24.4.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 130/11


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2020/560

af 23. april 2020

om ændring af forordning (EU) nr. 508/2014 og (EU) nr. 1379/2013 for så vidt angår særlige foranstaltninger til afbødning af covid-19-udbruddets følgevirkninger for fiskeri- og akvakultursektoren

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2, og artikel 175,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende i betragtninger:

(1)

Fiskeri- og akvakultursektoren er blevet særligt hårdt ramt af markedsforstyrrelser, der er forårsaget af et betydeligt fald i efterspørgslen som følge af covid-19-udbruddet. Lukningen af salgssteder, markeder, fabriksudsalg og distributionskanaler har ført til et betydeligt fald i priser og mængder. Faldet i efterspørgslen og priserne har sammen med forsyningskædens sårbarhed og kompleksitet betydet, at fiskeriet og produktionen af fiskevarer er blevet tabsgivende. Fiskerne er derfor blevet tvunget til at blive i havn, og akvakulturproducenterne vil være nødt til at kassere eller destruere produkter inden for få uger.

(2)

Det bør være muligt for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 (2), at yde støtte til særlige foranstaltninger indtil den 31. december 2020 for at afbøde covid-19-udbruddets følgevirkninger i fiskeri- og akvakultursektoren. Disse foranstaltninger bør omfatte støtte til det midlertidige ophør med fiskeriaktiviteter, herunder til ferskvandsfiskeri og fiskere til fods, og til visse økonomiske tab for akvakulturproducenter og forarbejdningsvirksomheder og i regioner i den yderste periferi, forudsat at de er en konsekvens af covid-19-udbruddet. Disse foranstaltninger bør også omfatte tilvejebringelsen af driftskapital til akvakulturproducenter og forarbejdningsvirksomheder samt støtte til producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer for oplagring af fiskevarer og akvakulturprodukter i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 (3). Udgifter til operationer, der støttes inden for rammerne af disse foranstaltninger, bør være støtteberettigede fra og med den 1. februar 2020.

(3)

De midler, der er til rådighed for forpligtelser fra EHFF under delt forvaltning, bør fordeles på en sådan måde, at der sikres faste beløb til fiskerikontrol og til indsamling af videnskabelige data, mens 10 % af disse beløb tillades anvendt til foranstaltninger vedrørende modvirkning af covid-19-udbruddet og til godtgørelse af meromkostninger i regionerne i den yderste periferi. De øvrige midler under delt forvaltning bør tildeles af medlemsstaterne på grundlag af deres behov.

(4)

I betragtning af de betydelige socioøkonomiske konsekvenser af covid-19-udbruddet og behovet for likviditet i økonomien bør det være muligt at yde støtte til det midlertidige ophør med fiskeriaktiviteter, der skyldes covid-19-krisen, med en maksimumssats for medfinansiering på 75 % af de støtteberettigede offentlige udgifter.

(5)

I betragtning af behovet for fleksibilitet i omfordelingen af finansielle midler til at imødegå konsekvenserne af covid-19-udbruddet bør tilvejebringelsen af støtte til det midlertidige ophør med fiskeriaktiviteter, der skyldes dette udbrud, ikke være omfattet af en øvre støttegrænse. Dette bør ikke berøre de gældende øvre støttegrænser for de øvrige tilfælde af midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter. Forpligtelsen til at fratrække støtte, der er ydet til midlertidigt ophør, fra støtte, der er ydet for endeligt ophør med fiskeriaktiviteter til det samme fartøj, bør fortsat være gældende. For så vidt angår foranstaltninger til modvirkning af covid-19-udbruddet bør kravet om 120 dages aktivitet reduceres proportionalt for ejere af fiskerfartøjer, der har været registrerede i mindre end to år, og for fiskere, der har arbejdet mindre end to år, forud for støtteansøgningen.

