26.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 204/46


RÅDETS DIREKTIV (EU) 2020/876

af 24. juni 2020

om ændring af direktiv 2011/16/EU for at imødekomme det akutte behov for at udsætte visse frister for indgivelse og udveksling af oplysninger på beskatningsområdet på grund af covid-19-pandemien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113 og 115,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De alvorlige risici for folkesundheden og andre hindringer forårsaget af covid-19-pandemien samt de nedlukningsforanstaltninger, som medlemsstaterne har truffet for at hjælpe med at inddæmme pandemien, har haft en betydelig forstyrrende indvirkning på virksomhedernes og medlemsstaternes skattemyndigheders kapacitet til at opfylde visse af deres forpligtelser i henhold til Rådets direktiv 2011/16/EU (3).

(2)

En række medlemsstater og personer, der skal indberette oplysninger til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne i henhold til direktiv 2011/16/EU, har anmodet om udsættelse af visse frister, der er fastsat i nævnte direktiv. Disse tidsfrister vedrører automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti, hvor de begunstigede er skattemæssigt hjemmehørende i en anden medlemsstat, og om indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger, der indeholder mindst ét af de kendetegn, som er anført i bilag IV til direktiv 2011/16/EU (»indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger«).

(3)

De alvorlige aktivitetsforstyrrelser, som covid-19-pandemien har medført for mange finansielle institutter og personer, der skal indberette indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger, hindrer den rettidige overholdelse af deres indberetningsforpligtelser i henhold til direktiv 2011/16/EU. De finansielle institutter står i øjeblikket over for akutte opgaver i forbindelse med covid-19-pandemien.

(4)

De finansielle institutter og de personer, der skal foretage indberetning, står desuden over for alvorlige arbejdsrelaterede forstyrrelser, hovedsagelig på grund af de vilkår, der er forbundet med telearbejde, som følge af nedlukningen i de fleste medlemsstater. Medlemsstaternes skattemyndigheders kapacitet til at indsamle og behandle data er ligeledes blevet påvirket negativt.

(5)

Denne situation kræver en hurtig og i videst mulige omfang koordineret indsats inden for Unionen. Det er derfor nødvendigt at give medlemsstaterne mulighed for at udsætte fristen for udveksling af oplysninger om finansielle konti, hvor de begunstigede er skattemæssigt hjemmehørende i en anden medlemsstat, for at give medlemsstaterne mulighed for at tilpasse deres nationale frister for indgivelse af sådanne oplysninger fra de Indberettende finansielle institutter. Desuden bør medlemsstaterne også gives mulighed for at udsætte fristerne for indgivelse og udveksling af oplysninger om indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger.

(6)

Formålet med udsættelse af tidsfristerne (»udsættelse«) er at afhjælpe en ekstraordinær situation, og det bør ikke gribe forstyrrende ind i den struktur, der er fastlagt ved eller funktionsmåden af direktiv 2011/16/EU. Det er derfor nødvendigt, at udsættelsen er begrænset og fortsat står i rimeligt forhold til de praktiske vanskeligheder, som covid-19-pandemien har medført, med hensyn til indgivelse og udveksling af oplysninger.

(7)

I lyset af den aktuelle usikkerhed med hensyn til udviklingen af covid-19-pandemien og henset til, at de omstændigheder, der begrunder vedtagelsen af dette direktiv, muligvis stadig vil være til stede i en vis tid, er det hensigtsmæssigt at give mulighed for én valgfri forlængelse af udsættelsesperioden. En sådan forlængelse bør kun finde sted, såfremt de i dette direktiv fastlagte betingelser er opfyldt.

(8)

I betragtning af de betydelige konsekvenser, som den økonomiske forstyrrelse som følge af covid-19-pandemien har for medlemsstaternes skattemyndigheders budgetter, menneskelige ressourcer og funktion, bør Rådet bemyndiges til at træffe enstemmig afgørelse på forslag fra Kommissionen om at forlænge udsættelsesperioden.

