14.9.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/6


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1273

af 4. juni 2020

om ændring og berigtigelse af delegerede forordning (EU) 2019/980 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår format, indhold, kontrol og godkendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (1), særlig artikel 13, stk. 1 og 2, artikel 14, stk. 3, og artikel 15, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 (2) fastlægges de oplysninger, som udstedere af værdipapirer, der henholdsvis er og ikke er kapitalandele, er forpligtet til at offentliggøre. Værdipapirer, der ikke er kapitalandele, er omfattet af mere lempelige oplysningskrav end værdipapirer, der er kapitalandele. Nogle værdipapirer, der er kapitalandele, f.eks. visse typer af værdipairer, der kan konverteres eller ombyttes, og derivater, ligner værdipapirer, der ikke er kapitalandele, før de konverteres, eller før de dertil knyttede rettigheder udøves. Derfor bør udstedere af sådanne værdipairer, der kan konverteres eller ombyttes, og derivater være omfattet af de mere lempelige oplysningsregler, som finder anvendelse på værdipapirer, der ikke er kapitalandele.

(2)

I henhold til forordning (EU) 2017/1129 kan udstedere anvende et universelt registreringsdokument til at offentliggøre den årsrapport, der skal offentliggøres efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF (3). I henhold til delegeret forordning (EU) 2019/980 skal udstedere, der anvender denne mulighed, indgive det komplette universelle registreringsdokument i XHTML-format (Extensible Hypertext Markup Language), hvilket udgør en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde. Derfor bør artikel 24, stk. 4, og artikel 25, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2019/980 ændres, således at udstedere kun skal indgive de oplysninger, der er indeholdt i årsrapporten i XHTML-format.

(3)

Del 3 i kapitel II i delegeret forordning (EU) 2019/980 om supplerende oplysninger, der skal indgå i et prospekt, finder anvendelse på alle typer af prospekter, herunder EU-vækstprospektet. Da EU-vækstprospektet er omfattet af et standardformat og en standardrækkefølge, er det nødvendigt at præcisere rækkefølgen for offentliggørelse af oplysninger om derivater og i givet fald om de underliggende aktier og/eller de oplysninger, der skal offentliggøres, hvis der er givet tilsagn om at anvende prospektet, jf. artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) 2017/1129. Artikel 32 i delegeret forordning (EU) 2019/980 samt bilag 26 og 27 til nævnte forordning bør derfor ajourføres.

(4)

Bilag V til forordning (EU) 2017/1129 blev ændret ved artikel 2, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2115 (4), således at kravet om offentliggørelse af erklæringen om driftskapitalen i EU-vækstprospektet finder anvendelse på alle udstedere af værdipapirer, der er kapitalandele, uanset deres markedsværdi. Artikel 32, stk. 1, litra g), i delegeret forordning (EU) 2019/980 og bilag 26 til nævnte forordning bør derfor ændres.

(5)

I henhold til bilag 1, 3, 6-9, 24 og 25 til delegeret forordning (EU) 2019/980 kræves det for de fleste værdipapirer, der henholdsvis er og ikke er kapitalandele, at de historiske årsregnskabsoplysninger skal være revideret uafhængigt, og at revisionsberetningen skal være udarbejdet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF (5) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 (6). I henhold til disse bilag kræves det også, i de tilfælde hvor direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014 ikke finder anvendelse, og hvor de autoriserede revisorer har nægtet at give disse revisionsberetninger vedrørende de historiske regnskabsoplysninger godkendelsespåtegning, eller hvor de ved påtegningen har taget forbehold eller henvist til specialforhold, at denne nægtelse, disse forbehold eller henvisninger til specialforhold gengives ubeskåret, og at begrundelsen herfor anføres. For at investorerne kan træffe informerede investeringsbeslutninger, bør udstedere omfattes af førnævnte oplysningskrav, uanset om direktiv 2006/43/EF eller forordning (EU) nr. 537/2014 finder anvendelse eller ej. Bilag 1, 3, 6-9, 24 og 25 til delegeret forordning (EU) 2019/980 bør derfor ændres.

