6.10.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 324/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1396

af 5. oktober 2020

om godkendelsen af geraniol, citral, 3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, (Z)-nerol, geranylacetat, geranylbutyrat, geranylformiat, geranylpropionat, nerylpropionat, nerylformiat, nerylacetat, nerylisobutyrat, geranylisobutyrat og prenylacetat som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter undtagen havdyr

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådan godkendelse. Forordningens artikel 10, stk. 2, indeholder bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstofferne, der er godkendt i henhold til Rådet direktiv 70/524/EØF (2).

(2)

Stofferne geraniol, citral, 3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, (Z)-nerol, geranylacetat, geranylbyturat, geranylformiat, geranylpropionat, nerylpropionat, nerylformiat, nerylacetat, nerylisobutyrat, geranylisobutyrat og prenylacetat (»de pågældende stoffer«) blev godkendt uden tidsbegrænsning i direktiv 70/524/EØF som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter undtagen havdyr. Disse tilsætningsstoffer blev derpå opført i registret over fodertilsætningsstoffer som eksisterende produkter, jf. artikel 10, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Der er i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 sammenholdt med samme forordnings artikel 7 indgivet en ansøgning om en ny vurdering af de pågældende stoffer som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter. Ansøgeren anmodede om, at disse tilsætningsstoffer klassificeres i tilsætningsstofkategorien »sensoriske tilsætningsstoffer« og i den funktionelle gruppe »aromastoffer«. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 25. maj 2016 (3), at de pågældende stoffer på de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger for dyrs eller menneskers sundhed eller for miljøet. Autoriteten konkluderede, at for havmiljøet vurderes sikkerhedsniveauet for anvendelse til at være 0,05 mg/kg foderstof. De anvendelsesniveauer, der foreslås for de pågældende stoffer, overskrider sikkerhedsniveauet for havmiljøet, og derfor godkendes anvendelsen til havdyr ikke. Autoriteten konkluderede også i sin udtalelse, at der ikke krævedes yderligere dokumentation for effektiviteten, da stofferne er effektive ved anvendelse i fødevarer som aromastoffer, og deres funktion i foder i alt væsentligt er den samme som i fødevarer. Konklusionen kan derfor udvides til også at omfatte foder. Selv om ansøgeren trak sin ansøgning vedrørende drikkevand tilbage, bør det imidlertid være muligt at anvende de pågældende stoffer i foderblandinger, der efterfølgende administreres gennem vand.

(5)

Da der ikke foreligger data derom, konkluderede autoriteten, at der i forbindelse med de pågældende stoffer bør anerkendes farer for hud samt ved kontakt med øjnene og ved respiratorisk eksponering. Det rapporteres også, at geraniol, citral og 3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol er hudsensibiliserende. Der bør derfor træffes passende beskyttelsesforanstaltninger. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav vedrørende overvågning efter markedsføringen. EFSA har ligeledes gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstofferne, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af de pågældende stoffer viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af de pågældende stoffer godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Der bør fastsættes restriktioner og betingelser for at muliggøre bedre kontrol. Da der ikke er sikkerhedshensyn, der kræver fastsættelse af et maksimumsindhold, og under hensyntagen til autoritetens nye vurdering bør det anbefalede indhold angives på etiketten til fodertilsætningsstoffet. Hvis et sådant indhold overskrides, bør der angives visse oplysninger på etiketten til forblandinger.

(8)

Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for godkendelse af de pågældende stoffer, bør der indrømmes en overgangsperiode, således at interesserede parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav, som godkendelsen medfører.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Tilladelse

De i bilaget opførte stoffer, der tilhører tilsætningsstofkategorien »sensoriske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »aromastoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstoffer på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Overgangsforanstaltninger

1.   De i bilaget opførte stoffer og forblandinger, der indeholder disse stoffer, som er produceret og mærket før den 26. april 2021 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 26. oktober 2020, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

2.   Fodermidler og foderblandinger, der indeholder de i bilaget opførte stoffer, som er produceret og mærket før den 26. oktober 2021 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 26. oktober 2020, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der indgår i fødevareproduktion.

3.   Fodermidler og foderblandinger, der indeholder de i bilaget opførte stoffer, som er produceret og mærket før den 26. oktober 2022 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 26. oktober 2020, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der indgår i fødevareproduktion.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. oktober 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer

(EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2016;14(6):4512.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: Aromastoffer

2b02012

Geraniol

Tilsætningsstoffets sammensætning

Geraniol

Aktivstoffets karakteristika

Geraniol

Afledt ved fraktioneret destillation af æteriske olier eller fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 95 %

Kemisk formel: C10H18O

CAS-nr.: 106-24-1

FLAVIS-nr. 02.012

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af geraniol i fodertilsætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter undtagen havdyr

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foderet som forblanding af aromastoffer.

2.

Oplagrings- og stabilitetsbetingelserne skal angives i brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger.

3.

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet er på 25 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4.

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 25 mg/kg«.

5.

