30.10.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 362/20


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2020/1582

af 23. oktober 2020

om den holdning, der skal indtages på den Europæiske Unions vegne på møderne mellem parterne i aftalen om forebyggelse af ureguleret fiskeri på åbent hav i det centrale Nordlige Ishav

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43 sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen om forebyggelse af ureguleret fiskeri på åbent hav i det centrale Nordlige Ishav (»aftalen«) blev indgået af Unionen ved Rådets afgørelse (EU) 2019/407 (1). Aftalen forventes at træde i kraft senere i år.

(2)

Partsmødet har ansvaret for vedtagelsen af foranstaltninger, der skal sikre aftalens gennemførelse for at nå målet om at forebygge ureguleret fiskeri på åbent hav i det centrale Nordlige Ishav ved anvendelse af forebyggende foranstaltninger til bevarelse og forvaltning som led i en langsigtet strategi med henblik på at sikre sunde marine økosystemer og sikre bevarelsen og en bæredygtig udnyttelse af fiskebestande. Sådanne foranstaltninger kan blive bindende for Unionen.

(3)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (2) skal EU sikre, at fiskeri- og akvakulturaktiviteter er miljømæssigt bæredygtige på langt sigt og forvaltes på en måde, der er i overensstemmelse med målene om at opnå økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæssige fordele, og som bidrager til at sikre fødevareforsyningen. Det er ligeledes fastsat i nævnte forordning, at Unionen skal forvalte fiskeriet efter en forsigtighedstilgang og bestræbe sig på at sikre, at udnyttelsen af havets biologiske ressourcer genopretter og opretholder bestandene af befiskede arter på niveauer, der kan give det maksimale bæredygtige udbytte. Endvidere er det i nævnte forordning fastsat, at Unionen skal træffe forvaltnings- og bevarelsesforanstaltninger på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, støtte udbygningen af videnskabelig viden og rådgivning, gradvis eliminere udsmid og fremme fangstmetoder, der bidrager til et mere selektivt fiskeri, til undgåelse og størst mulig begrænsning af uønskede fangster og til fiskeri med begrænset indvirkning på det marine økosystem og fiskeressourcerne. Derudover er det i forordning (EU) nr. 1380/2013 udtrykkeligt fastsat, at Unionen skal anvende disse mål og principper i forbindelse med varetagelsen af sine eksterne fiskeriforbindelser.

(4)

Som anført i Rådets konklusioner af 19. november 2019 om havene, herunder Arktis, den fælles meddelelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen »En integreret EU-politik om Arktis«, og Rådets konklusioner af 24. marts 2017 om »International havforvaltning: En dagsorden for havenes fremtid« er støtte til aftalen og en eventuel oprettelse af en regional fiskeriforvaltningsorganisation eller -ordning for det åbne hav i Arktis et vigtigt mål for Unionen med henblik på at beskytte det arktiske miljø og sikre en bæredygtig udvikling i og omkring Arktis på baggrund af internationalt samarbejde.

(5)

Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne på møderne mellem parterne i aftalen, bør fastlægges for perioden 2020-2024, da bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger i henhold til aftalen får bindende virkning for Unionen og vil kunne få afgørende indflydelse på Unionens lovgivning, nærmere bestemt Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 (3) og (EF) nr. 1224/2009 (4) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2403 (5).

(6)

I betragtning af det begrænsede kendskab til fiskeressourcerne i aftaleområdet og disse ressourcers art samt det deraf følgende behov for, at der i Unionens holdning tages hensyn til den nye udvikling, herunder nye videnskabelige og andre relevante oplysninger, der forelægges forud for eller på møderne mellem parterne, bør der i overensstemmelse med princippet om loyalt samarbejde mellem EU-institutionerne som fastsat i artikel 13, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union fastlægges procedurer for præciseringen fra år til år af Unionens holdning for perioden 2020-2024.

(7)

Denne afgørelse kan senere blive fulgt af endnu en særskilt rådsafgørelse om indledning af forhandlinger med henblik på oprettelse af endnu en eller flere regionale eller subregionale fiskeriforvaltningsorganisationer eller -ordninger for det åbne hav i Arktis —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne på møderne mellem parterne i aftalen om forebyggelse af ureguleret fiskeri på åbent hav i det centrale Nordlige Ishav (»aftalen«), skal være i overensstemmelse med principperne og retningslinjerne for den holdning, der skal indtages på Unionens vegne på møderne mellem parterne i aftalen (6).

Artikel 2

Forud for hvert møde mellem parterne i aftalen, når dette organ skal vedtage afgørelser, der vil have retsvirkninger for Unionen, træffes de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at den holdning, der skal indtages på Unionens vegne, tager hensyn til de seneste videnskabelige og andre relevante oplysninger, der er fremsendt til Kommissionen, i overensstemmelse med principperne og retningslinjerne omhandlet i artikel 1.

Med henblik herpå og på baggrund af de fremsendte oplysninger forelægger Kommissionen i tilstrækkelig god tid inden hvert møde mellem parterne i aftalen et dokument for Rådet, hvori er fastlagt enkelthederne i den foreslåede præcisering af Unionens holdning med henblik på drøftelse og godkendelse af detaljerne i den holdning, som Unionen skal indtage.

Hvis det i løbet af et møde mellem parterne i aftalen, herunder på stedet, er umuligt at nå til enighed, henvises sagen til Rådet eller dets forberedende organer, således at Unionens holdning tager hensyn til nye elementer.

Artikel 3

Unionens holdning, som er omhandlet i artikel 1, vurderes og, hvis det er relevant, revideres af Rådet på forslag af Kommissionen senest med henblik på mødet mellem parterne i aftalen i 2025.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. oktober 2020.

På Rådets vegne

S. SCHULZE

Formand


(1)  Rådets afgørelse (EU) 2019/407 af 4. marts 2019 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om forebyggelse af ureguleret fiskeri på åbent hav i det centrale Nordlige Ishav (EUT L 73 af 15.3.2019, s. 1).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999 (EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2403 af 12. december 2017 om en bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskerflåder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 (EUT L 347 af 28.12.2017, s. 81).

(6)  Jf. dokument ST 11439/20 på http://register.consilium.europa.eu.