(6)

Når den forenklede oplysningsordning for sekundære udstedelser finder anvendelse, skal institutter for kollektiv investering i henhold til bilag 4 til delegeret forordning (EU) 2019/980 stille oplysninger til rådighed, som hidrører fra visse afsnit og punkter i bilag 3. For at skabe overensstemmelse med oplysningskravene for primære udstedelser bør listen over afsnit og punkter ændres, således at den indeholder oplysninger om væsentlige kontrakter, og at proforma-regnskabsoplysninger udelukkes.

(7)

I værdipapirnoten for sekundære udstedelser af værdipapirer, der ikke er kapitalandele, bør beskrivelsen af type, klasse og beløb for de værdipapirer, der udbydes og/eller optages til handel, anføres under kategori B på samme måde som for primære udstedelser, da ikke alle de nærmere oplysninger er til rådighed på tidspunktet for godkendelse af basisprospektet. For at skabe overensstemmelse med oplysningskravene for primære udstedelser er det desuden nødvendigt at præcisere, at de pågældende oplysninger ved sekundære udstedelser af værdipapirer, der ikke er kapitalandele, til detailinvestorer, hvor prospektresuméet delvist erstattes af oplysningerne i artikel 8, stk. 3, litra c), nr. i), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 (7), ligeledes bør være indeholdt i værdipapirnoten. Bilag 16 til delegeret forordning (EU) 2019/980 bør derfor ændres.

(8)

I artikel 33, stk. 7, i delegeret forordning (EU) 2019/980 henvises der på fejlagtig vis til nævnte forordnings bilag 22 i stedet for bilag 23. Denne fejl bør berigtiges.

(9)

I henhold til artikel 26, stk. 4, i forordning (EU) 2017/1129 skal et registreringsdokument eller et universelt registreringsdokument, som der er givet meddelelse om i overensstemmelse med samme artikels stk. 2, indeholde et tillæg med nøgleoplysningerne om udstederen som omhandlet i nævnte forordnings artikel 7, stk. 6. I henhold til artikel 42, stk. 2, litra g), i delegeret forordning (EU) 2019/980 kræves det på fejlagtig vis, at et sådant tillæg skal indgives under alle omstændigheder og ikke kun, når et sådant tillæg er påkrævet. Denne fejl bør berigtiges.

(10)

Forordning (EU) 2017/1129 og delegeret forordning (EU) 2019/980 trådte i kraft den 21. juli 2019. Af hensyn til retssikkerheden og for at sikre, at udstedere ikke er omfattet af unødvendige administrative byrder, bør nærværende delegerede forordnings artikel 1, punkt 1) til 8), og artikel 2 have den samme anvendelsesdato som forordning (EU) 2017/1129 og delegeret forordning (EU) 2019/980.

(11)

Af hensyn til retssikkerheden bør prospekter, der er godkendt mellem den 21. juli 2019 og den 16. september 2020, fortsat være gyldige indtil udløbet af deres gyldighedsperiode —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2019/980

I delegeret forordning (EU) 2019/980 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Registreringsdokument for værdipapirer, der er kapitalandele

1.   For værdipapirer, der er kapitalandele, skal registreringsdokumentet indeholde de oplysninger, der fremgår af denne forordnings bilag 1, medmindre det er udfærdiget i henhold til artikel 9, 14 eller 15 i forordning (EU) 2017/1129.

2.   Uanset stk. 1 kan registreringsdokumentet for følgende værdipapirer, når disse værdipapirer ikke er aktier eller andre omsættelige værdipapirer svarende til aktier, udfærdiges i overensstemmelse med denne forordnings artikel 7 for så vidt angår værdipapirer til detailinvestorer eller denne forordnings artikel 8 for så vidt angår værdipapirer til engrosinvestorer:

a)

de værdipapirer, der er nævnt i denne forordnings artikel 19, stk. 1, og artikel 20, stk. 1

b)

de værdipapirer, der er omhandlet i denne forordnings artikel 19, stk. 2, når disse værdipapirer kan ombyttes eller konverteres til aktier, der er eller vil blive udstedt af en enhed, der tilhører udsteders koncern, og som ikke er optaget til handel på et reguleret marked

c)

de værdipapirer, der er omhandlet i denne forordnings artikel 20, stk. 2, når disse værdipapirer giver ret til at tegne eller erhverve aktier, der er eller vil blive udstedt af en enhed, der tilhører udsteders koncern, og som ikke er optaget til handel på et reguleret marked.«

2)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Registreringsdokument for sekundær udstedelse af værdipapirer, der er kapitalandele

1.   Et særligt registreringsdokument for værdipapirer, der er kapitalandele, udfærdiget i henhold til artikel 14 i forordning (EU) 2017/1129, skal indeholde de oplysninger, der fremgår af nærværende forordnings bilag 3.

