoverskridende administrativt samarbejde bør hver medlemsstat udpege et fælles kontaktpunkt til at varetage kommunikationen med ESMA og de kompetente myndigheder i hele Unionen.

(62)

Eftersom effektive værktøjer, beføjelser og ressourcer hos de kompetente myndigheder garanterer tilsynsmæssig effektivitet, bør denne forordning sikre et minimum af tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der kan varetages af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med national ret. Disse beføjelser bør, hvor national ret kræver det, udøves ved begæring til de kompetente judicielle myndigheder. Når ESMA og de kompetente myndigheder udøver deres beføjelser i henhold til denne forordning, bør de handle objektivt og upartisk og træffe uafhængige beslutninger.

(63)

Med henblik på at afsløre overtrædelser af denne forordning er det nødvendigt, at de kompetente myndigheder har mulighed for at få adgang til andre lokaliteter end fysiske personers private boliger for at beslaglægge dokumenter. Adgang til sådanne lokaliteter er nødvendig, når der er rimelig mistanke om, at der findes dokumenter og andre oplysninger, som vedrører genstanden for en kontrol eller undersøgelse, og som eventuelt kan være relevante som bevis for overtrædelse af denne forordning. Desuden er adgang til sådanne lokaliteter nødvendig, når den fysiske eller juridiske person, over for hvem der er anmodet om oplysninger, undlader at efterkomme anmodningen, eller hvor der er rimelig grund til at antage, at en anmodning, hvis den blev fremsat, ikke ville blive efterkommet, eller at de dokumenter eller oplysninger, som anmodningen om oplysninger vedrører, ville blive fjernet, forvansket eller tilintetgjort.

(64)

For at sikre, at kravene i denne forordning opfyldes, er det vigtigt, at medlemsstaterne tager de nødvendige skridt til at sikre, at overtrædelser af denne forordning er underlagt passende administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger. Disse sanktioner og foranstaltninger bør være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning samt sikre en fælles tilgang i medlemsstaterne og en afskrækkende virkning. Denne forordning bør ikke indskrænke medlemsstaternes mulighed for at indføre strengere administrative sanktioner.

(65)

For at sikre, at de kompetente myndigheders afgørelser, der pålægger administrative sanktioner eller andre administrative foranstaltninger, har afskrækkende virkning på offentligheden i almindelighed, bør de offentliggøres, medmindre den kompetente myndighed anser det for nødvendigt at vælge anonym offentliggørelse, at udsætte offentliggørelsen eller slet ikke at offentliggøre.

(66)

Selv om medlemsstaterne kan fastlægge regler om administrative og strafferetlige sanktioner for de samme overtrædelser, bør der ikke stilles krav om, at medlemsstaterne fastlægger regler om administrative sanktioner for overtrædelser af denne forordning, som er underlagt national straffelovgivning. Opretholdelse af strafferetlige sanktioner i stedet for administrative sanktioner for overtrædelser af denne forordning bør dog ikke begrænse eller på anden måde berøre de kompetente myndigheders mulighed for at samarbejde med og rettidigt få adgang til og udveksle oplysninger med kompetente myndigheder i andre medlemsstater med henblik på denne forordning, herunder efter at de pågældende overtrædelser måtte være henvist til de kompetente judicielle myndigheder med henblik på strafforfølgning.

(67)

Da dokumentet med central investorinformation skal være skræddersyet til et crowdfundingudbuds særlige karakteristika og til investorernes informationsbehov, bør crowdfundingudbud i henhold til denne forordning være fritaget for forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt i henhold til forordning (EU) 2017/1129, og nævnte forordning bør ændres i overensstemmelse hermed.

(68)

Whistleblowere kan gøre de kompetente myndigheder opmærksomme på nye oplysninger, som hjælper dem med at afdække overtrædelser af denne forordning og pålægge sanktioner. Denne forordning bør derfor sikre, at der er indført passende ordninger til at gøre det muligt for whistleblowere at advare de kompetente myndigheder om aktuelle eller potentielle overtrædelser af denne forordning og til at beskytte dem mod repressalier. Dette bør ske ved at ændre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/1937 (13) med henblik på at lade det finde anvendelse på overtrædelser af denne forordning.

(69)

For at præcisere kravene i denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår forlængelse af overgangsperioden med hensyn til crowdfundingtjenester, der udbydes i overensstemmelse med national ret. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (14). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(70)

Med henblik på at fremme ensartet anvendelse af denne forordning, herunder passende beskyttelse af investorer og forbrugere i hele Unionen, bør der udvikles tekniske standarder. Da ESMA og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (15) (EBA), er organer med højt specialiseret ekspertise, vil det være effektivt og hensigtsmæssigt at ESMA og EBA får til opgave at udvikle udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der ikke indebærer politikbeslutninger, til forelæggelse for Kommissionen.

(71)

Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage reguleringsmæssige tekniske standarder udviklet af ESMA og EBA for så vidt angår individuel porteføljepleje af lån, behandling af klager, interessekonflikter, tilladelse som crowdfundingtjenesteudbyder, kundeinformation, offentliggørelse af misligholdelsesrater, den indledende videntest og simulering af evnen til at bære tab, dokumentet med central investorinformation og samarbejde mellem de kompetente myndigheder. Kommissionen bør vedtage disse reguleringsmæssige tekniske standarder ved hjælp af delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF og i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

(72)

Kommissionen bør desuden tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesmæssige tekniske standarder udviklet af ESMA for så vidt angår crowdfundingtjenesteudbydernes indberetning, offentliggørelse af nationale bestemmelser vedrørende markedsføringskrav og samarbejde mellem de kompetente myndigheder og med ESMA. Kommissionen bør vedtage disse gennemførelsesmæssige tekniske standarder ved hjælp af gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 291 i TEUF og i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

(73)

Enhver behandling af personoplysninger inden for rammerne af nærværende forordning, såsom udveksling eller videregivelse af personoplysninger foretaget af de kompetente myndigheder, bør ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (16), og enhver udveksling eller videregivelse af oplysninger foretaget af ESMA bør ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (17).

(74)

Målene for denne forordning, nemlig at imødegå fragmenteringen af de retlige rammer for crowdfundingtjenester for at sikre et velfungerende indre marked for sådanne tjenester, samtidig med at investorbeskyttelsen og markedseffektiviteten forbedres, og der bygges videre på kapitalmarkedsunionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(75)

Datoen for anvendelsen af denne forordning bør udskydes, således at den kan tilpasses datoen for anvendelsen af de nationale bestemmelser til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2020/1504 (18), der undtager crowdfundingtjenesteudbydere, der hører under denne forordnings anvendelsesområde, fra anvendelsen af direktiv 2014/65/EU.

(76)

Af hensyn til retssikkerheden og i lyset af, at de nationale regler erstattes af reglerne i denne forordning for så vidt angår typer af crowdfundingtjenester, der nu er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, bør der indføres overgangsordninger, som giver personer, der udbyder sådanne crowdfundingtjenester i overensstemmelse med national ret, der går forud for denne forordning, mulighed for at tilpasse deres forretningsaktiviteter til denne forordning og giver dem tilstrækkelig tid til at søge om tilladelse i henhold hertil. Sådanne personer bør derfor fortsat kunne udbyde crowdfundingtjenester, der er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, i overensstemmelse med den relevante nationale ret indtil den 10. november 2022. Medlemsstaterne kan i denne overgangsperiode indføre særlige procedurer, for at give juridiske personer med tilladelse i henhold til national ret til at udbyde crowdfundingtjenester, der er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, mulighed for at omdanne deres nationale tilladelser til tilladelser i henhold til denne forordning, forudsat at crowdfundingtjenesteudbyderne opfylder kravene i denne forordning.

(77)

Crowdfundingtjenesteudbydere, der ikke har indhentet tilladelse i overensstemmelse med denne forordning senest den 10. november 2022, bør ikke udbyde nye crowdfundingudbud efter nævnte dato. For at undgå en situation, hvor rejsning af målkapitalen i forhold til et bestemt crowdfundingprojekt ikke er afsluttet senest den 10. november 2022, bør anmodninger om finansiering afsluttes senest den dato. Efter den 10. november 2022 kan forvaltningen af de eksisterende kontrakter, herunder opkrævning og overførsel af tilgodehavender, udbud af tjenester vedrørende opbevaring af aktiver eller udførelse af corporate actions dog fortsætte i overensstemmelse med den relevante nationale ret.

(78)

Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Denne forordning bør følgelig fortolkes og anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

(79)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1725 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Genstand, anvendelsesområde og fritagelser

1.   Denne forordning fastsætter ensartede krav med hensyn til udbud af crowdfundingtjenester, aktivitet, med hensyn til struktur, tilladelse og tilsyn for så vidt angår crowdfundingtjenesteudbydere, med hensyn til drift af crowdfundingplatforme samt med hensyn til gennemsigtighed og markedsføringsmateriale i forbindelse med udbud af crowdfundingtjenester i Unionen.

2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på:

a)

crowdfundingtjenester, der udbydes til projektejere, som er forbrugere som defineret i artikel 3, litra a), i direktiv 2008/48/EF

b)

andre tjenester i tilknytning til dem, der er defineret i artikel 2, stk. 1, litra a), og som udbydes i overensstemmelse med national ret

c)

crowdfundingudbud med en værdi på over 5 000 000 EUR, hvilket beregnes over et tidsrum på 12 måneder som summen af:

i)

den samlede værdi af udbud af værdipapirer og instrumenter, der er godkendt til crowdfunding, som defineret i denne forordnings artikel 2, stk. 1, litra m) og n), og beløb rejst ved hjælp af lån gennem en crowdfundingplatform af en bestemt projektejer og

ii)

den samlede værdi af udbud af værdipapirer til offentligheden fra projektejeren omhandlet under dette litras nr. i) i dennes egenskab af udbyder i henhold til fritagelsen i artikel 1, stk. 3, eller artikel 3, stk. 2, i forordning (EU) 2017/1129.

3.   Medmindre en crowdfundingtjenesteudbyder, en projektejer eller en investor er meddelt tilladelse som kreditinstitut i henhold til artikel 8 i direktiv 2013/36/EU, må medlemsstaterne ikke anvende nationale krav til gennemførelse af nævnte direktivs artikel 9, stk. 1, og de sikrer, at den nationale ret ikke kræver tilladelse som kreditinstitut eller en anden individueltilladelse, fritagelse eller dispensation i forbindelse med udbud af crowdfundingtjenester i følgende situationer:

a)

for projektejere, der for så vidt angår lån formidlet af crowdfundingtjenesteudbyderen modtager midler fra investorer, eller

b)

for investorer, der til projektejere yder lån, som formidles af crowdfundingtjenesteudbyderen.

Artikel 2

Definitioner

1.   I denne forordning forstås ved:

a)

»crowdfundingtjeneste«: matchning af investorers og projektejeres erhvervsfinansieringsinteresser ved anvendelse af en crowdfundingplatform, og som består af en af følgende aktiviteter:

i)

formidling af långivning

ii)

placering uden fast forpligtelse, jf. afsnit A, punkt 7, i bilag I til direktiv 2014/65/EU, af værdipapirer og instrumenter, der er godkendt til crowdfunding, som er udstedt af projektejere eller et special purpose vehicle, og modtagelse og formidling af kundeordrer, jf. nævnte afsnits punkt 1, vedrørende de pågældende værdipapirer og instrumenter, der er godkendt til crowdfunding

b)

»lån«: en aftale, hvorved en investor stiller et aftalt pengebeløb til rådighed for en projektejer i en aftalt periode, og hvorved projektejeren påtager sig en ubetinget forpligtelse til at betale det pågældende beløb med påløbne renter tilbage til investor i overensstemmelse med afbetalingsplanen

c)

»individuel porteføljepleje af lån«: crowdfundingtjenesteudbyders tildeling af et på forhånd fastsat pengebeløb fra en investor, der er den oprindelige långiver, til et eller flere crowdfundingprojekter på sin crowdfundingplatform i overensstemmelse med et særskilt mandat fra investor på grundlag af et skøn for den enkelte investor

d)

»crowdfundingplatform«: et offentligt tilgængeligt internetbaseret informationssystem, der drives eller forvaltes af en crowdfundingtjenesteudbyder

e)

»crowdfundingtjenesteudbyder«: en juridisk person, der udbyder crowdfundingtjenester

f)

»crowdfundingudbud«: en crowdfundingtjenesteudbyders henvendelse i enhver form og ved ethvert middel med tilstrækkelige oplysninger om udbudsbetingelserne og det udbudte crowdfundingprojekt, således at en investor bliver i stand til at investere i crowdfundingprojektet

g)

»kunde«: enhver potentiel eller aktuel investor eller projektejer, som en crowdfundingtjenesteudbyder udbyder eller har til hensigt at udbyde crowdfundingtjenester til

h)

»projektejer«: enhver fysisk eller juridisk person, der søger finansiering gennem en crowdfundingplatform

i)

»investor«: enhver fysisk eller juridisk person, der gennem en crowdfundingplatform yder lån eller erhverver værdipapirer eller instrumenter, der er godkendt til crowdfunding

j)

»erfaren investor«: enhver fysisk eller juridisk person, der er en professionel kunde i henhold til afsnit I, punkt 1, 2, 3 eller 4, i bilag II til direktiv 2014/65/EU, eller enhver fysisk eller juridisk person, som crowdfundingtjenesteudbyderen har godkendt til at blive behandlet som en erfaren investor efter kriterierne og proceduren i bilag II til denne forordning

k)

»mindre erfaren investor«: en investor, som ikke er en erfaren investor

l)

»crowdfundingprojekt«: den eller de forretningsaktiviteter, som en projektejer søger finansieret gennem crowdfundingudbuddet

m)

»værdipapirer«: værdipapirer som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 44), i direktiv 2014/65/EU

n)

»instrumenter, der er godkendt til crowdfunding«: for den enkelte medlemsstat kapitalandele i et selskab med begrænset ansvar, der ikke er underlagt restriktioner, der reelt forhindrer dem i at blive omsat, herunder restriktioner med hensyn til den måde, hvorpå de pågældende kapitalandele udbydes til eller præsenteres for offentligheden

o)

»markedsføringsmateriale«: oplysninger eller henvendelser fra en crowdfundingtjenesteudbyder til en potentiel investor eller potentiel projektejer om crowdfundingtjenesteudbyderens tjenester, bortset fra investorinformation, der kræves efter denne forordning

p)

»varigt medium«: et instrument, som gør det muligt at lagre oplysninger, så de er tilgængelige i fremtiden og i et passende tidsrum i forhold til formålet med oplysningerne, og som giver mulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger

q)

»special purpose vehicle« eller »SPV«: enhed, der udelukkende er oprettet for eller udelukkende tjener til at udføre en securitisation som omhandlet i artikel 1, nr. 2), i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1075/2013 (19)

r)

»kompetent myndighed«: den eller de myndigheder, der er udpeget af en medlemsstat i overensstemmelse med artikel 29.

2.   Uden at de berører muligheden for, at kapitalandele i et selskab med begrænset ansvar er omfattet af definitionen af værdipapirer i stk. 1, nr. m), kan de kompetente myndigheder, der har meddelt tilladelse til crowdfundingtjenesteudbyderen, tillade anvendelsen af sådanne kapitalandele med henblik på denne forordning, forudsat at de opfylder betingelserne for instrumenter, der er godkendt til crowdfunding, jf. stk. 1, nr. n).

3.   De kompetente myndigheder underetter årligt ESMA om de typer af selskaber med begrænset ansvar og deres kapitalandele, der udbydes og falder ind under denne forordnings anvendelsesområde, med henvisning til relevant national ret.

ESMA offentliggør de i første afsnit omhandlede oplysninger på sit websted uden unødig forsinkelse.

4.   ESMA indsamler årligt for de første to år af anvendelsen af denne forordning dokumenterne med central investorinformation udarbejdet af projektejere, der har udstedt instrumenter, der er godkendt til crowdfunding. ESMA sammenligner de i bilag I, del F, punkt b) og c), omhandlede oplysninger, der er indeholdt i dokumenterne med central investorinformation, med de oplysninger, som medlemsstaterne forelægger i henhold til denne artikels stk. 3. ESMA forelægger nævnte sammenligning for Kommissionen, som medtager den i den i artikel 45 omhandlede rapport.

KAPITEL II

Udbud af crowdfundingtjenester og organisatoriske og operationelle krav til crowdfundingtjenesteudbydere

Artikel 3

Udbud af crowdfundingtjenester

1.   Crowdfundingtjenester må kun udbydes af juridiske personer, der er etableret i Unionen, og som har tilladelse som crowdfundingtjenesteudbyder i overensstemmelse med artikel 12.

2.   Crowdfundingtjenesteudbydere skal handle ærligt, redeligt og professionelt i overensstemmelse med deres kunders bedste interesse.

3.   Crowdfundingtjenesteudbydere må ikke betale eller modtage nogen form for vederlag, rabat eller naturalieydelse for at videresende investorordrer til et bestemt crowdfundingudbud på deres crowdfundingplatform eller til et bestemt crowdfundingudbud på en tredjeparts crowdfundingplatform.

4.   Crowdfundingtjenesteudbydere kan foreslå individuelle investorer specifikke crowdfundingprojekter, som svarer til en eller flere specifikke parametre eller risikoindikatorer, som investor har valgt. Hvis investor ønsker at foretage en investering i de foreslåede crowdfundingprojekter, skal investor gennemgå og udtrykkeligt træffe en investeringsbeslutning for hvert enkelt crowdfundingudbud.

Crowdfundingtjenesteudbydere, der varetager individuel porteføljepleje af lån, skal gøre dette i overensstemmelse med de parametre, som investorerne fastsætter, og tage alle nødvendige skridt til at opnå det bedst mulige resultat for disse investorer. Crowdfundingtjenesteudbydere skal oplyse investorerne om beslutningsprocessen for udøvelsen af det modtagne skønsmæssige mandat.

