15.10.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 341/16


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (FUSP) 2020/1483

af 14. oktober 2020

om gennemførelse af afgørelse (FUSP) 2015/1333 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1333 af 31. juli 2015 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen og om ophævelse af afgørelse 2011/137/FUSP (1), særlig artikel 12, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 31. juli 2015 afgørelse (FUSP) 2015/1333.

(2)

Den 12. maj 2020 udsendte Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik en erklæring på Unionens vegne, hvoraf det fremgår, at Unionen fortsat er fast besluttet på at sørge for, at FN's våbenembargo i Libyen overholdes fuldt ud. Det understreges også, at der må gøres alt for at sikre fuldstændig og effektiv gennemførelse af de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, også via land- og luftgrænserne til Libyen.

(3)

Den 21. september 2020 vedtog Rådet gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2020/1310 (2), som udpegede tre enheder, der er involveret i overtrædelser af FN's våbenembargo.

(4)

Rådet er fortsat alvorligt bekymret over situationen i Libyen og navnlig over handlinger, som truer freden, sikkerheden og stabiliteten i Libyen, herunder overtrædelser af FN's våbenembargo.

(5)

I denne forbindelse bør én person, der er involveret i sådanne handlinger, føjes til listen over personer og enheder, der er underlagt restriktive foranstaltninger, jf. bilag II og IV til afgørelse (FUSP) 2015/1333.

(6)

Bilag II og IV til afgørelse (FUSP) 2015/1333 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag II og IV til afgørelse (FUSP) 2015/1333 ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. oktober 2020.

På Rådets vegne

M. ROTH

Formand


(1)  EUT L 206 af 1.8.2015, s. 34.

(2)  Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2020/1310 af 21. september 2020 om gennemførelse af afgørelse (FUSP) 2015/1333 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen (EUT L 305 I af 21.9.2020, s. 5).


BILAG

1)   

I bilag II til afgørelse (FUSP) 2015/1333 tilføjes følgende under overskriften "A. Personer":

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse

"19.

Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN

(Евгений Викторович Пригожин)

Født: den 1. juni 1961

Fødested: Leningrad (St. Petersburg)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Yevgeniy Viktorovich Prigozhin er en russisk forretningsmand med tætte forbindelser, herunder finansielle, til den private militære virksomhed Wagner Group.

På denne måde er Prigozhin engageret i og yder støtte til Wagner Groups aktiviteter i Libyen, som truer landets fred, stabilitet og sikkerhed.

Wagner Group er navnlig involveret i adskillige og gentagne overtrædelser af den våbenembargo i Libyen, der er fastsat i UNSCR 1970 (2011) og gennemført ved artikel 1 i afgørelse (FUSP) 2015/1333, herunder levering af våben og deployering af lejesoldater i Libyen til støtte for den nationale libyske hær. Wagner Group har deltaget i adskillige militære operationer mod den FN-godkendte nationale samlingsregering og har bidraget til at skade stabiliteten i Libyen og underminere en fredelig proces."

15.10.2020

2)   

I bilag IV til afgørelse (FUSP) 2015/1333 tilføjes følgende under overskriften "A. Personer":

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse

"24.

Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN

(Евгений Викторович Пригожин)

Født: den 1. juni 1961

Fødested: Leningrad (St. Petersburg)

Nationalitet: russisk

Køn: mand

Yevgeniy Viktorovich Prigozhin er en russisk forretningsmand med tætte forbindelser, herunder finansielle, til den private militære virksomhed Wagner Group.

På denne måde er Prigozhin engageret i og yder støtte til Wagner Groups aktiviteter i Libyen, som truer landets fred, stabilitet og sikkerhed.

Wagner Group er navnlig involveret i adskillige og gentagne overtrædelser af den våbenembargo i Libyen, der er fastsat i UNSCR 1970 (2011) og gennemført ved artikel 1 i afgørelse (FUSP) 2015/1333, herunder levering af våben og deployering af lejesoldater i Libyen til støtte for den nationale libyske hær. Wagner Group har deltaget i adskillige militære operationer mod den FN-godkendte nationale samlingsregering og har bidraget til at skade stabiliteten i Libyen og underminere en fredelig proces."

15.10.2020