2.   Uanset stk. 1 kan registreringsdokumentet for følgende værdipapirer, når disse værdipapirer ikke er aktier eller andre omsættelige værdipapirer svarende til aktier, udfærdiges i overensstemmelse med artikel 9:

a)

de værdipapirer, der er nævnt i denne forordnings artikel 19, stk. 1, og artikel 20, stk. 1

b)

de værdipapirer, der er omhandlet i denne forordnings artikel 19, stk. 2, når disse værdipapirer kan ombyttes eller konverteres til aktier, der er eller vil blive udstedt af en enhed, der tilhører udsteders koncern, og som ikke er optaget til handel på et reguleret marked

c)

de værdipapirer, der er omhandlet i denne forordnings artikel 20, stk. 2, når disse værdipapirer giver ret til at tegne eller erhverve aktier, der er eller vil blive udstedt af en enhed, der tilhører udsteders koncern, og som ikke er optaget til handel på et reguleret marked.«

3)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Værdipapirnote for værdipapirer, der er kapitalandele, eller enheder udstedt af institutter for kollektiv investering af den lukkede type

1.   For værdipapirer, der er kapitalandele, eller enheder udstedt af institutter for kollektiv investering af den lukkede type skal værdipapirnoten indeholde de oplysninger, der fremgår af nærværende forordnings bilag 11, medmindre den er udfærdiget i henhold til artikel 14 eller 15 i forordning (EU) 2017/1129.

2.   Uanset stk. 1 skal værdipapirnoten for de værdipapirer, der er omhandlet i denne forordnings artikel 19, stk. 1 og 2, og artikel 20, stk. 1 og 2, når disse værdipapirer ikke er aktier eller andre omsættelige værdipapirer svarende til aktier, udfærdiges i overensstemmelse med denne forordnings artikel 15 for så vidt angår værdipapirer til detailinvestorer eller denne forordnings artikel 16 for så vidt angår værdipapirer til engrosinvestorer.«

4)

Artikel 13 affattes således:

»Artikel 13

Værdipapirnote for sekundær udstedelse af værdipapirer, der er kapitalandele, eller enheder udstedt af institutter for kollektiv investering af den lukkede type

1.   En særlig værdipapirnote for værdipapirer, der er kapitalandele, eller enheder udstedt af institutter for kollektiv investering af den lukkede type udfærdiget i henhold til artikel 14 i forordning (EU) 2017/1129, skal indeholde de oplysninger, der fremgår af nærværende forordnings bilag 12.

2.   Uanset stk. 1 skal den specifikke værdipapirnote for de værdipapirer, der er omhandlet i denne forordnings artikel 19, stk. 1 og 2, og artikel 20, stk. 1 og 2, når disse værdipapirer ikke er aktier eller andre omsættelige værdipapirer svarende til aktier, udfærdiges i overensstemmelse med denne forordnings artikel 17.«

5)

Artikel 24, stk. 4, affattes således:

»4.

Hvis der anvendes et universelt registreringsdokument i forbindelse med artikel 9, stk. 12, i forordning (EU) 2017/1129, skal de i nævnte artikel omhandlede oplysninger forelægges i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/815 (*1).

(*1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/815 af 17. december 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af et fælles elektronisk rapporteringsformat (EUT L 143 af 29.5.2019, s. 1).«"

6)

Artikel 25, stk. 5, affattes således:

»5.

Hvis der anvendes et universelt registreringsdokument i forbindelse med artikel 9, stk. 12, i forordning (EU) 2017/1129, skal de i nævnte artikel omhandlede oplysninger forelægges i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/815.«

7)

Artikel 28 affattes således:

»Artikel 28

Registreringsdokument for EU-vækstprospekt for værdipapirer, der er kapitalandele

1.   Et særligt registreringsdokument for værdipapirer, der er kapitalandele, udfærdiget i henhold til artikel 15 i forordning (EU) 2017/1129, skal indeholde de oplysninger, der fremgår af nærværende forordnings bilag 24.