5.   Uanset stk. 4, første afsnit, kan crowdfundingtjenesteudbydere, der udbyder individuel porteføljepleje af lån, udøve skøn på vegne af deres investorer inden for de aftalte parametre, uden at investorerne gennemgår og træffer en investeringsbeslutning for hvert enkelt crowdfundingudbud.

6.   Hvis der anvendes et special purpose vehicle til udbud af crowdfundingtjenester, må der kun udbydes ét illikvidt eller udeleligt aktiv via et sådant special purpose vehicle. Dette krav finder ud fra et gennemsigtighedsprincip anvendelse på det underliggende illikvide eller udelelige aktiv, som besiddes af finansielle eller retlige strukturer, der er helt eller delvist ejet eller kontrolleret af det pågældende special purpose vehicle. Beslutningen om at indgå eksponering mod dette underliggende aktiv kan kun træffes af investorerne.

Artikel 4

Effektiv og forsigtig ledelse

1.   En crowdfundingtjenesteudbyders ledelsesorgan skal fastlægge og overvåge gennemførelsen af passende politikker og procedurer, som sikrer en effektiv og forsigtig ledelse, herunder adskillelse af opgaver, forretningskontinuitet og forebyggelse af interessekonflikter, på en måde, der fremmer markedets integritet og tilgodeser kundernes interesser.

2.   En crowdfundingtjenesteudbyders ledelsesorgan skal fastlægge og overvåge gennemførelsen af passende systemer og kontrolforanstaltninger til at vurdere risiciene i forbindelse med de lån, der formidles på crowdfundingplatformen.

En crowdfundingtjenesteudbyder, som udbyder individuel porteføljepleje af lån, skal sikre, at den har indført passende systemer og kontrolforanstaltninger til risikostyring og finansiel modellering for disse udbudte tjenester, og at den opfylder kravene i artikel 6, stk. 1-3.

3.   En crowdfundingtjenesteudbyders ledelsesorgan skal mindst hvert andet år og under hensyntagen til de udbudte crowdfundingtjenesters art, omfang og kompleksitet gennemgå de tilsynsmæssige sikkerhedsforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 12, stk. 2, litra h), og den forretningskontinuitetsplan, der er omhandlet i artikel 12, stk. 2, litra j).

4.   En crowdfundingtjenesteudbyder, der fastsætter prisen på et crowdfundingudbud, skal:

a)

foretage en rimelig vurdering af kreditrisikoen ved crowdfundingprojektet eller projektejeren, inden crowdfundingudbuddet udbydes, herunder ved at tage hensyn til risikoen for, at projektejeren ikke foretager en eller flere tilbagebetalinger i forbindelse med et lån, en obligation eller en anden form for securitiseret gæld senest på forfaldsdagen

b)

basere den kreditrisikovurdering, der er omhandlet i litra a), på tilstrækkelige oplysninger, herunder følgende:

i)

hvis sådanne foreligger, reviderede regnskaber for de seneste to regnskabsår, og:

ii)

oplysninger, som den på tidspunktet for kreditrisikovurderingen er bekendt med

iii)

oplysninger, som, hvis det er relevant, er indhentet fra projektejeren, og

iv)

oplysninger, som sætter crowdfundingtjenesteudbyderen i stand til at foretage en rimelig kreditrisikovurdering

c)

etablere, gennemføre og opretholde klare og effektive politikker og procedurer med henblik på at kunne foretage kreditrisikovurderinger og offentliggøre disse politikker og procedurer

d)

sikre, at prisen er rimelig og passende, herunder i situationer, hvor en crowdfundingtjenesteudbyder, som fastsætter prisen på lånet, giver en långiver mulighed for at udtræde inden udløbsdatoen for et lån

e)

foretage en værdiansættelse af hvert enkelt lån i mindst følgende tilfælde:

i)

på det tidspunkt, hvor lånet stiftes

ii)

hvis crowdfundingtjenesteudbyderen vurderer, at projektejeren sandsynligvis ikke vil indfri sine forpligtelser til at tilbagebetale lånet fuldt ud, uden at crowdfundingtjenesteudbyderen gør en eventuel relevant sikkerhedsinteresse gældende eller tager andre skridt med tilsvarende virkning

iii)

efter misligholdelse, og

iv)

hvis crowdfundingtjenesteudbyderen giver en långiver mulighed for at udtræde inden lånets udløbsdato

f)

have og anvende en risikostyringsramme, der er udformet med henblik på at opfylde kravene i dette stykkes litra a)-e)

g)

føre et register over hvert enkelt formidlet crowdfundingudbud, som er tilstrækkeligt til at dokumentere, at:

i)

der er foretaget en kreditrisikovurdering, når dette har været påkrævet, og at dette er sket i overensstemmelse med dette stykkes litra a) og b), og

ii)

prisen for crowdfundingudbuddet var rimelig og passende i overensstemmelse med risikostyringsrammen.

Artikel 5

Due diligence-krav

1.   Crowdfundingtjenesteudbydere skal mindst udføre et minimumsniveau af due diligence med hensyn til projektejere, der foreslår, at deres projekt finansieres gennem crowdfundingtjenesteudbyderens crowdfundingplatform.

2.   Det minimumsniveau af due diligence, der er omhandlet i stk. 1, skal omfatte indhentning af alle følgende dokumentation:

a)

for, at projektejeren ikke er opført i noget strafferegister vedrørende overtrædelser af nationale regler inden for handelslovgivning, insolvenslovgivning, lovgivning om finansielle tjenesteydelser, lovgivning om bekæmpelse af hvidvask af penge, lovgivning om svig eller forpligtelser vedrørende erhvervsansvar

b)

for, at projektejeren ikke er etableret i en ikkesamarbejdsvillig jurisdiktion som anerkendt i den relevante EU-politik eller i et højrisikotredjeland i henhold til artikel 9, stk. 2, i direktiv (EU) 2015/849.

Artikel 6

Individuel porteføljepleje af lån

1.   Hvis en crowdfundingtjenesteudbyder udbyder individuel porteføljepleje af lån, skal en investor give et mandat med angivelse af parametrene for at udbyde tjenesten, hvilket skal omfatte mindst to af følgende kriterier, som hvert lån i porteføljen skal opfylde:

a)

den minimale og maksimale rente, der skal betales på et lån, der formidles for investor

b)

den minimale og maksimale løbetid for lån, der formidles for investor

c)

intervallet for og fordelingen af alle risikokategorier, der finder anvendelse på lånene, og,

d)

hvis der tilbydes et årligt mål for investeringsafkastet, sandsynligheden for, at de udvalgte lån med rimelig sikkerhed vil give investor mulighed for at nå målet.

2.   En crowdfundingtjenesteudbyder skal for at overholde stk. 1 have indført robuste interne processer og metoder og anvende hensigtsmæssige data. Crowdfundingtjenesteudbyderen kan anvende sine egne data eller data, der er indhentet fra tredjeparter.

På grundlag af velfunderede og veldefinerede kriterier og under hensyntagen til alle de relevante faktorer, som kan have ugunstige virkninger for overholdelsen af låneforpligtelserne, vurderer crowdfundingtjenesteudbyderen:

a)

kreditrisikoen ved individuelle crowdfundingprojekter udvalgt til investors portefølje

b)

kreditrisikoen på investors porteføljeniveau og

c)

kreditrisikoen ved de projektejere, der er udvalgt til investors portefølje, ved at kontrollere udsigten til, at projektejerne opfylder deres forpligtelser i henhold til lånet.

Crowdfundingtjenesteudbyderen skal også give investor en beskrivelse af den metode, der anvendes til de vurderinger, der er omhandlet i andet afsnit, litra a), b) og c).

3.   Hvis en crowdfundingtjenesteudbyder tilbyder individuel porteføljepleje af lån, skal denne registrere det givne mandat og samtlige lån i en individuel portefølje. Crowdfundingtjenesteudbyderen skal registrere mandatet og samtlige lån i mindst tre år efter deres udløbsdato på et varigt medium.

4.   En crowdfundingtjenesteudbyder skal løbende og på anmodning af en investor give mindst følgende oplysninger elektronisk om hver individuel portefølje:

a)

listen over de individuelle lån, som porteføljen består af

b)

den vægtede gennemsnitlige årlige rente på lånene i en portefølje

c)

fordelingen af lån efter risikokategori, i procent og absolutte tal

d)

nøgleoplysninger for hvert lån, som en portefølje består af, herunder som minimum en rentesats eller anden kompensation til investor, udløbsdato, risikokategori, planen for tilbagebetaling af og betaling af renter samt projektejers overholdelse af tilbagebetalingsplanen

e)

risikobegrænsende foranstaltninger for hvert lån, som en portefølje består af, herunder sikkerhedsstillere eller garantistillere eller andre typer af garantier

f)

eventuelle misligholdelser af kreditaftaler fra projektejerens side inden for de seneste fem år

g)

eventuelle gebyrer betalt i forbindelse med det pågældende lån af investor, crowdfundingtjenesteudbyderen eller projektejeren

h)

hvis crowdfundingtjenesteudbyderen har foretaget en værdiansættelse af lånet:

i)

den seneste værdiansættelse

ii)

datoen for værdiansættelsen

iii)

en redegørelse for, hvorfor crowdfundingtjenesteudbyderen har foretaget værdiansættelsen, og

iv)

en retvisende beskrivelse af det sandsynlige faktiske afkast under hensyntagen til gebyrer og misligholdelsesrater.

5.   Hvis en crowdfundingtjenesteudbyder har etableret og driver en reservefond med henblik på sin aktivitet i forbindelse med den individuelle porteføljepleje af lån, giver denne følgende oplysninger til investorerne:

a)

en risikoadvarsel med følgende tekst: »Den reservefond, vi tilbyder, giver dig ikke ret til en betaling, så det er muligt, at du ikke modtager en udbetaling, selv om du lider tab. Reservefondsoperatøren har ubegrænset skønsbeføjelse med hensyn til, hvilket beløb der kan betales, herunder til slet ikke at foretage nogen betaling. Derfor bør investorer ikke forlade sig på eventuelle udbetalinger fra reservefonden, når de overvejer, om og hvor meget de vil investere.«

b)

en beskrivelse af reservefondens politik, herunder:

i)

en redegørelse for, hvor de midler, der er indbetalt til fonden, kommer fra

ii)

en redegørelse for, hvordan fonden forvaltes

iii)

en redegørelse for, hvem midlerne tilhører

iv)

de overvejelser, som reservefondsoperatøren tager i betragtning, når denne beslutter, om og hvordan vedkommende udøver sin skønsbeføjelse til at foretage udbetalinger fra fonden, herunder:

hvorvidt fonden har tilstrækkelige midler til at betale, og

at reservefondsoperatøren under alle omstændigheder har ubegrænset skønsbeføjelse med hensyn til ikke at betale eller at fastsætte betalingens størrelse

v)

en redegørelse for den proces, hvor det overvejes, om der skal foretages en skønsmæssig betaling fra fonden, og

vi)

en beskrivelse af, hvordan de midler, der er indsat i fonden, behandles i tilfælde af reservefondsoperatørens insolvens.

6.   En crowdfundingtjenesteudbyder, der har etableret og driver en reservefond som omhandlet i stk. 5, giver kvartalsvis offentligheden følgende oplysninger om fondens resultater:

a)

reservefondens størrelse i forhold til de samlede udestående beløb i henhold til lån, der er relevante for reservefonden, og

b)

forholdet mellem betalinger foretaget fra reservefonden og de samlede udestående beløb i henhold til lån, der er relevante for reservefonden.

7.   EBA udarbejder i tæt samarbejde med ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere:

a)

de elementer, herunder formatet, der skal medtages i beskrivelsen af metoden omhandlet i stk. 2, tredje afsnit

b)

de oplysninger, der er omhandlet i stk. 4, og

c)

de politikker, procedurer og organisatoriske ordninger, som crowdfundingtjenesteudbyderne skal have indført for så vidt angår eventuelle reservefonde, som de måtte udbyde, jf. stk. 5 og 6.

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 10. november 2021.

Kommissionen tillægges beføjelser til at supplere denne forordning ved at vedtage de i dette stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 7

Behandling af klager

1.   Crowdfundingtjenesteudbydere skal have indført effektive og gennemsigtige procedurer for øjeblikkelig, retfærdig og ensartet behandling af klager fra kunderne og offentliggøre beskrivelser af disse procedurer.

2.   Crowdfundingtjenesteudbydere skal sikre, at kunder kan indgive klager over dem gratis.

3.   Crowdfundingtjenesteudbydere skal udarbejde og stille en standardklageformular til rådighed for kunder og registrere alle modtagne klager og trufne foranstaltninger.

4.   Crowdfundingtjenesteudbydere skal undersøge alle klager på rettidig og retfærdig vis og meddele klageren udfaldet heraf inden for en rimelig frist.

5.   ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere kravene, standardformaterne og procedurerne for behandling af klager.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 10. november 2021.

Kommissionen tillægges beføjelser til at supplere denne forordning ved at vedtage de i dette stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 8

Interessekonflikter

1.   Crowdfundingtjenesteudbydere må ikke have interesser i noget crowdfundingudbud på deres crowdfundingplatforme.

2.   Crowdfundingtjenesteudbydere må ikke som projektejere i forhold til de crowdfundingtjenester, der udbydes på deres crowdfundingplatform, acceptere nogen af følgende:

a)

at egne kapitalejere besidder 20 % eller mere af aktiekapitalen eller stemmerettighederne

b)

egne ledere eller ansatte

c)

fysiske eller juridiske personer, der er knyttet til disse kapitalejere, ledere eller ansatte gennem kontrol som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 35), litra b), i direktiv 2014/65/EU.

Crowdfundingtjenesteudbydere, der som investorer i de crowdfundingprojekter, der udbydes på deres crowdfundingplatform, accepterer hvilken som helst af de personer, der er omhandlet i første afsnit, litra a), b) og c), offentliggør på deres websted, at de accepterer sådanne personer som investorer, herunder oplysninger om de specifikke crowdfundingprojekter, der investeres i, og sikrer, at sådanne investeringer foretages på samme vilkår som for andre investorer, og at disse personer ikke nyder nogen fortrinsbehandling eller privilegeret adgang til oplysninger.

3.   Crowdfundingtjenesteudbydere opretholder og anvender effektive interne regler til forebyggelse af interessekonflikter.

4.   Crowdfundingtjenesteudbydere tager alle relevante skridt til at forebygge, identificere, håndtere og oplyse om interessekonflikter mellem crowdfundingtjenesteudbyderne selv, deres kapitalejere, ledere eller ansatte eller fysiske eller juridiske personer, der er knyttet til dem gennem kontrol som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 35), litra b), i direktiv 2014/65/EU, og deres kunder eller mellem en kunde og en anden kunde.

5.   Crowdfundingtjenesteudbydere oplyser deres kunder om interessekonflikternes generelle karakter og kilde og de skridt, der er taget for at begrænse dem.

Disse oplysninger offentliggøres på crowdfundingtjenesteudbyderens websted på en fremtrædende plads.

6.   De i stk. 5 omhandlede oplysninger skal:

a)

gives på et varigt medium

b)

under hensyntagen til den enkelte kundetype være tilstrækkeligt udførlige til, at hver kunde kan træffe en informeret beslutning om den tjeneste, som giver anledning til interessekonflikten.

7.   ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere:

a)

kravene til opretholdelsen eller anvendelsen af de i stk. 3 omhandlede interne regler

b)

de i stk. 4 omhandlede skridt

c)

ordningen for afgivelsen af de stk. 5 og 6 omhandlede oplysninger.

Ved udarbejdelsen af disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder tager ESMA hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten af de crowdfundingtjenester, der udbydes af crowdfundingtjenesteudbyderen.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 10. november 2021.

Kommissionen tillægges beføjelser til at supplere denne forordning ved at vedtage de i dette stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 9

Outsourcing

1.   Når crowdfundingtjenesteudbydere gør brug af en tredjepart til udførelse af operationelle funktioner, skal de tage alle rimelige skridt for at undgå yderligere operationel risiko.

2.   Outsourcing af operationelle funktioner som omhandlet i stk. 1 må ikke medføre, at kvaliteten af crowdfundingtjenesteudbyderens interne kontrol og den kompetente myndigheds muligheder for at overvåge crowdfundingtjenesteudbyderens overholdelse af denne forordning forringes.

3.   Crowdfundingtjenesteudbyderne bevarer det fulde ansvar for overholdelse af denne forordning hvad angår de outsourcede aktiviteter.

Artikel 10

Udbud af tjenester vedrørende opbevaring af aktiver og betalingstjenester

1.   Hvis der udbydes tjenester vedrørende opbevaring af aktiver og betalingstjenester, skal crowdfundingtjenesteudbydere oplyse deres kunder om samtlige følgende:

a)

karakteren af og vilkårene og betingelserne for disse tjenester, herunder med henvisninger til relevant national ret

b)

hvorvidt disse tjenester udbydes direkte af dem selv eller af en tredjepart.

2.   Hvis crowdfundingtjenesteudbyderne udfører betalingstransaktioner, der er knyttet til værdipapirer og instrumenter, der er godkendt til crowdfunding, deponerer de midlerne hos en af følgende enheder:

a)

en central bank eller

b)

et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i overensstemmelse med direktiv 2013/36/EU.

3.   Værdipapirer eller instrumenter, der er godkendt til crowdfunding, som udbydes på en crowdfundingplatform og kan registreres på en konto for finansielle instrumenter, der er åbnet i en investors navn, eller som fysisk kan leveres til en depositar, opbevares i depot af crowdfundingtjenesteudbyderen eller af en tredjepart. En enhed, der udbyder depotopbevaringstjenester, skal være meddelt tilladelse i overensstemmelse med direktiv 2013/36/EU eller 2014/65/EU.

