7.5.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/622

af 29. april 2020

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (1), særlig artikel 57, stk. 4, og artikel 58, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (2), bør der vedtages foranstaltninger vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2, ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt vedrørende varer, som er omfattet af denne forordning, men som ikke er i overensstemmelse hermed, i en vis periode fortsat kan påberåbes af modtageren, jf. artikel 34, stk. 9, i forordning (EU) nr. 952/2013. Denne periode bør fastsættes til tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i tabellen i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur under den KN-kode, der er nævnt i kolonne 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til artikel 34, stk. 9, i forordning (EU) nr. 952/2013 i en periode på tre måneder fra denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2020.

På Kommissionens vegne

For formanden

Stephen QUEST

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion


(1)  EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering (KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

Et rektangulært frontpanel til en bilradio, kendt som et »kontrolpanel«, med trykknapper til aktivering af forskellige radiofunktioner. Det er fremstillet af plast. Der er påskrifter på knapperne/kontakterne, som er indgraveret ved laserprojektion.

Varen foreligger uden elektriske eller elektroniske komponenter.

(Se billeder)  (*1)

8529 90 92

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 2 b) til afsnit XVI og teksten til KN-kode 8529, 8529 90 og 8529 90 92 .

Varen spiller en direkte rolle i brugen af bilradioen. Den er en væsentlig komponent i forbindelse med betjening af bilradioen, idet den gør det muligt at aktivere kontaktpunkterne og dermed opnå adgang til forskellige radiofunktioner. Dens struktur og funktionsmåde udelukker enhver anden anvendelse end som komponent i en bilradio (jf. Domstolens dom af 15. februar 2007, RUMA GmbH mod Oberfinanzdirektion Nürnberg, C-183/06, ECLI:EU:C:2007:110). Den anses derfor for at være en del af radioen. Varen skal derfor tariferes under pos. 8529 som andre dele til apparater henhørende under pos. 8527.

Tarifering under KN-kode 8529 90 49 er udelukket, da varen ikke er et »møbel eller kabinet« i henhold til pos. 8529, men blot frontpanelet til en bilradio (se også de forklarende bemærkninger til den kombinerede nomenklatur, underpos. 8529 90 41 og 8529 90 49 , tredje afsnit).

Varen skal derfor tariferes under KN-kode 8529 90 92 som andre dele til apparater henhørende under pos. 8527.

Image 1

Image 2


(*1)  Billederne tjener kun til information.