2.   Uanset stk. 1 kan det specifikke registreringsdokument for følgende værdipapirer, når disse værdipapirer ikke er aktier eller andre omsættelige værdipapirer svarende til aktier, udfærdiges i overensstemmelse med denne forordnings artikel 29:

a)

de værdipapirer, der er nævnt i denne forordnings artikel 19, stk. 1, og artikel 20, stk. 1

b)

de værdipapirer, der er omhandlet i denne forordnings artikel 19, stk. 2, når disse værdipapirer kan ombyttes eller konverteres til aktier, der er eller vil blive udstedt af en enhed, der tilhører udsteders koncern, og som ikke er optaget til handel på et reguleret marked

c)

de værdipapirer, der er omhandlet i denne forordnings artikel 20, stk. 2, når disse værdipapirer giver ret til at tegne eller erhverve aktier, der er eller vil blive udstedt af en enhed, der tilhører udsteders koncern, og som ikke er optaget til handel på et reguleret marked.«

8)

Artikel 30 affattes således:

»Artikel 30

Værdipapirnote for EU-vækstprospekt for værdipapirer, der er kapitalandele

1.   En særlig værdipapirnote for værdipapirer, der er kapitalandele, udfærdiget i henhold til artikel 15 i forordning (EU) 2017/1129, skal indeholde de oplysninger, der fremgår af nærværende forordnings bilag 26.

2.   Uanset stk. 1 skal den specifikke værdipapirnote for de værdipapirer, der er omhandlet i denne forordnings artikel 19, stk. 1 og 2, og artikel 20, stk. 1 og 2, når disse værdipapirer ikke er aktier eller andre omsættelige værdipapirer svarende til aktier, udfærdiges i overensstemmelse med denne forordnings artikel 31.«

9)

Artikel 32, stk. 1, litra e), affattes således:

»e)

oplysningerne anført i denne forordnings bilag 24, afsnit 1, og bilag 26, afsnit 1, eller oplysningerne anført i denne forordnings bilag 25, afsnit 1, og bilag 27, afsnit 1, afhængigt af værdipapirtypen«

10)

Artikel 32, stk. 1, litra g), affattes således:

»g)

ved værdipapirer, der er kapitalandele, oplysningerne anført i bilag 26, punkt 2.1, og ved værdipapirer, der er kapitalandele, og som er udstedt af en udsteder med en markedsværdi over 200 000 000 EUR, oplysningerne anført i denne forordnings bilag 26, punkt 2.2«

11)

I artikel 32, stk. 1, indsættes følgende som litra p) og q):

»p)

når der kræves oplysninger om den underliggende aktie i henhold til denne forordnings artikel 19, stk. 2, litra b), artikel 19, stk. 3, eller artikel 20, stk. 2, litra b), oplysningerne anført i denne forordnings bilag 26, afsnit 6, eller oplysningerne anført i denne forordnings bilag 27, afsnit 6, afhængigt af værdipapirtypen

q)

når udstederen eller den person, der er ansvarlig for udarbejdelse af prospektet, erklærer sig indforstået med dets anvendelse i henhold til artikel 5, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) 2017/1129, oplysningerne anført i nærværende forordnings i bilag 26, afsnit 7, eller bilag 27, afsnit 7, afhængigt af værdipapirtypen.«

12)

Følgende indsættes som artikel 46a:

»Artikel 46a

Prospekter, der er godkendt mellem den 21. juli 2019 ogden 16. september 2020

Prospekter, der er blevet godkendt mellem den 21. juli 2019 og den 16. september 2020, skal fortsat være gyldige indtil udløbet af deres gyldighedsperiode.«

13)

Bilag 1 ændres som anført i denne forordnings bilag I.

14)

Bilag 3 ændres som anført i denne forordnings bilag II.

15)

Bilag 4 ændres som anført i denne forordnings bilag III.

16)

Bilag 6 ændres som anført i denne forordnings bilag IV.

17)

Bilag 7 ændres som anført i denne forordnings bilag V.

18)

Bilag 8 ændres som anført i denne forordnings bilag VI.

19)

Bilag 9 ændres som anført i denne forordnings bilag VII.

20)

Bilag 16 ændres som anført i denne forordnings bilag VIII.

21)

Bilag 24 ændres som anført i denne forordnings bilag IX.

22)

Bilag 25 ændres som anført i denne forordnings bilag X.