(6)

I betragtning af den hastende karakter af tilvejebringelsen af den nødvendige støtte bør det være muligt at udvide den forenklede procedures anvendelsesområde til at omfatte ændringer af operationelle programmer vedrørende de særlige foranstaltninger og omfordelingen af de finansielle midler hertil for at imødegå konsekvenserne af covid-19-udbruddet. Denne forenklede procedure bør omfatte alle de ændringer, der er nødvendige med henblik på den fulde gennemførelse af de pågældende foranstaltninger, herunder deres indførelse og beskrivelsen af metoderne til beregning af støtte.

(7)

I betragtning af den centrale rolle, som producentorganisationerne spiller i forbindelse med håndteringen af krisen, bør loftet for støtte til produktions- og afsætningsplaner forhøjes til 12 % af den gennemsnitlige årlige værdi af den produktion, der bringes i omsætning. For så vidt angår denne støtte bør det også være muligt for medlemsstaterne at yde forskud på op til 100 % af den finansielle støtte til producentorganisationer.

(8)

Som følge af den pludselige afbrydelse af fiskeri- og akvakulturaktiviteter som følge af covid-19-udbruddet og den deraf følgende risiko for, at markederne for fiskevarer og akvakulturprodukter bringes i fare, er det hensigtsmæssigt at indføre en ordning for oplagring af fiskevarer og akvakulturprodukter til konsum. Hensigten hermed er at skabe større markedsstabilitet, mindske risikoen for, at sådanne produkter går til spilde eller omdirigeres til andre formål end konsum, og bidrage til at afbøde krisens følgevirkninger med hensyn til produkternes tilbagevenden. Nævnte ordning bør gøre det muligt for fiskeri- og akvakulturproducenter at anvende de samme konserverings- og bevaringsteknikker for arter, der ligner hinanden, for at sikre, at fair konkurrence mellem producenter bevares.

(9)

På grund af den pludselige og store nedgang i efterspørgslen efter fiskevarer og akvakulturprodukter, der er en følge af covid-19-udbruddet, bør det være muligt at forhøje de mængder, der er berettiget til oplagringsstøtte, til 25 % af de årlige mængder af de berørte produkter, som den pågældende producentorganisation har udbudt til salg.

(10)

For at sætte medlemsstaterne i stand til at reagere hurtigt på det pludselige og uforudsigelige covid-19-udbrud bør de have ret til at fastsætte udløsningspriser for deres producentorganisationer med henblik på udløsning af oplagringsordningen. Disse udløsningspriser bør fastsættes på en sådan måde, at der opretholdes fair konkurrence mellem de erhvervsdrivende.

(11)

EHFF-støtte bør også være tilgængelig for foranstaltninger til godtgørelse af økonomiske tab forårsaget af covid-19-udbruddet for operatører inden for fangst, opdræt, forarbejdning og afsætning af visse fiskevarer og akvakulturprodukter fra regioner i den yderste periferi, navnlig sådanne der er forårsaget af forringelse af prisen på fisk eller forøgede omkostninger til oplagring. Kommissionen bør straks godkende sådanne foranstaltninger, der foreslås af medlemsstaterne.

(12)

Målet for denne forordning, nemlig at afbøde covid-19-udbruddets sociale og økonomiske følgevirkninger i fiskeri- og akvakultursektoren, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af den foreslåede handlings omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(13)

I betragtning af den hastende karakter af tilvejebringelsen af den nødvendige støtte bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(14)

I betragtning af covid-19-udbruddet og det hastende behov for at imødegå de sociale og økonomiske følgevirkninger i fiskeri- og akvakultursektoren bør der ske en fravigelse af den periode på otte uger, der er omhandlet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til TEU, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

(15)

Forordning (EU) nr. 508/2014 og (EU) nr. 1379/2013 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EU) nr. 508/2014

I forordning (EU) nr. 508/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 13 affattes således:

»Artikel 13

Budgetmidler under delt forvaltning

1.   De midler, der er til rådighed til forpligtelser fra EHFF for perioden 2014-2020 under delt forvaltning, andrager 5 749 331 600 EUR i nuværende priser i overensstemmelse med den årlige fordeling, der er vist i bilag II.

