26.10.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 356/5


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2020/1544

af 21. oktober 2020

om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF, for så vidt angår ligestilling af markinspektioner, der gennemføres i Ukraine, af afgrøder til formering af sædekorn og om ligestilling af sædekorn produceret i Ukraine

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Rådets beslutning 2003/17/EF (3) skal markinspektioner, der gennemføres af visse afgrøder til formering af udsæd i de tredjelande, der er anført i bilag I til nævnte beslutning, på visse betingelser ligestilles med markinspektioner, der gennemføres i overensstemmelse med EU-retten, og frø af visse arter af korn, der er produceret i de pågældende tredjelande, skal på visse betingelser ligestilles med frø, der er produceret i overensstemmelse med EU-retten.

(2)

Ukraine har indgivet en anmodning til Kommissionen om indrømmelse af ligestilling for landets system for markinspektioner af afgrøder til formering af sædekorn og for sædekorn, der er produceret og certificeret i Ukraine, indrømmes ligestilling.

(3)

Kommissionen undersøgte Ukraines relevante lovgivning og offentliggjorde på grundlag af en audit gennemført i 2015 af systemet for offentlige kontroller og for certificering af sædekorn i Ukraine samt af dets ligestilling med EU-kravene, resultaterne i en rapport med titlen »Final report of an audit carried out in Ukraine from 26 May to 04 June 2015 in order to evaluate the system of official controls and certification of cereal seed and their equivalence with European Union requirements« (Endelig rapport om en audit gennemført i Ukraine fra den 26. maj 2015 til den 4. juni 2015 med henblik på at evaluere systemet for offentlige kontroller og for certificering af sædekorn samt dets ligestilling med EU-kravene).

(4)

Som følge af auditten er det blevet konkluderet, at markinspektioner af afgrøder til formering af udsæd, prøvetagning, analyse og officielle efterfølgende kontroller af sædekorn gennemføres hensigtsmæssigt og opfylder betingelserne i bilag II til beslutning 2003/17/EF og de respektive krav i Rådets direktiv 66/402/EØF (4). Det er yderligere blevet konkluderet, at de nationale myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af certificering af frø i Ukraine, er kompetente og opererer hensigtsmæssigt.

(5)

Der bør derfor indrømmes ligestilling for så vidt angår markinspektioner, der gennemføres af afgrøder til formering af sædekorn i Ukraine, og for så vidt angår sædekorn, der er produceret i Ukraine, og som er officielt certificeret af landets myndigheder.

(6)

Beslutning 2003/17/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændring af beslutning 2003/17/EF

I bilag I til beslutning 2003/17/EF foretages følgende ændringer:

a)

I tabellen indsættes følgende række mellem »TR« og »US«:

»UA

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine

Khreshchatyk str., 24, 01001, KYIV

66/402/EØF«.

b)

I fodnoten til tabellen indsættes følgende ord mellem »TR — Tyrkiet,« og »US — USA,«:

»UA — Ukraine,«.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. oktober 2020.

På Europa-Parlamentets vegne

D. M. SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

M. ROTH

Formand


(1)  Udtalelse af 18.9.2020 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 8.10.2020 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 14.10.2020.

(3)  Rådets beslutning 2003/17/EF af 16. december 2002 om ligestilling af markinspektioner af afgrøder til formering af udsæd i tredjelande og om ligestilling af frø produceret i tredjelande (EFT L 8 af 14.1.2003, s. 10).

(4)  Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med såsæd (EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309).