23)

Bilag 26 ændres som anført i denne forordnings bilag XI.

24)

Bilag 27 ændres som anført i denne forordnings bilag XII.

Artikel 2

Berigtigelser af delegeret forordning (EU) 2019/980

1.

Artikel 33, stk. 7, i delegeret forordning (EU) 2019/980 affattes således:

»7.

De oplysninger, der er anført i afsnit 2, 3 og 4 i denne forordnings bilag 23 kan indarbejdes i det specifikke resumé som underafsnit.«

2.

Artikel 42, stk. 2, litra g), affattes således:

»g)

et tillæg, når det kræves i henhold til artikel 26, stk. 4, i forordning (EU) 2017/1129, medmindre der ikke kræves noget resumé i henhold til nævnte forordnings artikel 7, stk. 1, andet afsnit«.

Artikel 3

Ikrafttræden og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Dog finder artikel 1, punkt 1) til 8), og artikel 2 anvendelse fra den 21. juli 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 af 14. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår format, indhold, kontrol og godkendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 (EUT L 166 af 21.6.2019, s. 26).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2115 af 27. november 2019 om ændring af direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129, for så vidt angår fremme af anvendelsen af SMV-vækstmarkeder (EUT L 320 af 11.12.2019, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2005/909/EF (EUT L 158 af 27.5.2014, s. 77).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) (EUT L 352 af 9.12.2014, s. 1).


BILAG I

I bilag 1, afsnit 18, foretages følgende ændringer:

(1)

Punkt 18.3.1 affattes således:

»Punkt 18.3.1

Disse historiske årsregnskabsoplysninger skal være revideret uafhængigt. Revisionsrapporten skal være udarbejdet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF (*1) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 (*2).

Når direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014 ikke finder anvendelse, skal de historiske årsregnskabsoplysninger revideres efter, eller der skal gives beretning om, hvorvidt de i forbindelse med registreringsdokumentet giver et retvisende billede i overensstemmelse med de gældende revisionsstandarder i en medlemsstat eller en lignende standard.

(2)

Følgende indsættes som punkt 18.3.1a:

»Punkt 18.3.1a

Hvis de autoriserede revisorer har nægtet at give de historiske regnskabsoplysninger godkendelsespåtegning, eller de ved påtegningen har taget forbehold eller henvist til specialforhold, skal begrundelsen herfor anføres, og denne nægtelse eller disse forbehold og henvisninger til specialforhold gengives ubeskåret.«BILAG II

I bilag 3, afsnit 11, foretages følgende ændringer:

(1)

Punkt 11.2.1 affattes således:

»Punkt 11.2.1

Revisionsrapport

Årsregnskaberne skal være revideret uafhængigt. Revisionsrapporten skal være udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014.

Når direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014 ikke finder anvendelse, skal årsregnskaberne revideres efter, eller der skal gives beretning om, hvorvidt de i forbindelse med registreringsdokumentet giver et retvisende billede i overensstemmelse med de gældende revisionsstandarder i en medlemsstat eller en lignende standard. I øvrige tilfælde skal følgende oplysninger indgå i registreringsdokumentet:

a)

en fremtrædende erklæring om de anvendte regnskabsstandarder

b)

en forklaring af eventuelle væsentlige afvigelser fra de internationale revisionsstandarder.«

(2)

Følgende indsættes som punkt 11.2.1a:

»Punkt 11.2.1a

Hvis de autoriserede revisorer har nægtet at give årsregnskaberne godkendelsespåtegning, eller de ved påtegningen har taget forbehold eller henvist til specialforhold, skal begrundelsen herfor anføres, og denne nægtelse eller disse forbehold og henvisninger til specialforhold gengives ubeskåret.«


BILAG III

I bilag 4 affattes introduktionen til afsnit 1 således:

 

»Ud over de oplysninger, der kræves i dette bilag, skal institutter for kollektiv investering give de oplysninger, der kræves i afsnit/punkt 1, 2, 3, 4, 6, 7.1, 7.2.1, 8.4, 9 (dog behøver beskrivelsen af de lovgivningsmæssige rammer, som udsteder er underlagt, kun at omhandle de lovgivningsmæssige rammer, der har relevans for udsteders investeringer), 11, 12, 13, 14, 15.2, 16, 17, 18 (undtaget proforma-regnskabsoplysninger), 19, 20 og 21 i denne forordnings bilag 1, eller, hvis instituttet for kollektiv investering opfylder kravene i artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) 2017/1129, de oplysninger, der kræves i afsnit/punkt 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 (undtaget proforma-regnskabsoplysninger), 12, 13, 14 og 15 i denne forordnings bilag 3.