4.   En crowdfundingtjenesteudbyder kan selv eller gennem en tredjepart udbyde betalingstjenester, forudsat at crowdfundingtjenesteudbyderen selv eller tredjeparten er betalingstjenesteudbyder i overensstemmelse med direktiv (EU) 2015/2366.

5.   Hvis en crowdfundingtjenesteudbyder ikke enten selv eller gennem tredjepart udbyder betalingstjenester i forbindelse med crowdfundingtjenesterne, skal en sådan crowdfundingtjenesteudbyder indføre og opretholde ordninger, der sikrer, at projektejere kun accepterer finansiering af crowdfundingprojekter eller andre betalinger ved anvendelse af en betalingstjenesteudbyder i overensstemmelse med direktiv (EU) 2015/2366.

Artikel 11

Tilsynsmæssige krav

1.   Crowdfundingtjenesteudbydere skal til enhver tid have indført tilsynsmæssige sikkerhedsforanstaltninger svarende til et beløb på mindst det højeste af:

a)

25 000 EUR og

b)

en fjerdedel af det foregående års faste omkostninger, som revideres årligt, og som skal omfatte omkostninger i forbindelse med forvaltning af lån i tre måneder, når crowdfundingtjenesteudbyderen også formidler långivning.

2.   De tilsynsmæssige sikkerhedsforanstaltninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, skal være en af følgende:

a)

et kapitalgrundlag bestående af egentlige kernekapitalposter som omhandlet i artikel 26-30 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (20) efter fradragene i henhold til nævnte forordnings artikel 36 i fuldt omfang uden anvendelse af tærskelundtagelserne i henhold til nævnte forordnings artikel 46 og 48

b)

en forsikringspolice, der dækker de af Unionens områder, hvor der aktivt markedsføres crowdfundingudbud, eller en lignende garanti eller

c)

en kombination af litra a) og b).

3.   Denne artikels stk. 1 finder ikke anvendelse på crowdfundingtjenesteudbydere, der på individuelt grundlag eller på grundlag af deres konsoliderede situation er virksomheder omfattet af tredje del, afsnit III, i forordning (EU) nr. 575/2013, eller af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2019/2033 (21).

4.   Denne artikels stk. 1 finder ikke anvendelse på crowdfundingtjenesteudbydere, der er virksomheder omfattet af artikel 4 og 5 i direktiv 2009/110/EF eller artikel 7-9 i direktiv (EU) 2015/2366.

5.   Crowdfundingtjenesteudbydere, der har været i drift i mindre end 12 måneder, kan anvende fremadrettede estimater ved beregning af de faste omkostninger, forudsat at de begynder at anvende historiske data, så snart disse foreligger.

6.   Den forsikringspolice, der er omhandlet i stk. 2, litra b), skal mindst have samtlige følgende karakteristika:

a)

den har en indledende løbetid på mindst et år

b)

opsigelsesvarslet er på mindst 90 dage

c)

den er tegnet i et -selskab, der har tilladelse til at udbyde forsikring i overensstemmelse med EU-retten eller national ret

d)

den er udbudt af en tredjepart.

7.   Den forsikringspolice, der er omhandlet i stk. 2, litra b), skal, uden at være begrænset hertil, omfatte risikodækning i forbindelse med:

a)

bortkomst af dokumenter

b)

afgivelse af urigtige oplysninger eller vildledende erklæringer

c)

handlinger, fejl eller undladelser, der resulterer i overtrædelse af:

i)

retlige og reguleringsmæssige forpligtelser

ii)

pligten til at udvise fornøden dygtighed og omhu over for kunderne

iii)

fortrolighedspligt

d)

manglende indførelse, gennemførelse og opretholdelse af passende procedurer for at forebygge interessekonflikter

e)

tab som følge af forretningsforstyrrelser, systemfejl eller processtyring

f)

hvis det er relevant for forretningsmodellen, grov uagtsomhed i forbindelse med værdiansættelse af aktiver eller fastsættelse af kreditpriser og kreditscorer.

8.   Med henblik på stk. 1, litra b), beregner crowdfundingtjenesteudbydere deres faste omkostninger for det foregående år ved hjælp af tal fremkommet ved anvendelse af de relevante regnskabsregler, hvor følgende poster fratrækkes de samlede udgifter efter udlodning af overskud til aktionærerne ifølge seneste reviderede årsregnskab eller, såfremt et revideret regnskab ikke foreligger, ifølge det årsregnskab, som er godkendt af de nationale tilsyn:

a)

medarbejderbonusser og andet vederlag, i det omfang de er afhængige af et nettooverskud hos crowdfundingtjenesteudbyderen i det pågældende år

b)

ansattes, ledende medarbejderes og medejeres andele af overskuddet

c)

andre former for fordeling af overskud og variabelt vederlag, i det omfang de er fuldt ud skønsmæssige

d)

delte provisionsudgifter og gebyrer, der er direkte knyttet til provisionsindtægter og gebyrer, som indgår i de samlede indtægter, og hvor betalingen af provisions- og gebyrudgifterne er betinget af den faktiske modtagelse af provisionsindtægterne og gebyrerne, og

e)

engangsudgifter fra ikkeordinære aktiviteter.

9.   Hvis der på crowdfundingtjenesteudbydernes vegne er afholdt faste udgifter af tredjeparter, og disse faste udgifter ikke allerede er indeholdt i de samlede udgifter omhandlet i stk. 8, træffer crowdfundingtjenesteudbyderne et af følgende tiltag:

a)

hvis der foreligger en opdeling af disse tredjeparters udgifter, opgøre de faste udgifter, som disse tredjeparter har afholdt på deres vegne, og lægge dette beløb til tallet opgjort efter stk. 8

b)

hvis opdelingen af disse tredjeparters udgifter ikke foreligger, opgøre de udgifter, som disse tredjeparter har afholdt på deres vegne, i overensstemmelse med crowdfundingtjenesteudbydernes forretningsplaner og lægge dette beløb til tallet opgjort efter stk. 8.

KAPITEL III

Tilladelse til og tilsyn med crowdfundingtjenesteudbydere

Artikel 12

Tilladelse som crowdfundingtjenesteudbyder

1.   En juridisk person, der har til hensigt at udbyde crowdfundingtjenester, skal ansøge den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den juridiske person er etableret, om tilladelse som crowdfundingtjenesteudbyder.

2.   Den i stk. 1 omhandlede ansøgning skal indeholde alt følgende:

a)

navnet (herunder det juridiske navn og ethvert andet handelsnavn, der skal anvendes) på den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder, internetadressen på det websted, der drives af nævnte udbyder, og dennes fysiske adresse

b)

den potentielle crowdfundingtjenesteudbyders juridiske form

c)

den potentielle crowdfundingtjenesteudbyders vedtægter

d)

en driftsplan, der angiver, hvilke typer crowdfundingtjenester den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder har til hensigt at udbyde, og den crowdfundingplatform, som denne har til hensigt at drive, herunder hvor og hvordan crowdfundingudbud vil blive markedsført

e)

en beskrivelse af den potentielle crowdfundingtjenesteudbyders ledelsesordninger og interne kontrolmekanismer, der skal sikre overholdelse af denne forordning, herunder procedurer for risikostyring og regnskabsmæssig praksis

f)

en beskrivelse af den potentielle crowdfundingtjenesteudbyders systemer, ressourcer og procedurer med henblik på kontrol og beskyttelse af databehandlingssystemerne

g)

en beskrivelse af den potentielle crowdfundingtjenesteudbyders operationelle risici

h)

en beskrivelse af den potentielle crowdfundingtjenesteudbyders tilsynsmæssige sikkerhedsforanstaltninger, jf. artikel 11

i)

dokumentation for, at den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder opfylder de tilsynsmæssige sikkerhedsforanstaltninger, jf. artikel 11

j)

en beskrivelse af den potentielle crowdfundingtjenesteudbyders forretningskontinuitetsplan, som under hensyntagen til arten, omfanget og kompleksiteten af de crowdfundingtjenester, som den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder har til hensigt at udbyde, fastlægger foranstaltninger og procedurer, der i tilfælde af den potentielle crowdfundingtjenesteudbyders sammenbrud sikrer fortsat udbud af kritiske tjenester, som er knyttet til eksisterende investeringer, og forsvarlig forvaltning af aftaler mellem den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder og dennes kunder

k)

identiteten på de fysiske personer, som er ansvarlige for ledelsen af den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder

l)

dokumentation for, at de i litra k) omhandlede fysiske personer har et godt omdømme og passende viden, færdigheder og erfaring til at stå for ledelsen af den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder

m)

en beskrivelse af den potentielle crowdfundingtjenesteudbyders interne regler, der skal forhindre, at de personer, der omhandlet i artikel 8, stk. 2, første afsnit, optræder som projektejere i crowdfundingtjenester, der udbydes af den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder

n)

en beskrivelse af den potentielle crowdfundingtjenesteudbyders ordninger for outsourcing

o)

en beskrivelse af den potentielle crowdfundingtjenesteudbyders procedurer for behandling af klager fra kunder

p)

en bekræftelse af, hvorvidt den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder har til hensigt at udbyde betalingstjenester selv eller gennem en tredjepart i henhold til direktiv (EU) 2015/2366 eller gennem en ordning i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 10, stk. 5

q)

en beskrivelse af den potentielle crowdfundingtjenesteudbyders procedurer med henblik på at kontrollere, at oplysningerne i dokumentet med central investorinformation er fyldestgørende, korrekte og tydelige

r)

en beskrivelse af den potentielle crowdfundingtjenesteudbyders procedurer med hensyn til investeringsgrænser for mindre erfarne investorer som omhandlet i artikel 21, stk. 7.

3.   Med henblik på stk. 2, litra l), skal potentielle crowdfundingtjenesteudbydere dokumentere følgende:

a)

at de ikke er opført i noget strafferegister for overtrædelser af nationale regler inden for handelslovgivning, insolvenslovgivning, lovgivning om finansielle tjenesteydelser, lovgivning om bekæmpelse af hvidvask af penge, lovgivning om svig eller forpligtelser vedrørende erhvervsansvar for alle fysiske personer, som er involveret i den potentielle crowdfundingtjenesteudbyders ledelse, og for kapitalejere, der besidder 20 % eller mere af aktiekapitalen eller stemmerettighederne

b)

dokumentation for, at de fysiske personer, der er involveret i den potentielle crowdfundingtjenesteudbyders ledelse, tilsammen har tilstrækkelig viden, tilstrækkelige færdigheder og tilstrækkelig erfaring til at stå for ledelsen af den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder, og at de pågældende fysiske personer er forpligtede til at afsætte tilstrækkelig tid til varetagelsen af deres opgaver.

4.   Den kompetente myndighed vurderer inden for 25 arbejdsdage efter modtagelsen af den i stk. 1 omhandlede ansøgning, om ansøgningen er fuldstændig, ved at kontrollere, at de i stk. 2 anførte oplysninger er blevet forelagt. Hvis ansøgningen ikke er fyldestgørende, fastsætter den kompetente myndighed en frist, inden for hvilken den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder skal fremlægge de manglende oplysninger.

5.   Hvis den i stk. 1 nævnte ansøgning fortsat er ufuldstændig efter udløbet af den frist, der er omhandlet i stk. 4, kan den kompetente myndighed afslå at gennemgå ansøgningen og sender i så fald de fremsendte dokumenter tilbage til den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder.

6.   Hvis den i stk. 1 nævnte ansøgning er fyldestgørende, underretter den kompetente myndighed straks den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder herom.

7.   Inden den kompetente myndighed vedtager en afgørelse om meddelelse af tilladelse som crowdfundingtjenesteudbyder eller afslag herpå, rådfører den sig med den kompetente myndighed i en anden medlemsstat i følgende tilfælde:

a)

den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder er datterselskab af en crowdfundingtjenesteudbyder, som er meddelt tilladelse i den pågældende anden medlemsstat

b)

den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder er datterselskab af moderselskabet for en crowdfundingtjenesteudbyder, som er meddelt tilladelse i den pågældende anden medlemsstat, eller

c)

den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder kontrolleres af de samme fysiske eller juridiske personer, som kontrollerer en crowdfundingtjenesteudbyder, som er meddelt tilladelse i den pågældende anden medlemsstat.

8.   Den kompetente myndighed vurderer senest tre måneder efter datoen for modtagelsen af en fyldestgørende ansøgning, om den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder overholder kravene i denne forordning, og vedtager en fuldt begrundet afgørelse om meddelelse af tilladelse som crowdfundingtjenesteudbyder eller afslag herpå. Nævnte vurdering skal tage hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten af de crowdfundingtjenester, som den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder har til hensigt at udbyde. Den kompetente myndighed kan afslå at meddele tilladelse, hvis der er objektive og påviselige grunde til at antage, at den potentielle crowdfundingtjenesteudbyders ledelsesorgan kan udgøre en trussel for dens effektive, forsvarlige og forsigtige ledelse og forretningskontinuitet og for passende hensyntagen til dens kunders interesser og markedets integritet.

9.   Den kompetente myndighed underretter ESMA om alle tilladelser, der er meddelt i henhold til denne artikel. ESMA tilføjer oplysninger om de godkendte ansøgninger til registret over godkendte crowdfundingtjenesteudbydere, jf. artikel 14. ESMA kan anmode om oplysninger for at sikre, at de kompetente myndigheder meddeler tilladelser i henhold til nærværende artikel på en ensartet måde.

10.   Den kompetente myndighed underretter den potentielle crowdfundingtjenesteudbyder om sin afgørelse senest tre arbejdsdage efter den dato, hvor afgørelsen er truffet.

11.   En crowdfundingtjenesteudbyder, som er meddelt tilladelse i henhold til denne artikel, skal til enhver tid overholde betingelserne for sin tilladelse.

12.   Medlemsstater må ikke kræve, at crowdfundingtjenesteudbydere, der leverer crowdfundingtjenester på grænseoverskridende basis, skal have fysisk tilstedeværelse på en anden medlemsstats område end den medlemsstat, hvor de pågældende crowdfundingtjenesteudbydere er meddelt tilladelse.

13.   Crowdfundingtjenesteudbydere, der er meddelt tilladelse i henhold til denne forordning, kan også deltage i andre aktiviteter end dem, der er omfattet af tilladelsen omhandlet i denne artikel, i overensstemmelse med den relevante gældende EU-ret eller nationale ret.

14.   Hvis en enhed, der er meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2009/110/EF, 2013/36/EU, 2014/65/EU eller (EU) 2015/2366 eller national ret gældende for crowdfundingtjenester forud for denne forordnings ikrafttræden, ansøger om tilladelse som crowdfundingtjenesteudbyder efter denne forordning, må den kompetente myndighed ikke kræve, at den pågældende enhed skal forelægge oplysninger eller dokumenter, som den allerede har forelagt, da den ansøgte om tilladelse i henhold til disse direktiver eller national ret, forudsat at disse oplysninger eller dokumenter stadig er ajourførte og tilgængelige for den kompetente myndighed.

15.   Hvis en potentiel crowdfundingtjenesteudbyder også ønsker at ansøge om tilladelse til at udbyde betalingstjenester udelukkende i forbindelse med udbud af crowdfundingtjenester, og i det omfang de kompetente myndigheder også er ansvarlige for tilladelsen i henhold til direktiv (EU) 2015/2366, kræver de kompetente myndigheder, at de oplysninger og dokumenter, der skal forelægges i forbindelse med hver enkelt ansøgning, kun forelægges én gang.

16.   ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere:

a)

kravene til og bestemmelserne for den ansøgning, der er omhandlet i stk. 1, herunder standardformularer, -modeller og -procedurer for ansøgning om tilladelse, og

b)

foranstaltningerne og procedurerne for den forretningskontinuitetsplan, der er omhandlet i stk. 2, litra j).

Ved udarbejdelsen af disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder tager ESMA hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten af de crowdfundingtjenester, der udbydes af crowdfundingtjenesteudbyderen.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 10. november 2021.

Kommissionen tillægges beføjelser til at supplere denne forordning ved at vedtage de i dette stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 13

Tilladelsens omfang

1.   De kompetente myndigheder, der har meddelt en tilladelse i henhold til artikel 12, stk. 10, sikrer, at en sådan tilladelse nærmere angiver de crowdfundingtjenester, som crowdfundingtjenesteudbyderen har tilladelse til at udbyde.

2.   En crowdfundingtjenesteudbyder, der søger om tilladelse til at udvide sin virksomhed til at omfatte yderligere crowdfundingtjenester, som ikke var forudset på tidspunktet for den tilladelse, der er meddelt i henhold til artikel 12, indgiver en anmodning om udvidelse af tilladelse til de kompetente myndigheder, som meddelte crowdfundingtjenesteudbyderen en tilladelse i henhold til artikel 12, ved at supplere og ajourføre de i artikel 12, stk. 2, omhandlede oplysninger. Anmodningen om udvidelse behandles i overensstemmelse med artikel 12, stk. 4-11.

Artikel 14

Register over crowdfundingtjenesteudbydere

1.   ESMA opretter et register over alle crowdfundingtjenesteudbydere. Registret skal være offentligt tilgængeligt fra Esmas websted og opdateres regelmæssigt.

2.   Det i stk. 1 nævnte register skal indeholde følgende oplysninger:

a)

crowdfundingtjenesteudbyderens navn, juridiske form og, hvis det er relevant, identifikator for juridiske enheder

b)

handelsnavn, fysisk adresse og internetadresse for den crowdfundingplatform, som crowdfundingtjenesteudbyderen driver

c)

navn og adresse på den kompetente myndighed, der har meddelt tilladelse, og dens kontaktoplysninger

d)

oplysninger om den crowdfundingtjeneste, som crowdfundingtjenesteudbyderen har tilladelse til at udbyde

e)

en liste over de medlemsstater, hvor crowdfundingtjenesteudbyderen har meddelt sin hensigt om at udbyde crowdfundingtjenester i overensstemmelse med artikel 18

f)

eventuelle andre tjenester udbudt af crowdfundingtjenesteudbyderen, som ikke er omfattet af denne forordning, med en henvisning til den relevante EU-ret eller nationale ret

g)

eventuelle sanktioner, der er pålagt crowdfundingtjenesteudbyderen eller dennes ledere.

