4.5.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/37


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/599

af 30. april 2020

om bemyndigelse til, at der indgås aftaler og træffes afgørelser om produktionsplanlægning i sektoren for mælk og mejeriprodukter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 222, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som følge af den igangværende covid-19-pandemi og de omfattende begrænsninger af borgernes fri bevægelighed, der er indført i medlemsstaterne, oplever sektoren for mælk og mejeriprodukter en økonomisk forstyrrelse, der fører til finansielle vanskeligheder og likviditetsproblemer for landbrugere.

(2)

Spredningen af sygdommen og de trufne foranstaltninger begrænser adgangen til arbejdskraft, hvilket især går ud over produktionen, indsamlingen og forarbejdningen af mælk. Dette øger vanskelighederne i sektoren, da forarbejdningsindustrien er nødt til at finde alternative løsninger til indsamling af den rå mælk, som fortsat produceres, samtidig med at forholdene er vanskelige på forarbejdningsanlæggene.

(3)

Den obligatoriske lukning af butikker, udendørs markeder, restauranter og andre lignende foretagender har også standset driften af hotel- og restaurationsbranchen, hvilket har medført betydelige ændringer i efterspørgselsmønstrene for mælk og mejeriprodukter. Forbrugerefterspørgslen er skiftet til basisfødevarer på bekostning af specialmejeriprodukter. Alt efter produktet tegner hotel- og restaurationsbranchen sig normalt for forbruget af ca. 10-20 % af Unionens produktion af mælk og mejeriprodukter. Som følge heraf er der sket et fald i efterspørgslen efter visse mælke- og mejeriprodukter, som afsættes til hotel- og restaurationsbranchen. For eksempel går mere end halvdelen af Unionens produktion af mozzarellaost til restaurationsbranchen. Stigningen i forbruget af visse mejeriprodukter i detailsektoren har ikke kompenseret for faldet i efterspørgslen i hotel- og restaurationsbranchen.

(4)

Dertil kommer, at købere af mælk og mejeriprodukter i Unionen og på verdensmarkedet opsiger kontrakter og forsinker indgåelsen af nye kontrakter i forventning om yderligere prisfald. Desuden er eksporten af mælk og mejeriprodukter ramt af logistiske udfordringer, eftersom udbruddet af covid-19-pandemien i Kina har medført en betydelig overbelastning af havnene i Kina og andre steder. Perioden med et øget antal helt eller delvist aflyste sejladser forventes at fortsætte i hvert fald frem til juni 2020, hvilket betyder, at der vil være færre containere til rådighed, at transportomkostningerne stiger betydeligt, og at eksportørerne får deres forsendelser udskudt. Ca. 15 % af den samlede EU-produktion (udtrykt i mængde) af mælk og mejeriprodukter eksporteres til tredjelande.

(5)

Som følge heraf omlægges forarbejdningen af rå mælk delvis til langtidsholdbare bulkvarer, som kan lagres og kræver mindre arbejdskraft, f.eks. skummetmælkspulver og smør, ud over den normale efterspørgsel på markedet. Mange produktionsanlæg i Unionen har imidlertid ikke kapacitet til at forarbejde mælk til forskellige produkter, og de er nødt til fortsat producere mejeriprodukter, for hvilke der er sket et kraftigt fald i efterspørgslen.

(6)

Denne uligevægt mellem udbud og efterspørgsel skaber økonomiske forstyrrelser for sektoren for mælk og mejeriprodukter. Som følge af denne uligevægt er engrospriserne på mælk og mejeriprodukter faldet betydeligt, navnlig siden begyndelsen af marts 2020, nemlig 19 % for skummetmælkspulver og 14 % for smør. Priserne på skummetmælkspulver og smør har været de første til at falde kraftigt, idet det er de produkter, som den overskydende rå mælk forarbejdes til, når mælkeproduktionen overstiger efterspørgslen. Ud fra priserne på skummetmælkspulver og smør anslås det, at den tilsvarende engrospris på rå mælk er faldet med 24 % i perioden fra begyndelsen af februar til den første uge i april. Prisfaldet dette forår er usædvanligt, fordi de ændringer i efterspørgslen, der skyldes begrænsningerne af bevægelsesfriheden, finder sted samtidig med højsæsonen for mælkeproduktion. Priserne på mælk og mejeriprodukter forventes at falde yderligere, eftersom produktionsmængden for mælk forventes at stige i løbet af foråret og sommeren, som er højsæson i sektoren for mælk og mejeriprodukter.

(7)

Ovenstående omstændigheder fører til, at disse begivenheder må betragtes som en periode med alvorlig uligevægt på markedet.

(8)

For at hjælpe sektoren for mælk og mejeriprodukter med at finde en balance i denne periode med alvorlige ubalancer på markedet bør landbrugere, landbrugssammenslutninger, sammenslutninger af sådanne sammenslutninger, anerkendte producentorganisationer, sammenslutninger af anerkendte producentorganisationer og anerkendte brancheorganisationer gives mulighed for aftaler og afgørelser. Sådanne aftaler og afgørelser kan omfatte en kollektiv indsats fra aktørernes side med det formål at planlægge produktionen af rå mælk i overensstemmelse med de ændrede efterspørgselsmønstre.

