8.4.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 110/26


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2020/515

af 7. april 2020

om ændring af retningslinje ECB/2014/31 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2020/21)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 12.1, første afsnit, sammenholdt med artikel 3.1, første led, samt artikel 18, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 18.1 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«) kan Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, (herefter »de nationale centralbanker«), med henblik på at opfylde Det Europæiske System af Centralbankers mål, udføre lånetransaktioner med kreditinstitutter og andre markedsdeltagere, hvor lån ydes mod passende sikkerhed. De generelle betingelser, hvorunder ECB og de nationale centralbanker er rede til at indgå i lånetransaktioner, herunder kriterierne for afgørelse af belånbarheden af sikkerhed med henblik på Eurosystemets lånetransaktioner, er fastlagt i Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2015/510 (ECB/2014/60) (1).

(2)

Coronavirussen (COVID-19) er blevet karakteriseret som en pandemi af Verdenssundhedsorganisationen, og den er årsagen til en offentlig folkesundhedsmæssig nødsituation, som er uden fortilfælde i nyere historie. Den har forårsaget et ekstremt økonomisk stød, der kræver en ambitiøs, koordineret og øjeblikkelig reaktion på alle politikområder for at støtte udsatte virksomheder og arbejdstagere. Som følge af pandemien er den økonomiske aktivitet på tværs af euroområdet faldende og vil uundgåeligt lide et betragteligt fald, særligt idet flere lande har behov for at intensivere foranstaltninger til begrænsning af spredningen. Disse foranstaltninger lægger akut pres på virksomhedernes og arbejdstagernes pengestrømme og bringer virksomhedernes overlevelse og jobs i fare. Det står også klart, at denne situation hæmmer transmissionen af de pengepolitiske impulser og medfører alvorlige risici for fald i den relevante inflationsudsigt.

(3)

Den 7. april 2020 vedtog Styrelsesrådet en række afgørelser som modsvar til covid-19-pandemien, der kan bringe målsætningen om prisstabilitet og den pengepolitiske transmissionsmekanismes korrekte funktion i fare. De omfatter lempelser af sikkerhedsstillelse for at gøre det lettere for modparter i Eurosystemet at bevare og mobilisere tilstrækkelig godkendt sikkerhed med henblik på at kunne deltage i Eurosystemets likviditetstilførende operationer. Deltagelse i disse operationer baseres derfor på ændrede belånbarhedskriterier for sikkerhedsstillelse og risikostyringsforanstaltninger. Disse foranstaltninger er forholdsmæssige til at imødegå de alvorlige risici for prisstabiliteten, den pengepolitiske transmissionsmekanisme og de økonomiske udsigter i euroområdet, som udbruddet og den eskalerende spredning af covid-19 medfører.

(4)

Med henblik på at afbøde den negative indvirkning på tilgængeligheden af sikkerhed fra eventuelt alvorlige nedjusteringer af kreditvurderingerne, som covid-19-udbruddet har medført, vurderer Styrelsesrådet, at Eurosystemet midlertidigt kan øge sin risikotolerance for at støtte modparternes adgang til likviditet og derved også støtte kreditgivningen til økonomierne i euroområdet, herunder ved at reducere de haircuts, der finder anvendelse på visse ikkekontante aktiver.

(5)

Styrelsesrådet vurderede også følgende: a) behovet for at lette det pres, der stammer fra udbruddet af covid-19, som har påvirket de græske finansmarkeder i betydelig grad, b) de forpligtelser, Den Hellenske Republik har påtaget sig i forbindelse med skærpet overvågning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 472/2013 (2) og EU-institutionernes overvågning af gennemførelsen heraf, c) at gældslettelsestiltagene på mellemlang sigt for Den Hellenske Republik leveret af den europæiske stabilitetsmekanisme afhænger af den fortsatte gennemførelse af disse forpligtelser, d) de oplysninger, der er tilgængelige for ECB, vedrørende den økonomiske og finansielle situation i Den Hellenske Republik som følge af ECB's involvering i rammen for skærpet overvågning, og e) at Den Hellenske Republik har genvundet sin markedsadgang. Styrelsesrådet vurderede også behovet for at mindske fragmentering af sikkerhedsstillelsen for Eurosystemets kreditoperationer med henblik på at styrke den pengepolitiske transmissionsmekanismes funktion. På grundlag af disse vurderinger mener Styrelsesrådet, at de nationale centralbanker bør kunne acceptere omsættelige gældsværdipapirer udstedt af Den Hellenske Republiks centralregering, der ikke opfylder Eurosystemets krav til kreditkvalitet, men som opfylder alle andre belånbarhedskriterier, der finder anvendelse på omsættelige aktiver, som godkendt sikkerhed i forbindelse med Eurosystemets kreditoperationer, med forbehold af et særligt haircut-system.

