14.9.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1272

af 4. juni 2020

om ændring og berigtigelse af delegerede forordning (EU) 2019/979 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for nøgleregnskabsoplysninger i prospektresuméet, offentliggørelse og klassificering af prospekter, annoncering vedrørende værdipapirer, tillæg til et prospekt og meddelelsesportalen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (1), særlig artikel 7, stk. 13, artikel 21, stk. 13, og artikel 23, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/979 (2) skal udstedere af værdipapirer, der kan konverteres eller ombyttes til tredjemands aktier, på nuværende tidspunkt offentliggøre et tillæg til deres prospekt i de i artikel 18 omhandlede situationer. I modsætning hertil skulle sådanne udstedere i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 382/2014 (3), som er blevet erstattet af delegeret forordning (EU) 2019/979, ikke offentliggøre et tillæg i de pågældende situationer. Da disse regler har vist sig at fungere godt, og da de ikke har haft indvirkning på niveauet for beskyttelsen af investorer, bør alle henvisninger til udstedere af værdipapirer, der kan konverteres eller ombyttes til tredjemands aktier, udgå fra listen i artikel 18, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2019/979.

(2)

For at give investorer en sammenlignende oversigt over udviklingen i pengestrømsopgørelsen for en ikke-finansiel enhed, som udsteder værdipapirer, der er kapitalandele, bør kolonnen med pengestrømsoplysninger for de to år, der går forud for prospektet, indsættes i tabel 3 i bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/979.

(3)

I felt 26 i bilag VII til delegeret forordning (EU) 2019/979, som vedrører aktiecertifikater, henvises der til »DRCP«. I dette felt bør der imidlertid henvises til »DPRS«, som er den henvisning, der anvendes i systemet til referencedata om finansielle instrumenter (FIRDS), som drives af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 (4).

(4)

Delegeret forordning (EU) 2019/979 bør derfor ændres.

(5)

I den tjekkiske, engelske, portugisiske og slovakiske udgave af artikel 21 i delegeret forordning (EU) 2019/979 er et ord blevet udeladt, hvilket gør denne bestemmelse vanskelig at forstå. Nævnte bestemmelse bør derfor berigtiges.

(6)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.

(7)

Af hensyn til retssikkerheden bør prospektresuméer, der er godkendt mellem den 21. juli 2019 og den 16. september 2020, fortsat være gyldige indtil udløbet af nævnte prospekters gyldighedsperiode.

(8)

Forordning (EU) 2017/1129 og delegeret forordning (EU) 2019/979 trådte i kraft den 21. juli 2019. Af hensyn til retssikkerheden og for at sikre, at meddelelsesportalen for prospekter fungerer korrekt, bør artikel 1, stk. 1, 3 og 4, og artikel 2 i nærværende delegerede forordning have den samme anvendelsesdato som forordning (EU) 2017/1129 og delegeret forordning (EU) 2019/979.

(9)

I betragtning af sagens hastende karakter og det begrænsede anvendelsesområde for og den begrænsede indvirkning af udkastet til reguleringsmæssige standarder, som denne forordning er baseret på, har ESMA hverken afholdt åbne offentlige høringer eller analyseret de potentielle omkostninger og fordele. ESMA har anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (5), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2019/979

I delegeret forordning (EU) 2019/979 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 18, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

Litra a), nr. i) og ii), affattes således:

»i)

en udsteder, hvis et prospekt vedrører aktier eller andre omsættelige værdipapirer svarende til aktier

ii)

en udsteder af de underliggende aktier eller andre omsættelige værdipapirer svarende til aktier i forbindelse med værdipapir som omhandlet i artikel 19, stk. 2, eller artikel 20, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2019/980«.

b)

Litra d), nr. i) og ii), affattes således:

»i)

en udsteder, hvis et prospekt vedrører aktier eller andre omsættelige værdipapirer svarende til aktier

ii)

en udsteder af de underliggende aktier eller andre omsættelige værdipapirer svarende til aktier, hvis et prospekt vedrører værdipapir som omhandlet i artikel 19, stk. 2, eller artikel 20, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2019/980«.

c)

Litra e) affattes således:

»e)

tredjemand fremsætter et nyt overtagelsestilbud som defineret i artikel 2, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF (*1), eller resultatet af et overtagelsestilbud forelægges vedrørende følgende:

i)

udstederens egenkapital, hvis et prospekt vedrører aktier eller andre omsættelige værdipapirer svarende til aktier

ii)

egenkapitalen for udstederen af de underliggende aktier eller andre omsættelige værdipapirer svarende til aktier, hvis et prospekt vedrører de værdipapirer, som er omhandlet i artikel 19, stk. 2, eller artikel 20, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2019/980

iii)

egenkapitalen for udstederen af de underliggende aktier i forbindelse med aktiebeviser, hvis et prospekt er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 6 og 14 i delegeret forordning (EU) 2019/980

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF af 21. april 2004 om overtagelsestilbud (EUT L 142 af 30.4.2004, s. 12).«"

d)

Litra f), nr. i) og ii), affattes således:

»i)

aktier eller andre omsættelige værdipapirer svarende til aktier

ii)

værdipapirer som omhandlet i artikel 19, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2019/980«.

e)

Litra h) affattes således:

»h)

i forbindelse med et prospekt vedrørende aktier eller andre omsættelige værdipapirer svarende til aktier eller de værdipapirer, som er omhandlet i artikel 19, stk. 2, eller artikel 20, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2019/980, hvor en ny væsentlig finansiel forpligtelse forventes at forårsage en ny væsentlig bruttoændring som defineret i artikel 1, litra e), i nævnte delegerede forordning«.

2)

Følgende indsættes som artikel 22a:

»Artikel 22a

Prospektresuméer, der er godkendt mellem den 21. juli 2019 og den 16. september 2020, for ikke-finansielle enheder, som udsteder værdipapirer, der er kapitalandele.

Prospektresuméer, der indeholder oplysninger som omhandlet i tabel 3 i bilag I, og som er godkendt mellem den 21. juli 2019 og den 16. september 2020, er fortsat gyldige indtil udløbet af nævnte prospekters gyldighedsperiode.«

3)

Bilag I ændres som angivet i bilag 1 til nærværende forordning.

4)

Bilag VII ændres som angivet i bilag 2 til nærværende forordning.

Artikel 2

Berigtigelser af delegeret forordning (EU) 2019/979

(vedrører ikke den danske udgave)

Artikel 3

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Dog finder artikel 1, stk. 1, 3, og 4, og artikel 2 anvendelse fra den 21. juli 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/979 af 14. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for nøgleregnskabsoplysninger i prospektresuméet, offentliggørelse og klassificering af prospekter, annoncering vedrørende værdipapirer, tillæg til et prospekt og meddelelsesportalen, og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 382/2014 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/301 (EUT L 166 af 21.6.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 382/2014 af 7. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for offentliggørelse af tillæg til prospektet (EUT L 111 af 15.4.2014, s. 36).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


BILAG 1

I bilag I til delegeret forordning (EU) 2019/979 læses tabel 3 således:

»Tabel 3

Pengestrømsopgørelse for ikke-finansielle enheder (værdipapirer, der er kapitalandele)

 

År

År -1

År -2

Foreløbig

Sammenlignelig foreløbig fra samme periode i foregående år

*Relevante nettopengestrømme fra driftsaktiviteter og/eller pengestrømme fra investeringsaktiviteter og/eller kontanter fra finansieringsaktiviteter«

 

 

 

 

 


BILAG 2

I tabel 1 i bilag VII i delegeret forordning (EU) 2019/979 i kolonnen »Formater og standarder, der skal anvendes ved indberetning« erstattes »DRCP« med »DPRS« i felt 26.