3.   Eventuel inddragelse af en crowdfundingtjenesteudbyders tilladelse, jf. artikel 17, skal offentliggøres og forblive offentliggjort i registret i fem år.

Artikel 15

Tilsyn

1.   Crowdfundingtjenesteudbydere udbyder deres tjenester under tilsyn af de kompetente myndigheder, der har meddelt tilladelse.

2.   Den relevante kompetente myndighed vurderer crowdfundingtjenesteudbyderes overholdelse af de forpligtelser, der er fastsat i denne forordning. Den bestemmer, hvor hyppig og dybdegående denne vurdering skal være, i lyset af arten, omfanget og kompleksiteten af crowdfundingtjenesteudbyderens aktiviteter. Den relevante kompetente myndighed kan med henblik på denne vurdering foretage kontrolbesøg hos crowdfundingtjenesteudbyderen.

3.   Crowdfundingtjenesteudbydere underretter uden unødig forsinkelse den relevante kompetente myndighed om alle væsentlige ændringer i betingelserne for tilladelse og forelægger på anmodning de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere deres overholdelse af denne forordning.

Artikel 16

Indberetning fra crowdfundingtjenesteudbydere

1.   En crowdfundingtjenesteudbyder forsyner hvert år og på fortroligt grundlag den kompetente myndighed, der har meddelt tilladelse, med listen over projekter, der finansieres gennem crowdfundingplatformen, idet crowdfundingtjenesteudbyderen for hvert projekt anfører:

a)

projektejeren og det rejste beløb

b)

det udstedte instrument som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), m) og n)

c)

aggregerede oplysninger om investorerne og det investerede beløb opdelt efter investorernes skattemæssige hjemsted, idet der skelnes mellem erfarne og mindre erfarne investorer.

2.   De kompetente myndigheder giver ESMA de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, i anonymiseret form inden for en måned fra datoen for modtagelsen af oplysningerne. ESMA udarbejder og offentliggør aggregerede årlige statistikker vedrørende crowdfundingmarkedet i Unionen på sit websted.

3.   ESMA udarbejder udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge datastandarder og -formater, modeller og procedurer for de oplysninger, der skal indberettes i overensstemmelse med denne artikel.

ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 10. november 2021.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i dette stykkes første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 17

Inddragelse af tilladelse

1.   De kompetente myndigheder, der har meddelt tilladelse, har beføjelse til at inddrage tilladelsen i enhver af følgende situationer, hvis crowdfundingtjenesteudbyderen:

a)

ikke har gjort brug af sin tilladelse inden for 18 måneder efter datoen for meddelelse af tilladelsen

b)

udtrykkeligt har givet afkald på sin tilladelse

c)

ikke har udbudt crowdfundingtjenester i ni på hinanden følgende måneder og heller ikke længere er involveret i administrationen af eksisterende kontrakter, som er resultatet af matchning af erhvervsfinansieringsinteresser gennem anvendelse af crowdfundingtjenesteudbyderens crowdfundingplatform

d)

har opnået sin tilladelse på uretmæssig vis, herunder ved falske erklæringer i sin ansøgning om tilladelse

e)

ikke længere opfylder de betingelser, hvorpå tilladelsen blev meddelt

f)

har begået alvorlige overtrædelser af denne forordning.

De kompetente myndigheder, der har meddelt tilladelse, har ligeledes beføjelse til at inddrage tilladelsen i enhver af følgende situationer:

a)

hvis crowdfundingtjenesteudbyderen også er betalingstjenesteudbyder i overensstemmelse med direktiv (EU) 2015/2366, og vedkommende selv eller dennes ledere, ansatte eller tredjeparter, der handler på vedkommendes vegne, har overtrådt national ret til gennemførelse af direktiv (EU) 2015/849 med hensyn til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, eller

b)

hvis crowdfundingtjenesteudbyderen eller en tredjepart, der handler på crowdfundingtjenesteudbyderens vegne, har mistet sin tilladelse til at udbyde betalingstjenester i overensstemmelse med direktiv (EU) 2015/2366 eller yde investeringsservice i henhold til direktiv 2014/65/EU, og nævnte crowdfundingtjenesteudbyder eller tredjepart ikke har afhjulpet situationen inden for 40 kalenderdage.

2.   Når en kompetent myndighed i en medlemsstat inddrager en tilladelse, underretter den kompetente myndighed, der i medfør af artikel 29, stk. 2, er udpeget som fælles kontaktpunkt i den pågældende medlemsstat, uden unødig forsinkelse ESMA og de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater, hvor crowdfundingtjenesteudbyderen udbyder crowdfundingtjenester i overensstemmelse med artikel 18. ESMA indfører oplysningerne om inddragelsen af tilladelsen i det register, som er omhandlet i artikel 14.

3.   Inden den kompetente myndighed, der har meddelt tilladelse, træffer afgørelse om at inddrage en tilladelse, rådfører den sig med den kompetente myndighed i en anden medlemsstat i tilfælde, hvor crowdfundingtjenesteudbyderen:

a)

er datterselskab af en crowdfundingtjenesteudbyder, som er meddelt tilladelse i den pågældende anden medlemsstat

b)

er datterselskab af moderselskabet for en crowdfundingtjenesteudbyder, der er meddelt tilladelse i den pågældende anden medlemsstat, eller

c)

kontrolleres af de samme fysiske eller juridiske personer, som kontrollerer en crowdfundingtjenesteudbyder, der er meddelt tilladelse i den pågældende anden medlemsstat.

Artikel 18

Grænseoverskridende udbud af crowdfundingtjenester

1.   Hvis en crowdfundingtjenesteudbyder, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 12, har til hensigt at udbyde crowdfundingtjenester i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvis kompetente myndighed har meddelt tilladelse i henhold til artikel 12, forelægger den den kompetente myndighed, der af den medlemsstat, hvor tilladelsen blev meddelt, er udpeget som fælles kontaktpunkt i medfør af artikel 29, stk. 2, følgende oplysninger:

a)

en liste over de medlemsstater, hvor crowdfundingtjenesteudbyderen har til hensigt at udbyde crowdfundingtjenester

b)

identiteten på de fysiske og juridiske personer, som er ansvarlige for at udbyde crowdfundingtjenester i de pågældende medlemsstater

c)

startdatoen for crowdfundingtjenesteudbyderens påtænkte udbud af crowdfundingtjenester

d)

en liste over eventuelle andre aktiviteter udbudt af crowdfundingtjenesteudbyderen, som ikke er omfattet af denne forordning.

2.   Det fælles kontaktpunkt i den medlemsstat, hvor der er meddelt tilladelse, videregiver senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af de i denne artikels stk. 1 omhandlede oplysninger de pågældende oplysninger til de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor crowdfundingtjenesteudbyderen har til hensigt at udbyde crowdfundingtjenester, jf. denne artikels stk. 1, samt til ESMA. ESMA indfører disse oplysninger i det register, som er omhandlet i artikel 14.

3.   Det fælles kontaktpunkt i den medlemsstat, hvor tilladelse blev meddelt, underretter derefter straks crowdfundingtjenesteudbyderen om den i stk. 2 omhandlede videregivelse.

4.   Crowdfundingtjenesteudbyderen kan begynde at udbyde crowdfundingtjenester i en anden medlemsstat end den, hvis kompetente myndighed har meddelt tilladelse, fra datoen for modtagelsen af den i stk. 3 omhandlede videregivelse eller senest 15 kalenderdage efter indgivelsen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

KAPITEL IV

Investorbeskyttelse

Artikel 19

Oplysninger til kunder

1.   Alle oplysninger, herunder markedsføringsmateriale som omhandlet i artikel 27, fra crowdfundingtjenesteudbydere til kunder om udbyderne selv, om omkostninger, finansielle risici og gebyrer i forbindelse med crowdfundingtjenester eller investeringer, om udvælgelseskriterier for crowdfundingprojekter, og om arten af og risiciene ved crowdfundingtjenesterne skal være redelige, tydelige og ikke vildledende.

2.   Crowdfundingtjenesteudbydere skal oplyse deres kunder om, at deres crowdfundingtjenester ikke er omfattet af den indskudsgarantiordning, der er oprettet i henhold til direktiv 2014/49/EU, og at værdipapirer eller instrumenter, der er godkendt til crowdfunding, erhvervet via deres crowdfundingplatform, ikke er omfattet af den investorgarantiordning, der er oprettet i henhold til direktiv 97/9/EF.

3.   Crowdfundingtjenesteudbydere skal oplyse deres kunder om den betænkningstid for mindre erfarne investorer, der er omhandlet i artikel 22. Når der gennemføres et crowdfundingudbud, angiver crowdfundingtjenesteudbyderen de nævnte oplysninger på en fremtrædende plads på mediet, herunder på enhver mobilapplikation og webside, hvor et sådant udbud gennemføres.

4.   Alle de oplysninger, der skal gives i henhold til stk. 1, meddeles kunder, når det er hensigtsmæssigt og som minimum forud for indgåelse af en crowdfundingtransaktion.

5.   Oplysningerne omhandlet i stk. 1, 2 og 6 skal være til rådighed for alle kunder i et tydeligt angivet og let tilgængeligt afsnit på crowdfundingplatformens websted og på en ikkediskriminerende måde.

6.   Hvis crowdfundingtjenesteudbydere anvender kreditscorer i forbindelse med crowdfundingprojekter eller foreslår priser på crowdfundingudbud på deres crowdfundingplatform, skal de stille en beskrivelse af den metode, der anvendes til at beregne sådanne kreditscorer eller priser, til rådighed. Hvis beregningen er baseret på regnskaber, som ikke er revideret, oplyses dette tydeligt i beskrivelsen af metoden.

7.   EBA udarbejder i tæt samarbejde med ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere:

a)

de elementer, herunder formatet, der skal medtages i beskrivelsen af metoden omhandlet i stk. 6

b)

de oplysninger og faktorer, som crowdfundingtjenesteudbydere skal tage i betragtning, når de foretager den kreditrisikovurdering, der er omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra a) og b), og når de foretager værdiansættelse af et lån, der er omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra e)

c)

de faktorer, som en crowdfundingtjenesteudbyder skal tage hensyn til, når denne skal sikre, at prisen på et lån, som den formidler, er rimelig og passende, jf. artikel 4, stk. 4, litra d)

d)

minimumsindholdet og forvaltningen af de politikker og procedurer, der kræves i henhold til nærværende artikel, og af den risikostyringsramme, der er omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra f).

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 10. maj 2022.

Kommissionen tillægges beføjelser til at supplere denne forordning ved at vedtage de i dette stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 20

Offentliggørelse af misligholdelsesrater

1.   Crowdfundingtjenesteudbydere, der udbyder crowdfundingtjenester, som består i formidling af långivning, skal:

a)

hvert år offentliggøre misligholdelsesraterne for de crowdfundingprojekter, der er blevet udbudt på deres crowdfundingplatform i løbet af mindst de foregående 36 måneder, og

b)

offentliggøre en resultatoversigt senest fire måneder efter udgangen af hvert regnskabsår med angivelse af følgende, alt efter hvad der er relevant:

i)

den forventede og faktiske misligholdelsesrate for alle lån, som crowdfundingtjenesteudbyderen har formidlet, efter risikokategori og henvisning til de risikokategorier, der er fastsat i risikostyringsrammen

ii)

et sammendrag af de forudsætninger, der er lagt til grund ved fastsættelsen af forventede misligholdelsesrater, og

iii)

det faktisk opnåede afkast, hvis crowdfundingtjenesteudbyderen har tilbudt et afkastmål i forbindelse med individuel porteføljepleje af lån.

2.   De misligholdelsesrater, der er omhandlet i stk. 1, offentliggøres på en fremtrædende plads på crowdfundingtjenesteudbyderens websted.

3.   ESMA udarbejder i tæt samarbejde med EBA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere metoden til beregning af de misligholdelsesrater, der er omhandlet i stk. 1, for de projekter, der udbydes på en crowdfundingplatform.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 10, november 2021.

Kommissionen tillægges beføjelser til at supplere denne forordning ved at vedtage de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit, i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 21

Indledende videntest og simulering af evnen til at bære tab

1.   Inden crowdfundingtjenesteudbydere giver potentielle mindre erfarne investorer fuld adgang til at investere i crowdfundingprojekter på deres crowdfundingplatform, skal de vurdere, hvilke af de udbudte crowdfundingtjenester der er hensigtsmæssige for de potentielle mindre erfarne investorer.

2.   Med henblik på vurderingen omhandlet i stk. 1 skal crowdfundingtjenesteudbyderen anmode om oplysninger om den potentielle mindre erfarne investors erfaring, investeringsmål, finansielle situation og grundlæggende forståelse af risiciene ved investering generelt og ved investering i de investeringstyper, der udbydes på crowdfundingplatformen, herunder oplysninger om:

a)

den potentielle mindre erfarne investors tidligere investeringer i værdipapirer eller tidligere erhvervelser af instrumenter, der er godkendt til crowdfunding, eller lån, herunder i virksomheder, som befinder sig i den tidlige fase eller i en udvidelsesfase

b)

den potentielle mindre erfarne investors forståelse af de risici, der er forbundet med at yde lån, erhverve værdipapirer eller investere i instrumenter, der er godkendt til crowdfunding, gennem en crowdfundingplatform, og dennes erhvervsmæssige erfaring i forhold til crowdfundinginvesteringer.

3.   Crowdfundingtjenesteudbydere gennemgår den i stk. 1 omhandlede vurdering for hver mindre erfaren investor hvert andet år efter den oprindelige vurdering, der er foretaget i overensstemmelse med nævnte stykke.

4.   Hvis potentielle mindre erfarne investorer ikke afgiver de oplysninger, der kræves efter stk. 2, eller hvis crowdfundingtjenesteudbyderen på grundlag af de oplysninger, der er modtaget i henhold til nævnte stykke, finder, at de potentielle mindre erfarne investorer har utilstrækkelig viden, utilstrækkelige færdigheder eller utilstrækkelig erfaring, oplyser crowdfundingtjenesteudbyderen de pågældende potentielle mindre erfarne investorer om, at de tjenester, der udbydes på deres crowdfundingplatforme, kan være uhensigtsmæssige for dem, og giver dem en risikoadvarsel. Denne risikoadvarsel skal tydeligt angive risikoen for, at hele det investerede beløb går tabt. Potentielle mindre erfarne investorer skal udtrykkeligt anerkende, at de har modtaget og forstået den advarsel, som crowdfundingtjenesteudbyderen har givet.

5.   Med henblik på vurderingen omhandlet i stk. 1 skal crowdfundingtjenesteudbydere også kræve, at potentielle mindre erfarne investorer simulerer deres evne til at bære tab, beregnet som 10 % af deres nettoformue på grundlag af følgende oplysninger:

a)

regelmæssig indkomst og samlet indkomst, og om der er tale om fast eller midlertidig indkomst

b)

aktiver, inklusive finansielle investeringer og kontante indskud, men eksklusive personlig ejendom og investeringsejendom og pensionsmidler

c)

finansielle forpligtelser, herunder regelmæssige, eksisterende eller fremtidige forpligtelser.

6.   Crowdfundingtjenesteudbyderen gennemgår den i stk. 5 omhandlede simulering for hver mindre erfaren investor hvert år efter den oprindelige simulering, der er foretaget i overensstemmelse med nævnte stykke.

Potentielle mindre erfarne investorer og mindre erfarne investorer må ikke forhindres i at investere i crowdfundingprojekter. Den mindre erfarne investor skal anerkende at have modtaget resultaterne af den i stk. 5 omhandlede simulering.

7.   Hver gang forinden en potentiel mindre erfaren investor eller en mindre erfaren investor accepterer et enkelt crowdfundingudbud, hvorved der investeres et beløb, der overstiger det højeste beløb af enten 1 000 EUR eller 5 % af denne investors nettoformue som beregnet i overensstemmelse med stk. 5, skal crowdfundingtjenesteudbyderen sikre, at en sådan investor:

a)

modtager en risikoadvarsel

b)

giver sit udtrykkelige samtykke til crowdfundingtjenesteudbyderen og

c)

beviser over for crowdfundingtjenesteudbyderen, at investoren forstår investeringen og dens risici.

Med henblik på dette stykkes første afsnit, litra c), kan den vurdering, der er omhandlet i stk. 1, anvendes som bevis for, at den potentielle mindre erfarne investor eller den mindre erfarne investor forstår investeringen og dens risici.

8.   ESMA udarbejder i tæt samarbejde med EBA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere de ordninger, der er nødvendige for at:

a)

foretage den i stk. 1 nævnte vurdering

b)

foretage den i stk. 5 nævnte simulering

c)

give de i stk. 2 og 4 nævnte oplysninger.

Ved udarbejdelsen af disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder tager ESMA hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten af de crowdfundingtjenester, der udbydes af crowdfundingtjenesteudbyderen.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 10. november 2021.

Kommissionen tillægges beføjelser til at supplere denne forordning ved at vedtage de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit, i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 22

Betænkningstid forud for aftaleindgåelse

1.   Crowdfundingudbuddets vilkår og betingelser er bindende for projektejeren fra det tidspunkt, hvor crowdfundingudbuddet offentliggøres på crowdfundingplatformen, og indtil den tidligste af følgende datoer:

a)

crowdfundingudbuddets udløbsdato, som crowdfundingtjenesteudbyderen meddeler på tidspunktet for offentliggørelsen af crowdfundingudbuddet på crowdfundingplatformen, eller

b)

den dato, hvor finansieringsmålet er nået, eller i tilfælde af et finansieringsinterval, hvor det maksimale finansieringsmål er nået.

