31.3.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2020/459

af 30. marts 2020

om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Udbruddet af covid-19 har medført en kraftig nedgang i lufttrafikken som følge af et betydeligt fald i efterspørgslen og direkte foranstaltninger truffet af medlemsstaterne og tredjelande med henblik på at få udbruddet under kontrol. Den deraf følgende alvorlige indvirkning på luftfartsselskaberne begyndte allerede i januar 2020 for så vidt angår Folkerepublikken Kina og Folkerepublikken Kinas Særlige Administrative Område Hongkong, har været meget udbredt siden den 1. marts 2020 og vil sandsynligvis påvirke mindst to fartplansæsoner, nemlig vintersæsonen 2019/2020 og sommersæsonen 2020.

(2)

Disse omstændigheder ligger uden for luftfartsselskabernes kontrol, og den efterfølgende frivillige eller obligatoriske aflysning af flyvninger er en nødvendig eller legitim reaktion på disse omstændigheder. Navnlig beskytter frivillige aflysninger luftfartsselskabernes finansielle soliditet og undgår negative miljøpåvirkninger fra flyvninger med tomme eller stort set tomme fly, der kun gennemføres med det formål at opretholde de underliggende lufthavnsslots.

(3)

Tal fra Eurocontrol, der er netforvalter for det fælles europæiske luftrums lufttrafiknetfunktioner, viser et fald på cirka 10 % i lufttrafikken i den europæiske region i første halvdel af marts 2020, målt på årsbasis. Luftfartsselskaberne melder om store fald i antallet af forudbestillinger og foretager betydelige aflysninger af flyvninger i vinterfartplansæsonen 2019/2020 og sommerfartplansæsonen 2020 som følge af udbruddet.

(4)

I henhold til artikel 8, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 (2) sammenholdt med artikel 10, stk. 2, deri trues et luftfartsselskabs hævdvundne rettigheder til de pågældende slots, hvis det ikke benytter mindst 80 % af en given slotserie, der er blevet tildelt det ved en koordineret lufthavn.

(5)

I henhold til artikel 10, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 95/93 kan slotkoordinatorer ved beregningen af de hævdvundne rettigheder undlade at medregne, at lufthavnsslots ikke benyttes i perioder, hvor luftfartsselskabet ikke er i stand til at gennemføre de planlagte flyvninger, f.eks. på grund af lukning af lufthavne. Denne artikel omfatter imidlertid ikke situationer som udbruddet af covid-19. Det er derfor hensigtsmæssigt at ændre forordning (EØF) nr. 95/93 i overensstemmelse hermed.

(6)

I betragtning af kendte forudbestillinger og epidemiologiske prognoser kan det på nuværende tidspunkt med rimelighed forventes, at et betydeligt antal af de aflysninger, der kan tilskrives udbruddet af covid-19, vil indtræde i perioden fra den 1. marts 2020 til i hvert fald den 24. oktober 2020. Manglende benyttelse af tildelte slots i denne periode bør ikke føre til, at luftfartsselskaber mister de hævdvundne rettigheder, som de ellers ville have. Det er derfor nødvendigt at definere betingelserne for, hvornår ubenyttede slots bør betragtes som værende benyttet til disse formål, for så vidt angår den tilsvarende efterfølgende sæson.

(7)

Slots i koordinerede lufthavne er en værdifuld økonomisk ressource. Trods det generelle fald i lufttrafik bør aflysning af flyvninger imidlertid ikke hindre andre luftfartsselskabers anvendelse af lufthavnsslots, som kan ønske at anvende dem midlertidigt uden at opnå hævdvundne rettigheder. Når slots ikke anvendes af det luftfartsselskab, hvortil de er tildelt, bør de derfor straks returneres til koordinatoren.

(8)

Den videre udvikling af covid-19 og dens yderligere indvirkning på luftfartsselskaber er vanskelig at forudsige. Kommissionen bør løbende analysere virkningerne af covid-19 på luftfartssektoren, og Unionen bør være i stand til uden unødig forsinkelse at forlænge den periode, hvori de foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, finder anvendelse, hvis de ugunstige betingelser fortsat er til stede.

(9)

Målet for denne forordning, nemlig at betragte slots, der er ubenyttede på grund af udbruddet af covid-19, som værende benyttet, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af handlingens omfang og virkningen af det foreslåede tiltag, bedre nås på EU-niveau; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(10)

For at udvide de foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, hvis det viser sig nødvendigt og berettiget, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår forlængelse af den periode, hvor de foranstaltninger, der er forudset ved denne forordning, finder anvendelse. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (3). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(11)

I betragtning af den tidsnød, som følger af udbruddet af covid-19, bør der ske fravigelse af den periode på otte uger, der er omhandlet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

(12)

Denne forordning bør træde i kraft snarest muligt, på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 95/93 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 10a affattes således:

»Artikel 10a

1.   Med henblik på artikel 8, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, anser koordinatorerne de slots, der er blevet tildelt for perioden fra den 1. marts 2020 til den 24. oktober 2020, for at være benyttet af det luftfartsselskab, som de oprindeligt blev tildelt.

2.   Med henblik på artikel 8, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, anser koordinatorerne de slots, der er blevet tildelt for perioden fra den 23. januar 2020 til den 29. februar 2020, for at være benyttet af det luftfartsselskab, som de oprindeligt blev tildelt, for så vidt som det vedrører flyvninger mellem lufthavne i Unionen og lufthavne i enten Folkerepublikken Kina eller i Folkerepublikken Kinas Særlige Administrative Område Hongkong.

3.   For så vidt angår slots med en dato, der ligger senere end den 8. april 2020, finder stk. 1 kun anvendelse, hvis de relevante ubenyttede slots er stillet til rådighed for koordinatoren med henblik på omfordeling til andre luftfartsselskaber.

4.   Hvor Kommissionen på grundlag af tal, som er offentliggjort af Eurocontrol, der er netforvalter for det fælles europæiske luftrums lufttrafiknetfunktioner, finder, at nedgangen i lufttrafikken i forhold til niveauet i den tilsvarende periode i det foregående år varer ved og sandsynligvis vil vedvare, og på grundlag af de bedste tilgængelige videnskabelige data ligeledes finder, at denne situation skyldes virkningerne af udbruddet af covid-19, vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12a med henblik på at ændre den i stk. 1 nævnte periode i overensstemmelse hermed.

5.   Kommissionen overvåger løbende situationen ved brug af kriterierne i stk. 4. På grundlag af de oplysninger, den har til rådighed, forelægger Kommissionen en sammenfattende rapport herom for Europa-Parlamentet og Rådet senest den 15. september 2020. Om nødvendigt vedtager Kommissionen den i stk. 4 anførte delegerede retsakt hurtigst muligt.

6.   Hvis det i forbindelse med en langvarig påvirkning af luftfartssektoren i Unionen som følge af udbruddet af covid-19 er påkrævet i særligt hastende tilfælde, finder proceduren i artikel 12b anvendelse på delegerede retsakter vedtaget i henhold til nærværende artikel.«

2)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 12a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10a, tillægges Kommissionen indtil den 2. april 2021.

3.   Den i artikel 10a omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 10a træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 12b

Hasteprocedure

1.   Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og finder anvendelse, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendelse af hasteproceduren.

2.   Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 12a, stk. 6, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2020

På Europa-Parlamentets vegne

D.M. SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

G. GRLIĆ RADMAN

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 26.3.2020 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 30.3.2020.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 af 18. januar 1993 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne (EFT L 14 af 22.1.1993, s. 1).

(3)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.