2.   580 000 000 EUR af de budgetmidler, der er omhandlet i stk. 1, tildeles kontrol- og håndhævelsesforanstaltninger som omhandlet i artikel 76.

3.   520 000 000 EUR af de budgetmidler, der er omhandlet i stk. 1, tildeles foranstaltninger vedrørende dataindsamling som omhandlet i artikel 77.

4.   192 500 000 EUR af de budgetmidler, der er omhandlet i stk. 1, tildeles som godtgørelse til regioner i den yderste periferi i henhold til afsnit V, kapitel V. Denne godtgørelse må pr. år ikke overskride:

a)

6 450 000 EUR for Azorerne og Madeira

b)

8 700 000 EUR for De Kanariske Øer

c)

12 350 000 EUR for de franske regioner i den yderste periferi som omhandlet i artikel 349 i TEUF.

5.   Medlemsstaterne har mulighed for indbyrdes ombytteligt at anvende midler, der er til rådighed i henhold til stk. 2 og 3.

6.   10 % af de budgetmidler, der er omhandlet i stk. 2 og 3, kan tildeles foranstaltninger vedrørende modvirkning af covid-19-udbruddet.«

2)

Artikel 16, stk. 1, indledningen, affattes således:

»1.   De midler, der er til rådighed til forpligtelser for medlemsstaterne som omhandlet i artikel 13, stk. 1, for perioden 2014-2020, jf. tabellen i bilag II, fastsættes på grundlag af følgende objektive kriterier:«

3)

I artikel 22 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2 indsættes følgende litra:

»e)

ændringer af de operationelle programmer vedrørende den støtte, der er omhandlet i artikel 33, stk. 1, litra d), artikel 35, artikel 44, stk. 4a, artikel 55, stk. 1, litra b), artikel 57, 66 og 67 og artikel 69, stk. 3, herunder omfordelingen af de finansielle midler dertil med henblik på at imødegå konsekvenserne af covid-19-udbruddet.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Stk. 2 finder ikke anvendelse på den støtte, der er omhandlet i artikel 33, stk. 1, litra a), b) og c), artikel 34 og artikel 41, stk. 2.«

4)

Artikel 25, stk. 3, indledningen, affattes således:

»3.   Med forbehold af denne artikels stk. 5 må det samlede finansielle bidrag fra EHFF til foranstaltningerne i artikel 33, stk. 1, litra a), b) og c), og i artikel 34 og til udskiftning eller modernisering af hoved- eller hjælpemotorer, jf. artikel 41, ikke overstige den højeste af følgende to tærskler:«

5)

I artikel 33 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 og 2 affattes således:

»1.   EHFF kan støtte finansiering af foranstaltninger til midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter i følgende tilfælde:

a)

gennemførelse af Kommissionsforanstaltninger eller medlemsstatshasteforanstaltninger som omhandlet i henholdsvis artikel 12 og 13 i forordning (EU) nr. 1380/2013 eller bevaringsforanstaltninger som omhandlet i artikel 7 i nævnte forordning, herunder fiskeriforbudsperioder

b)

ikke-forlængelse af en partnerskabsaftale for bæredygtigt fiskeri eller tilhørende protokoller

c)

hvor det midlertidige ophør af fiskeriaktiviteter er fastsat i en forvaltningsplan, der er vedtaget i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 (*1), eller i en flerårig plan, der er vedtaget i henhold til artikel 9 og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013, og hvor, baseret på videnskabelig rådgivning, en reduktion af fiskeriindsatsen er nødvendig for at nå de målsætninger, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, og artikel 2, stk. 5, litra a), i forordning (EU) nr. 1380/2013

d)

hvor det midlertidige ophør af fiskeriaktiviteter sker mellem den 1. februar og den 31. december 2020 som følge af covid-19-udbruddet, herunder for fartøjer, der opererer i medfør af en partnerskabsaftale for bæredygtigt fiskeri.

I overensstemmelse med artikel 65, stk. 9, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013, og uanset nævnte stykkes første afsnit, er udgifter afholdt til operationer, der modtager støtte i henhold til nærværende stykkes første afsnit, litra d), støtteberettigede fra og med den 1. februar 2020.

