5.3.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/125


KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) 2020/365

af 17. december 2019

om ændring, med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling, af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i loddemateriale og overfladebehandling, der anvendes i visse håndholdte forbrændingsmotorer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2011/65/EU skal medlemsstaterne sørge for, at elektrisk og elektronisk udstyr, der bringes i omsætning, ikke indeholder de farlige stoffer, der er opført i bilag II til nævnte direktiv. Denne begrænsning gælder ikke for de anvendelser, der er opført i bilag III til direktiv 2011/65/EU.

(2)

De kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, som direktiv 2011/65/EU finder anvendelse på, er opført i nævnte direktivs bilag I.

(3)

Bly er et stof, som er underlagt begrænsninger, og som er opført i bilag II til direktiv 2011/65/EU.

(4)

Ved delegeret direktiv 2014/72/EU (2) indrømmede Kommissionen en undtagelse for anvendelse af bly i loddemateriale og overfladebehandling af elektriske og elektroniske komponenters termineringer og overfladebehandling af printkort, der anvendes i tændingsmoduler og andre elektriske og elektroniske motorreguleringssystemer, som af tekniske grunde skal monteres direkte på eller i krumtaphuset eller cylinderen af håndholdte forbrændingsmotorer (klasse SH:1, SH:2, SH:3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF (3)) (»undtagelsen), ved at medtage de pågældende anvendelser i bilag III til direktiv 2011/65/EU. Undtagelsen for kategori 1-7 og 10 skulle være udløbet den 31. december 2018, jf. samme direktivs artikel 5, stk. 2, tredje afsnit.

(5)

Kommissionen modtog en ansøgning om fornyelse af undtagelsen for kategori 6 og 11 (»ansøgningen om fornyelse«) den 30. juni 2017, dvs. inden for den tidsfrist, der er fastsat i artikel 5, stk. 5, i direktiv 2011/65/EU. I henhold til denne bestemmelse forbliver undtagelsen gyldig, indtil der er truffet afgørelse om ansøgningen om fornyelse.

(6)

Vurderingen af ansøgningen om fornyelse omfattede høring af interessenterne i henhold til artikel 5, stk. 7, i direktiv 2011/65/EU.

(7)

Det er almindeligt at anvende bly som legeringselement i loddemateriale med henblik på at styre smeltepunktet. Alternative materialer til erstatning for det stof, der er underlagt begrænsninger, er med held blevet afprøvet. Der er dog behov for mere tid til at bekræfte pålideligheden af de blyfrie produkter.

(8)

Der er i øjeblikket ingen blyfri alternativer på markedet, som ville give en tilstrækkelig grad af pålidelighed ved de anvendelser, der er omfattet af undtagelsen.

(9)

Eftersom der ikke findes pålidelige alternativer, er det i øjeblikket ikke videnskabeligt eller teknisk muligt i praksis at substituere eller eliminere bly i visse håndholdte forbrændingsmotorer. Undtagelsen bør derfor fornys. Fornyelsen af undtagelsen er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (4) og svækker således ikke den miljø- og sundhedsbeskyttelse, der ydes ved den.

(10)

Undtagelsen for kategori 1-7, 10 og 11 bør fornyes indtil den 31. marts 2022, jf. artikel 4, stk. 3, og artikel 5, stk. 2, første afsnit, i direktiv 2011/65/EU. I lyset af resultaterne af de igangværende bestræbelser på at finde en pålidelig substitution forventes varigheden af denne undtagelse ikke at få nogen negative indvirkninger på innovationen.

(11)

For kategori 8 og 9 forbliver den hidtidige undtagelse gældende i de gyldighedsperioder, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2011/65/EU. Af hensyn til den juridiske klarhed bør udløbsdatoerne anføres i nævnte direktivs bilag III.

(12)

Direktiv 2011/65/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag III til direktiv 2011/65/EU ændres som anført i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. marts 2021 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. april 2021.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2019.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88.

(2)  Kommissionens delegerede direktiv 2014/72/EU af 13. marts 2014 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i loddemateriale og overfladebehandling af elektriske og elektroniske komponenters termineringer og overfladebehandling af printkort, der anvendes i tændingsmoduler og andre elektriske og elektroniske motorreguleringssystemer (EUT L 148 af 20.5.2014, s. 78).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF af 16. december 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner (EFT L 59 af 27.2.1998, s. 1). Direktiv 97/68/EF blev ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 af 14. september 2016 om krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikkevejgående maskiner, om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om ændring og ophævelse af direktiv 97/68/EF (EUT L 252 af 16.9.2016, s. 53).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) og om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).


BILAG

I bilag III i direktiv 2011/65/EU affattes punkt 41 således:

»41

Bly i loddemateriale og overfladebehandling af elektriske og elektroniske komponenters termineringer og overfladebehandling af printkort, der anvendes i tændingsmoduler og andre elektriske og elektroniske motorreguleringssystemer, som af tekniske grunde skal monteres direkte på eller i krumtaphuset eller cylinderen af håndholdte forbrændingsmotorer (klasse SH:1, SH:2, SH:3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF  (*1)

Gælder for alle kategorier og udløber den:

31. marts 2022 for kategori 1-7, 10 og 11

21. juli 2021 for kategori 8 og 9 undtagen medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter

21. juli 2023 for kategori 8 medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

den 21. juli 2024 for kategori 9 industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter


(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF af 16. december 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner (EFT L 59 af 27.2.1998, s. 1).«