For enheder udstedt af institutter for kollektiv investering, der er oprettet som en investeringsfond, der administreres af en fondsforvalter, skal de oplysninger, der er anført i afsnit/punkt 6, 12, 13, 14, 15.2, 16 og 20 i denne forordnings bilag 1 offentliggøres for fondsforvalteren, hvorimod de oplysninger, der er anført i punkt 2, 4 og 18 i denne forordnings bilag 1 offentliggøres for både fonden og fondsforvalteren.«


BILAG IV

I bilag 6, afsnit 11, foretages følgende ændringer:

(1)

Punkt 11.3.1 affattes således:

»Punkt 11.3.1

Disse historiske årsregnskabsoplysninger skal være revideret uafhængigt. Revisionsrapporten skal være udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014.

Når direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014 ikke finder anvendelse, skal de historiske regnskabsoplysninger revideres efter, eller der skal gives beretning om, hvorvidt de i forbindelse med registreringsdokumentet giver et retvisende billede i overensstemmelse med de gældende revisionsstandarder i en medlemsstat eller en lignende standard.«

(2)

Følgende indsættes som punkt 11.3.1a:

»Punkt 11.3.1a

Hvis de autoriserede revisorer har nægtet at give de historiske regnskabsoplysninger godkendelsespåtegning, eller de ved påtegningen har taget forbehold eller henvist til specialforhold, skal begrundelsen herfor anføres, og denne nægtelse eller disse forbehold og henvisninger til specialforhold gengives ubeskåret.«


BILAG V

I bilag 7, afsnit 11, foretages følgende ændringer:

(1)

Punkt 11.2.1 affattes således:

»Punkt 11.2.1

Disse historiske årsregnskabsoplysninger skal være revideret uafhængigt. Revisionsrapporten skal være udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014.

Når direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014 ikke finder anvendelse, skal de historiske regnskabsoplysninger revideres efter, eller der skal gives beretning om, hvorvidt de i forbindelse med registreringsdokumentet giver et retvisende billede i overensstemmelse med de gældende revisionsstandarder i en medlemsstat eller en lignende standard. I øvrige tilfælde skal følgende oplysninger indgå i registreringsdokumentet:

a)

en fremtrædende erklæring om de anvendte regnskabsstandarder

b)

en forklaring af eventuelle væsentlige afvigelser fra de internationale revisionsstandarder.«

(2)

Følgende indsættes som punkt 11.2.1a:

»Punkt 11.2.1a

Hvis de autoriserede revisorer har nægtet at give de historiske regnskabsoplysninger godkendelsespåtegning, eller de ved påtegningen har taget forbehold eller henvist til specialforhold, skal begrundelsen herfor anføres, og denne nægtelse eller disse forbehold og henvisninger til specialforhold gengives ubeskåret.«


BILAG VI

I bilag 8, afsnit 10, foretages følgende ændringer:

(1)

Punkt 10.2.1 affattes således:

»Punkt 10.2.1

Revisionsrapport

Årsregnskaberne skal være revideret uafhængigt. Revisionsrapporten skal være udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014.

Når direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014 ikke finder anvendelse, skal årsregnskaberne revideres efter, eller der skal gives beretning om, hvorvidt de i forbindelse med registreringsdokumentet giver et retvisende billede i overensstemmelse med de gældende revisionsstandarder i en medlemsstat eller en lignende standard. I øvrige tilfælde skal følgende oplysninger indgå i registreringsdokumentet:

a)

en fremtrædende erklæring om de anvendte regnskabsstandarder

b)

en forklaring af eventuelle væsentlige afvigelser fra de internationale revisionsstandarder.«

(2)

Følgende indsættes som punkt 10.2.1a:

»Punkt 10.2.1a

Hvis de autoriserede revisorer har nægtet at give årsregnskaberne godkendelsespåtegning, eller de ved påtegningen har taget forbehold eller henvist til specialforhold, skal begrundelsen herfor anføres, og denne nægtelse eller disse forbehold og henvisninger til specialforhold gengives ubeskåret.«


BILAG VII

I bilag 9, afsnit 8, foretages følgende ændringer:

(1)

Punkt 8.2.a.3 affattes således:

»Punkt 8.2.a.3

Revisionsrapport

Disse historiske årsregnskabsoplysninger skal være revideret uafhængigt. Revisionsrapporten skal være udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014.