2.   Støtte omhandlet i stk. 1, første afsnit, litra a), b) og c), kan ydes for en periode på højst seks måneder pr. fartøj i perioden 2014-2020. Denne maksimale varighed finder ikke anvendelse på støtte omhandlet i nævnte afsnits litra d).

(*1)  Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 21. december 2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1626/94 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11).«"

b)

Følgende stykke indsættes:

»3a.   Med henblik på stk. 1, litra d), gælder følgende undtagelser:

a)

Hvis et fiskerfartøj har været registreret i EU-fiskerflåderegistret i mindre end to år på datoen for indgivelse af støtteansøgningen, kan medlemsstaterne uanset stk. 3, litra a), beregne det mindsteantal fiskeriaktivitetsdage, der kræves for dette fartøj, som en andel af 120 dage i de to sidste kalenderår.

b)

Hvis en fisker har arbejdet om bord på et EU-fiskerfartøj i mindre end to år forud for datoen for indgivelse af støtteansøgningen, kan medlemsstaterne uanset stk. 3, litra b), beregne det mindsteantal arbejdsdage, der kræves for denne fisker, som en andel af 120 dage i de to sidste kalenderår.

c)

Uanset stk. 3 ydes støtte også til fiskere til fods, som har arbejdet mindst 120 dage i løbet af de to kalenderår, der går forud for datoen for indgivelse af støtteansøgningen. Hvis en fisker til fods har arbejdet i mindre end to år forud for datoen for indgivelse af støtteansøgningen, kan medlemsstaterne beregne det mindsteantal arbejdsdage, der kræves for denne fisker til fods, som en andel af 120 dage i de to sidste kalenderår.«

6)

I artikel 44 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende stykke indsættes:

»4a.   EHFF kan støtte finansiering af foranstaltninger til midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter, som skyldes covid-19-udbruddet, jf. artikel 33, stk. 1, litra d), i henhold til de betingelser, der er fastsat i artikel 33.«

b)

Stk. 5 affattes således:

»5.   Med henblik på stk. 1 og stk. 4a:

a)

forstås henvisningerne i artikel 30, 32, 33, 38, 39, 41 og 42 til fiskerfartøjer som henvisninger til fartøjer, der udelukkende opererer i ferskvand

b)

forstås henvisninger i artikel 38 til havmiljøet som henvisninger til det miljø, hvor fiskerfartøjet til ferskvandsfiskeri opererer.«

7)

Artikel 55 affattes således:

»Artikel 55

Folkesundhedsforanstaltninger

1.   EHFF kan yde støtte til følgende godtgørelsesordninger:

a)

godtgørelse til bløddyrsopdrættere for midlertidig indstilling af høst af opdrættede bløddyr, når sådan indstilling udelukkende sker af hensyn til folkesundheden

b)

tildeling af driftskapital og godtgørelse til akvakulturbrugere.

Godtgørelse som omhandlet i første afsnits litra b) kan tildeles for den midlertidige indstilling eller reduktion af produktion og salg eller for meromkostninger til oplagring, der sker mellem den 1. februar og den 31. december 2020 som en konsekvens af covid-19-udbruddet.

2.   Der kan kun ydes støtte i henhold til stk. 1, litra a), hvis indstillingen af høsten som følge af kontaminering af bløddyr er resultatet af spredning af toksisk plankton eller forekomst af biotoksinholdigt plankton, og forudsat at:

a)

kontamineringen varer i mere end fire måneder i træk, eller

b)

tabet som følge af indstillingen af høsten beløber sig til mere end 25 % af den pågældende virksomheds årsomsætning beregnet på grundlag af denne virksomheds gennemsnitsomsætning i tre kalenderår forud for det år, hvor høsten blev indstillet.

Med henblik på første afsnit, litra b), kan medlemsstaterne indføre særlige beregningsmetoder for virksomheder, der har fungeret i under tre år.