(6)

De yderligere foranstaltninger, der er fastsat i de ændringer, der indføres i henhold til denne retningslinje, bør gælde midlertidigt, og Styrelsesrådet bør revurdere behovet for at forlænge disse midlertidige foranstaltninger inden årets udgang for at sikre en passende pengepolitisk transmissionsmekanisme. Styrelsesrådet vil i den forbindelse også tage hensyn til behovene for modparterne i Eurosystemet, som er eller vil blive involveret i målrettede langfristede markedsoperationer, som gennemføres i henhold til Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) (3) for at opretholde tilgængeligheden af sikkerhedsstillelse under hele disse operationers varighed.

(7)

For at reagere omgående på den nuværende pandemi bør denne retningslinje meddeles de nationale centralbanker hurtigst muligt efter vedtagelse.

(8)

Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2014/31 (4) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Ændringer af retningslinje ECB/2014/31

Retningslinje ECB/2014/31 ændres som følger:

1)

Følgende indsættes som artikel 8a:

»Artikel 8a

Accept af omsættelige gældsværdipapirer udstedt af centralregeringen i Den Hellenske Republik

1.   De nationale centralbanker kan acceptere omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt af Den Hellenske Republiks centralregering, og som ikke opfylder Eurosystemets krav til kreditkvalitet for omsættelige aktiver som fastsat i fjerde del, afsnit II, artikel 59 og 71 i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), som sikkerhed for Eurosystemets kreditoperationer, forudsat at disse instrumenter opfylder alle de øvrige belånbarhedskriterier, der finder anvendelse på omsættelige aktiver, og som er fastsat i retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

2.   Gældsværdipapirerne omhandlet i stk. 1, som accepteres som sikkerhed af de nationale centralbanker, er underlagt følgende haircuts som fastsat i bilag IIb til retningslinje.«

2)

Bilag IIa affattes således:

»BILAG IIa

Haircut-niveauer (i %) der anvendes på værdipapirer af asset-backed typen, som er belånbare i henhold til denne retningslinjes artikel 3, stk. 2

Vægtet gennemsnitlig levetid (*1)

Haircut

[0,1)

4,8

(1,3)

7,2

(3,5)

10,4

(5,7)

12,0

(7,10)

14,4

[10, ∞)

24,0

«

3)

Følgende indsættes som bilag IIb:

»BILAG IIb

Haircut-niveauer (i %) for belånbare omsættelige aktiver i haircutkategori I for kreditkvalitetstrin 4 og 5

Kreditkvalitet

Restløbetid (år) (*2)

Kategori I

Fast kuponrente

Nulkuponrente

Variabel kuponrente

Trin 4

(0,1)

6,4

6,4

6,4

(1,3)

9,6

10,4

9,6

(3,5)

11,2

12

11,2

(5,7)

12,4

13,6

12,4

(7,10)

13,2

14,4

13,2

[10, ∞)

14,4

16,8

14,4

Trin 5

(0,1)

8

8

8

(1,3)

11,2

12

11,2

[3,5)

13,2

14

13,2

[5,7)

14,4

15,6

14,4

[7,10)

15,2

16,4

15,2

[10, ∞)

16,4

18,8

16,4

«

Artikel 2

Virkning og gennemførelse

1.   Denne retningslinje får virkning på den dato, hvor den meddeles til de nationale centralbanker.

2.   De nationale centralbanker træffer de nødvendige foranstaltninger for at opfylde denne retningslinje og anvender dem fra den 20. april 2020, og de fremsender meddelelse til ECB om, hvilke tekster og midler, der vedrører disse foranstaltninger, senest fra den 14. april 2020.

Artikel 3

Adressater

Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 7. april 2020.

For ECB's Styrelsesråd

Christine LAGARDE

Formand for ECB


(1)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 af 19. december 2014 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme (retningslinjen om dokumentationsgrundlaget) (ECB/2014/60) (EUT L 91 af 2.4.2015, s. 3).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 472/2013 om skærpelse af den økonomiske og budgetmæssige overvågning af medlemsstater i euroområdet, der har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet (EUT L 140 af 27.5.2013, s. 1).

(3)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/1311 af 22. juli 2019 om den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2019/21) (EUT L 204 af 2.8.2019, s. 100).

(4)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2014/31 af 9. juli 2014 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 (EUT L 240 af 13.8.2014, s. 28).

(*1)  Dvs. [0-1) en restløbetid på under et år, [1-3) en restløbetid på et år eller over et år, men under tre år osv.

(*2)  Dvs. [0-1) en restløbetid på under et år, [1-3) en restløbetid på et år eller over et år, men under tre år osv.