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på og tilsat mængde af aktivstoffet skal angives på etiketten til forblandinger, hvis indholdet af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overstiger 25 mg/kg.

6.

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, kontakt med huden eller kontakt med øjnene. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.

26.10.2030

2b02029

3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol

Tilsætningsstoffets sammensætning

3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol

Aktivstoffets karakteristika

3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 96 %

Kemisk formel: C15H26O

CAS-nr.: 4602-84-0

FLAVIS-nr. 02.029

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af 3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol i fodertilsætningsstoffer og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter undtagen havdyr

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foderet som forblanding af aromastoffer.

2.

Oplagrings- og stabilitetsbetingelserne skal angives i brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger.

3.

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet er på 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4.

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg/kg«.

5.

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på og tilsat mængde af aktivstoffet skal angives på etiketten til forblandinger, hvis indholdet af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overstiger 5 mg/kg.

6.

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, kontakt med huden eller kontakt med øjnene. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.

26.10.2030

2b02058

(Z)-nerol

Tilsætningsstoffets sammensætning

(Z)-nerol

Aktivstoffets karakteristika

(Z)-nerol

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 95 %

Kemisk formel: C10H18O

CAS-nr.: 106-25-2

FLAVIS-nr. 02.058

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af (Z)-nerol i fodertilsætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter undtagen havdyr

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foderet som forblanding af aromastoffer.

2.

Oplagrings- og stabilitetsbetingelserne skal angives i brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger.

3.

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet er på 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4.

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg/kg«.

5.

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på og tilsat mængde af aktivstoffet skal angives på etiketten til forblandinger, hvis indholdet af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overstiger 5 mg/kg.

6.

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, kontakt med huden eller kontakt med øjnene. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.

26.10.2030

2b05020

Citral

Tilsætningsstoffets sammensætning

Citral

Aktivstoffets karakteristika

Citral

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 96 %

Kemisk formel: C10H16O

CAS-nr.: 5392-40-5

FLAVIS-nr. 05.020

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af citral i fodertilsætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter undtagen havdyr

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foderet som forblanding af aromastoffer.

2.

Oplagrings- og stabilitetsbetingelserne skal angives i brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger.

3.

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet er på 25 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4.

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 25 mg/kg«.

5.

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på og tilsat mængde af aktivstoffet skal angives på etiketten til forblandinger, hvis indholdet af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overstiger 25 mg/kg.

6.

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, kontakt med huden eller kontakt med øjnene. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.

26.10.2030

2b09011

geranylacetat

Tilsætningsstoffets sammensætning

geranylacetat

Aktivstoffets karakteristika

geranylacetat

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 90 %

Kemisk formel: C12H20O2

CAS-nr.: 105-87-3

FLAVIS-nr. 09.011

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af geranylacetat i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter undtagen havdyr

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foderet som forblanding af aromastoffer.

2.

Oplagrings- og stabilitetsbetingelserne skal angives i brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger.

3.

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet er på 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4.

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg/kg«.

5.

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på og tilsat mængde af aktivstoffet skal angives på etiketten til forblandinger, hvis indholdet af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overstiger 5 mg/kg.

6.

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, kontakt med huden eller kontakt med øjnene. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.

26.10.2030

2b09048

geranylbutyrat

Tilsætningsstoffets sammensætning

geranylbutyrat

Aktivstoffets karakteristika

geranylbutyrat

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 92 %

Kemisk formel: C14H24O2

CAS-nr.: 106-29-6

FLAVIS-nr. 09.048

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af geranylbutyrat i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter undtagen havdyr

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foderet som forblanding af aromastoffer.

2.

Oplagrings- og stabilitetsbetingelserne skal angives i brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger.

3.

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet er på 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4.

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg/kg«.

5.

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på og tilsat mængde af aktivstoffet skal angives på etiketten til forblandinger, hvis indholdet af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overstiger 5 mg/kg.

6.

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, kontakt med huden eller kontakt med øjnene. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.

26.10.2030

2b09076

geranylformiat

Tilsætningsstoffets sammensætning

geranylformiat

Aktivstoffets karakteristika

geranylformiat

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 94 %

Kemisk formel: C11H18O2

CAS-nr.: 105-86-2

FLAVIS-nr. 09.076

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af geranylformiat i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter undtagen havdyr

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foderet som forblanding af aromastoffer.

2.

Oplagrings- og stabilitetsbetingelserne skal angives i brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger.

3.

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet er på 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4.

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg/kg«.

5.

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på og tilsat mængde af aktivstoffet skal angives på etiketten til forblandinger, hvis indholdet af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overstiger 5 mg/kg.

6.

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, kontakt med huden eller kontakt med øjnene. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.

26.10.2030

2b09128

geranylpropionat

Tilsætningsstoffets sammensætning

geranylpropionat

Aktivstoffets karakteristika

geranylpropionat

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 92 %

Kemisk formel: C13H22O2

CAS-nr.: 105-90-8

FLAVIS-nr. 09.128

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af geranylpropionat i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter undtagen havdyr

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foderet som forblanding af aromastoffer.