3.   Der kan ydes godtgørelse i henhold til stk. 1, litra a), i højst 12 måneder i hele programmeringsperioden. Dette kan i behørigt begrundede tilfælde forlænges en gang med højst endnu 12 måneder op til samlet højst 24 måneder.

I overensstemmelse med artikel 65, stk. 9, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013, og uanset nævnte stykkes første afsnit, er udgifter afholdt til operationer, der modtager støtte i henhold til nærværende artikels stk. 1, litra b), støtteberettigede fra og med den 1. februar 2020.«

8)

Artikel 66, stk. 3 og 4, affattes således:

»3.   Støtte, som ydes pr. producentorganisation pr. år i henhold til denne artikel, må ikke overstige 12 % af den gennemsnitlige årlige værdi af den produktion, der er bragt i omsætning af denne producentorganisation i løbet af de foregående tre kalenderår. For hver ny anerkendt producentorganisation må denne støtte ikke overstige 12 % af den gennemsnitlige årlige værdi af den produktion, der er bragt i omsætning fra denne organisations medlemmer i løbet af de foregående tre kalenderår.

4.   Den berørte medlemsstat kan give et forskud på mellem 50 % og 100 % af den finansielle støtte, efter at produktions- og afsætningsplanen er godkendt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1379/2013.«

9)

Artikel 67, stk. 1 og 2, affattes således:

»1.   Hvor det er nødvendigt for at imødegå covid-19-udbruddet, kan EHFF støtte godtgørelse til anerkendte producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer, som oplagrer fiskevarer eller akvakulturprodukter, der er opført i bilag II til forordning (EU) nr. 1379/2013, eller varer, der henhører under KN-kode 0302 som opført i punkt a) i bilag I til nævnte forordning, forudsat at disse varer og produkter er oplagret i overensstemmelse med artikel 30 og 31 i nævnte forordning, og på følgende betingelser:

a)

størrelsen af oplagringsstøtten overstiger ikke størrelsen af de tekniske og finansielle omkostninger til de tiltag, der er nødvendige til stabilisering og oplagring af de pågældende varer og produkter

b)

de mængder, der kan ydes oplagringsstøtte for, overstiger ikke 25 % af de årlige mængder af de berørte varer og produkter, som er sat til salg af producentorganisationen

c)

den finansielle støtte, som ydes pr. år, overstiger ikke 20 % af den gennemsnitlige årlige værdi af den produktion, der er bragt i omsætning fra medlemmerne af producentorganisationen i perioden 2017-2019.

Med henblik på første afsnit, litra c), tages den gennemsnitlige årlige værdi af den produktion, der er bragt i omsætning i de første tre år af et medlems produktion, i betragtning i tilfælde af, at dette medlem af producentorganisationen ikke har haft nogen produktion, der er bragt i omsætning i perioden 2017-2019.

2.   Den i stk. 1 omhandlede støtte skal ophøre den 31. december 2020.

I overensstemmelse med artikel 65, stk. 9, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1303/2013, og uanset nævnte stykkes første afsnit, er udgifter afholdt til operationer, der modtager støtte i henhold til denne artikel, støtteberettigede fra og med den 1. februar 2020.«

10)

I artikel 69 indsættes følgende stykke:

»3.   EHFF kan støtte tildeling af driftskapital og godtgørelse til forarbejdningsvirksomheder inden for det i artikel 55, stk. 1, andet afsnit, fastsatte anvendelsesområde for akvakulturbrugere.«

11)

Artikel 70, stk. 1, affattes således:

»1.   EHFF kan støtte godtgørelse af meromkostninger, som operatørerne har ved fangst, opdræt, forarbejdning og afsætning af visse fiskevarer og akvakulturprodukter fra regioner i den yderste periferi som omhandlet i artikel 349 i TEUF.

