29.7.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 243/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1118

af 27. april 2020

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører (1), særlig artikel 6, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets afgørelse 2001/539/EF (2) godkendte Fællesskabet konventionen om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring, som blev vedtaget i Montreal den 28. maj 1999 (Montrealkonventionen), og som fastlægger regler for erstatningsansvaret i forbindelse med international lufttransport af personer, bagage og gods.

(2)

Ved forordning (EF) nr. 785/2004 er der fastsat minimumsforsikringskrav med hensyn til erstatningsansvar for passagerer, bagage og gods på et niveau, hvormed det sikres, at luftfartsselskaber er tilstrækkeligt forsikret til at dække deres erstatningsansvar i henhold til Montrealkonventionen.

(3)

Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) har for nylig revurderet grænserne for luftfartsselskabers erstatningsansvar i henhold til Montrealkonventionen under henvisning til en inflationsfaktor, som svarer til den samlede inflationstakt siden Montrealkonventionens ikrafttrædelsestidspunkt.

(4)

ICAO har fastslået, at inflationsfaktoren siden den 30. december 2009, dvs. datoen for ikrafttrædelsen af de tidligere reviderede grænser ifølge Montrealkonventionen, har oversteget den tærskel på 10 %, der udløser en tilpasning af erstatningsgrænserne. Erstatningsgrænserne er derfor ændret tilsvarende.

(5)

De minimumsforsikringskrav med hensyn til erstatningsansvar for passagerer, bagage og gods, som er fastsat ved forordning (EF) nr. 785/2004, bør rettidigt tilpasses til de ændrede erstatningsgrænser i henhold til Montrealkonventionen, der fik virkning den 28. december 2019.

(6)

For erstatningsansvar med hensyn til passagerer er minimumsforsikringskravet i forordning (EF) nr. 785/2004 fastsat på et niveau, som i væsentlig grad overstiger de ændrede erstatningsgrænser i henhold til Montrealkonventionen.

(7)

Med hensyn til erstatningsansvar for bagage og gods bør minimumsforsikringskravet, som er fastsat ved forordning (EF) nr. 785/2004, øges til niveauet for de ændrede erstatningsgrænser i henhold til Montrealkonventionen.

(8)

Forordning (EF) nr. 785/2004 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 785/2004 affattes artikel 6, stk. 2 og 3, således:

»2.   For så vidt angår erstatningsansvar for bagage skal minimumsforsikringsdækningen være på 1 288 SDR pr. passager i forbindelse med erhvervsmæssige flyvninger.

3.   For så vidt angår erstatningsansvar for gods, skal minimumsforsikringsdækningen være på 22 SDR pr. kilogram i forbindelse med erhvervsmæssig flyvning.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. april 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 138 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  Rådets afgørelse 2001/539/EF af 5. april 2001 om Det Europæiske Fællesskabs godkendelse af konventionen om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring (Montreal-konventionen) (EFT L 194 af 18.7.2001, s. 38).