30.10.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 362/27


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2020/1585

af 29. oktober 2020

om ændring af afgørelse (FUSP) 2015/1763 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Burundi

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 1. oktober 2015 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2015/1763 (1) om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Burundi.

(2)

På grundlag af en gennemgang af afgørelse (FUSP) 2015/1763 bør de restriktive foranstaltninger forlænges indtil den 31. oktober 2021, og oplysningerne om to fysiske personer bør ændres.

(3)

Afgørelse (FUSP) 2015/1763 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse (FUSP) 2015/1763 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 6, stk. 2, affattes således:

»Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 31. oktober 2021.«

2)

Bilaget ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2020.

På Rådets vegne

M. ROTH

Formand


(1)  Rådet afgørelse (FUSP) 2015/1763 af 1. oktober 2015 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Burundi (EUT L 257 af 2.10.2015, s. 37).


BILAG

I bilaget til afgørelse (FUSP) 2015/1763 affattes punkt 1 og 2 under overskriften »Liste over de i artikel 1 og 2 omhandlede fysiske og juridiske personer, enheder og organer« således:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelsen

»1.

Godefroid BIZIMANA

Køn: Mand

Fødselsdato: 23.4.1968

Fødested: Nyagaseke, Mabayi, Cibitoke

Burundisk nationalitet. Pasnummer: DP0001520

»Chargé de Missions de la Présidence« og tidligere vicegeneraldirektør for det nationale politi. Den 31. december 2019 blev Bizimana forfremmet til politidirektør. Ansvarlig for at undergrave demokratiet gennem operationelle afgørelser, som har ført til overdreven brug af magt og voldelig undertrykkelse af fredelige demonstrationer, der begyndte den 26. april 2015 efter meddelelsen om, at præsident Pierre Nkurunziza ville opstille som præsidentkandidat.

2.

Gervais NDIRAKOBUCA alias NDAKUGARIKA

Køn: Mand

Fødselsdato: 1.8.1970

Burundisk nationalitet. Pasnummer: DP0000761

Minister for indre anliggender, samfundsudvikling og offentlig sikkerhed siden juni 2020. Tidligere kabinetschef for præsidentens administration (Présidence) med ansvar for anliggender vedrørende det nationale politi fra maj 2013 til november 2019 og tidligere generaldirektør for den nationale efterretningstjeneste fra november 2019 til juni 2020. Ansvarlig for at obstruere bestræbelserne på at finde en politisk løsning i Burundi gennem instrukser, der førte til en overdreven brug af magt, vold, undertrykkelse og tilsidesættelse af international menneskerettighedsret over for demonstranter, der demonstrerede fra og med den 26. april 2015 efter meddelelsen om, at præsident Pierre Nkurunziza ville opstille som præsidentkandidat, herunder den 26., 27. og 28. april 2015 i bydelene Nyakabiga og Musaga i Bujumbura.«