EHFF kan også støtte foranstaltninger til godtgørelse af økonomiske tab, der er forårsaget af covid-19-udbruddet, navnlig sådanne der er forårsaget af forringelsen af prisen på fisk eller af forøgede omkostninger til oplagring.«

12)

Artikel 72, stk. 2, affattes således:

»2.   Medlemsstaterne kan ændre indholdet af den i stk. 1 omhandlede godtgørelsesplan. Medlemsstaterne forelægger sådanne ændringer for Kommissionen. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter indeholdende dens afgørelse om, hvorvidt sådanne ændringer godkendes. Hvor ændringerne vedrører foranstaltninger til godtgørelse af økonomiske tab, der er forårsaget af covid-19-udbruddet, jf. artikel 70, stk. 1, andet afsnit, vedtager Kommissionen sådanne gennemførelsesretsakter inden for 15 dage fra forelæggelsen af ændringen. Uanset nærværende artikels stk. 4 skal gennemførelsesretsakter vedrørende foranstaltninger til godtgørelse af økonomiske tab, der er forårsaget af covid-19-udbruddet, ligeledes fastsætte metoder til beregning af meromkostningerne og metoderne til gennemførelse i medlemsstaterne.«

13)

Artikel 79, stk. 2, udgår.

14)

Artikel 94, stk. 3, litra c), affattes således:

»c)

50 % af de støtteberettigede offentlige udgifter til støtten omhandlet i artikel 33, stk. 1, litra a), b) og c), artikel 34 og artikel 41, stk. 2«

15)

Artikel 95, stk. 2, litra e), affattes således:

»e)

operationen vedrører støtte i henhold til artikel 33 eller 34 eller godtgørelser i henhold til artikel 54, artikel 55 eller artikel 56 eller artikel 69, stk. 3«

Artikel 2

Ændring af forordning (EU) nr. 1379/2013

I forordning (EU) nr. 1379/2013 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 8, stk. 3, indsættes følgende litra:

»f)

forvalte midlertidig oplagring af akvakulturprodukter i overensstemmelse med denne forordnings artikel 30 og 31.«

2)

Artikel 30 affattes således:

»Artikel 30

Oplagringsordning

Producentorganisationerne i fiskeri- og akvakultursektoren kan modtage finansiel støtte til oplagringen af varer og produkter, der er opført i bilag II, eller varer, der henhører under KN-kode 0302 som opført i punkt a) i bilag I til denne forordning, forudsat at:

a)

betingelserne for oplagringsstøttefastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 (*2) overholdes

b)

varerne har været bragt i omsætning af producentorganisationerne, men der er ikke fundet en køber, der er villig til at betale den udløsningspris, der er omhandlet i artikel 31

c)

hvor det er relevant, varerne opfylder de fælles handelsnormer, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 33, og er af en sådan kvalitet, at de egner sig til konsum

d)

varerne er stabiliseret eller forarbejdet og oplagret i bassiner eller bure, ved frysning, enten om bord på fartøjet eller i faciliteter på land, eller ved saltning, tørring, marinering, eller, hvor det er relevant, kogning eller pasteurisering, uanset om varerne er fileterede, opskårne eller i givet fald hovedskårne

e)

akvakulturprodukter ikke oplagres levende

f)

varerne genindføres på et senere tidspunkt fra oplagring på markedet med henblik på konsum

g)

varerne forbliver på lager i mindst fem dage.

(*2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1).«"

3)

I artikel 31 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Før årets begyndelse kan hver enkelt producentorganisation foreslå en pris, der udløser oplagringsordningen i artikel 30 for varer og produkter, der er opført i bilag II, eller varer, der henhører under KN-kode 0302 som opført i punkt a) i bilag I til denne forordning.«

b)

Følgende stykke indsættes:

»5.   Hvor en medlemsstat ikke har fastsat de i stk. 4 nævnte udløsningspriser forud for covid-19-udbruddet, fastsætter denne medlemsstat straks de pågældende udløsningspriser på grundlag af de kriterier, der er omhandlet i stk. 2 og 3. Priserne offentliggøres.«

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2020.

På Europa-Parlamentets vegne

D. M. SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

G. GRLIĆ RADMAN

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 17.4.2020 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 22.4.2020.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 1).