Når direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014 ikke finder anvendelse, skal de historiske regnskabsoplysninger revideres efter, eller der skal gives beretning om, hvorvidt de i forbindelse med registreringsdokumentet giver et retvisende billede i overensstemmelse med de gældende revisionsstandarder i en medlemsstat eller en lignende standard. I øvrige tilfælde skal følgende oplysninger indgå i registreringsdokumentet:

a)

en fremtrædende erklæring om de anvendte regnskabsstandarder

b)

en forklaring af eventuelle væsentlige afvigelser fra de internationale revisionsstandarder.«

(2)

Følgende indsættes som punkt 8.2.a.4:

»Punkt 8.2.a.4

En erklæring om, at de historiske regnskabsoplysninger er blevet revideret. Hvis de autoriserede revisorer har nægtet at give de historiske regnskabsoplysninger godkendelsespåtegning, eller de ved påtegningen har taget forbehold eller henvist til specialforhold, skal begrundelsen herfor anføres, og denne nægtelse eller disse forbehold og henvisninger til specialforhold gengives ubeskåret.«


BILAG VIII

I bilag 16 foretages følgende ændringer:

(1)

Punkt 4.1 affattes således:

»Punkt 4.1

a)

en beskrivelse af type, klasse og værdi for de værdipapirer, der udbydes til offentligheden og/eller optages til handel

b)

ISIN-kode (International Security Identification Number) for de værdipapirer, der udbydes til offentligheden og/eller optages til handel.«

Kategori B

Kategori C

(2)

Følgende indsættes som punkt 7.3.a:

»Punkt 7.3.a

(kun detailinvestorer)

Hvis resuméet delvist erstattes med de oplysninger, der er anført i artikel 8, stk. 3, litra c) til i), i forordning (EU) nr. 1286/2014, skal alle disse oplysninger offentliggøres i det omfang, de ikke allerede er blevet offentliggjort andetsteds i værdipapirnoten.«

Kategori C


BILAG IX

I bilag 24, afsnit 5, foretages følgende ændringer:

(1)

Punkt 5.3.1 affattes således:

»Punkt 5.3.1

Disse historiske årsregnskabsoplysninger skal være revideret uafhængigt. Revisionsrapporten skal være udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014.

Når direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014 ikke finder anvendelse, skal de historiske regnskabsoplysninger revideres efter, eller der skal gives beretning om, hvorvidt de i forbindelse med registreringsdokumentet giver et retvisende billede i overensstemmelse med de gældende revisionsstandarder i en medlemsstat eller en lignende standard.«

(2)

Følgende indsættes som punkt 5.3.1a:

»Punkt 5.3.1a

Hvis de autoriserede revisorer har nægtet at give de historiske regnskabsoplysninger godkendelsespåtegning, eller de ved påtegningen har taget forbehold eller henvist til specialforhold, skal begrundelsen herfor anføres, og denne nægtelse eller disse forbehold og henvisninger til specialforhold gengives ubeskåret.«


BILAG X

I bilag 25, afsnit 5, foretages følgende ændringer:

(1)

Punkt 5.3.1 affattes således:

»Punkt 5.3.1

Disse historiske årsregnskabsoplysninger skal være revideret uafhængigt. Revisionsrapporten skal være udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014.

Når direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014 ikke finder anvendelse, skal de historiske regnskabsoplysninger revideres efter, eller der skal gives beretning om, hvorvidt de i forbindelse med registreringsdokumentet giver et retvisende billede i overensstemmelse med de gældende revisionsstandarder i en medlemsstat eller en lignende standard.«

(2)

Følgende indsættes som punkt 5.3.1a:

»Punkt 5.3.1a

Hvis de autoriserede revisorer har nægtet at give de historiske regnskabsoplysninger godkendelsespåtegning, eller de ved påtegningen har taget forbehold eller henvist til specialforhold, skal begrundelsen herfor anføres, og denne nægtelse eller disse forbehold og henvisninger til specialforhold gengives ubeskåret.«


BILAG XI

I bilag 26 foretages følgende ændringer:

(1)

Afsnit 2 affattes således:

»AFSNIT 2

ERKLÆRING OM DRIFTSKAPITAL, KAPITALISERING OG GÆLDSSITUATION

Det indeholder oplysninger om udsteders driftskapitalbehov, kapitalisering og gældssituation.