2.   Crowdfundingtjenesteudbyderen fastsætter en betænkningstid forud for aftaleindgåelse, hvor den potentielle mindre erfarne investor til enhver tid kan tilbagekalde sit tilbud om at investere eller sin tilkendegivelse af interesse i crowdfundingudbuddet uden at give en begrundelse og uden at pådrage sig en sanktion.

3.   Den betænkningstid, der er omhandlet i stk. 2, begynder på tidspunktet for den potentielle mindre erfarne investors tilbud om at investere eller tilkendegivelse af interesse og udløber efter fire kalenderdage.

4.   Crowdfundingtjenesteudbyderen registrerer de tilbud om at investere og de tilkendegivelser af interesse, den modtager, og det tidspunkt, hvor de har modtaget dem.

5.   De måder, hvorpå et tilbud om at investere eller en tilkendegivelse af interesse kan tilbagekaldes, skal som minimum omfatte de samme måder, hvorpå den potentielle mindre erfarne investor kan fremsætte et tilbud om at investere eller tilkendegive sin interesse i crowdfundingudbuddet.

6.   Crowdfundingtjenesteudbyderen giver den potentielle mindre erfarne investor nøjagtige, klare og rettidige oplysninger om betænkningstiden og de måder, hvorpå et tilbud om at investere eller en tilkendegivelse af interesse kan tilbagekaldes, herunder mindst følgende:

a)

umiddelbart inden den potentielle mindre erfarne investor kan fremsætte sit tilbud om at investere eller tilkendegive sin interesse, skal crowdfundingtjenesteudbyderen oplyse den potentielle mindre erfarne investor om

i)

det forhold, at tilbuddet om at investere eller tilkendegivelsen af interesse er omfattet af en betænkningstid

ii)

betænkningstidens varighed

iii)

de måder, hvorpå tilbuddet om at investere eller tilkendegivelsen af interesse kan tilbagekaldes.

b)

umiddelbart efter modtagelsen af tilbuddet om at investere eller af tilkendegivelsen af interesse skal crowdfundingtjenesteudbyderen gennem sin crowdfundingplatform oplyse den potentielle mindre erfarne investor om, at betænkningstiden er begyndt.

7.   I forbindelse med individuel porteføljepleje af lån finder denne artikel kun anvendelse på det oprindelige investeringsmandat, som den mindre erfarne investor har givet, og ikke på de investeringer i specifikke lån, der er foretaget i henhold til mandatet.

Artikel 23

Dokument med central investorinformation

1.   Crowdfundingtjenesteudbydere giver potentielle investorer alle de oplysninger, der er omhandlet i denne artikel.

2.   Crowdfundingtjenesteudbydere forsyner potentielle investorer med et dokument med central investorinformation, som udfærdiges af projektejeren for hvert crowdfundingudbud. Dokumentet med central investorinformation udfærdiges på mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvis kompetente myndigheder har meddelt tilladelsen i overensstemmelse med artikel 12, eller på et andet sprog, som disse myndigheder accepterer.

3.   Hvis en crowdfundingtjenesteudbyder gør reklame for et crowdfundingudbud ved hjælp af markedsføringsmateriale i en anden medlemsstat, stilles dokumentet med central investorinformation til rådighed på mindst et af de officielle sprog i den pågældende medlemsstat eller på et sprog, som de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat accepterer.

4.   Crowdfundingtjenesteudbyderen må ikke forhindres i at lade dokumentet med central investorinformation oversætte til et eller flere andre sprog end dem, der er omhandlet i stk. 2 eller 3. Oversættelserne skal nøjagtigt afspejle indholdet af det originale dokument med central investorinformation.

5.   De kompetente myndigheder underretter ESMA om det eller de sprog, som de accepterer med henblik på anvendelsen af denne forordning, jf. denne artikels stk. 2 og 3. ESMA offentliggør disse oplysninger på sit websted.

6.   Det i stk. 2 omhandlede dokument med central investorinformation skal indeholde alle følgende oplysninger:

a)

de oplysninger, som er angivet i bilag I

b)

følgende ansvarsfraskrivelse, som skal stå direkte under titlen på dokumentet med central investorinformation:

»Dette crowdfundingudbud er hverken blevet kontrolleret eller godkendt af de kompetente myndigheder eller Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA).

Forud for din adgang til denne investering er der ikke nødvendigvis foretaget nogen vurdering af, hvorvidt du har en hensigtsmæssig erfaring og viden. Ved at foretage denne investering, påtager du dig den fulde risiko herved, herunder risikoen for helt eller delvist tab af de investerede midler.«

c)

følgende risikoadvarsel:

»Investering i dette crowdfundingprojekt indebærer risici, herunder risikoen for helt eller delvist tab af de investerede midler. Din investering er ikke dækket af den indskudsgarantiordning, som er oprettet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU (*1). Din investering er heller ikke dækket af den investorgarantiordning, som er oprettet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF (*2).

Det er muligt, at din investering ikke giver noget afkast.

Dette er ikke et opsparingsprodukt, og vi råder dig til ikke at investere mere end 10 % af din nettoformue i crowdfundingprojekter.

Du vil muligvis ikke kunne sælge investeringsinstrumenterne, når du ønsker det. Selv om du kan sælge dem, kan du stadig lide tab.

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU af 16. april 2014 om indskudsgarantiordninger (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149)."

(*2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF af 3. marts 1997 om investorgarantiordninger (EUT L 84 af 26.3.1997, s. 22).«"

7.   Dokumentet med central investorinformation skal være redeligt, tydeligt og ikke vildledende og må ikke indeholde fodnoter, ud over dem med henvisninger til gældende ret, herunder med citering, hvor det er relevant. Det skal have form af et selvstændigt, varigt medium, som er let at skelne fra markedsføringsmateriale, og bestå af højst seks sider i A4-format, hvis det printes. I forbindelse med instrumenter, der er godkendt til crowdfunding, vedlægges de resterende oplysninger i et bilag til dokumentet med central investorinformation, hvis de oplysninger, der kræves i henhold til bilag I del F, fylder mere end én side i A4-format, hvis de printes.

8.   Crowdfundingtjenesteudbyderen anmoder projektejeren om at underrette den om enhver ændring af oplysninger for til enhver tid og under hele crowdfundingudbuddets varighed at holde dokumentet med central investorinformation opdateret. Crowdfundingtjenesteudbyderen underretter straks de investorer, der har fremsat et tilbud om at investere eller tilkendegivet en interesse i crowdfundingudbuddet, om enhver væsentlig ændring af oplysningerne i dokumentet med central investorinformation, som crowdfundingtjenesteudbyderen er blevet underrettet om.

9.   Medlemsstaterne sikrer, at ansvaret for de oplysninger, der gives i et dokument med central investorinformation, som minimum påhviler projektejeren eller dennes administrations-, ledelses- eller tilsynsorganer. De ansvarlige for dokumentet med central investorinformation angives tydeligt i dokumentet med central investorinformation med navn og stillingsbetegnelse, når det drejer sig om fysiske personer. eller, når det drejer sig om juridiske personer, deres navn og vedtægtsmæssige hjemsted samt en erklæring fra dem om, at oplysningerne i dokumentet med central investorinformation efter deres bedste overbevisning er i overensstemmelse med de faktiske forhold, og at der i dokumentet med central investorinformation ikke er udeladt oplysninger, som må forventes at kunne påvirke dets indhold.

10.   Medlemsstaterne sikrer, at deres love og administrative bestemmelser om civilretligt ansvar finder anvendelse på fysiske og juridiske personer, der er ansvarlige for de oplysninger, der gives i et dokument med central investorinformation, herunder enhver oversættelse heraf, i mindst følgende situationer:

a)

oplysningerne er vildledende eller unøjagtige, eller

b)

dokumentet med central investorinformation udelader vigtige oplysninger, som investorerne har brug for, når de skal tage stilling til, om de vil finansiere crowdfundingprojektet.

11.   Crowdfundingtjenesteudbydere skal indføre og anvende passende procedurer, som gør det muligt at kontrollere, at oplysningerne i dokumentet med central investorinformation er fyldestgørende, korrekte og tydelige.

12.   Når en crowdfundingtjenesteudbyder opdager en udeladelse, fejl eller unøjagtighed i dokumentet med central investorinformation, som kan have væsentlig betydning for det forventede afkast af investeringen, gør den pågældende crowdfundingtjenesteudbyder straks opmærksom på udeladelsen, fejlen eller unøjagtigheden over for projektejeren, der straks supplerer eller retter den pågældende oplysning.

Hvis oplysningen ikke straks suppleres eller rettes, stiller crowdfundingtjenesteudbyderen crowdfundingudbuddet i bero, indtil dokumentet med central investorinformation er blevet suppleret eller rettet, men højst i en periode på 30 kalenderdage.

Crowdfundingtjenesteudbyderen underretter straks de investorer, der har fremsat et tilbud om at investere eller tilkendegivet en interesse i crowdfundingudbuddet, om sådanne opdagede uregelmæssigheder, de skridt, som crowdfundingtjenesteudbyderen har taget og yderligere skal tage, og muligheden for at trække deres tilbud om at investere eller deres tilkendegivelse af interesse i crowdfundingudbuddet tilbage.

Hvis dokumentet med central investorinformation efter 30 kalenderdage ikke er blevet suppleret eller rettet for at afhjælpe alle opdagede uregelmæssigheder, annulleres crowdfundingudbuddet.

13.   En potentiel investor kan anmode en crowdfundingtjenesteudbyder om at få dokumentet med central investorinformation oversat til et sprog efter investorens valg. Oversættelsen skal loyalt og nøjagtigt afspejle indholdet af det oprindelige dokument med central investorinformation.

Hvis crowdfundingtjenesteudbyderen ikke leverer den ønskede oversættelse af dokumentet med central investorinformation, skal crowdfundingtjenesteudbyderen tydeligt råde den potentielle investor til at afholde sig fra at foretage investeringen.

14.   De kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor tilladelse blev meddelt crowdfundingtjenesteudbyderen, kan kræve forudgående underretning om dokumentet med central investorinformation, mindst syv arbejdsdage inden det stilles til rådighed for potentielle investorer. Dokumenter med central investorinformation må ikke undergives forudgående godkendelse fra de kompetente myndigheder.

15.   Hvis potentielle investorer får udleveret et dokument med central investorinformation, der er udarbejdet i overensstemmelse med denne artikel, anses crowdfundingtjenesteudbyderne og projektejerne for at have opfyldt deres forpligtelse til at udarbejde et dokument med central information i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 (22).

Første afsnit finder tilsvarende anvendelse på fysiske eller juridiske personer, der rådgiver om eller sælger eller markedsfører et crowdfundingudbud.

16.   ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere følgende:

a)

kravene til og indholdet af modellen til fremlæggelse af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 6 og bilag I

b)

de væsentligste risikotyper, som er forbundet med crowdfundingudbuddet, og hvorom der derfor skal oplyses i overensstemmelse med bilag I, del C

c)

anvendelsen af visse finansielle nøgletal for at tydeliggøre centrale finansielle oplysninger, herunder i forbindelse med fremlæggelse af de oplysninger, der er omfattet af bilag I, del A, litra e)

d)

de provisioner, gebyrer og transaktionsomkostninger, der er omfattet af bilag I, del H, litra a), herunder en detaljeret fortegnelse over direkte og indirekte omkostninger, der skal afholdes af investoren.

Ved udarbejdelsen af disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder tager ESMA hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten af de crowdfundingtjenester, der udbydes af crowdfundingtjenesteudbyderen.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 10. maj 2022.

Kommissionen tillægges beføjelser til at supplere denne forordning ved at vedtage de i dette stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 24

Dokumentet med central investorinformation på platformniveau

1.   Uanset artikel 23, stk. 2, første punktum, og artikel 23, stk. 6, litra a), udarbejder crowdfundingtjenesteudbydere, der udbyder individuel porteføljepleje af lån, i overensstemmelse med nærværende artikel et dokument med central investorinformation på platformniveau, der stilles til rådighed for potentielle investorer og indeholder alle følgende oplysninger:

a)

oplysningerne i bilag I, del H og I

b)

oplysninger om de fysiske eller juridiske personer, der er ansvarlige for oplysningerne i dokumentet med central investorinformation; for så vidt angår fysiske personer, herunder medlemmer af crowdfundingtjenesteudbyderens administrations-, ledelses- eller tilsynsorganer, den fysiske persons navn og stillingsbetegnelse; for så vidt angår juridiske personer, deres navn og vedtægtsmæssige hjemsted

c)

følgende ansvarserklæring:

»Crowdfundingtjenesteudbyderen erklærer, at efter dennes bedste overbevisning er ingen oplysninger blevet udeladt eller i væsentlig grad vildledende eller unøjagtige. Crowdfundingtjenesteudbyderen er ansvarlig for udarbejdelsen af dette dokument med central investorinformation.«

2.   Crowdfundingtjenesteudbyderen sørger for, at dokumentet med central investorinformation på platformniveau til enhver tid og under hele crowdfundingudbuddets varighed er opdateret. Crowdfundingtjenesteudbyderen underretter straks de investorer, der har fremsat et tilbud om at investere eller tilkendegivet en interesse i crowdfundingudbuddet, om enhver væsentlig ændring af oplysningerne i dokumentet med central investorinformation.

3.   Det dokument med central investorinformation på platformniveau, der er omhandlet i stk. 1, skal være redeligt, tydeligt og ikke vildledende og må ikke indeholde fodnoter, ud over dem med henvisninger til gældende ret, herunder med citering, hvor det er relevant. Det skal have form af et selvstændigt, varigt medium, som er let at skelne fra markedsføringsmateriale, og bestå af højst seks sider i A4-format, hvis det printes.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at ansvar for de oplysninger, der gives i et dokument med central investorinformation på platformniveau, som minimum påhviler crowdfundingtjenesteudbyderen. De ansvarlige for dokumentet med central investorinformation, angives tydeligt i dokumentet med central investorinformation på platformniveau med navn og stillingsbetegnelse, når det drejer sig om fysiske personer, eller, når det drejer sig om juridiske personer, deres navn og vedtægtsmæssige hjemsted samt en erklæring fra dem om, at oplysningerne i dokumentet med central investorinformation efter deres bedste overbevisning er i overensstemmelse med de faktiske forhold, og at der i dokumentet med central investorinformation ikke er udeladt oplysninger, som må forventes at kunne påvirke dets indhold.

5.   Medlemsstaterne sikrer, at deres love og administrative bestemmelser om civilretligt ansvar finder anvendelse på fysiske og juridiske personer, der er ansvarlige for de oplysninger, der gives i et dokument med central investorinformation på platformniveau, herunder enhver oversættelse heraf, i mindst følgende situationer:

a)

oplysningerne er vildledende eller unøjagtige, eller

b)

dokumentet med central investorinformation på platformniveau udelader vigtige oplysninger, som investorerne har brug for, når de skal tage stilling til, om de vil investere via individuel porteføljepleje af lån.

6.   Crowdfundingtjenesteudbydere skal indføre og anvende passende procedurer, som gør det muligt at kontrollere, at oplysningerne i dokumentet med central investorinformation på platformniveau er fyldestgørende, korrekte og tydelige.

7.   Når en crowdfundingtjenesteudbyder opdager en udeladelse, fejl eller unøjagtighed i dokumentet med central investorinformation på platformniveau, som kan have væsentlig betydning for det forventede afkast af den individuelle porteføljepleje af lån, retter crowdfundingtjenesteudbyderen selv udeladelsen, fejlen eller unøjagtigheden i dokumentet med central investorinformation.

8.   Hvis potentielle investorer får udleveret et dokument med central investorinformation på platformniveau, der er udarbejdet i overensstemmelse med denne artikel, anses crowdfundingtjenesteudbyderne for at have opfyldt deres forpligtelse til at udarbejde et dokument med central information i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1286/2014.

Første afsnit finder tilsvarende anvendelse på fysiske og juridiske personer, der rådgiver om eller sælger eller markedsfører et crowdfundingudbud.

Artikel 25

Opslagstavle

1.   Crowdfundingtjenesteudbydere kan drive en opslagstavle, hvor de giver deres kunder mulighed for at annoncere deres interesse i at købe og sælge lån, værdipapirer eller instrumenter, der er godkendt til crowdfunding, som oprindelig blev udbudt på deres crowdfundingplatforme.

2.   Den opslagstavle, der er omhandlet i stk. 1, må ikke anvendes til at sætte købs- og salgsinteresser i forbindelse med hinanden ved hjælp af crowdfundingtjenesteudbyderens protokoller eller interne driftsprocedurer på en sådan måde, at det medfører indgåelse af en kontrakt. Opslagstavlen må derfor ikke bestå af et internt matchningssystem, der udfører kundeordrer på et multilateralt grundlag.

3.   Crowdfundingtjenesteudbydere, der tillader den annoncering af interesse, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, skal overholde følgende krav:

a)

de skal oplyse deres kunder om opslagstavlens funktion, jf. stk. 1 og 2

b)

de skal kræve, at deres kunder, når de annoncerer et salg af et lån, et værdipapir eller et instrument, der er omhandlet i stk. 1, skal stille dokumentet med central investorinformation til rådighed

c)

de skal give de kunder, der har til hensigt at købe lån, der er annonceret på opslagstavlen, oplysninger om overholdelsen af låneforpligtelser vedrørende de lån, som crowdfundingtjenesteudbyderen formidler

d)

de skal sikre, at de af deres kunder, der annoncerer en interesse i at købe et lån, et værdipapir eller et instrument, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, og som betragtes som mindre erfarne investorer, modtager de oplysninger, der er omhandlet i artikel 19, stk. 2, og den risikoadvarsel, der er omhandlet i artikel 21, stk. 4.

