30.11.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 400/7


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2020/1782

af 25. november 2020

om ændring af afgørelse nr. 573/2014/EU om øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 149,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 573/2014/EU (3) oprettes det europæiske netværk af offentlige arbejdsformidlinger (»netværket«) for perioden fra den 17. juni 2014 indtil den 31. december 2020.

(2)

Netværket har til formål at modernisere og styrke de offentlige arbejdsformidlinger med henblik på at øge deres kapacitet, kvaliteten af deres tjenesteydelser, deres virkningsfuldhed og deres effektivitet. Dette kan opnås ved at tilvejebringe en platform for sammenligning mellem deres præstationer på unionsplan, identificere god praksis og etablere et gensidigt læringssystem med henblik på at bidrage til anstændigt arbejde samt inkluderende og bæredygtige job. Netværket har desuden til formål at give de offentlige arbejdsformidlinger flere muligheder for at være med til at udvikle innovative, fremtidsorienterede og evidensbaserede politikker i overensstemmelse med relevante politikinitiativer på unionsplan og med de økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæssige mål, der er fastsat i artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union.

(3)

Netværket har været af afgørende betydning med hensyn til at tilskynde til yderligere samarbejde mellem medlemsstaterne inden for de offentlige arbejdsformidlingers ansvarsområder samt bidrage til at modernisere og styrke de offentlige arbejdsformidlinger. En evaluering af gennemførelsen af afgørelse nr. 573/2014/EU viser, at netværket har haft en positiv indvirkning, og identificerer de erfaringer, der er gjort på grundlag af de forskellige aktiviteter og erfaringer. Endvidere har netværket øget sin kapacitet og udviklet innovative, evidensbaserede foranstaltninger til gennemførelse af beskæftigelsespolitikker.

(4)

For at udnytte de hidtil opnåede resultater og yderligere fremme samarbejdet mellem de offentlige arbejdsformidlinger bør netværkets varighed forlænges indtil den 31. december 2027.

(5)

Netværket bør styrke samarbejdet mellem sine medlemmer og udvikle fælles initiativer med henblik på udveksling af oplysninger og bedste praksis på alle de områder, hvor offentlige arbejdsformidlinger er virksomme, ved at levere sammenlignende analyser og rådgivning og fremme innovative arbejdsformidlingsinitiativer. I denne forbindelse bør samarbejdet mellem de offentlige arbejdsformidlinger, hvor det er relevant, fokusere på at lette integrationen af og bistanden til personer, som er omfattet af Unionens regler om koordinering af de sociale sikringsordninger. Netværkets arbejde bør muliggøre en inkluderende, evidensbaseret og resultatorienteret sammenligning af alle offentlige arbejdsformidlinger med henblik på at fastlægge bedste praksis på deres virksomhedsområder og bidrage til en bedre udformning og levering af arbejdsformidlingstjenester inden for deres specifikke ansvarsområder. Netværksinitiativer bør forbedre de offentlige arbejdsformidlingers effektivitet og bidrage til en mere effektiv brug af offentlige midler.

(6)

Netværket bør støtte gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, som omfatter aktiv støtte til beskæftigelse blandt sine principper. Det bør også bidrage til en socialt retfærdig omstilling til en grøn økonomi og til gennemførelsen af de relevante principper og målsætninger i De Forenede Nationers verdensmål for bæredygtig udvikling ved at styrke inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst og beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

(7)

Netværket bør fortsætte med at intensivere og styrke sit systematiske og strukturelle samarbejde med andre relevante interessenter på arbejdsmarkedet, herunder navnlig unionsagenturer inden for beskæftigelse, socialpolitik, ligestilling mellem kønnene, uddannelse og erhvervsuddannelse samt arbejdsmarkedets parter, tjenesteudbydere inden for beskæftigelse og sociale anliggender, organisationer, der repræsenterer sårbare grupper, og lokale og regionale myndigheder, for at fremme synergier, udveksle bedste praksis og sikre en konsekvent politikramme, hvor det er relevant.

(8)

De offentlige arbejdsformidlingers rolle med hensyn til at yde mere effektive tjenester for arbejdssøgende og virksomheder bør støttes på passende vis på nationalt og, hvor det er relevant, regionalt plan, med tilstrækkelige menneskelige ressourcer og finansielle midler til personaleuddannelse og udstyr. Medlemsstaterne bør stille de nødvendige ressourcer til rådighed til de offentlige arbejdsformidlinger, så de offentlige arbejdsformidlinger behørigt kan håndtere digitaliseringen af økonomien, de ændrede arbejdsmønstre, herunder de fremspirende platformsøkonomier, og den samfundsmæssige og demografiske udvikling.

(9)

Unionens finansielle støtte til netværket bør stilles til rådighed i overensstemmelse med den flerårige finansielle ramme for 2021-2027.

(10)

Netværket og dets initiativer bør finansieres i overensstemmelse med Unionens finansielle planlægning og inden for de bevillinger, som Europa-Parlamentet og Rådet har fastsat.

(11)

For så vidt angår projekter, der er udviklet af netværket eller indkredset i de gensidige læringsaktiviteter og implementeret i de enkelte arbejdsformidlinger, bør medlemsstaterne have adgang til finansiering fra relevante EU-programmer.

(12)

For at sikre den gnidningsløse videreførelse af netværkets aktiviteter bør denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2021.

