10.3.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/386

af 9. marts 2020

om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF for så vidt angår listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til Unionen, og om ændring af bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår listen over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, hvorfra det er tilladt at indføre fersk kød til Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, artikel 8, nr. 4), og artikel 9, stk. 4, litra c),

under henvisning til artikel Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (2), særlig artikel 11, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2007/777/EF (3) er der bl.a. fastsat dyre- og folkesundhedsbestemmelser for import til Unionen, samt for transit gennem og oplagring i Unionen, af sendinger af visse kødprodukter og sendinger af behandlede maver, blærer og tarme, der er blevet underkastet en af de behandlinger, der er fastsat i del 4 i bilag II til beslutningen (»varerne«). Del 3 i bilag II til beslutning 2007/777/EF indeholder desuden en liste over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere biltong/jerky og pasteuriserede kødprodukter til Unionen, forudsat at de er blevet underkastet en af de behandlinger, der er omhandlet i samme bilags del 4.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 (4) er der bl.a. fastsat krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater ved indførsel til Unionen af visse sendinger af fersk kød af hovdyr. Del 1 i bilag II til nævnte forordning indeholder en liste over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, hvorfra sådanne sendinger kan importeres til Unionen, samt de særlige betingelser for indførsel af sådanne sendinger fra visse tredjelande.

(3)

Visse dele af Sydafrika er opført i del 1 og 3 i bilag II til beslutning 2007/777/EF som værende områder, hvorfra det er tilladt at importere henholdsvis varerne og biltong til Unionen.

(4)

Visse dele af Sydafrika er også opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 som værende områder, hvorfra det er tilladt at importere sendinger af fersk kød af visse tamhovdyr og vildtlevende hovdyr, undtagen dyr af hestefamilien, til Unionen. Importen af fersk kød af disse arter har imidlertid været suspenderet siden 2011 på grund af situationen i området med hensyn til mund- og klovesyge.

(5)

Ved beslutning 2007/777/EF og forordning (EU) nr. 206/2010 anerkendes regionalisering af tredjelande. Beskrivelsen af en del af Sydafrikas område med ISO-koden »ZA-1«, som ændret af de sydafrikanske myndigheder efter et udbrud af mund- og klovesyge i 2011, og som der henvises til i disse to retsakter, er ikke længere fuldt retvisende.

(6)

Bilaget til Kommissionens afgørelse 2011/163/EU (5) indeholder en liste over tredjelande, hvis planer for overvågning af grupper af restkoncentrationer og stoffer i dyr og animalske produkter til konsum er blevet godkendt af Kommissionen. Import til Unionen fra Sydafrika af kødprodukter af alle dyrearter, undtagen kødprodukter af vildtlevende vildt, er ikke tilladt i henhold til nævnte afgørelse, idet Sydafrika ikke har nogen godkendt plan.

(7)

Kommissionen aflagde i februar 2017 et auditbesøg i Sydafrika med henblik på at evaluere landets dyresundhedskontrolsystem, navnlig hvad angår kontrollen med mund- og klovesyge (»Kommissionens auditbesøg i 2017«). Kommissionen konstaterede, at selv om kontrolsystemet for produktion af de varer, der var genstand for auditbesøget, i princippet gav tilstrækkelige garantier for, at de var produceret i overensstemmelse med relevante EU-krav, svækkes kontrolsystemets effektivitet af de problemer, der blev konstateret i forbindelse med dets gennemførelse, navnlig med hensyn til at foretage offentlig kontrol samt bemandingsproblemer. Hertil kommer, at selv om reglerne og principperne for certifikatudstedelse overordnet set yder garantier svarende til dem, der er fastsat i EU-retten, skader de mangler, der blev konstateret i deres gennemførelse, deres pålidelighed og garantierne for nogle af de erklæringer, der er underskrevet på certifikaterne for import til Unionen.

(8)

Da import af fersk kød og kødprodukter af hovdyr fra Sydafrika ikke er tilladt i henhold til afgørelse 2011/163/EU, og under hensyntagen til resultaterne af Kommissionens auditbesøg i 2017, navnlig manglen på garantier for den offentlige kontrol vedrørende mund- og klovesyge, og for at bevare klarheden og sammenhængen i EU-lovgivningen, bør rækken vedrørende området »ZA-1« udgå fra rækkerne vedrørende Sydafrika i del 1 og 3 i bilag II til beslutning 2007/777/EF og fra listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere fersk kød af hovdyr, i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010.

(9)

På baggrund af De Forenede Nationers mægling indgik Athen og Skopje i juni 2018 en bilateral aftale (»Prespaaftalen«) om at ændre FN's foreløbige reference for den tidligere jugoslaviske republik Makedonien. Denne aftale er nu ratificeret af begge lande, og Republikken Nordmakedonien har formelt underrettet EU om dens ikrafttræden.

(10)

Bilag II til beslutning 2007/777/EF og bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 bør derfor ændres.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til beslutning 2007/777/EF ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. marts 2020.

På Kommissionens vegne

Formand

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.

(3)  Kommissionens beslutning 2007/777/EF af 29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum og om ophævelse af beslutning 2005/432/EF (EUT L 312 af 30.11.2007, s. 49).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1).

(5)  Kommissionens afgørelse 2011/163/EU af 16. marts 2011 om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF (EUT L 70 af 17.3.2011, s. 40).


BILAG I

I bilag II til beslutning 2007/777/EF foretages følgende ændringer:

1)

I del 1 udgår rækken vedrørende området ZA-1 fra rækkerne vedrørende Sydafrika.

2)

I del 2 foretages følgende ændringer:

a)

Rækken vedrørende den tidligere jugoslaviske republik Makedonien erstattes af følgende række vedrørende Nordmakedonien:

»MK

Republikken Nordmakedonien

A

A

B

A

A

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX«

b)

Fodnote ** svarende til rækken vedrørende den tidligere jugoslaviske republik Makedonien udgår.

3)

I del 3 udgår rækken vedrørende området ZA-1 fra rækkerne vedrørende Sydafrika.


BILAG II

I del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 foretages følgende ændring:

Rækken vedrørende området ZA-1 udgår fra rækkerne vedrørende ZA.