4.   Crowdfundingtjenesteudbydere, der tillader den annoncering af interesse, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, og som udbyder tjenester vedrørende opbevaring af aktiver i henhold til artikel 10, stk. 1, skal kræve, at de af deres investorer, der annoncerer en sådan interesse, underretter dem om eventuelle ændringer i ejerskab med henblik på kontrol og registrering af ejerskab.

5.   Crowdfundingtjenesteudbydere, som foreslår en referencepris for køb og salg som omhandlet i denne artikels stk. 1, skal oplyse deres kunder om, at den foreslåede referencepris er ikkebindende og skal underbygge referenceprisen og offentliggøre de centrale elementer i metoden i overensstemmelse med artikel 19, stk. 6.

Artikel 26

Adgang til registre

Crowdfundingtjenesteudbydere skal:

a)

opbevare alle registre vedrørende deres tjenester og transaktioner på et varigt medium i en periode på mindst fem år

b)

sikre, at deres kunder til enhver tid har umiddelbar adgang til registre over de til dem udbudte tjenester

c)

bevare alle aftaler mellem crowdfundingtjenesteudbyderne og deres kunder i en periode på mindst fem år.

KAPITEL V

Markedsføringsmateriale

Artikel 27

Krav til markedsføringsmateriale

1.   Crowdfundingtjenesteudbydere sikrer, at alt markedsføringsmateriale om deres tjenester, herunder det, der er outsourcet til tredjeparter, er tydeligt identificerbart som sådant.

2.   Inden tilvejebringelsen af midler til et projekt afsluttes, må intet markedsføringsmateriale i uforholdsmæssig grad være rettet mod planlagte, forestående eller igangværende individuelle crowdfundingprojekter eller -udbud.

Oplysningerne i markedsføringsmaterialet skal være redelige, tydelige og ikke vildledende og skal stemme overens med oplysningerne i dokumentet med central investorinformation, hvis dokumentet med central investorinformation allerede foreligger, eller med de oplysninger, der skal medtages i dokumentet med central investorinformation, hvis dokumentet med central investorinformation endnu ikke foreligger.

3.   Crowdfundingtjenesteudbydere skal i deres markedsføringsmateriale anvende et eller flere af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor markedsføringsmaterialet udbredes, eller et sprog, som de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat accepterer.

4.   De kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor markedsføringsmaterialet udbredes, er ansvarlige for at føre tilsyn med crowdfundingtjenesteudbyderes overholdelse af de nationale love og administrative bestemmelser vedrørende markedsføringsmateriale og for at sikre håndhævelsen heraf.

5.   De kompetente myndigheder må ikke kræve forudgående underretning om og godkendelse af markedsføringsmateriale.

Artikel 28

Offentliggørelse af nationale bestemmelser vedrørende markedsføringskrav

1.   De kompetente myndigheder skal på deres websteder offentliggøre og ajourføre de nationale love og administrative bestemmelser vedrørende crowdfundingtjenesteudbyderes markedsføringsmateriale, hvis overholdelse de kompetente myndigheder er ansvarlige for at føre tilsyn med og for at sikre håndhævelsen af i forhold til crowdfundingtjenesteudbydere.

2.   De kompetente myndigheder underretter ESMA om de love og administrative bestemmelser, der er omhandlet i stk. 1, og forsyner ESMA med et sammendrag af disse love og administrative bestemmelser på et sprog, der er almindeligt i internationale finanskredse.

3.   De kompetente myndigheder underretter ESMA om enhver ændring i de oplysninger, der er afgivet i henhold til stk. 2, og tilsender straks ESMA et ajourført sammendrag af de relevante love og administrative bestemmelser, der er omhandlet i stk. 1.

4.   Hvis de kompetente myndigheder ikke er ansvarlige for at føre tilsyn med og sikre håndhævelsen af de love og administrative bestemmelser, der er omhandlet i stk. 1, offentliggør de kontaktoplysninger om, hvor der kan indhentes oplysninger om de love og administrative bestemmelser, der er omhandlet i stk. 1, på deres websteder.

5.   ESMA udarbejder udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for underretninger i henhold til denne artikel.

ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 10. november 2021.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i dette stykkes første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

6.   ESMA offentliggør og ajourfører sammendraget, jf. stk. 2, af og hyperlinkene til de kompetente myndigheders websteder, jf. stk. 1, på sit websted. ESMA kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i sammendraget.

7.   De kompetente myndigheder udgør de fælles kontaktpunkter, som er ansvarlige for at oplyse om markedsføringsreglerne i deres respektive medlemsstater.

8.   De kompetente myndigheder skal regelmæssigt og mindst en gang årligt rapportere til ESMA om de håndhævelsesforanstaltninger, de har truffet det foregående år på baggrund af nationale love og administrative bestemmelser vedrørende crowdfundingtjenesteudbyderes markedsføringsmateriale. Rapporten skal navnlig omfatte:

a)

såfremt det er relevant, det samlede antal håndhævelsesforanstaltninger angivet efter forseelsestype

b)

såfremt de er tilgængelige, resultaterne af håndhævelsesforanstaltningerne, herunder typer af pålagte sanktioner eller de retsmidler, som crowdfundingtjenesteudbyderen har stillet til rådighed, og

c)

eventuelle eksempler på, hvordan de kompetente myndigheder har håndteret crowdfundingtjenesteudbyderes manglende overholdelse af nationale love og administrative bestemmelser.

KAPITEL VI

Kompetente myndigheder og ESMA

Artikel 29

Kompetente myndigheder

1.   Medlemsstaterne udpeger de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for at varetage de funktioner og opgaver, der er fastsat i denne forordning, og underretter ESMA herom.

2.   Hvis medlemsstaterne udpeger mere end én kompetent myndighed i henhold til stk. 1, fastlægger de deres respektive opgaver og udpeger én af dem som fælles kontaktpunkt for grænseoverskridende administrativt samarbejde mellem de kompetente myndigheder og med ESMA.

3.   ESMA offentliggør en liste over de kompetente myndigheder, der er udpeget i overensstemmelse med stk. 1, på sit websted.

Artikel 30

De kompetente myndigheders beføjelser

1.   For at kunne varetage deres opgaver i henhold til denne forordning skal de kompetente myndigheder have mindst følgende undersøgelsesbeføjelser i overensstemmelse med national ret:

a)

at kræve, at de crowdfundingtjenesteudbydere og tredjeparter, der er udpeget til at varetage funktioner i forbindelse med udbud af crowdfundingtjenester, og de fysiske eller juridiske personer, der kontrollerer dem eller kontrolleres af dem, tilvejebringer oplysninger og dokumenter

b)

at kræve, at revisorer og ledere hos crowdfundingtjenesteudbydere og hos tredjeparter, der er udpeget til at varetage funktioner i forbindelse med udbud af crowdfundingtjenester, tilvejebringer oplysninger

c)

at gennemføre kontrolbesøg og undersøgelser på stedet på andre steder end i fysiske personers private boliger og med henblik herpå skaffe sig adgang til lokaler for at få adgang til dokumenter og andre oplysninger i enhver form, når der er rimelig mistanke om, at dokumenter og andre oplysninger vedrørende genstanden for kontrollen eller undersøgelsen kan være relevant som bevis for en overtrædelse af denne forordning.

2.   For at kunne varetage deres opgaver i henhold til denne forordning skal de kompetente myndigheder have mindst følgende tilsynsbeføjelser i overensstemmelse med national ret:

a)

at stille et crowdfundingudbud i bero i højst ti på hinanden følgende arbejdsdage for hver gang der er rimelig mistanke om, at denne forordning er blevet overtrådt

b)

at forbyde markedsføringsmateriale eller stille det i bero eller kræve, at en crowdfundingtjenesteudbyder eller en tredjepart, der er udpeget til at varetage funktioner i forbindelse med udbud af crowdfundingtjenester, indstiller markedsføringsmateriale eller stiller det i bero i højst ti på hinanden følgende arbejdsdage for hver gang der er rimelig mistanke om, at denne forordning er blevet overtrådt

c)

at forbyde et crowdfundingudbud, hvis de finder, at denne forordning er blevet overtrådt, eller hvis der er rimelig mistanke om, at den vil blive overtrådt

d)

at stille udbuddet af crowdfundingtjenester i bero eller kræve, at en crowdfundingtjenesteudbyder stiller det i bero, i højst ti på hinanden følgende arbejdsdage for hver gang, der er rimelig mistanke om, at denne forordning er blevet overtrådt

e)

at forbyde udbud af crowdfundingtjenester, hvis de finder, at denne forordning er blevet overtrådt

f)

at offentliggøre, at en crowdfundingtjenesteudbyder eller en tredjepart, der er udpeget til at varetage funktioner i forbindelse med udbud af crowdfundingtjenester, ikke overholder sine forpligtelser

g)

at offentliggøre, eller kræve, at en crowdfundingtjenesteudbyder eller en tredjepart, der er udpeget til at varetage funktioner i forbindelse med udbud af crowdfundingtjenester, offentliggør, alle væsentlige oplysninger, som kan påvirke udbuddet af crowdfundingtjenesten, for at sikre investorbeskyttelse eller et velfungerende marked

h)

at stille udbuddet af crowdfundingtjenester i bero eller kræve, at en crowdfundingtjenesteudbyder eller en tredjepart, der er udpeget til at varetage funktioner i forbindelse med udbud af crowdfundingtjenester, stiller det i bero, hvis de kompetente myndigheder finder, at crowdfundingtjenesteudbyderens situation gør, at udbuddet af crowdfundingtjenesten ville være til skade for investorernes interesser

i)

at overdrage eksisterende kontrakter til en anden crowdfundingtjenesteudbyder i tilfælde, hvor en crowdfundingtjenesteudbyders tilladelse inddrages i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, første afsnit, litra c), med forbehold af samtykke fra kunderne og den modtagende crowdfundingtjenesteudbyder.

Enhver foranstaltning, der træffes under udøvelse af beføjelserne i henhold til dette stykke, skal være forholdsmæssig, behørigt begrundet og truffet i overensstemmelse med artikel 40.

3.   Den kompetente myndighed kan, hvis det er nødvendigt i henhold til national ret, bede den relevante judicielle myndighed om at tage stilling til anvendelsen af de beføjelser, der er omhandlet i stk. 1 og 2.

4.   Den crowdfundingtjenesteudbyder, som de eksisterende kontrakter overdrages til, jf. stk. 2, første afsnit, litra o), skal have tilladelse til at udbyde crowdfundingtjenester i den samme medlemsstat, hvor den oprindelige crowdfundingtjenesteudbyder var meddelt tilladelse.

5.   De kompetente myndigheder udøver deres i stk. 1 og 2 omhandlede funktioner og beføjelser på en af følgende måder:

a)

direkte

b)

i samarbejde med andre myndigheder

c)

på deres eget ansvar ved delegation til sådanne myndigheder

d)

ved anmodning til de kompetente judicielle myndigheder.

6.   Medlemsstaterne sikrer, at der er indført passende foranstaltninger, således at de kompetente myndigheder har alle de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige for, at de kan varetage deres opgaver.

7.   En fysisk eller juridisk person, der stiller oplysninger til rådighed for den kompetente myndighed i overensstemmelse med denne forordning, anses ikke for at have overtrådt nogen af de fortrolighedskrav, som måtte være pålagt ifølge kontrakter, love eller administrative bestemmelser, og kan ikke på nogen måde drages til ansvar for en sådan underretning.

Artikel 31

Samarbejde mellem de kompetente myndigheder

1.   De kompetente myndigheder samarbejder med hinanden med henblik på anvendelsen af denne forordning. De udveksler oplysninger uden unødig forsinkelse og samarbejder om undersøgelses-, tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter.

Hvis medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 39, stk. 1, har valgt at fastsætte strafferetlige sanktioner for en overtrædelse af denne forordning, sikrer de, at der er indført passende foranstaltninger, således at de kompetente myndigheder har alle de nødvendige beføjelser til at holde kontakt med de judicielle, retsforfølgende eller strafferetlige myndigheder inden for deres jurisdiktion med henblik på at modtage konkrete oplysninger om strafferetlige efterforskninger af eller påbegyndte retssager om overtrædelser af denne forordning og til at give andre kompetente myndigheder samt ESMA de samme oplysninger, således at disse kan opfylde deres forpligtelse til at samarbejde med henblik på anvendelsen af denne forordning.

2.   En kompetent myndighed kan kun nægte at reagere på en anmodning om oplysninger eller en anmodning om at samarbejde om en undersøgelse under følgende særlige omstændigheder:

a)

når efterkommelse af anmodningen kan forventes at få negativ indvirkning på medlemsstatens egen undersøgelse, håndhævelsesaktiviteter eller en strafferetlig efterforskning

b)

når der allerede er indledt retsforfølgning for de samme handlinger og mod de samme fysiske eller juridiske personer ved den anmodede medlemsstats myndigheder

c)

når der i forhold til sådanne fysiske eller juridiske personer allerede er afsagt en endelig dom for de samme handlinger i den anmodede medlemsstat.

3.   De kompetente myndigheder leverer efter anmodning og uden unødig forsinkelse alle oplysninger, der er nødvendige med henblik på anvendelsen af denne forordning.

4.   En kompetent myndighed kan anmode om bistand fra den kompetente myndighed i en anden medlemsstat med henblik på kontrolbesøg eller undersøgelser på stedet.

En anmodende kompetent myndighed underretter ESMA om enhver anmodning som omhandlet i første afsnit. Når en kompetent myndighed modtager en anmodning fra en kompetent myndighed i en anden medlemsstat om at gennemføre et kontrolbesøg eller en undersøgelse på stedet, kan den foretage en af følgende:

a)

selv gennemføre kontrolbesøget eller undersøgelsen på stedet

b)

tillade, at den kompetente myndighed, der har fremsat anmodningen, deltager i et kontrolbesøg eller en undersøgelse på stedet

c)

tillade, at den kompetente myndighed, der har fremsat anmodningen, selv gennemfører kontrolbesøget eller undersøgelsen på stedet

d)

udpege revisorer eller sagkyndige til at gennemføre kontrolbesøget eller undersøgelsen på stedet

e)

dele specifikke opgaver i forbindelse med tilsynsaktiviteter med de andre kompetente myndigheder.

5.   De kompetente myndigheder kan indbringe situationer, hvor en anmodning om samarbejde, navnlig med hensyn til udveksling af oplysninger, er blevet afvist, eller hvor der ikke er reageret på anmodningen inden for en rimelig frist, for ESMA. Uden at det berører artikel 258 i TEUF, kan ESMA i sådanne situationer handle inden for rammerne af de beføjelser, den er tillagt i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

6.   De kompetente myndigheder koordinerer deres tilsyn tæt for at identificere og afhjælpe overtrædelser af denne forordning, udvikle og fremme bedste praksis, lette samarbejde, fremme en ensartet fortolkning og tilvejebringe vurderinger på tværs af jurisdiktioner i tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser.

7.   Hvis en national kompetent myndighed finder, at et af kravene i henhold til denne forordning ikke er opfyldt, eller har grund til at antage, at dette er tilfældet, underretter den den kompetente myndighed for den eller de enheder, der mistænkes for en sådan overtrædelse, om sine konklusioner på en tilstrækkelig detaljeret måde.

8.   ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere, hvilke oplysninger der skal udveksles mellem de kompetente myndigheder i overensstemmelse med stk. 1.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 10. maj 2022.

Kommissionen tillægges beføjelser til at supplere denne forordning ved at vedtage de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

9.   ESMA udarbejder udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for samarbejde og udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder.

ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 10. maj 2022.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i dette stykkes første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 32

Samarbejde mellem de kompetente myndigheder og ESMA

1.   De kompetente myndigheder og ESMA arbejder tæt sammen med henblik på denne forordning og i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1095/2010. De udveksler oplysninger for at varetage deres opgaver i henhold til dette kapitel.

2.   I tilfælde af et kontrolbesøg eller en undersøgelse på stedet med grænseoverskridende virkninger koordinerer ESMA besøget eller undersøgelsen, hvis en af de kompetente myndigheder anmoder herom.

3.   De kompetente myndigheder giver straks ESMA alle de oplysninger, der er nødvendige for, at den kan varetage sine opgaver, i overensstemmelse med artikel 35 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

4.   For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af nærværende artikel udarbejder ESMA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer for samarbejde og udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder og ESMA.

ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 10. maj 2022.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i dette stykkes første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 33

Samarbejde med andre myndigheder

Hvis en crowdfundingtjenesteudbyder deltager i andre aktiviteter end dem, der er omfattet af den tilladelse, som er omhandlet i artikel 12, samarbejder de kompetente myndigheder med de myndigheder, der er ansvarlige for at føre tilsyn med sådanne andre aktiviteter som fastsat i den relevante EU-ret eller nationale ret.

Artikel 34

Meddelelsespligt

Medlemsstaterne meddeler senest den 10. november 2021 Kommissionen og ESMA de love og administrative bestemmelser, herunder eventuelle relevante strafferetlige bestemmelser, som gennemfører dette kapitel. Medlemsstaterne meddeler uden unødig forsinkelse Kommissionen og ESMA eventuelle senere ændringer heraf.

Artikel 35

Tavshedspligt

1.   Alle oplysninger, der udveksles mellem de kompetente myndigheder i henhold til denne forordning, og som vedrører forretnings- eller driftsmæssige vilkår og andre økonomiske eller personlige anliggender, betragtes som fortrolige og er undergivet krav om tavshedspligt, undtagen når den kompetente myndighed på det tidspunkt, hvor oplysningerne meddeles, tilkendegiver, at oplysningerne må videregives, eller når sådan videregivelse er nødvendig i forbindelse med en retssag.

2.   Tavshedspligten gælder for alle fysiske eller juridiske personer, der arbejder eller har arbejdet for den kompetente myndighed eller for enhver tredjepart, hvortil den kompetente myndighed har delegeret sine beføjelser. Oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, må ikke videregives til nogen anden fysisk eller juridisk person eller myndighed, medmindre der er hjemmel dertil i medfør af EU-ret eller national ret.