(13)

Afgørelse nr. 573/2014/EU bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse nr. 573/2014/EU foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»Der oprettes hermed et netværk af offentlige arbejdsformidlinger (»netværket«) på EU-plan for perioden fra den 1. januar 2021 indtil den 31. december 2027. Netværket skal iværksætte de initiativer, som er fastsat i artikel 4.«

2)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

Indledningen affattes således:

»Formålet med denne afgørelse er at tilskynde til samarbejde mellem medlemsstaterne på beskæftigelsesområdet gennem netværket inden for de offentlige arbejdsformidlingers ansvarsområder for at bidrage til gennemførelsen af Unionens beskæftigelsespolitikker. Dette vil også bidrage til at gennemføre principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder samt til at opfylde målene i den europæiske grønne pagt og De Forenede Nationers verdensmål for bæredygtig udvikling og dermed yde støtte til:«.

b)

Litra a) affattes således:

»a)

alle udsatte sociale grupper med høj arbejdsløshed, navnlig ældre arbejdstagere og unge, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er), samt personer med handicap og personer, der udsættes for flere former for forskelsbehandling«.

c)

Litra c) og d) erstattes af følgende:

»c)

mere velfungerende og inkluderende arbejdsmarkeder

ca)

ligestilling mellem kønnene

d)

identifikation af mangler på bestemte kvalifikationer og formidling af oplysninger om deres omfang og placering, såvel som bedre matchning af arbejdssøgendes kvalifikationer med arbejdsgivernes behov, herunder gennem identifikation af behovet for faglig uddannelse, samt de arbejdssøgendes beskæftigelsesegnethed og forebyggelse af arbejdsløshed, f.eks. gennem karrierevejledning og uddannelse«.

3)

Artikel 4, stk. 1, ændres således:

a)

Litra a), nr. i), affattes således:

»i)

bidrag til at nedbringe arbejdsløsheden for alle aldersgrupper, kønsgrupper og udsatte grupper«.

b)

Litra c) affattes således:

»c)

bidrag til modernisering og styrkelse af offentlige arbejdsformidlinger på centrale områder, i lyset af Unionens beskæftigelses- og socialpolitikker og under hensyn til den europæiske søjle for sociale rettigheder, den europæiske grønne pagt og De Forenede Nationers verdensmål for bæredygtig udvikling samt de udfordringer, der er knyttet til digitaliseringen, ændringerne i arbejdslivet og arbejdsmønstrene og de demografiske ændringer«.

c)

Litra f) og g) affattes således:

»f)

vedtagelse og gennemførelse af dets årlige arbejdsprogram, der fastlægger dets arbejdsmetoder, resultater og detaljer i forbindelse med gennemførelsen af benchlearning, samt udbredelses- og samarbejdsstrategier

g)

fremme og udveksling af bedste praksis vedrørende identifikation af NEET'er, og udvikling af initiativer, der sikrer, at disse unge opnår de nødvendige kvalifikationer for at komme ind på og forblive på arbejdsmarkedet, samt vedrørende integrering af langtidsledige og andre udsatte grupper på arbejdsmarkedet.«

4)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Samarbejde

Netværket udvikler et samarbejde med de relevante interessenter på arbejdsmarkedet, herunder andre leverandører af arbejdsformidling og sociale tjenesteydelser samt arbejdsmarkedets parter og, hvor det er hensigtsmæssigt, unionsagenturer inden for beskæftigelse, socialpolitik, ligestilling mellem kønnene og uddannelse og erhvervsuddannelse, organisationer, der repræsenterer arbejdsløse eller andre udsatte grupper, ligestillingsorganer, erhvervsuddannelsesorganisationer, NGO'er, der arbejder på områderne for beskæftigelse og retfærdig omstilling, og regionale og lokale myndigheder, ved at inddrage dem i relevante aktiviteter og møder i netværket og ved at udveksle oplysninger og data med dem. Netværket kan i passende omfang udveksle bedste praksis med relevante offentlige arbejdsformidlinger fra tredjelande.«

5)

Artikel 6, stk. 5, affattes således:

»5.   Bestyrelsen bistås af et sekretariat, som Kommissionen stiller til rådighed, og som er placeret i Kommissionen. Sekretariatet forbereder i samarbejde med formanden og næstformændene netværkets bestyrelsesmøder, årlige arbejdsprogram og årsberetning. Sekretariatet arbejder tæt sammen med EMCO's sekretariat med henblik på at koordinere initiativer og øge samarbejdet mellem netværket og EMCO.«

6)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

Finansiel støtte

De samlede midler, som er nødvendige for gennemførelsen af denne afgørelse, stilles til rådighed i overensstemmelse med den næste flerårige finansielle ramme for 2021-2027, hvis årlige bevillinger godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet inden for den finansielle ramme.«

7)

Artikel 9, stk. 2, affattes således:

»2.   Den i artikel 8 omhandlede delegation af beføjelser tillægges Kommissionen indtil den 31. december 2027.«

8)

Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

Revision

Senest den 30. september 2026 forelægger Kommissionen en evalueringsrapport om anvendelsen af denne afgørelse for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Denne rapport skal bl.a. indeholde en vurdering af, i hvilket omfang netværket har bidraget til at nå målsætningerne i artikel 3.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2021.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. november 2020.

På Europa-Parlamentets vegne

D. M. SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

M. ROTH

Formand


(1)  Udtalelse af 30.10.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 11.11.2020 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 18.11.2020.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 573/2014/EU af 15. maj 2014 om øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger (EUT L 159 af 28.5.2014, s. 32).