(9)

En udsættelse bør ikke berøre de væsentlige elementer af forpligtelsen til at indberette og udveksle oplysninger i henhold til direktiv 2011/16/EU, og det bør sikres, at der ikke er nogen af de oplysninger, der bliver indberetningspligtige i løbet af udsættelsesperioden, som ikke bliver indberettet eller udvekslet.

(10)

I betragtning af det akutte behov som følge af de ekstraordinære omstændigheder forårsaget af covid-19-pandemien samt den dermed forbundne folkesundhedskrise og dens sociale og økonomiske konsekvenser bør der ske fravigelse af den periode på otte uger, der er omhandlet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Unionen, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

(11)

Direktiv 2011/16/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Eftersom medlemsstaterne er nødt til at handle inden for en meget kort frist med henblik på at udsætte tidsfrister, som ellers ville finde anvendelse i henhold til direktiv 2011/16/EU, bør nærværende direktiv træde i kraft så hurtigt som muligt —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 2011/16/EU indsættes følgende artikler:

»Artikel 27a

Valgfri udsættelse af tidsfrister på grund af covid-19-pandemien

1.   Uanset tidsfristerne for indgivelse af oplysninger om indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger, jf. artikel 8ab, stk. 12, kan medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger for at give mellemmænd og relevante skatteydere mulighed for senest den 28. februar 2021 at indgive oplysninger om indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger, hvor det første skridt blev gennemført mellem den 25. juni 2018 og den 30. juni 2020.

2.   Hvis medlemsstaterne træffer foranstaltninger som omhandlet i stk. 1, træffer de også de nødvendige foranstaltninger for at muliggøre følgende:

a)

uanset artikel 8ab, stk. 18, at de første oplysninger meddeles senest den 30. april 2021

b)

at den periode på 30 dage for indgivelse af oplysninger, der er omhandlet i artikel 8ab, stk. 1 og 7, begynder senest den 1. januar 2021, hvis

i)

en indberetningspligtig grænseoverskridende ordning stilles til rådighed med henblik på gennemførelse eller er klar til gennemførelse, eller hvis det første skridt i gennemførelsen heraf er blevet taget mellem den 1. juli 2020 og den 31. december 2020, eller

ii)

mellemmænd som omhandlet i artikel 3, nr. 21), andet afsnit, direkte eller ved hjælp af andre personer yder støtte, assistance eller rådgivning mellem den 1. juli 2020 og den 31. december 2020

c)

i tilfælde af markedsegnede ordninger, at mellemanden i overensstemmelse med artikel 8ab, stk. 2, senest den 30. april 2021 aflægger den første periodiske beretning.

3.   Uanset tidsfristen i artikel 8, stk. 6, litra b), kan medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger for at give mulighed for, at den i artikel 8, stk. 3a, omhandlede meddelelse af oplysninger vedrørende kalenderåret 2019 eller en anden relevant indberetningsperiode finder sted senest 12 måneder efter udgangen af kalenderåret 2019 eller den anden relevante indberetningsperiode.

Artikel 27b

Forlængelse af udsættelsesperioden

1.   Rådet kan med enstemmighed på forslag af Kommissionen træffe en gennemførelsesafgørelse om at forlænge perioden for udsættelse af fristerne i artikel 27a med tre måneder, såfremt alvorlige risici for folkesundheden, hindringer og økonomiske forstyrrelser forårsaget af covid-19-pandemien fortsat består, og medlemsstaterne anvender nedlukningsforanstaltninger.

2.   Forslaget til Rådets gennemførelsesafgørelse forelægges Rådet senest en måned før udløbet af den relevante frist.«

Artikel 2

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juni 2020.

På Rådets vegne

A. METELKO-ZGOMBIĆ

Formand


(1)  Udtalelse af 19.6.2020 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse af 14.6.2020 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 11.3.2011, s. 1).