(9)

Der bør midlertidig gives bemyndigelse til enhver aftale og afgørelse om produktionsplanlægning for en periode på seks måneder, som falder sammen med forår og sommer, hvor produktionen er på sit højeste i sektoren for mælk og mejeriprodukter, og hvor de følgelig har den mest mærkbare effekt.

(10)

Eftersom de alvorlige markedsforstyrrelser er blevet konstateret siden begyndelsen af april 2020, bør perioden på seks måneder begynde den 1. april 2020.

(11)

I overensstemmelse med første afsnit i artikel 222, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013 gives der bemyndigelse på den betingelse, at den ikke skader den måde, det indre marked fungerer på, og at aftalerne og afgørelserne udelukkende tager sigte på at stabilisere sektoren. Disse specifikke betingelser udelukker aftaler og afgørelser, der direkte eller indirekte fører til opdeling af markeder, til forskelsbehandling baseret på nationalitet eller til fastsættelse af priser. Hvis aftalerne og afgørelserne ikke opfylder disse betingelser eller ikke længere opfylder disse betingelser, finder traktatens artikel 101, stk. 1, anvendelse på disse aftaler og afgørelser.

(12)

Den bemyndigelse, der er omhandlet i denne forordning, bør finde anvendelse på Unionens område, eftersom den alvorlige markedsuligevægt er fælles for hele Unionen.

(13)

For at sætte medlemsstaterne i stand til at vurdere, hvorvidt aftaler og afgørelser skader den måde, det indre marked fungerer på, og udelukkende har til formål at stabilisere sektoren for mælk og mejeriprodukter, bør de kompetente myndigheder, herunder konkurrencemyndighederne, i den medlemsstat, der tegner sig for den største andel af den mængde mælk, som er omfattet af disse aftaler eller afgørelser, underrettes om de indgåede aftaler og de trufne afgørelser samt om de produktionsmængder og den periode, som de vedrører.

(14)

Under hensyn til den alvorlige markedsuligevægt og perioden op til den produktionsmæssige højsæson bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Landbrugere, landbrugssammenslutninger, sammenslutninger af sådanne sammenslutninger, anerkendte producentorganisationer, sammenslutninger af anerkendte producentorganisationer og anerkendte brancheorganisationer i sektoren for mælk og mejeriprodukter bemyndiges til i en periode på seks måneder begyndende fra den 1. april 2020 at indgå aftaler og træffe fælles afgørelser om planlægning af de mængder mælk, der skal produceres, jf. dog artikel 152, stk. 1a, artikel 209, stk. 1, og artikel 210, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Artikel 2

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de aftaler og afgørelser, der er omhandlet i artikel 1, ikke skader den måde, det indre marked fungerer på, og at de udelukkende tager sigte på at stabilisere sektoren for mælk og mejeriprodukter.

Artikel 3

Det geografiske anvendelsesområde for denne bemyndigelse er hele Unionens område.

Artikel 4

1.   Når der indgås aftaler eller træffes afgørelser, jf. artikel 1, indberetter de pågældende landbrugere, landbrugssammenslutninger, sammenslutninger af sådanne sammenslutninger, anerkendte producentorganisationer, sammenslutninger af anerkendte producentorganisationer og anerkendte brancheorganisationer oplysninger om disse aftaler og afgørelser til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, der tegner sig for den største andel af den mængde mælk, som er omfattet af disse aftaler eller afgørelser, med angivelse af følgende:

a)

den skønnede produktionsmængde, der er omfattet

b)

den forventede gyldighedsperiode.

2.   Senest 25 dage efter udløbet af den periode på seks måneder, der er omhandlet i artikel 1, meddeler de pågældende landbrugere, landbrugssammenslutninger, sammenslutninger af sådanne sammenslutninger, anerkendte producentorganisationer, sammenslutninger af anerkendte producentorganisationer og anerkendte brancheorganisationer de kompetente myndigheder, jf. stk. 1, hvor stor en produktionsmængde der er omfattet af aftalerne eller afgørelserne.

3.   I overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185 (2) meddeler medlemsstaterne Kommissionen følgende:

a)

senest fem dage efter udløbet af hver periode på en måned: de aftaler og afgørelser, som de har fået meddelelse om i denne periode, jf. stk. 1

b)

senest 30 dage efter udløbet af den periode på seks måneder, der er omhandlet i artikel 1: en redegørelse for de aftaler og afgørelser, der er gennemført i denne periode.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. april 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185 af 20. april 2017 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår indberetning til Kommissionen af oplysninger og dokumenter og ændring og ophævelse af flere af Kommissionens forordninger (EUT L 171 af 4.7.2017, s. 113).