Punkt 2.1

Erklæring om driftskapital

Erklæring fra udsteder om, at denne vurderer, at driftskapitalen er tilstrækkelig til at dække udsteders nuværende behov. I modsat fald anføres det, hvordan udsteder agter at fremskaffe den nødvendige driftskapital.

Punkt 2.2

Gælder kun udstedere med en markedsværdi på over 200 000 000 EUR.

Kapitalisering og gældssituation

Der skal gives en erklæring om kapitalisering og gældssituation (med skelnen mellem garanteret og ugaranteret, sikret og usikret gæld) på en dato, der ikke må ligge mere end 90 dage før datoen for dokumentet. Begrebet »gældssituation« omfatter også indirekte og betinget gæld.

Ved væsentlige ændringer i udsteders kapitalisering og gældssituation inden for perioden på 90 dage, skal der gives supplerende oplysninger i form af en redegørelse for ændringerne eller en ajourføring af tallene.«

(2)

Følgende indsættes som punkt 4.2:

»Punkt 4.2

Ved udstedelse af aktier med warrants, oplysningerne anført i artikel 20, stk. 2.«

(3)

Følgende indsættes som hhv. afsnit 6 og 7:

»AFSNIT 6

OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE AKTIER (HVOR DET ER RELEVANT)

Punkt 6.1

Hvor det er relevant, oplysningerne anført i bilag 18.

AFSNIT 7

OPLYSNINGER OM TILSAGN (HVOR DET ER RELEVANT)

Punkt 7.1

Når udstederen eller den person, der er ansvarlig for udarbejdelse af prospektet, erklærer sig indforstået med dets anvendelse i henhold til artikel 5, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) 2017/1129, følgende supplerende oplysninger:

a)

de oplysninger, der er anført i nærværende forordnings bilag 22, afsnit 1 og 2A, hvis tilsagnet gives til en eller flere specificerede finansielle formidlere

b)

de oplysninger, der er anført i nærværende forordnings, bilag 22, afsnit 1 og 2B, hvis tilsagnet gives til alle finansielle formidlere.«


BILAG XII

I bilag 27 foretages følgende ændringer:

(1)

I afsnit 3 foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 3.1.17 udgår.

b)

Følgende indsættes som punkt 3.2:

»Punkt 3.2

Oplysninger om derivater

Ved udstedelse af derivater, følgende oplysninger:

a)

for derivater som omhandlet i artikel 20, stk. 1, oplysningerne anført i dette stykke

b)

for derivater som omhandlet i artikel 20, stk. 2, oplysningerne anført i dette stykke

c)

for derivater som omhandlet i artikel 20, stk. 3, oplysningerne anført i dette stykke.«

 

(2)

Følgende indsættes som hhv. afsnit 6 og 7:

»AFSNIT 6

OPLYSNINGER OM UNDERLIGGENDE AKTIER (HVOR DET ER RELEVANT)

Punkt 6.1

a)

Hvor det er relevant, oplysningerne anført i bilag 26, punkt 2.1 og 2.2, for så vidt angår udstederen af den underliggende aktie.

b)

Hvor det er relevant, oplysningerne anført i bilag 18.

AFSNIT 7

OPLYSNINGER OM TILSAGN (HVOR DET ER RELEVANT)

Punkt 7.1

Når udstederen eller den person, der er ansvarlig for udarbejdelse af prospektet, erklærer sig indforstået med dets anvendelse i henhold til artikel 5, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) 2017/1129, følgende supplerende oplysninger:

a)

de oplysninger, der er anført i nærværende forordnings bilag 22, afsnit 1 og 2A, hvis tilsagnet gives til en eller flere specificerede finansielle formidlere

b)

de oplysninger, der er anført i nærværende forordnings, bilag 22, afsnit 1 og 2B, hvis tilsagnet gives til alle finansielle formidlere.«