Artikel 36

Databeskyttelse

For så vidt angår behandlingen af personoplysninger inden for denne forordnings anvendelsesområde varetager de kompetente myndigheder deres opgaver med henblik på anvendelsen af denne forordning i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679.

For så vidt angår ESMA's behandling af personoplysninger inden for nærværende forordnings anvendelsesområde skal den overholde forordning (EU) 2018/1725.

Artikel 37

Forholdsregler

1.   Hvis den kompetente myndighed i en medlemsstat, hvor crowdfundingtjenesterne udbydes, har klare og påviselige grunde til at antage, at crowdfundingtjenesteudbyderen eller tredjeparter, der er udpeget til at varetage funktioner i forbindelse med udbud af crowdfundingtjenester, har begået uregelmæssigheder, eller at crowdfundingtjenesteudbyderen eller tredjeparter har overtrådt deres forpligtelser efter denne forordning, underretter nævnte myndighed den kompetente myndighed, der har meddelt tilladelse, og ESMA herom.

2.   Hvis crowdfundingtjenesteudbyderen eller de tredjeparter, der er udpeget til at varetage funktioner i forbindelse med udbud af crowdfundingtjenester, på trods af de foranstaltninger, som den kompetente myndighed, der har meddelt tilladelse, har truffet, fortsat overtræder denne forordning, træffer den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor crowdfundingtjenesterne udbydes, efter at have underrettet den kompetente myndighed, der har meddelt tilladelse, og ESMA alle passende foranstaltninger for at beskytte investorerne og underretter Kommissionen og ESMA herom uden unødig forsinkelse.

3.   Hvis en kompetent myndighed er uenig i en foranstaltning, der er truffet af en anden kompetent myndighed i henhold til denne artikels stk. 2, kan den henvise spørgsmålet til ESMA. ESMA kan handle inden for rammerne af de beføjelser, som den er tillagt i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 38

De kompetente myndigheders behandling af klager

1.   De kompetente myndigheder indfører procedurer, som giver kunder og andre interesserede parter, herunder forbrugerorganisationer, mulighed for at indgive klager til de kompetente myndigheder vedrørende crowdfundingtjenesteudbyderes påståede overtrædelser af denne forordning. I alle tilfælde bør klager accepteres skriftligt eller i elektronisk form og på et officielt sprog i den medlemsstat, hvor klagen indgives, eller på et sprog, der accepteres af den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder.

2.   Oplysninger om de klageprocedurer, der er omhandlet i stk. 1, stilles til rådighed på den enkelte kompetente myndigheds websted og meddeles ESMA. ESMA offentliggør på sit websted henvisningerne til afsnit om klageprocedurer på de kompetente myndigheders websteder.

KAPITEL VII

Administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger

Artikel 39

Administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger

1.   Uden at det berører de kompetente myndigheders tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser efter artikel 30 og medlemsstaternes ret til at indføre og pålægge strafferetlige sanktioner, sørger medlemsstaterne i overensstemmelse med national ret for, at de kompetente myndigheder har beføjelse til at pålægge administrative sanktioner og træffe passende andre administrative foranstaltninger, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning. Sådanne administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger skal som minimum gælde for:

a)

overtrædelser af artikel 3, 4 og 5, artikel -6, stk. 1-6, artikel 7, stk. 1-4, artikel 8, stk. 1-6, artikel 9, stk. 1 og 2, artikel 10, artikel 11, artikel 12, stk. 1, artikel 13, stk. 2, artikel 15, stk. 2 og 3, artikel 16, stk. 1, artikel 18, stk. 1 og 4, artikel 19, stk. 1-6, artikel 20, stk. 1 og 2, artikel 21, stk. 1-7, artikel 22, artikel 23, stk. 2-14, artikel 24, 25 og 26 og artikel 27, stk. 1-3

b)

manglende samarbejde eller imødekommenhed i forbindelse med en undersøgelse eller et kontrolbesøg eller en anmodning omfattet af artikel 30, stk. 1.

Medlemsstaterne kan beslutte ikke at fastsætte regler for administrative sanktioner eller andre administrative foranstaltninger for overtrædelser, der er underlagt strafferetlige sanktioner i henhold til deres nationale ret.

Medlemsstaterne meddeler senest den 10. november 2021 i detaljer Kommissionen og ESMA de i første og andet afsnit omhandlede bestemmelser. De giver straks Kommissionen og ESMA meddelelse om eventuelle senere ændringer heraf.

2.   Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse med deres nationale ret, at de kompetente myndigheder har beføjelser til som minimum at pålægge følgende administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger i forbindelse med de i stk. 1, første afsnit, litra a), anførte overtrædelser:

a)

en offentlig erklæring, der angiver den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen, og overtrædelsens art

b)

en afgørelse, som pålægger den fysiske eller juridiske person at bringe den adfærd, der udgør en overtrædelse, til ophør og at afholde sig fra at gentage en sådan adfærd

c)

et forbud mod, at noget medlem af ledelsesorganet i den juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen, eller enhver anden fysisk person, der er gjort ansvarlig for overtrædelsen, udøver ledelsesfunktioner hos crowdfundingtjenesteudbydere

d)

administrative maksimumbøder på mindst det dobbelte af den fortjeneste, der er opnået ved overtrædelsen, såfremt fortjenesten kan beregnes, også selv om dette overstiger maksimumbeløbene i litra e)

e)

for juridiske personer administrative maksimumbøder på mindst 500 000 EUR eller i medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, den tilsvarende værdi i den nationale valuta den 9.november 2020 eller op til 5 % af den pågældende juridiske persons samlede årsomsætning ifølge de seneste tilgængelige regnskaber, som ledelsesorganet har godkendt. Hvis den juridiske person er et moderselskab eller et datterselskab af et moderselskab, der skal udarbejde konsoliderede regnskaber i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU (23), er den relevante samlede årsomsætning den samlede årsomsætning eller den tilsvarende indkomsttype i overensstemmelse med de relevante EU-regler på regnskabsområdet ifølge det seneste tilgængelige konsoliderede regnskab, som det endelige moderselskabs ledelsesorgan har godkendt

f)

for fysiske personer administrative maksimumbøder på mindst 500 000 EUR eller i medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, den tilsvarende værdi i den nationale valuta den 9. november 2020.

3.   Medlemsstaterne kan fastsætte yderligere sanktioner eller foranstaltninger og højere administrative bødeniveauer end dem, der er fastsat i denne forordning, for både fysiske og juridiske personer, der er ansvarlige for overtrædelsen.

Artikel 40

Udøvelse af tilsynsbeføjelser og beføjelser til at pålægge sanktioner

1.   Ved fastsættelsen af arten og niveauet af administrative sanktioner eller andre administrative foranstaltninger, der skal pålægges i overensstemmelse med artikel 39, tager de kompetente myndigheder hensyn til, i hvilket omfang overtrædelsen er forsætlig eller skyldes uagtsomhed, og alle andre relevante omstændigheder, herunder, hvis det er relevant:

a)

overtrædelsens grovhed og varighed

b)

graden af ansvar hos den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen

c)

den finansielle styrke hos den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen, med udgangspunkt i den ansvarlige juridiske persons samlede omsætning eller den ansvarlige fysiske persons årsindkomst og nettoaktiver

d)

størrelsen af den opnåede fortjeneste eller det undgåede tab for den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen, i det omfang disse beløb kan beregnes

e)

tabene for tredjeparter som følge af overtrædelsen, i det omfang disse beløb kan beregnes

f)

i hvilken grad den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen, samarbejder med den kompetente myndighed, uden at dette dog berører kravet om tilbagebetaling af den pågældende persons opnåede fortjeneste eller undgåede tab

g)

overtrædelser, som den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen, tidligere har begået

h)

overtrædelsens indvirkning på investorers interesser.

2.   De kompetente myndigheder udøver deres i artikel 39 omhandlede funktioner og beføjelser i overensstemmelse med artikel 30, stk. 2, andet afsnit.

3.   Ved udøvelsen af deres beføjelser til at pålægge administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger efter artikel 39 samarbejder de kompetente myndigheder tæt for at sikre, at udøvelsen af deres tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser og de administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, som de pålægger, er effektive og hensigtsmæssige efter denne forordning. De samordner deres indsats med henblik på at undgå dobbeltarbejde og overlap ved udøvelsen af deres tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, og når de pålægger administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger i grænseoverskridende sager.

Artikel 41

Klageadgang

Medlemsstaterne sikrer, at enhver afgørelse, der er truffet i medfør af denne forordning, er behørigt begrundet og kan prøves ved en domstol. Retten til at indbringe en afgørelse for en domstol gælder også, hvis der ikke er truffet en afgørelse senest seks måneder efter indgivelsen af en ansøgning om tilladelse, der indeholder alle de krævede oplysninger.

Artikel 42

Offentliggørelse af afgørelser

1.   En afgørelse, som pålægger administrative sanktioner eller andre administrative foranstaltninger for overtrædelse af denne forordning, offentliggøres af de kompetente myndigheder på deres officielle websteder umiddelbart efter, at den fysiske eller juridiske person, der er genstand for afgørelsen, er underrettet om afgørelsen. Offentliggørelsen skal som minimum omfatte oplysninger om overtrædelsens type og art og identiteten på de ansvarlige fysiske eller juridiske personer. Denne forpligtelse gælder ikke for afgørelser, der pålægger foranstaltninger af undersøgelsesmæssig karakter.

2.   Hvis den kompetente myndighed anser offentliggørelse af juridiske enheders identitet eller af fysiske personers identitet eller personoplysninger for at være uforholdsmæssig efter en vurdering fra sag til sag af proportionaliteten af offentliggørelsen af sådanne oplysninger, eller hvis en sådan offentliggørelse ville bringe en igangværende undersøgelse i fare, gør de kompetente myndigheder et af følgende:

a)

udsætter offentliggørelsen af afgørelsen om at pålægge en sanktion eller foranstaltning, indtil grunden til at undlade offentliggørelse er ophørt med at eksistere

b)

offentliggør afgørelsen om at pålægge en sanktion eller foranstaltning i anonymiseret form på en måde, der er i overensstemmelse med national ret, hvis en sådan offentliggørelse i anonymiseret form sikrer effektiv beskyttelse af de pågældende personoplysninger

c)

undlader at offentliggøre afgørelsen om at pålægge en sanktion eller foranstaltning, hvis mulighederne i litra a) og b) anses for at være utilstrækkelige til at sikre proportionaliteten af offentliggørelsen af en sådan afgørelse vedrørende foranstaltninger, der vurderes at være af mindre betydning.

Ved en afgørelse om offentliggørelse i anonymiseret form af en sanktion eller foranstaltning som omhandlet i første afsnit, litra b), kan offentliggørelsen af de relevante oplysninger udsættes i en rimelig periode, hvis det forudses, at grundene til offentliggørelse i anonymiseret form vil ophøre med at eksistere i løbet af nævnte periode.

3.   Hvis afgørelsen om at pålægge en sanktion eller foranstaltning kan indbringes for de relevante judicielle eller andre myndigheder, offentliggør de kompetente myndigheder straks sådanne oplysninger på deres officielle websted sammen med eventuelle efterfølgende oplysninger om udfaldet af en sådan appel. En afgørelse, der annullerer en tidligere afgørelse om at pålægge en sanktion eller foranstaltning, offentliggøres også.

4.   De kompetente myndigheder sikrer, at en offentliggørelse i overensstemmelse med denne artikel forbliver på deres officielle websted i mindst fem år efter offentliggørelsen. Personoplysninger indeholdt i offentliggørelsen forbliver kun på den kompetente myndigheds officielle websted, så længe det er nødvendigt i overensstemmelse med de relevante databeskyttelsesregler.

Artikel 43

Indberetning af sanktioner og administrative foranstaltninger til ESMA

1.   Den kompetente myndighed giver årligt ESMA aggregerede oplysninger om alle administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, der er pålagt i overensstemmelse med artikel 39. ESMA offentliggør oplysningerne i en årlig rapport.

Hvis medlemsstaterne har valgt at fastsætte strafferetlige sanktioner i overensstemmelse med artikel 39, stk. 1, for overtrædelser af de i nævnte stykke omhandlede bestemmelser, forsyner deres kompetente myndigheder årligt ESMA med anonymiserede og aggregerede oplysninger vedrørende alle strafferetlige efterforskninger, der er iværksat, og strafferetlige sanktioner, der er pålagt. ESMA offentliggør oplysninger om pålagte strafferetlige sanktioner i en årlig rapport.

2.   Har den kompetente myndighed offentliggjort administrative sanktioner, andre administrative foranstaltninger eller strafferetlige sanktioner, indberetter den dem samtidig til ESMA.

3.   De kompetente myndigheder underretter ESMA om alle de administrative sanktioner eller andre administrative foranstaltninger, der pålægges, men ikke offentliggøres, herunder eventuelle klager i denne forbindelse og udfaldet af disse. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder modtager oplysninger og den endelige dom i forbindelse med eventuelle strafferetlige sanktioner, der pålægges, og videregiver disse til ESMA. ESMA fører en central database over sanktioner og andre administrative foranstaltninger, der indberettes til den, udelukkende med henblik på udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder. Kun ESMA, EBA og de kompetente myndigheder må have adgang til denne database, og den skal ajourføres på baggrund af de oplysninger, som de kompetente myndigheder indberetter.

KAPITEL VIII

Delegerede retsakter

Artikel 44

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 48, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på 36 måneder fra den 9. november 2020.

3.   Den i artikel 48, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 48, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

KAPITEL IX

Afsluttende bestemmelser

Artikel 45

Rapport

1.   Inden den 10. november 2023 forelægger Kommissionen efter høring af ESMA og EBA en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning, i givet fald ledsaget af et lovgivningsforslag.

2.   Rapporten skal indeholde en vurdering af følgende:

a)

hvordan markedet for crowdfundingtjenesteudbydere i Unionen fungerer, herunder markedsudvikling og -tendenser, idet der tages hensyn til tilsynserfaringer, antallet af crowdfundingtjenesteudbydere, der er meddelt tilladelse, og deres markedsandele samt denne forordnings indvirkning på anden relevant EU-ret, herunder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF, 2011/61/EU (24) og 2014/65/EU og forordning (EU) 2017/1129

b)

om omfanget af de tjenester, der er omfattet af denne forordning, stadig er hensigtsmæssigt i forhold til den tærskelværdi, der er fastsat i artikel 1, stk. 2, litra c)

c)

anvendelsen af instrumenter, der er godkendt til crowdfunding, i grænseoverskridende udbud af crowdfundingtjenester

d)

om omfanget af de tjenester, der er omfattet af denne forordning, stadig er hensigtsmæssigt under hensyntagen til udviklingen af forretningsmodeller, der omfatter formidling af finansielle fordringer, herunder overdragelse eller salg til tredjepartsinvestorer af lånefordringer ved hjælp af crowdfundingplatforme

e)

om der er behov for justeringer af definitionerne i denne forordning, herunder definitionen af en erfaren investor i artikel 2, stk. 1, litra j), og kriterierne i bilag II i lyset af deres effektivitet med hensyn til at sikre investorbeskyttelse

f)

om kravene i artikel 4, stk. 1, og artikel 6 og 24 stadig er hensigtsmæssige med henblik på at forfølge denne forordnings målsætninger for så vidt angår ledelse, overholdelse og videregivelse af oplysninger vedrørende individuel porteføljepleje af lån og i lyset af lignende tjenester, der udbydes i forhold til værdipapirer i overensstemmelse med direktiv 2014/65/EU

g)

denne forordnings indvirkning på, at Unionens indre marked for crowdfundingtjenester fungerer korrekt, herunder indvirkningen på SMV'ers adgang til finansiering og på investorer og andre kategorier af fysiske eller juridiske personer, som påvirkes af disse tjenester

h)

gennemførelsen af teknologisk innovation i crowdfundingsektoren, herunder anvendelse af nye innovative forretningsmodeller og teknologier

i)

om de tilsynsmæssige krav i artikel 11 stadig er hensigtsmæssige med henblik på at forfølge denne forordnings målsætninger, navnlig for så vidt angår niveauet for minimumskravet til kapitalgrundlag, definitionen af kapitalgrundlag, anvendelsen af forsikring og kombinationen af kapitalgrundlag og forsikring

j)

om der er behov for ændringer af kravene om oplysninger til kunder i artikel 19 eller af investorbeskyttelsesforanstaltningerne i artikel 21

k)

om den i artikel 21, stk. 7, fastsatte værdi fortsat er hensigtsmæssig med henblik på at forfølge denne forordnings målsætninger

l)

effekten af de sprog, der accepteres af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med artikel 23, stk. 2 og 3

m)

anvendelsen af de opslagstavler, der er omhandlet i artikel 25, herunder indvirkningen på det sekundære marked for lån, værdipapirer og instrumenter, der er godkendt til crowdfunding

n)

de virkninger, som de nationale love og administrative bestemmelser vedrørende crowdfundingtjenesteudbyderes markedsføringsmateriale har, på friheden til at udbyde tjenester, konkurrencevilkårene og investorbeskyttelsen

o)

anvendelsen af administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger og navnlig et eventuelt behov for yderligere harmonisering af de administrative sanktioner, der er fastsat for overtrædelse af denne forordning

p)

nødvendigheden af og proportionaliteten i at pålægge crowdfundingtjenesteudbydere forpligtelser til at overholde den nationale ret til gennemførelse af direktiv (EU) 2015/849 med hensyn til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og at tilføje sådanne crowdfundingtjenesteudbydere til listen over forpligtede enheder med henblik på nævnte direktiv

q)

hensigtsmæssigheden af at lade enheder, der er etableret i tredjelande, kunne få tilladelse som crowdfundingtjenesteudbydere i henhold til denne forordning

r)

samarbejdet mellem de kompetente myndigheder og ESMA samt de kompetente myndigheders egnethed som tilsynsførende for denne forordning

s)

muligheden for at indføre specifikke foranstaltninger i denne forordning med henblik på at fremme bæredygtige og innovative crowdfundingprojekter samt anvendelsen af EU-midler

t)

det samlede antal og markedsandelen af crowdfundingtjenesteudbydere, der er meddelt tilladelse i henhold til denne forordning i perioden fra den 10. november 2021 til den 10. november 2022, opdelt efter små, mellemstore og store virksomheder

u)

mængder, antal projekter og tendenser for så vidt angår det grænseoverskridende udbud af crowdfundingtjenester pr. medlemsstat

v)

andelen af de crowdfundingtjenester, der udbydes i henhold til denne forordning, på det globale crowdfundingmarked og Unionens finansielle marked

w)

crowdfundingtjenesteudbyderes omkostninger ved efterlevelse af denne forordning som procentdel af driftsomkostningerne

x)

omfanget af de investeringer, som investorer har trukket tilbage under betænkningstiden, deres andel af det samlede omfang af investeringer og på grundlag af disse oplysninger en vurdering af, om varigheden og arten af den betænkningstid, der er fastsat i artikel 22, er hensigtsmæssig og ikke skader effektiviteten af kapitalrejsningsprocessen eller investorbeskyttelsen

y)

antallet og beløbet af administrative bøder og strafferetlige sanktioner, der er pålagt i henhold til eller i forbindelse med denne forordning, opdelt efter medlemsstat

z)

typer og tendenser for så vidt angår svigagtig adfærd hos investorer, crowdfundingtjenesteudbydere og tredjeparter i forbindelse med denne forordning.

