5.3.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/112


KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) 2020/361

af 17. december 2019

om ændring, med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling, af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for hexavalent chrom til korrosionsbeskyttelse af kulstofstål-kølesystemet i absorptionskøleskabe

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2011/65/EU skal medlemsstaterne sørge for, at elektrisk og elektronisk udstyr, der bringes i omsætning, ikke indeholder de farlige stoffer, der er opført i bilag II til nævnte direktiv. Denne begrænsning gælder ikke for de anvendelser, der er opført i bilag III til direktiv 2011/65/EU.

(2)

De kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, som direktiv 2011/65/EU finder anvendelse på, er opført i nævnte direktivs bilag I.

(3)

Hexavalent chrom er et stof, som er underlagt begrænsninger, og som er opført i bilag II til direktiv 2011/65/EU.

(4)

Bilag III til direktiv 2011/65/EU indeholder en undtagelse fra begrænsningen, nemlig ved anvendelse af hexavalent chrom til korrosionsbeskyttelse af kulstofstål-kølesystemet i absorptionskøleskabe op til 0,75 vægtprocent i kølemidlet (»undtagelsen«). For kategori 1-7 og 10 skulle undtagelsen være udløbet den 21. juli 2016, jf. samme direktivs artikel 5, stk. 2, andet afsnit.

(5)

Kommissionen modtog en ansøgning om fornyelse af undtagelsen (»ansøgningen om fornyelse«) den 20. januar 2015, dvs. inden for den tidsfrist, der er fastsat i artikel 5, stk. 5, i direktiv 2011/65/EU. I henhold til denne bestemmelse forbliver undtagelsen gyldig, indtil der er truffet afgørelse om ansøgningen om fornyelse.

(6)

Vurderingen af ansøgningen om fornyelse omfattede høring af interessenterne i henhold til artikel 5, stk. 7, i direktiv 2011/65/EU. Vurderingen, der tager hensyn til Kommissionens afgørelser om godkendelser af markedsføring med henblik på anvendelse og/eller om godkendelser af anvendelse af stoffer, der er opført i bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (2), førte til den konklusion, at den nuværende undtagelse for kategori 1-7 og 10 skal underopdeles i to undtagelser, således at ordlyden klart afspejler, at den videnskabelige og tekniske udvikling med hensyn til substitution af hexavalent chrom varierer, afhængigt af hvilken anvendelse der er tale om.

(7)

Hexavalent chrom (Cr(VI)) anvendes til korrosionsbeskyttelse af kulstofstål-kølesystemet i absorptionskøleskabe. Indersiden af stålrørene belægges med hexavalent chrom for at beskytte dem mod kølemiddel indeholdende ætsende ammoniak.

(8)

For anvendelser med en tilført effekt ≥ 75 W og for systemer, der drives fuldt ud med ikkeelektriske varmere (svarende til anvendelser ved høj fordampningstemperatur), som er omfattet af den nuværende undtagelse, er substitution eller eliminering af hexavalent chrom stadig ikke videnskabeligt og teknisk mulig på grund af manglen på pålidelige alternativer. En undtagelse for disse anvendelser er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (3) og svækker således ikke den miljø- og sundhedsbeskyttelse, der ydes ved den.

(9)

Den ønskede fornyelse for anvendelser ved høje fordampningstemperaturer bør derfor indrømmes frem til den 21. juli 2021, jf. artikel 4, stk. 3, og artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2011/65/EU. I lyset af resultaterne af de igangværende bestræbelser på at finde en pålidelig substitution forventes varigheden af denne undtagelse ikke at få nogen negative indvirkninger på innovationen.

(10)

For anvendelser med en tilført effekt < 75 W (svarende til lav fordampningstemperatur), som på nuværende tidspunkt er omfattet af undtagelsen, er betingelserne for fornyelse, jf. artikel 5, stk. 1, i direktiv 2011/65/EU, ikke længere opfyldt, og ansøgningen om fornyelse bør derfor afvises. I henhold til nævnte direktivs artikel 5, stk. 6, udløber undtagelsen for disse anvendelser 12 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.

(11)

For kategori 8, 9 og 11 forbliver den hidtidige undtagelse gældende i de gyldighedsperioder, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2011/65/EU. Af hensyn til den juridiske klarhed bør udløbsdatoerne anføres i nævnte direktivs bilag III.

(12)

Direktiv 2011/65/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag III til direktiv 2011/65/EU ændres som anført i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. marts 2021 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. april 2021.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2019.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88.

(2)  Sammenfattende oversigt over Europa-Kommissionens afgørelser om godkendelser af markedsføring med henblik på anvendelse og/eller af anvendelse af stoffer, der er opført i bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT C 48 af 15.2.2017, s. 9).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) og om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).


BILAG

I bilag III til direktiv 2011/65/EU affattes punkt 9 således:

»9

Hexavalent chrom anvendt til korrosionsbeskyttelse af kulstofstål-kølesystemet i absorptionskøleskabe, højst 0,75 vægtprocent i kølemidlet

Gælder for kategori 8, 9 og 11 og udløber den:

21. juli 2021 for kategori 8 og 9 undtagen medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter

21. juli 2023 for kategori 8 medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

21. juli 2024 for kategori 9 industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter og for kategori 11.

9.a.I

Højst 0,75 vægtprocent hexavalent chrom anvendt til korrosionsbeskyttelse af kulstofstål-kølesystemet i absorptionskøleskabe (herunder minibarer), konstrueret til at fungere helt eller delvist med et elektrisk varmesystem, der anvender en gennemsnitlig tilført effekt på < 75 W ved konstante driftsbetingelser

Gælder for kategori 1-7 og 10 og udløber den 5. marts 2021.

9.a.II

Højst 0,75 vægtprocent hexavalent chrom anvendt til korrosionsbeskyttelse af kulstofstål-kølesystemet i absorptionskøleskabe:

konstrueret til at fungere helt eller delvist med et elektrisk varmesystem, der anvender en gennemsnitlig tilført effekt på ≥ 75 W ved konstante driftsbetingelser

konstrueret til at fungere med et ikkeelektrisk varmesystem.

Gælder for kategori 1-7 og 10 og udløber den 21. juli 2021.«