29.5.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 167/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/714

af 28. maj 2020

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/466 for så vidt angår anvendelsen af elektronisk dokumentation til gennemførelsen af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter og anvendelsesperioden for midlertidige foranstaltninger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 141, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2017/625 er der fastsat regler for bl.a. medlemsstaternes kompetente myndigheders gennemførelse af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter. Ved forordningen tillægges Kommissionen også beføjelse til ved en gennemførelsesretsakt at vedtage hensigtsmæssige midlertidige foranstaltninger til begrænsning af risici for menneskers, dyrs og planters sundhed og dyrevelfærden, hvis den har dokumentation for en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats kontrolsystem.

(2)

For at tage højde for de særlige omstændigheder, der skyldes den aktuelle krise i forbindelse med coronavirussygdommen (covid-19), giver Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/466 (2) medlemsstaterne mulighed for at anvende midlertidige foranstaltninger i forbindelse med offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter. Nævnte gennemførelsesforordning giver mulighed for, at offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter vedrørende officielle certifikater og officielle attester kan gennemføres i form af en elektronisk kopi af sådanne certifikater eller attester, på visse betingelser.

(3)

For at sikre velfungerende handel bør det præciseres, at offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter kan gennemføres i form af en kopi af de originale certifikater eller attester, som er blevet leveret på elektronisk vis. Desuden bør det præciseres, at forpligtelsen til at fremlægge originalen af disse dokumenter så hurtigt som teknisk muligt ikke finder anvendelse, når den offentlige kontrol og andre officielle aktiviteter gennemføres på grundlag af elektroniske data, der er udarbejdet og indgivet i Traces-systemet (Trade Control and Expert System).

(4)

Nogle medlemsstater har meddelt Kommissionen og de øvrige medlemsstater, at de alvorlige forstyrrelser i deres kontrolsystemer i forbindelse med covid-19-krisen, og vanskelighederne ved at gennemføre offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter vil vare ved efter den 1. juni 2020. For at adressere disse alvorlige forstyrrelser og sikre planlægningen og gennemførelsen af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter i forbindelse med covid-19-krisen bør anvendelsesperioden for gennemførelsesforordning (EU) 2020/466 forlænges indtil den 1. august 2020.

(5)

Gennemførelsesforordning (EU) 2020/466 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2020/466 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

1.   Offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter vedrørende officielle certifikater og officielle attester kan undtagelsesvis gennemføres:

a)

i form af en kopi af originalen af sådanne certifikater eller attester, der stilles til rådighed elektronisk, forudsat at den person, der er ansvarlig for at forelægge det officielle certifikat eller den officielle attest, forelægger den kompetente myndighed en erklæring om, at originalen af det officielle certifikat eller den officielle attest vil blive indgivet så hurtigt som teknisk muligt, eller

b)

i form af elektroniske data fra sådanne certifikater eller attester, hvis disse data er udarbejdet og indgivet af den kompetente myndighed i Traces-systemet.

2.   Ved gennemførelsen af den offentlige kontrol og de andre officielle aktiviteter, der er omhandlet i stk. 1, tager den kompetente myndighed hensyn til risikoen for, at de pågældende dyr og varer ikke er i overensstemmelse med reglerne, og til operatørens historik med hensyn til resultaterne af den offentlige kontrol, der er gennemført af dem og deres overholdelse af de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625.«

2)

Artikel 6, stk. 2, affattes således:

 

»Den anvendes indtil den 1. august 2020.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 2. juni 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. maj 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/466 af 30. marts 2020 om midlertidige foranstaltninger til begrænsning af risici for menneskers, dyrs og planters sundhed og dyrevelfærden i forbindelse med visse alvorlige forstyrrelser i medlemsstaternes kontrolsystemer som følge af coronavirussygdommen (covid-19) (EUT L 98 af 31.3.2020, s. 30).