Artikel 46

Ændring af forordning (EU) 2017/1129

I artikel 1, stk. 4, i forordning (EU) 2017/1129 tilføjes følgende litra:

»k)

udbud af værdipapirer til offentligheden fra en crowdfundingtjenesteudbyder, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 (*3), forudsat at det ikke overstiger den tærskel, der er fastsat i nævnte forordnings artikel 1, stk. 2, litra c).

Artikel 47

Ændring af direktiv (EU) 2019/1937

I del I.B i bilaget til direktiv (EU) 2019/1937 tilføjes følgende nummer:

»xxi)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet og om ændring af forordning (EU) 2017/1129 og direktiv (EU) 2019/1937 (EUT L 347 af 20.10.2020, s. 1).«

Artikel 48

Overgangsperiode med hensyn til crowdfundingtjenester, der udbydes i overensstemmelse med national ret

1.   Crowdfundingtjenesteudbydere kan i overensstemmelse med relevant national ret fortsat udbyde crowdfundingtjenester, der er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, indtil den 10. november 2022, eller indtil de er meddelt en tilladelse som omhandlet i denne forordnings artikel 12, alt efter hvad der indtræffer først.

2.   Medlemsstaterne kan i den overgangsperiode, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, indføre forenklede tilladelsesprocedurer for enheder, der på tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden har tilladelse til at udbyde crowdfundingtjenester i henhold til national ret. De kompetente myndigheder sikrer, at kravene i artikel 12 er overholdt, inden de meddeler tilladelse i henhold til sådanne forenklede procedurer.

3.   Senest den 10. maj 2022 foretager Kommissionen efter høring af ESMA en vurdering af anvendelsen af denne forordning på crowdfundingtjenesteudbydere, der kun udbyder crowdfundingtjenester på nationalt niveau, og af denne forordnings indvirkning på udviklingen af de nationale crowdfundingmarkeder og på adgangen til finansiering. På grundlag af denne vurdering tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 44 for at forlænge den periode, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, én gang med en periode på 12 måneder.

Artikel 49

Midlertidig undtagelse med hensyn til tærsklen i artikel 1, stk. 2, litra c)

Hvis den samlede tærskelværdi for offentliggørelse af et prospekt i henhold til forordning (EU) 2017/1129 i en medlemsstat er på mindre end 5 000 000 EUR, finder nærværende forordning i en periode på 24 måneder fra den 10. november 2021 uanset nærværende forordnings artikel 1, stk. 2, litra c), kun anvendelse på crowdfundingudbud med en samlet værdi på op til denne tærskelværdi i den pågældende medlemsstat.

Artikel 50

Gennemførelse af ændring af direktiv (EU) 2019/1937

1.   Medlemsstaterne vedtager, offentliggør og anvender senest den 10. november 2021 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme artikel 47. Hvis denne dato ligger forud for den gennemførelsesdato, der er omhandlet i artikel 26, stk. 1, i direktiv (EU) 2019/1937, udskydes vedtagelsen, offentliggørelsen og anvendelsen af sådanne love og administrative bestemmelser indtil den gennemførelsesdato, der er omhandlet i artikel 26, stk. 1, i direktiv (EU) 2019/1937.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen og ESMA teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af artikel 47.

Artikel 51

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 10. november 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. oktober 2020.

På Europa-Parlamentets vegne

D.M. SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

M. ROTH

Formand


(1)  EUT C 367 af 10.10.2018, s. 65.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 27.3.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets førstebehandlingsholdning af 20.7.2020 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Europa-Parlamentets holdning af 5.10.2020 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF (EUT L 133 af 22.5.2008, s. 66).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF (EUT L 267 af 10.10.2009, s. 7).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF af 3. marts 1997 om investorgarantiordninger (EFT L 84 af 26.3.1997, s. 22).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU af 16. april 2014 om indskudsgarantiordninger (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (EUT L 305 af 26.11.2019, s. 17).

(14)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(17)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

(18)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2020/1504 af 7. oktober 2020 om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (se side 50 i denne EUT).

(19)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1075/2013 af 18. oktober 2013 om statistik over aktiver og passiver hos financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner (EUT L 297 af 7.11.2013, s. 107).

(20)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(21)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2033 af 27. november 2019 om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 806/2014 (EUT L 314 af 5.12.2019, s. 1).

(22)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) (EUT L 352 af 9.12.2014, s. 1).

(23)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).

(24)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).


BILAG I

DOKUMENTET MED CENTRAL INVESTORINFORMATION

Del A: Oplysninger om projektejeren/-erne og crowdfundingprojektet

a)

Identitet, juridisk form, ejerskab, ledelse og kontaktoplysninger

b)

Alle fysiske og juridiske personer, der er ansvarlige for oplysningerne i dokumentet med central investorinformation. For så vidt angår fysiske personer, herunder medlemmer af projektejerens administrations-, ledelses- eller tilsynsorganer, angives den fysiske persons navn og stillingsbetegnelse; for så vidt angår juridiske personer angives deres navn og vedtægtsmæssige hjemsted

Følgende ansvarserklæring:

»Projektejeren erklærer, at efter dennes bedste overbevisning er ingen oplysninger blevet udeladt eller i væsentlig grad vildledende eller unøjagtige. Projektejeren er ansvarlig for udarbejdelsen af dette dokument med central investorinformation.«

c)

Projektejerens hovedvirksomhed; produkter eller tjenester, der udbydes af projektejeren

d)

Et hyperlink til projektejerens seneste regnskab, hvis det foreligger

e)

Årlige finansielle nøgletal for projektejeren for de seneste tre år, hvis de foreligger

f)

En beskrivelse af crowdfundingprojektet, herunder dets formål og væsentligste karakteristika.

Del B: De væsentligste karakteristika ved crowdfundingprocessen og, alt efter hvad der er relevant, betingelserne for kapitalrejsning eller lånoptagelse

a)

Den målkapital, der som minimum skal rejses, eller det lån, der som minimum skal optages, i ét crowdfundingudbud, og antal udbud, der er blevet gennemført af projektejeren eller crowdfundingtjenesteudbyderen for crowdfundingprojektet

b)

Fristen for at nå målet for kapitalrejsningen eller lånoptagelsen

c)

Oplysninger om konsekvenserne, hvis målkapitalen ikke rejses, eller lånoptagelsen ikke nås, før fristen

d)

Det største udbudsbeløb, hvis det er forskelligt fra målkapitalen eller lånoptagelsen, jf. litra a)

e)

Kapitalgrundlag afsat til crowdfundingprojektet af projektejeren

f)

Ændring i sammensætningen af projektejerens kapital eller lån i forbindelse med crowdfundingudbuddet

g)

En eventuel betænkningstid for mindre erfarne investorer forud for indgåelse af en aftale og betingelserne herfor.

Del C: Risikofaktorer

Fremstilling af de væsentligste risici, der er forbundet med at finansiere crowdfundingprojektet, og med sektoren, projektet, projektejeren og værdipapirerne samt instrumenter, der er godkendt til crowdfunding, eller lån, herunder, hvis det er relevant, geografiske risici.

Del D: Oplysninger vedrørende udbud af værdipapirer og instrumenter, der er godkendt til crowdfunding

a)

Samlet værdi og type af de værdipapirer eller instrumenter, der er godkendt til crowdfunding, som skal udbydes

b)

Tegningskurs

c)

Om overtegning accepteres, og hvordan denne allokeres

d)

Tegnings- og betalingsvilkår

e)

Deponering og levering af værdipapirer eller instrumenter, der er godkendt til crowdfunding, til investorer

f)

Hvis investeringen er sikret af en garanti eller ved sikkerhedsstillelse:

i)

om garanti- eller sikkerhedsstilleren er en juridisk person

ii)

garanti- eller sikkerhedsstillerens identitet, juridiske form og kontaktoplysninger

iii)

oplysninger om arten af og vilkårene for garantien eller sikkerhedsstillelsen

g)

Hvis relevant, en fast forpligtelse til at købe de værdipapirer eller instrumenter, der er godkendt til crowdfunding, tilbage og fristen for et sådant tilbagekøb

h)

For andre instrumenter end aktieinstrumenter, den nominelle rente, datoen for forrentningens begyndelse, datoerne for rentebetalinger, udløbsdatoen og det relevante afkast.

Del E: Oplysninger om special purpose vehicles (SPV)

a)

Om der er en SPV som mellemled mellem projektejeren og investoren

b)

SPV'ens kontaktoplysninger.

Del F: Investorrettigheder

a)

Centrale rettigheder, der er knyttet til de værdipapirer eller instrumenter, der er godkendt til crowdfunding

b)

Begrænsninger, som de værdipapirer eller instrumenter, der er godkendt til crowdfunding, er underlagt, herunder aktionæraftaler eller andre ordninger, der forhindrer deres omsættelighed

c)

Beskrivelse af eventuelle begrænsninger på overførsel af de værdipapirer eller instrumenter, der er godkendt til crowdfunding

d)

Investorens muligheder for at udtræde af investeringen

e)

For aktieinstrumenter, fordeling af kapital og stemmerettigheder før og efter den af udbuddet følgende kapitalforøgelse (idet det antages, at alle de værdipapirer eller instrumenter, der er godkendt til crowdfunding, bliver tegnet).

Del G: Oplysninger vedrørende lån

Hvis crowdfundingudbuddet omfatter formidling af lån, skal dokumentet med central investorinformation i stedet for de i dette bilags del D, E og F omhandlede oplysninger indeholde oplysninger om følgende:

a)

Lånets art, løbetid og vilkår

b)

Gældende rentesatser eller, hvis det er relevant, anden kompensation til investoren

c)

Risikobegrænsende foranstaltninger, herunder eventuelle sikkerhedsstillere eller garantistillere eller andre typer af garantier

d)

Plan for tilbagebetaling af hovedstolen og betaling af renter

e)

Eventuelle misligholdelser af kreditaftaler fra projektejerens side inden for de seneste fem år

f)

Forvaltningen af lånet, herunder i situationer, hvor projektejeren ikke opfylder sine forpligtelser.

Del H: Gebyrer, oplysninger og retlig prøvelse

a)

Gebyrer og omkostninger for investor i forbindelse med investeringen, herunder administrative omkostninger som følge af salg af instrumenter, der er godkendt til crowdfunding

b)

Hvor og hvordan der gratis kan indhentes yderligere oplysninger om crowdfundingprojektet, projektejeren og SPV'en

c)

Hvordan og til hvem investoren kan rette en klage over investeringen eller over projektejerens optræden eller crowdfundingtjenesteudbyderen.

Del I: Oplysninger om individuel porteføljepleje af lån, som crowdfundingtjenesteudbydere skal give

a)

Crowdfundingtjenesteudbyderens identitet, juridiske form, ejerskab, ledelse og kontaktoplysninger

b)

Den minimale og maksimale rente på lån, som kan indgå i investorernes individuelle porteføljer

c)

Den korteste og længste løbetid for lån, som kan indgå i investorernes individuelle porteføljer

d)

Hvis det er relevant, intervallet for og fordelingen af de risikokategorier, som lånene falder ind under, samt misligholdelsesraterne og den vægtede gennemsnitlige årlige rente pr. risikokategori med en yderligere opdeling efter det år, hvor lånene blev ydet via crowdfundingtjenesteudbyderen

e)

De centrale elementer i den interne metode til kreditrisikovurdering af individuelle crowdfundingprojekter og fastlæggelse af risikokategorierne

f)

Hvis der tilbydes et mål for investeringsafkastet, det annualiserede mål og konfidensintervallet for dette annualiserede mål i investeringsperioden, idet der tages hensyn til gebyrer og misligholdelsesrater

g)

Procedurer, interne metoder og kriterier for udvælgelse af crowdfundingprojekter til investors individuelle låneportefølje

h)

Dækning og betingelser for eventuelle gældende kapitalgarantier

i)

Forvaltningen af porteføljelån, herunder i situationer, hvor en projektejer ikke opfylder sine forpligtelser

j)

Strategier for risikospredning

k)

Gebyrer, som projektejer eller investor skal betale, herunder eventuelle fradrag i de renter, som projektejer skal betale.


BILAG II

ERFARNE INVESTORER I DENNE FORORDNINGS FORSTAND

I.   Identifikationskriterier

En erfaren investor er en investor, der er bekendt med de risici, der er forbundet med at investere i kapitalmarkeder, og som har tilstrækkelige ressourcer til at påtage sig disse risici uden at udsætte sig for uforholdsmæssige økonomiske konsekvenser. Erfarne investorer kan klassificeres som sådanne, hvis de opfylder identifikationskriterierne i nærværende afsnit, og hvis den procedure, der er fastsat i afsnit II, følges.

Følgende fysiske og juridiske personer anses for at være erfarne investorer i forhold til alle de tjenester, som crowdfundingtjenesteudbydere udbyder i overensstemmelse med denne forordning:

1.

Juridiske personer, der opfylder mindst et af følgende kriterier:

a)

kapitalgrundlag på mindst 100 000 EUR

b)

nettoomsætning på mindst 2 000 000 EUR

c)

balance på mindst 1 000 000 EUR

2.

Fysiske personer, der opfylder mindst to af følgende kriterier:

a)

personlig bruttoindkomst på mindst 60 000 EUR pr. skatteår eller en portefølje af finansielle instrumenter, defineret som omfattende kontante indeståender og finansielle aktiver, der overstiger 100 000 EUR

b)

investoren arbejder eller har arbejdet i den finansielle sektor i mindst ét år i en stilling, der kræver viden om de påtænkte transaktioner eller tjenester, eller investoren har haft en ledende stilling i mindst 12 måneder hos en juridisk person som anført i punkt 1

c)

investoren har foretaget omfattende transaktioner på kapitalmarkederne gennemsnitligt ti gange pr. kvartal i de foregående fire kvartaler.

II.   Anmodning om at blive behandlet som en erfaren investor

Crowdfundingtjenesteudbydere stiller en formular til rådighed for deres investorer, som de kan bruge til at indsende en anmodning om at blive behandlet som en erfaren investor. Formularen skal indeholde de identifikationskriterier, der er fastsat i afsnit I, og en klar advarsel om den investorbeskyttelse, som en erfaren investor vil miste som følge af at blive klassificeret som sådan.

En anmodning om at blive behandlet som en erfaren investor skal indeholde følgende:

1)

En attest med angivelse af de af de i afsnit I fastsatte identifikationskriterier, som den anmodende investor opfylder

2)

En erklæring om, at den anmodende investor er bekendt med konsekvenserne af at miste den investorbeskyttelse, der er knyttet til statussen som mindre erfaren investor

3)

En erklæring om, at den anmodende investor forbliver ansvarlig for rigtigheden af de oplysninger, der gives i anmodningen.

Crowdfundingtjenesteudbyderen tager rimelige skridt til at sikre, at investoren kan klassificeres som en erfaren investor, og gennemfører hensigtsmæssige skriftlige interne politikker for klassificering af investorer. Crowdfundingtjenesteudbyderen godkender anmodningen, medmindre der er rimelig tvivl om, hvorvidt oplysningerne i anmodningen er korrekte. Når investorernes status er bekræftet, underretter crowdfundingtjenesteudbyderen dem udtrykkeligt herom.

Den godkendelse, der er omhandlet i tredje afsnit, har en gyldighed på to år. Investorer, der ønsker at bevare deres status som erfaren investor efter gyldighedsperiodens udløb, indsender en ny anmodning til crowdfundingtjenesteudbyderen.

Erfarne investorer er ansvarlige for, at crowdfundingtjenesteudbyderen holdes underrettet om enhver ændring, der vil kunne påvirke deres klassificering. Hvis crowdfundingtjenesteudbyderen bliver bekendt med, at investoren ikke længere opfylder de oprindelige betingelser, som berettigede vedkommende til at blive behandlet som erfaren investor, underretter crowdfundingtjenesteudbyderen investoren om, at vedkommende vil blive behandlet som en mindre erfaren investor.

III.   Erfarne investorer, der er professionelle kunder

Uanset proceduren i dette bilags afsnit II betragtes de enheder, der er omhandlet i afsnit I, punkt 1-4, i bilag II til direktiv 2014/65/EU, som erfarne investorer, hvis de over for crowdfundingtjenesteudbyderen dokumenterer deres status af professionelle.