5.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 176/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/746

af 4. juni 2020

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 for så vidt angår udsættelse af fristerne for anvendelsen af visse foranstaltninger på baggrund af covid-19-pandemien

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (1), særlig artikel 57, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Visse foranstaltninger, der er indført med henblik på at begrænse covid-19-pandemien, udgør en alvorlig hindring for, at medlemsstaterne og luftfartsbranchen kan forberede sig på anvendelsen af en række nyligt vedtagne gennemførelsesforordninger vedrørende flyvesikkerhed.

(2)

Isolationsforanstaltningerne og ændringerne i arbejdsforholdene og de ansattes disponibilitet kombineret med den ekstra arbejdsbyrde, der følger af håndteringen af covid-19-pandemiens betydelige negative konsekvenser for alle interessenter, hæmmer forberedelserne med hensyn til anvendelsen af disse gennemførelsesforordninger.

(3)

Som følge af covid-19-pandemien er det ikke muligt at undgå en forsinkelse i udførelsen af de forskellige opgaver, der er nødvendige for at gennemføre Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 (2) korrekt og rettidigt, bl.a. indførelsen af digitale og interoperable registreringssystemer samt tilpasningen af tilladelser, erklæringer og certifikater udstedt på grundlag af national ret.

(4)

Standardiseringsprocessen og andre tilknyttede aktiviteter, der ledes af branchen og standardiseringsorganerne, såsom forberedelse af testmetoder eller test af tekniske egenskaber, herunder fjernidentifikation, er blevet forsinket. Dette vil med tiden få en negativ indvirkning på fabrikanternes kapacitet til at bringe ubemandede luftfartøjssystemer (»UAS'er«), som opfylder de nye standardiserede krav i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/945 (3), i omsætning.

(5)

Alle typer af UAS bør således fortsat kunne anvendes i yderligere seks måneder på de eksisterende betingelser. Fristerne for anvendelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 bør derfor udsættes for at gøre det muligt for UAS-operatører i yderligere seks måneder at anvende UAS'er, der ikke er i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2019/945.

(6)

Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur har over for Kommissionen bekræftet, at det er muligt at udsætte anvendelsen af de bestemmelser, der henvises til i tredje betragtning, uden at dette får en skadelig virkning på flyvesikkerheden, fordi udsættelsen vedrører en meget begrænset periode, og lufttrafikken sandsynligvis kun langsomt vil blive genoptaget under genopretningen efter covid-19-pandemien, hvilket mindsker risikoeksponeringen, og national ret vil fortsat finde anvendelse i de medlemsstater, hvor UAS-operationer tillades.

(7)

For at yde de nationale myndigheder og alle interessenter øjeblikkelig bistand under covid-19-pandemien og give dem mulighed for at tilpasse deres planlægning med henblik på at forberede sig på den udsatte anvendelse af de pågældende bestemmelser bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 127 i forordning (EU) 2018/1139 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 20 ændres »1. juli 2022« til »1. januar 2023«.

2)

I artikel 21 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 ændres datoen »1. juli 2021« til »1. januar 2022«

b)

i stk. 2 ændres datoen »1. juli 2021« til »1. januar 2022«

c)

i stk. 3 ændres datoen »1. juli 2022« til »1. januar 2023«

3)

I artikel 22 ændres »to år« til »30 måneder«.

4)

I artikel 23 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Den finder anvendelse fra den 31. december 2020.«

b)

stk. 5 affattes således:

»5.   Artikel 15, stk. 3, finder anvendelse fra den 1. januar 2022.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juni 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 af 24. maj 2019 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer (EUT L 152 af 11.6.2019, s. 45).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/945 af 12. marts 2019 om ubemandede luftfartøjssystemer og om tredjelandsoperatører af ubemandede luftfartøjssystemer (EUT L 152 af 11.6.2019, s. 1).