2.

Oplagrings- og stabilitetsbetingelserne skal angives i brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger.

3.

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet er på 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4.

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg/kg«.

5.

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på og tilsat mængde af aktivstoffet skal angives på etiketten til forblandinger, hvis indholdet af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overstiger 5 mg/kg.

6.

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, kontakt med huden eller kontakt med øjnene. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.

26.10.2030

2b09169

nerylpropionat

Tilsætningsstoffets sammensætning

nerylpropionat

Aktivstoffets karakteristika

nerylpropionat

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 95 %

Kemisk formel: C13H22O2

CAS-nr.: 105-91-9

FLAVIS-nr. 09.169

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af nerylpropionat i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter undtagen havdyr

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foderet som forblanding af aromastoffer.

2.

Oplagrings- og stabilitetsbetingelserne skal angives i brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger.

3.

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet er på 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4.

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg/kg«.

5.

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på og tilsat mængde af aktivstoffet skal angives på etiketten til forblandinger, hvis indholdet af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overstiger 5 mg/kg.

6.

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, kontakt med huden eller kontakt med øjnene. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.

26.10.2030

2b09212

nerylformiat

Tilsætningsstoffets sammensætning

nerylformiat

Aktivstoffets karakteristika

nerylformiat

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 90 %

Kemisk formel: C11H18O2

CAS-nr.: 2142-94-1

FLAVIS-nr. 09.212

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af nerylformiat i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter undtagen havdyr

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foderet som forblanding af aromastoffer.

2.

Oplagrings- og stabilitetsbetingelserne skal angives i brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger.

3.

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet er på 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4.

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg/kg«.

5.

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på og tilsat mængde af aktivstoffet skal angives på etiketten til forblandinger, hvis indholdet af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overstiger 5 mg/kg.

6.

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, kontakt med huden eller kontakt med øjnene. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.

26.10.2030

2b09213

nerylacetat

Tilsætningsstoffets sammensætning

nerylacetat

Aktivstoffets karakteristika

nerylacetat

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 93 %

Kemisk formel: C12H20O2

CAS-nr.: 141-12-8

FLAVIS-nr. 09.213

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af nerylacetat i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter undtagen havdyr

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foderet som forblanding af aromastoffer.

2.

Oplagrings- og stabilitetsbetingelserne skal angives i brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger.

3.

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet er på 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4.

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg/kg«.

5.

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på og tilsat mængde af aktivstoffet skal angives på etiketten til forblandinger og på mærkningen af fodermidler og foderblandinger, hvis indholdet af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overstiger 5 mg/kg.

6.

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, kontakt med huden eller kontakt med øjnene. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.

26.10.2030

2b09424

nerylisobutyrat

Tilsætningsstoffets sammensætning

nerylisobutyrat

Aktivstoffets karakteristika

nerylisobutyrat

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 92 %

Kemisk formel: C14H24O2

CAS-nr.: 2345-24-6

FLAVIS-nr. 09.424

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af nerylisobutyrat i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter undtagen havdyr

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foderet som forblanding af aromastoffer.

2.

Oplagrings- og stabilitetsbetingelserne skal angives i brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger.

3.

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet er på 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4.

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg/kg«.

5.

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på og tilsat mængde af aktivstoffet skal angives på etiketten til forblandinger, hvis indholdet af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overstiger 5 mg/kg.

6.

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, kontakt med huden eller kontakt med øjnene. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.

26.10.2030

2b09431

geranylisobutyrat

Tilsætningsstoffets sammensætning

geranylisobutyrat

Aktivstoffets karakteristika

geranylisobutyrat

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 95 %

Kemisk formel: C14H24O2

CAS-nr.: 2345-26-8

FLAVIS-nr. 09.431

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af geranylisobutyrat i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter undtagen havdyr

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foderet som forblanding af aromastoffer.

2.

Oplagrings- og stabilitetsbetingelserne skal angives i brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger.

3.

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet er på 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4.

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg/kg«.

5.

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på og tilsat mængde af aktivstoffet skal angives på etiketten til forblandinger, hvis indholdet af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overstiger 5 mg/kg.

6.

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, kontakt med huden eller kontakt med øjnene. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.

26.10.2030

2b09692

prenylacetat

Tilsætningsstoffets sammensætning

prenylacetat

Aktivstoffets karakteristika

prenylacetat

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 95 %

Kemisk formel: C7H12O2

CAS-nr.: 1191-16-8

FLAVIS-nr. 09.692

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af prenylacetat i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter undtagen havdyr

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foderet som forblanding af aromastoffer.

2.

Oplagrings- og stabilitetsbetingelserne skal angives i brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger.

3.

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet er på 1 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4.

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 1 mg/kg«.

5.

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på og tilsat mængde af aktivstoffet skal angives på etiketten til forblandinger, hvis indholdet af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overstiger 1 mg/kg.

6.

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, kontakt med huden eller kontakt med øjnene. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.

26.10.2030


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.